Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amaç Koagülasyon mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amaç Koagülasyon mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak."— Sunum transkripti:

1

2 Amaç Koagülasyon mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak.

3 Öğrenim hedefleri Bu dersin sonunda dönem 2 öğrencileri
Hemostazı tanımlayabilecek, Hemostazın bileşenlerini sayabilecek, Hemostazın özelliklerini sayabilecek, Koagülasyon sistemi bileşenlerini sayabilecek, Koagülasyon sistem bileşenlerinin nasıl çalıştığını açıklayabileceklerdir.

4 Hemostaz Hasarlanmış damardan kan kaybının spontan olarak önlenmesi
Primer Kan damarı kontraksiyonu Plateletlerin subendotelyuma adezyonu Primer hemostatik tıkaç oluşumu Sekonder Fibrin ağı oluşturmak üzere koagülasyon sisteminin aktivasyonu Mekanik olarak hemostatik tıkacın güçlendirilmesi

5 Hemostatik sistemin özellikleri
Hasarlanmaya ani yanıt oluşumu Hasarın lokalize edilmesi Rüptüre olmuş kan damarının tıkanmaması Kan akımına karşı mekanik olarak dirençli olması Kalıcı yapının oluşturulması

6 Kolagülasyon sistemi Prokoagülan sistem; hasara hızlı, lokalize, mekanik olarak dirençli yanıtın oluşumu Antikoagülan sistem; prokoagülan sistemin anahtar reaksiyonlarındaki aktivatör proteinleri inaktive ederek olayın lokalize kalması Fibrinolitik sistem; doku onarımı başladıktan sonra kalıcı hemostatik tıkaçtaki fibrinin proteolitik sindirimi

7 Primer hemostaz Rüptüre olmuş kan damarının vazokonstriksiyonu ve plateletlerin aktivasyonu Platelet GpIa/IIa res. ile kollagene adezyon Platelet granüllerinin salınımı Aggregasyon

8

9

10 Platelet aktivasyonu Dens granüllerin salınımı (ADP) ile platelet agregasyonu  Alfa granüllerin salınımı ile normalde plazmada bulunan koagülasyon proteinlerinin miktarı  Platelet res. defektleri  hemorajik hastalıklar GpIb  von Willebrand send.u GpIIb/IIIa  Glanzman trombastenisi

11 Sekonder hemostaz Pıhtılaşma faktörleri Plateletlere gereksinim 
İnaktif prekürsör moleküller katalitik aktif formlarına dönüşür Çözünür bir protein olan fibrinojenin, çözünürlüğü olmayan fibrin polimerine transformasonu ile sonuçlanır

12 Şematik olarak prokoagülasyon reaksiyonlar dizisi “koagülasyon kaskadı”

13 Koagülasyon kaskadı Pıhtı oluşumunda yer alan proteinler plazmada prekürsör Damar hasarı geliştiğinde faktör VII ve IX aktivasyonu ile kendilerinden sonra gelen faktörlerin aktivasyonu ve fibrin pıhtısı oluşumu Aktivasyon bir ya da iki peptid bağının kesilmesi ile gerçekleşir  sınırlı proteoliz ile aktivasyon

14 Gerçekçi gösterim

15 Hemostatik sistem faktörleri
Pıhtılaşmaya yaklaşık 20 plazma proteini katılır Primer fonksiyonlarına göre dört başlık altında toplanabilirler; Proteinaz prekürsörler Kofaktör proteinler Proteinaz inhibitörleri Diğer proteinler (transglutaminaz, fibrinojen gibi)

16 Proteinaz prekürsörleri
Zimojen ya da proenzim Dolaşımda inaktif olarak bulunurlar Aktivasyonları geri dönüşümsüz Tüm proteinaz prekürsörler arasında yapısal benzerlik Aktivasyondan sonra proteinaz aktivitesi gösteren bölge C-terminalde N-terminal uç kofaktör proteinleri ve membran lipid yüzey tanınmasından sorumlu

17 Proteinaz prekürsörler
Proteinaz aktivitesi gösteren bölge pankreatik serin proteazlardan kimotripsin ve tripsine benzer Aktif bölgede hidrolitik reaksiyonu gerçekleştiren amino asidler Asp102, His57 ve Ser195 -Arg---aa- plazmin dışındaki proteinazlar -Lys---aa- plazmin

18 Kofaktör proteinler; F V ve VIII
Kofaktör proteinler reaksiyonların özgünlüğünü ve prekursör proteinazların aktivasyonunu hızlandırır Trombin aktivasyonlarını sağlar Faktör Va protrombin-trombin Faktör VIIIa faktör X-Xa dönüşümünde

19 Kofaktör proteinler

20 Proteinaz inhibitörleri
Hemostatik sistem proteinazları proteoliz fonksiyonlarını tamamladıktan sonra, bunların inaktivasyonunu sağlama Tüm prokoagülan, antikoagülan ve fibrinolitik proteinaz inhibitörleri SERPİNS (SERin Proteinaz İNhibitörler) SERPİNS proteinazlarla geri dönüşümsüz 1:1 kompleks oluşturur

21 Diğer proteinler Fibrinojen Faktör XIII (plazma transglutaminaz)
Von Willebrand faktör

22 von Willebrand faktör vWF multisubunit içeren bir protein
Hemostatik sistemin en büyük moleküler ağırlığa sahip proteini ( Da) Hem plateletlerin subendotele bağlanmasında, hem de faktör VIII’in plazmada taşınmasında fonksiyon görür

23 Membran fosfolipid yüzeyler
Hasara uğramış hücrelerin membranları ve aktive olmuş plateletler proteinazların, proteinaz prekursörlerinin ve kofaktör proteinlerin baplanması için yüzey oluşturur Hücre membranının iç kısmında yer alan fosfolipidler bağlanmada fonksiyon görür Fosfatidilserin ve diğer negatif yüklü fosfolipidler bağlanmada önemli

24 Ekstrinsik yol TF TF-VIIa TF-VII VII Xa X X Hızlı Yavaş

25 İntrinsik yol VIIa Ca++, PL IX IXa XIa

26 VIIa Ca++, PL X Xa VIII.IXa Ca++, PL

27 Protrombin aktivasyon kompleksi

28 Protrombin trombin çevrimi

29 Trombin Protrombin trombin dönüşümü ile Gla domainini kaybeder ve serbestçe salınır Substratları Plateletler F V ve VIII Fibrinojen F XIII Protein C F VII ?

30 Fibrinojen Fibrin prekursörü
Da moleküler ağırlığa sahip, iki A, iki B ve iki  zincirinden oluşur Fibrin monomerleri oluşumu sırasında iki A ve iki B polipeptidleri trombin etkisiyle yapıdan ayrılır Fibrin monomerleri arasında disulfid köprüleri oluşur

31 Fibrin pıhtısının oluşumu

32 Fibrin monomerlerinin oluşumu

33 Faktör XIII Plazma transglutaminaz
Trombinle aktive olduktan sonra fibrin monomerleri arasında kovalent cross-linklerin oluşumu transamidation reaksiyonu ile katalizler Cross-linklerin oluşmaması durumunda fibrin yapısı stabil olmaz ve fizyolojik olarak yetersiz kalır

34 Cross-linklerin Oluşumu

35 Kontak faz reaksiyonları
Proteinaz proteinler Faktör XII; in vitro olarak cam tüp yüzeyine temasla gerçekleşen konformasyon değişikliği ile ya da in vivo olarak kininojen varlığında aktivasyon Prekallikrein; proteolitik kesilmelerle kallikreine dönüşüm Kofaktör protein Plazma yüksek moleküler ağırlıklı kininojen

36 KONTAK FAZ REAKSİYONLARI
XII Kininojen (-) yüzey Kallikrein XIIa Prekallikrein XI XIa KONTAK FAZ REAKSİYONLARI

37

38 Pıhtılaşma kaskadı

39 Antikoagülan sistem Aktive olmuş pıhtılaşma faktörleri karaciğer tarafından dolaşımdan hızla uzaklaştırılır Ayrıca plazmada dolaşan antikoagulanlar tarafından direk olarak inaktive edilme Bunlar; Antitrombin III Protein C ve S

40 AT III Bir proteaz inhibitörü
Pıhtılaşma faktörleri ile 1:1 inaktif kompleks oluşturur Faktör VIIa dışında tüm proteolitik pıhtılaşma faktörlerine etki eder AT III etkisi bazı proteoglikanlara bağlanmayla artar; Endotelyal hücre proteoglikanları Heparin

41 AT III etki mekanizması

42 Protein C ve S Protein C vitamin-K-bağımlı bir protein olup, faktör V ve VIII’i proteolizle nötralize eder Protein C de dolaşımda prekursör olarak bulunur ve antikoagulan etki göstermesi için aktive olması gerekir Aktive protein C Ca++, fosfolipid ve bir diğer vitamin-K-bağımlı protein S ile birleşerek faktör V/VIII inaktive edici kompleksi oluşturur Protein C ya da S eksikliğinde venöz tromboz riski oldukça artar

43 Protein C ile faktör V ve VIII inaktivasyonu

44

45 Tromboz Damar hasarı olmayan yerde hemostatik tıkaç ya da trombüs oluşumu ile oklüzyon Sebepleri; Prokoagülan proteinaz inhibitörlerinin eksikliği Fibrinojen konsantrasyon yüksekliği Hiperhomosisteinemi

46 Tromboz risk artışı gösteren iki mutasyon
Protrombin G20210A mutasyonu Translasyona uğramayan 3’ bölgede Dolaşımda protrombin kons.  Faktör V Leiden mutasyonu APC rezistansı ile karakterize

47 Fibrinoliz Fibrinin proteolitik sindirimle hemostatik plaktan çıkarılması Koagülasyon sisteminin diğer komponentleri gibi fibrinolitik sistem de normalde inaktif Ancak fibrin oluşumuyla sistem aktivite kazanır Plazmin etkisiyle fibrin yıkımı gerçekleşir

48

49

50 Vitamin K etkisiyle Gla proteini oluşumu Faktör II,VII, IX, X

51 Hemofili Koagülasyon sistemindeki faktör eksikliklerine bağlı yetersiz pıhtılaşma Hemofili A faktör VIII ya vWB eksikliğine Hemofili B faktör IX eksikliği

52 Özet Platelet fonk.u nedir? Ca’un pıhtılaşmadaki rolü nedir?
Dolaşımda serbest bulunmayan faktör hangisidir? Prokoagülan faktörlerin yapısal özellikleri nelerdir?Aktivasyondan sonra kompleksten serbestçe diffüze olan faktör hangisidir

53 Özet Antikoagülan proteinler nelerdir? Etkileri nasıl gerçekleşir?
Vitamik K bağımlı faktörler hangileridir? Fibrin yıkımı ne zaman başlar ve yıkımı gerçekleştiren protein nedir? Antikoagülan ilaçlar nelerdir, nasıl etki gösterirler? Aspirinin hemoztaz üzerine etkisi var mıdır?

54 Protein C aşağıdaki aktive olmuş faktörlerden hangisinin inaktivasyonunu sağlar?
Faktör II Faktör VII Faktör VIII Faktör IX Faktör X


"Amaç Koagülasyon mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları