Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN
TÜRKİYE’DEKİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAZI ÖNERİLER Kasım YENİGÜN M. Arif GÜREL Harran Üniversitesi Şanlıurfa

2 Ülkemizde mühendislik eğitimi vermekte
olan üniversitelerimiz, bir yandan mevcut eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam ederken, diğer yandan yaşanan bir deprem, yıkılan bir bina, karşılaşılan bir taşkın ve benzeri her olumsuz durum sonrası gözlerin odaklandığı yerlerden biri olmaktadırlar. “Daha iyi bir mühendislik eğitimi nasıl olur” sorusu da yine en çok bu müesseselerde tartışılmaktadır.

3 Problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinde;
lisans eğitimi aşamasındaki inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri üzerinde yapılan gözlemler, kamuoyu talepleri, mesleğin tercih edilme düzeyi, üniversite eğitimi sonrası mezunların işe girebilme olanakları, iş başarıları, sektörde ortaya çıkan problemler ve bunlara ait analizler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gibi faktörler etkili olmuştur.

4 Kuruluş yıllarına göre inşaat mühendisliği eğitimi veren üniversiteler

5 2003 giriş taban puanlarına göre inşaat mühendisliği bölümleri

6 İnşaat mühendisliği eğitiminde temel hedef toplumun bugünkü ve gelecek ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir. Söz konusu eğitimin amacının sadece bilgi aktarmak değil, sorunları anlama, öğrendiğini uygulama, sonuçları değerlendirme ve karar verebilme gücünü kazandırmak olduğu unutulmamalıdır

7 1) Üniversite öncesi eğitim de dahil olmak üzere, ezbere dayalı bir eğitim sistemimizin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu durum sorgulamaya ve kendine güven mekanizmasının oluşmasına ve gelişmesine önemli bir engel teşkil etmektedir. Neden, niçin gibi sorular kişisel gelişimi sağlayıcı olduğundan, eğitim sorgulayıcı, araştırıcı ve irdeleyici mantıkla yürütülmelidir. Unutulmamalıdır ki, mühendis iş hayatında, önemli kararları almak, bunları uygulamak ve savunmak durumunda kalacaktır.

8 2) Matematik, Sayısal Analiz gibi temel derslerin, inşaat mühendisliği kökenli olmayan öğretim elemanları tarafından verilmesi, öğrencilerin meslek dersleri ile bu dersler arasında sağlıklı bir bağlantı kuramamasına ve dolayısıyla etkin bir şekilde kullanamamasına neden olmaktadır. Halbuki, söz konusu derslerin, inşaat mühendisliği bölümlerindeki öğretim elemanları tarafından verilmesi, bu derslerde işlenen konuların ileride hangi mühendislik alanlarında ne şekilde kullanılabileceği bilgisinin verilmesi ve eğitimde bütünlük sağlanması açısından yararlı olacaktır.

9 3) Bazı fakültelerin fiziksel eksiklikleri ve/veya öğretim elemanı yetersizliği yanında öğrenci sayısının fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu durum eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

10 Öğrenci kontenjanlarına göre inşaat mühendisliği bölümleri

11 Öğretim üyesi oranına göre inşaat mühendisliği bölümleri

12 öğrenci ile etkin ilgilenmenin (teknik ve sosyal yönden)
Eğitim kalitesinde, öğrenci ile etkin ilgilenmenin (teknik ve sosyal yönden) önemi büyüktür. Buradan hareketle, öğrenci sayısının belirlenmesinde, minimum altyapının (öğretim elemanı sayısının ve fiziksel koşulların) sağlanmasına özen gösterilmelidir.

13 4) Diğer mühendislik dallarında olduğu gibi,
inşaat mühendisliğinde de iyi yetişmiş öğretim elemanı, eğitim kalitesi açısından en önemli faktörlerden biridir. Bölüm öğretim elemanlarının araştırma ve pratik alanında güncel olanı takip edip, bu suretle mesleki heyecanı da kendi içlerinde yaşatarak, öğrencilerine iyi bir örnek oluşturmaları gerekir.

14 5) İnşaat mühendisliği bölümlerinin bazılarında bilgisayar imkanlarının azlığı, bu alandaki eğitimi ve program kullanım şartlarını zorlamaktadır. Gerek öğretim elemanlarının ve gerekse öğrencilerin bu konudaki sıkıntıları, çağımızın vazgeçilmez araçlarından biri haline gelen bilgisayarlardan yeterince faydalanamama sonucunu doğurmaktadır.

15 Günümüzde ise bilgisayarların
Bilgisayarların en temel kullanım amaçlarından biri olan mühendislik uygulamaları, önceleri sadece hesap işlemlerini kapsıyordu. Günümüzde ise bilgisayarların tasarım, planlama, hesap, simülasyon, üretim gibi mühendisin işini daha doğru, çabuk ve kaliteli yapmasına yardımcı olacak çok çeşitli uygulama olanakları bulunmaktadır.

16 inşaat temel derslerinin bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilmesi,
Türkiye’deki artan oranda bilgisayar kullanımı düşünülürse, mühendis adaylarının rekabete ve sektöre hazır olma açısından yetiştirilmeleri gereklidir. Mevcut bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgisayar destekli eğitime ağırlık verilmesi, inşaat temel derslerinin bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilmesi, bilgisayar destekli tasarım ve hesap programlarının öğretilmesini içeren derslerin lisans müfredatına konulması gereklidir.

17 6) Globalleşmenin yoğun etkisiyle küçülen dünyamızda, insanların iletişimi kendi ülkeleriyle sınırlı kalmamaktadır. Yabancı dil bilen mühendise olan ihtiyaç artmasına rağmen, bu alanda yeterliliğe sahip mühendis yetiştirebilen üniversitelerimizin sayısının fazla olmadığı da bir gerçektir. Lisans düzeyinde birkaç saatlik yetersiz dil eğitimi yerine; yeterince yoğun, uygulamaya dönük ve gerekli ekipmanlarla donatılmış bir dil öğretim sisteminin (üstelik birden fazla dil için) yerleştirilmesi gereklidir. Ayrıca, verilen genel amaçlı dil eğitimine ilave olarak, mesleki yabancı dil eğitimi, başarı için bir gerekliliktir.

18 7) Şekil, tablo, grafik ve resim gibi görsel öğelerin yoğun olarak kullanıldığı derslerde uygulanan klasik sistem, öğretim elemanı ve öğrenci açısından bazen önemli sayılabilecek zaman kayıplarına sebep olabilmekte ve müfredatın yeterli olarak verilememesine yol açabilmektedir. Çözüm olarak, ders notlarının elektronik ortama aktarılması, derslerde projeksiyon ve benzer araçlarla görsel sunumun yapılması, hem anlatım zamanını, hem dersin anlaşılabilirliğini ve hem de öğrencinin ders notlarına daha pratik ulaşmasını sağlayabilecektir. Üstelik ders notlarının bu ortamda bulundurulması, bilgilerin güncelleştirilmesini de doğal olarak kolaylaştıracaktır.

19 8) Teorik ve laboratuar eğitiminin yanı sıra, gerekli saha incelemeleri ve araştırmalarının yeterince yapılamaması, mühendis adayları için bir eksikliktir. Teknik gezi olarak adlandırılabilecek inceleme ve öğrenme aktivitelerinin bir program dahilinde yürütülüp, öğrencilerin yapı şantiyelerini (bina, baraj, tünel, yol, köprü vs.), üretim tesislerini (beton santralleri, prefabrike ve ön üretimli eleman imalat tesisleri, demir-çelik fabrikaları vs.) ve ekstrem durum bölgelerini (deprem bölgeleri, taşkın alanları, çökme / yıkılmalar vs.) inceleme ve analiz yapabilme imkanlarını artırmak amaçlanmalıdır. Bu gezilerle, mesleğe ilgi uyandırma ve önemini aşılamanın da sağlanacağı unutulmamalıdır.

20 9) Öğrencilerin uygulamalı eğitiminin önemli bir parçası olan staj çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmadığı, gereğince denetlenmediği veya denetlenemediği ya da göstermelik yapıldığı gözlemlenen bir gerçektir. Bu eksiklik, daha sonra öğrenci iş hayatına atıldığında, adaptasyon zorluğu, kendine güvensizlik gibi çeşitli sorunlar halinde kendini göstermektedir.

21 Ayrıca, stajları esnasında öğrenciler mutlaka yerinde denetlenmelidir.
Bu nedenle, staj öncesinde öğrencilere, yapacakları bu çalışmalarının önemi / gerekliliği vurgulanmalı, uygun staj yerlerinin tespitinde ve sağlanmasında öğrencilere danışmanlık yapılmalıdır. Ayrıca, stajları esnasında öğrenciler mutlaka yerinde denetlenmelidir. Mezuniyet aşamasında iş arayışına girecek öğrenciler için, staj döneminin önemli bir diyalog aşaması olduğunun vurgusunu yapmak ta sektöre adım atacak adaylar açısından önemlidir.

22 10) Mühendis, her ne kadar teknik işlevli bir kişi gibi görünse de insan merkezli projelerde yönetici veya etkin konumda olduğu için sosyal ve psikolojik açıdan yeterli olabilmelidir. ABD’de yapılan bir araştırmada, işten çıkarılmış 4000 mühendisten sadece % 38’inde teknik yetersizlik olduğu, buna karşılık % 62’lik kısımda uyumsuzluk bulunduğu belirlenmiştir

23 Bu tür problemlerin aşılması amacıyla, inşaat mühendisliği eğitimi alan öğrenciler için sosyal ve psikolojik konuları içeren derslerin müfredata konulması (tıpkı öğretmen okullarında Pedagojik Formasyon dersleri verilmesi gibi) faydalı olacaktır.

24 11) Bazı inşaat mühendisliği projelerinin bölgesel veya ulusal çapta olduğu düşünülürse, böyle bir projenin önemli siyasi, hukuki, ekonomik, kültürel, çevresel vb. uzantıları ve göç, toplum güvenliği, mali değişim, vb. sonuçları olacaktır. Bu bağlamda, eğitimin bir parçası olarak, mühendis adaylarının ufkunu geliştirecek şekilde ortak projelerde görev almalarını veya staj yapmalarını, ekonomik ve politik sorunlar üzerinde yetiştirilmelerini sağlayıcı yönde bir eğitim vermek zorunludur.

25 12) Öğrencilerin ilgi alanları ve derslere göre yetenekleri farklılık göstermesine karşın, bu durumun bölümlerde yeterince dikkate alınmadığı ve dolayısıyla sağlıklı bir branşlaşma ve spesifik eğitimin verilemediği gözlenmektedir. Bu anlamda yapılacak anket, gözlem ve değerlendirme çalışmalarının sonuçları değerlendirilerek uygun bir branşlaşma oluşturulmalıdır.

26 13) Öğrencilerin çoğunun, sadece lisans eğitiminde aldıkları birikimle kalma eğiliminde oldukları, kendi kendine ve yaşam boyu öğrenme konusunda yetersiz kaldıkları görülmektedir. Halbuki bugünden yarına gelişme ve değişimlerin yaşandığı günümüzde, sürekli öğrenmenin gerekliliği açıktır. Dolayısıyla, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileme disiplininin öğrenciye lisans düzeyinde kazandırılması gereklidir.

27 Bu bağlamda öğrenciler, mezuniyet sonrasında, üniversiteler, meslek odaları ve örgütleriyle sürekli ilişki içinde bulunmak, kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinliklerden yararlanmak konusunda bilinçlendirilmelidirler. Bölümde yapılan araştırmalar, projeler ve bitirme ödevleri öğrenciyi meslek hayatına hazırlamalı ve mümkünse bu çalışmalardan bazıları sektörel bir problemin çözümüyle ilgili olmalıdır. Bu tür çalışmalara olabildiğince parasal destek sağlanmalıdır.

28 14) Öğretim elemanlarına düşen diğer önemli bir görev de öğrencilere meslek etiğinin verilmesidir.
Eğitimleri sırasında öğrencilere etik kurallarının, öz disiplin ve görev ahlakı bilinci şeklinde netleştirilerek aşılanması, sağlıklı bir toplumun oluşmasında büyük katkıda bulunacaktır. Bununla ilgili olarak, örneğin Amerika İnşaat Mühendisleri Birliği (ASCE), mühendislerin mesleklerini icra ederken toplumun güvenlik, sağlık ve refahını en önde tutmaları gerektiğini etik bir kural olarak belirtmektedir.

29 15) Öğrenci danışmanlığının önemi küçümsenmemelidir.
Danışmanlar, öğrencilere eğitim-öğretim, sosyal ve psikolojik yönden gereğince yardımcı olabilmelidirler. Danışmanlık mekanizmasının güçlendirilmesi kaliteli eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır.

30 “iyi yetişmiş mühendis” ya da diğer bir deyişle
SONUÇLAR Mühendislik yapılarında güvenlik, kalite ve ekonomi olgularının artarak önem kazanmasıyla, “iyi yetişmiş mühendis” ya da diğer bir deyişle “mühendisin iyi yetiştirilmesi” kavramları ön plana çıkmıştır.

31 mühendisçe düşünebilme, değerlendirme ve karar verebilme yeteneği de
İnşaat mühendisliği eğitiminin amacı, bayındır bir çevrenin oluşturulması ve insanların yaşam kalitesinin artırılması için öğrenciye temel mesleki bilgi, beceri, etik ve öğrenme esaslarını kazandırmaktır. Bununla beraber, mühendisçe düşünebilme, değerlendirme ve karar verebilme yeteneği de bu eğitimin temel bir parçasıdır.

32 Çalışmada sunulan öneriler,
Çalışmada ele alınan ve sağlanması arzu edilen konuların bir bölümü bazı üniversitelerimiz tarafından kısmen veya büyük ölçüde uygulandığı halde, bu konuda yol kat etmesi gereken üniversitelerimizin sayısı da az değildir. Çalışmada sunulan öneriler, ayrıntılı irdelemeye ve geliştirilmeye açıktır.

33 TEŞEKKÜR EDERİZ


"MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları