Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADRES KAYIT SİSTEMİ Mustafa ADIGÜZEL Daire Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADRES KAYIT SİSTEMİ Mustafa ADIGÜZEL Daire Başkanı."— Sunum transkripti:

1 ADRES KAYIT SİSTEMİ Mustafa ADIGÜZEL Daire Başkanı

2 Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir?
Kapsamı Adres Çeşitleri İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Bilgilerinin Kullanımı ve Paylaşımı

3 Dayanak Türk Medeni Kanunu 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi

4 Dayanak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 1
“Bu kanunun amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medenî durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukukî olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamaktır.”

5 Dayanak (Devam) Elektronik ortamda Ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamak üzere; Ülke genelinde kullanılacak adres standardı oluşturulmuş, Bu standarda bağlı olarak, TÜİK koordinasyonunda belediyeler ve il özel idareleri tarafından adres bilgileri elektronik ortama işlenerek Ulusal adres veri tabanı oluşturulmuş, Türk vatandaşları ve en az altı ay ikamet tezkeresine sahip yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri, adres bilgileri ile eşleştirilerek kayıt altına alınmıştır.

6 Adres Kayıt Sistemi Genel Müdürlüğümüz, 15 Ağustos 2007 itibariyle;
Adres Kayıt Sistemi’ne ilişkin çalışmaları tamamlamış, TÜİK tarafından toplanan verileri devralmış, Oluşturulan sistem; Yetkili İdareler (Belediye, İl Özel İdareleri ve Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri) Adrese Dayalı Hizmet Veren Kurumlar, Muhtarlıklar, İlçe Nüfus Müdürlükleri, Kamu kurum ve kuruluşlarının paylaşımına açılmıştır.

7 Adres Kayıt Sisteminin Kapsamı
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları, Türkiye’de En Az Altı Ay İkamet Tezkeresine Sahip Yabancılar, sayılı Kanun kapsamındaki Yabancılar, - Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları.

8 Adres Kayıt Sistemi İşlevi ve Kullanıcı Grupları
Numarataj Belediyeler İl Özel İdareleri Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri Adres Bildirimi (Şahsen, Posta, Elektronik İmza) Nüfus Müdürlükleri Adres Dayalı Hizmet Veren Kurumlar Dış Temsilcilikler Adres Kontrolü Yönetici ve Mülk Sahipleri Muhtarlar Kolluk Makamları Paylaşım Ulusal Adres Veri Tabanı Kamu kurumları ile diğer tüzel kişilikler Yerleşim Yeri Adres Bilgileri Kamu Kurumları Bankalar

9 GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI
Numaralama ve Levhalama Yetkili İdareler; Sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini adres standardına uygun olarak tanımlayıp bunlara değiştirilemeyecek sabit tanıtım numarası vererek mahallindeki bütün adresleri kapsayacak şekilde adres bilgilerini oluşturmakla, Belirlenen standartlardaki adres bilgileri ile adres oluşumuna altyapı oluşturan yapı belgelerini, belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına işlemekle,

10 GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI
(Devamı) Vatandaşlara yeni adreslerinin duyurulmasını sağlamakla sorumludur. (2008/8 sayılı Başbakanlık Gen.)

11 GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından ortaklaşa çıkartılan yönetmelikte belirlenen adres standardının, il özel idareleri ve belediyelere bildirilmesinden, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, özel idarelerin ve belediyelerin numaralama ve levhalama çalışmalarının, valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla takibi ve alanda kontrolünden,

12 GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI
Özel idareler ve Belediyelerde Numaralama ve Adres Bileşenlerinin güncellenmesinden sorumlu personel istihdam ettirilmesi ve kontrollerinin sağlanmasından, Belediye kurulması, belediye sınırı içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi ve isimleriyle sınırlarının değiştirilmesi, bir beldenin isminin değiştirilmesi durumunda, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmek üzere elektronik ortamda 10 (on) iş günü içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmekten sorumludur.

13 GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü; Bir bucağın bir ilçeden bir başka il veya ilçeye bağlanması veya merkezin değiştirilmesinden, Bir veya birkaç köy ve belediyenin bağlı bulunduğu bucaktan ayrılarak başka bir mülki idare birimine bağlanması bir veya birkaç köye ait bağlılardan bazılarının bağlı bulundukları idari birimden ayrılarak başka bir köyle birleştirilmesinden,

14 GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI
Yeniden köy kurulması, merkezlerinin belirlenmesi veya değiştirilmesi bir köy veya belediye bağlısının ayrılarak ayrı bir köy kurulması, bazı köy veya belediye bağlılarının bağlı oldukları idari birimlerden ayrılarak kendi aralarında birleşip bağımsız bir köy kurmaları, iki veya daha çok köyün birleşerek köy haline gelmesinden, Bir belediyeye bağlı mahallelerden bir veya birkaçının bağlı bulundukları belediyeden ayrılarak başka bir köyle birleştirilmesinden,

15 GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI
Bir belediyeye bağlı mahallelerden bir veya birkaçının bağlı bulundukları belediyeden ayrılarak başka bir köyle birleştirilmesinden, Köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasından, Yeni bir il veya ilçe kurulması yada mevcut isimlerin değiştirilmesi hallerinde, elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmekten sorumludur.

16 Adres Çeşitleri Sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer.
Yerleşim Yeri Adresi Sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer. Bir kimsenin birden fazla yerleşim yeri olamaz. Yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır.

17 Adres Çeşitleri Yerleşim Yeri Adresi
Eğitim, sağlık,bakım veya ceza kurumuna konulma yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz. Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye’de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin halen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır. Yerleşim Yeri Adresi

18 Diğer Adres Diğer Adres
Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konut gibi yerler kişinin diğer adresidir. Diğer adres bilgisinin tutulması kişinin isteğine bağlıdır. Diğer adresin kayıtlarda yer almaması, hizmet sunumuna engel teşkil etmez. Diğer Adres

19 ADRES ÇEŞİTLERİ VE ADRES BİLDİRİMİ
Adres bildirimi yükümlülüğü olan kişi ve kurumlarca; Yerleşim yeri adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine Dış temsilciliklere Adrese dayalı hizmet veren kurumlara bildirilir. Adres değişikliği bildirimi Şahsen Posta (iadeli taahhütlü veya kargo) Elektronik posta

20 Adres Bildirimine İlişkin Esaslar
Yerleşim yeri adres değişikliği bildirimlerinde; Kişinin yazılı beyanı esas alınır. Gerektiğinde beyanını teyit edici bilgi ve belge istenebilir. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

21 Adres Bildirimine İlişkin Esaslar
Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. Huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılır. Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri, bağlı bulundukları vesayet makamınca bildirilir.

22 ADRES KONTROLÜ Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla; Müstakil konut sahipleri ile apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumlularının; sorumluluk alanlarındaki yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri beyan etmekle yükümlü kişilerle takip ederek ortaya çıkan farklılıkları muhtarlara bildirmesi (Form C),

23 (Devamı) Muhtarlarca, nüfus müdürlüklerince kendilerine gönderilen adres değişikliği bildirim listelerini inceleyerek varsa bildirilmemiş olan değişikliklerin bildirilmesi (Form D) Beyandan şüphe duyulması halinde, mülki idare amirinin emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve inceleme yapılarak sonucu nüfus müdürlüğüne bildirilir.

24 (Devamı) Kişilerin yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda gerçeğe aykırı beyan verdiğinin tespiti halinde Kanunun 68 nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.

25 Adres Bilgilerinin Kullanılması ve Paylaşımı
Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar, Örneğin; Tebligat Kanununun 10 uncu maddesi gereğince “Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tebligat elverişli olmadığının anlaşılması veya yapılamaması halinde muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.”

26 Adres Bilgilerinin Kullanılması ve Paylaşımı
Adres bilgileri, Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden ikili anlaşma yapılan kurumlarla paylaşılabilir, Adres bilgileri kamu kurum ve kuruluşları, 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalar, sigorta şirketleri ve güvence hesabı ile paylaşılabilir, Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu halde hiçbir kuruma verilemez,

27 (Devamı) Kurumlar ve diğer kişiler kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece kayıtlarını tuttukları kişilerin bilgilerini alabilir ve amacı dışında kullanamazlar. Kurumlar aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz; Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

28 (Devamı) Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde kayıt örneği almaya yetkili olanlardan kimlerin yerleşim yeri ve diğer adres bilgisi alabileceği, kişinin yetki verdiğine dair vekillik belgesinin nüfus müdürlüğüne ibrazı halinde mümkündür. Bu belgeler nüfus müdürlüklerince ilgili dosyasında saklanır.

29 (Devamı) Vekiller, sadece temsil ettikleri kişinin ve aynı konutu paylaşmaları halinde eşi ve ergin olmayan çocuklarının adres bilgisini alabilirler. Bunun dışındaki kişilere ilişkin bilgileri almaları mümkün değildir.

30 TANITIM Kurumsal hizmetlerde tespit edilen standardın yaygın olarak kullanımı, kurumsal kabullenme yanında geniş halk kitlelerine ulaşılmasıyla mümkün olacaktır. Nitekim yansılarda izleyeceğiniz örnekler bu gerekliliğe işaret etmektedir. Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çabaların yanında il ve ilçe müdürlüklerimizin de mahallinde yapacakları çalışmaların büyük önemi bulunmaktadır.

31 (Devamı) Bu noktadan hareketle;
a) Mahalli basın ve medya kuruluşlarında Adres Kayıt Sisteminin tanıtılmasına yönelik programların ve yayınların yapılması sağlanmalıdır. b) Okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme amaçlı konferanslar verilmeli, pazıl ve boyama kitapları dağıtımı ile çocuklarda adres bilinci oluşturulmalıdır. c) Belediye otobüslerinde ve halkın yoğun olarak bulunduğu merkezlerde sistemi tanıtıcı afişlerin asılması sağlanmalı ve broşür dağıtımı yapılmalıdır.

32 (Devamı) Ç) Özellikle Belediyeler aktif olarak harekete geçirilerek gelirlerinin artırılması noktasında halkı bilgilendirmelerinin yararlı olacağı vurgulanmalıdır.

33 BU ADRESLERİN HANGİSİ DOĞRU ?
(Devamı) BU ADRESLERİN HANGİSİ DOĞRU ?

34 BU GÖNDERİLERİN ADRESLERİNE ULAŞMASI MÜMKÜN MÜ?
(Devamı) BU GÖNDERİLERİN ADRESLERİNE ULAŞMASI MÜMKÜN MÜ?

35 GÜLÜMSETEN ADRES TARİFLERİ
(Devamı) GÜLÜMSETEN ADRES TARİFLERİ

36 GÜLÜMSETEN ADRES TARİFLERİ
(Devamı) GÜLÜMSETEN ADRES TARİFLERİ

37 GÜLÜMSETEN ADRES TARİFLERİ
(Devamı) GÜLÜMSETEN ADRES TARİFLERİ

38 GÜLÜMSETEN ADRES TARİFLERİ
(Devamı) GÜLÜMSETEN ADRES TARİFLERİ

39 ADRES BEYANI NUFUS MUDURLUKLERNE VE HIZMET ALINACAK KURUMLARA YAPILIR.
(Devamı) ADRES BEYANI NUFUS MUDURLUKLERNE VE HIZMET ALINACAK KURUMLARA YAPILIR.

40 Teşekkürler...


"ADRES KAYIT SİSTEMİ Mustafa ADIGÜZEL Daire Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları