Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 6 Infrared and Other Networking Media

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 6 Infrared and Other Networking Media"— Sunum transkripti:

1 Chapter 6 Infrared and Other Networking Media
Dr Lami Kaya

2 Bölüm 6 Kızıl ötesi ve diğer ağ ortamları
Dr Lami Kaya

3 Infrared (IR) Was included in the first version of 802.11
It has not gained popularity for WLANs Few manufacturers have developed IR networking devices IR networking has been limited in its effective range However, they are being used for WPANs Short-ranges and low-rates

4 Infrared (IR) Kızıl Ötesi
in ilk versiyonuna dahildi WLAN lar için popülarite kazanamadı Çok az üretici IR ağ araçları geliştirmektedir IR ağların etkili olan alanı sınırlıdır. Bununla birlikte, WPAN lar için kullanılır Kısa-alan ve düşük-verihızı

5 IR Operations Primary IR components Line-of-sight requrement in IR
Light-emitting diode (LED) Electronic device that emits a light beam to encode data Receiver Light-sensing device that is able to ‘see’ the light beam and decode the data carried in the light stream Line-of-sight requrement in IR Light source and receive must have a line-of-sight (LOS) orientation Source and receiving devices must be placed and aligned on the same plane Directly opposite each other with a clear and unobstructed path between them LOS requirement perhaps the most limiting factor keeping IR from becoming a widely used networking medium Newer emerging IR technologies are able to operate without a direct LOS Makes them better for larger WPANs

6 IR İşlemleri Birincil IR bileşenleri Line-of-sight requrement in IR
Light-emitting diode (LED) Bir ışık süzmesi yayarak datayı kodlayan elektronik araçtır Alıcı Işık-duyarlı araç ışık süzmesini görebilecek yetenektedir ve ışık akışının taşıdığı veriyi çözer Line-of-sight requrement in IR Işık kaynağı ve alıcı bir görüş düzleminde (line-of-sight(LOS)) olmak zorundadır Kaynak ve alıcı araç aynı düzlemde olacak şekilde yerleştirilmelidir Birbirleri ile direk karşılıklı aralarında herhangi bir engel olmaksızın durmalıdırlar LOS gereksinimleri belkide kızıl ötelerinin ağ ortamı olarak yaygın bir şekilde kullanılmamasındaki en sınırlayıcı faktörlerdir Newer emerging IR technologies are able to operate without a direct LOS Makes them better for larger WPANs

7 Understanding Diodes A diode is an electronic device that consists of two primary electrodes and a buffering space

8 Diyotların Anlaşılması
Bir diyot iki tane birincil elektrot ve bir buffering alanından oluşan elektronik araçtır

9 Diodes Two electrodes in a diode are made up of materials that have atoms Positively charged (P-type) Have space (or hole) for additional electrons They can be added by attracting them from a negatively charged atom Negatively charged (N-type) Have extra (or free) electrons They can be attracted away from an atom by a positively charged material

10 Diyotlar Diyotdaki iki elektrot şu atomlara sahip maddelerden yapılır
Positively charged (pozitif yüklü)(P-type) Yeni elektronlar için yeri olan They can be added by attracting them from a negatively charged atom Negatively charged (negatif yüklü)(N-type) Fazladan elektronları olan Bunlar positif yüklü maddeler tarfından çekilir

11 Diodes Inside a diode, the N-type material is placed adjacent to the P-type material Without any external current being applied A depletion zone is created at the junction of two materials Free electrons from the N-type materials fill the voids (holes) of the P-type materials This creates insulator through which a current or charge can not flow

12 Diodes Diyodun içinde, n-tipi maddesi ile p-tipi maddesi yan yana terleştirilmiştir Harici herhangi bir akım uyğulanandan İki maddenin kesiştiği yerde bir tükenme alanı oluşur N-tipi maddesindeki fazla elektronlar p-tipi maddedeki boşlukları doldurur Bu yalıtkanlığı oluşturur Akımın veya yükün akamadığı yöne doğru

13 Diodes When appropriate voltage is applied to sides of a diode, electrons/holes move

14 Diodes Uygun voltaj diyotun yan kısımlarından uygulandığında, elektronlar hareket eder

15 Creating Light Energy released by the interaction of the electrons and holes of the N-type and P-type materials releases particles called photons Depending on the materials used for diodes some produce visible light (high freq) some produce invisible light (low freq) The amount, frequency, energy and color of the light depends on the materials used IR light used in most networking applications is produced by a laser diode. Uses a microscopic chip to generate a coherent, concentrated light beam

16 Işık Oluşması Eelektronların etkileşimi sonucu ortaya çıkan enerji ve n-tip ve p-tip maddelerin boşluklarından açığa çıkan foton adı verilen moleküller Diyotun yapımında kullanılan maddeye bağlı olarak Bazıları görünür ışık üretir (yüksek frekans) Bazıları görünmez ışık üretir (düşük frekans) Miktar, frekans, enerji, ve ışığın rengi kullanılan maddeye bağlıdır Lazer (laser) diyotlar tarafından üretilen kızılötesi ışık pekçok ağ uygulamalarında kullanılır. Bir coherent(konsantre ışık huzmesi ) üretmek için mikroskobik çip kullanır

17 Lasers (Lazerler)

18 IR Networking IR technology used for networking is special:
Near IR (NIR) Has almost the same properties as visible light

19 IR Ağları IR teknolojisi özel ağlar için kullanılır: Yakın IR (NIR)
Görünen ışık gibi neredeyse aynı özelliklere sahiptir

20 IR Types Directed IR (DIR) Diffused IR (DFIR) Directed requires LOS
All DIR technologies are limited to narrow point-to-point transmissions Requires linked devices to remain motionless Diffused IR (DFIR) Spreads its signal over a wide angle Can be both non-LOS and nondirectional

21 IR Tipleri Yönlü IR (DIR) Yayılmış IR (DFIR) LOS gerekir
Bütün DIR teknolojileri limited to narrow point-to-point transmissions Hareketsiz kalmak için bağlı araçlar gerekir Yayılmış IR (DFIR) Sinyalini geniş bir açı ile yayar non-LOS (görüş mesafesinde olmayan) ve yönsüz olabilir

22 Infrared Data Association (IrDA)
IrDA is an independent trade organization Creates and publishes standards aimed at establishing an interoperable, low-cost IR technology IrDA has versions IrDA Version Data Rates Power Options 1.0 115.2 Kbps Standard 1.1 4 Mbps 1.2 Low 1.3 and 4 Mbps Low and Standard

23 Kızıl Ötesi Veri Birliği (IrDA)
IrDA bağımsız bir ticaret organizasyonudur Birlikte çalışabilir, düşük maliyetli IR teknolojilerini kurmayı amaçlayan standartları üretirler IrDA nın versiyonları vardır IrDA versiyonu Veri hızı Güç seçenekler 1.0 115.2 Kbps Standart 1.1 4 Mbps 1.2 Düşük 1.3 Ve 4 Mbps Düşük ve standart

24 IrDA Operates in half-duplex mode
Ambient (room-environment) light can be a source of interference to an IR transmission Sunlight Fluorescent light Incandescent light IrDA protocol consists of 4 layers IR hardware, serial communications, IrDA data link , IR application interface

25 IrDA Yarı-çift yönlü modda çalışır
Çevredeki ışık, IR iletiminde karışmaya sebep olabilir Günışığı Floresan ışığı Ampül ışığı IrDA protokolü 4 katmandan oluşur IR donanımı, Seri haberleşme, IrDA veri bağlantısı, IR uygulama arayüzü

26 IrDA Protocol Stack (protokol yığını)

27 IrDA Data Link Protocols
IrLAP Corresponds to the data-link layer of the OSI Based on HDLC and SDLC Has device-level software Seeks out other devices (sniffing), finds other devices (discovering), connects, transfers data and disconnects IrLMP Link management - information access service Link management - multiplexer

28 IrDA Data Link Protocols
IrLAP OSI deki data-link katmanına karşılık gelir HDLC ve SDLC ye dayalıdır Araç-düzey yazılımı vardır Diğer araçları arar (sniffing), diğer araçları bulur (discovering), bağlantı sağlar, veri transferi yapar ve bağlantıyı keser IrLMP Bağlantı yönetimi – bilgi erişim servisi Bağlantı yönetimi – çoklayıcı

29 IrDA Transport Protocols
Tiny TP Standard transport layer activities Infrared communication protocol (IrCOMM) Serial/parallel port emulation Infrared link printer transport (IrLPT) Used for printer

30 IrDA Transport Protocols
Tiny TP Standart taşıma katmanı aktiviteleri Infrared communication protocol (IrCOMM) Seri/paralel port emülasyonu Infrared link printer transport (IrLPT) Yazıcı için kullanılır

31 IR Interface Standards IR arayüzü standartları
IR Standard Data Rates Range Directed or Diffused Serial Infrared (SIR) 115.2 Kbps 1 m Directed (yönlü) Fast Infrared (FIR) 4 Mbps Directed Very Fast Infrared (VFIR) 16 Mbps IrDA Control (IrDA-C [IrBus]) 75 Kbps 8 m IrGate 10 Mbps 10 m Diffused (yayılan) Advanced IR (AIR) Diffused

32 Other Limited Range Technologies
Ultra wideband (UWB) Zigbee Induction wireless technology Home Phoneline Networking Association (HomePNA) HomeRF and SWAP Powerline communications (PLC)

33 Diğer Sınırlı Alan Teknolojileri
Ultra wideband (UWB) Zigbee Kablosuz teknolojiye giriş Home Phoneline Networking Association (HomePNA) HomeRF ve SWAP Powerline communications (PLC)

34 Ultra Wideband (UWB) Technology
Initially used by military and other government agencies Becoming approved for use in commercial and home networking Transmits in the 3.1 to 10.6 GHz RF Able to pass through everything in its path (walls, ground, human body) Relatively interference-free compared to other RF Low-power system Primarily used for short-range, high-resolution, high-bandwidth radar and imaging systems 40 to 600 Mbps bandwidth

35 Ultra Wideband (UWB) Technology (geniş bant ötesi teknolojisi)
İlk olarak askeri ve diğer hükümet ajansları tarafından kullanıldı Sonrab ticari ve ev ağları için kullanımı uygun görüldü İletim 3.1 den 10.6 GHz RF Yolundaki engelleri geçebilir (duvar,yer,insan vücudu) Diğer RF ler ile kıyaslandığında interference yoktur Düşük güç sistemi Öncelikle kısa-alan, yüksek-çözünürlük, yüksek-bantgenişliği radar ve görüntüleme sistemleriiçin kullanılır 40 den 600 Mbps bantgenişliği

36 ZigBee For high level communication protocols using small, low-power digital radios Based on the IEEE standard for (WPANs), Used for wireless headphones connecting with cell phones via short-range radio, sensors, controllers ZigBee specification is intended to be simpler and less expensive than other WPANs, such as Bluetooth. ZigBee is targeted at radio-frequency (RF) applications that require a low data rate, long battery life, and secure networking. The ZigBee Alliance is a group of companies that maintain and publish the ZigBee standard

37 ZigBee Yüksek sev,ye haberleşme protokolleri için kullanılan küçük, düşük güçlü dijital radyolar WPAN ler için IEEE standartına dayanır, Cep telefonuna bağlanan kablosuz kulaklık, kısa-alan radyolar, sensörler, kotrolör için kullanılır ZigBee, diğer WPAN ler den daha ucuz ve basittir örneğin bluetooth. ZigBee, düşük veri hızı, uzun şarj ömrü, ve güvenli ağ gereken RF uygulamalarını hedef almıştır. ZigBee Alliance, ZigBee standart larını yayınlayan ve yöneten bir grup şirkettir

38 ZigBee Devices ZigBee Network Coordinator ZigBee Network Node
Establishes network Maintain information about network nodes Manages network nodes Operates in receive state Routes massages to network nodes Transmits network beacons ZigBee Network Node Conserves battery power or operates on low electrical power Monitors for pending data Requests for data from network coordinator Scans for available networks Sleeps when not in use and can sleep for extended periods Transfers application data to network coordinator

39 ZigBee araçları ZigBee ağ koordinatörü ZigBee ağ düğümü Ağ kurar
Ağ düğümleri hakkında bilgi edinir Ağ düğümlerini yönetir Operates in receive state Mesajları ağ düğümlerine yönlendirir Ağ beacon larını iletir ZigBee ağ düğümü Şarj gücünü korur veya düşük elektrik gücünde çalşıır Bekleyen veriyi denetler Ağ koordinatöründen veri isteğinde bulunur Uygun ağları tarar Kullanılmadığında uyku moduna geçer Ağ koordinatörüne uygulamaları transfer eder

40 Induction Wireless Technology
Also called near-field magnetic communication Applies magnetic induction instead of RF Transmits only magnetic field Induction antenna is small, resembles the winding in a transformer Has a range about 3 m Rates up to Kbps on 11.5 MHz Extremely low-power Suitable for portable communication devices Headsets Playback devices Wearable PAN devices

41 Kablosuz teknolojisine giriş
Yakın-alan manyetik haberleşme olarak adlandırılır RF yerine manyetik indüksiyon uygular Sadece manyetik alan taşır İndüksiyon anteni küçüktür, resembles the winding in a transformer 3m kadar alanı vardır Rates up to Kbps on 11.5 MHz Aşırı düşük-güç Portatif haberleşme araçları için uygundur Kulaklık Kayıttan çalma çihazları giyilebilir PAN araçları

42 HomeRF and Swap Developed by Home Radio Frequency Working Group (HomeRF) for the wireless transmission of ethernet networking The group was disbanded in January 2003 after Wi-Fi b networks became accessible to home users and Microsoft began including support for Bluetooth The HomeRF developed Shared Wireless Access Protocol (SWAP) SWAP was designed to carry voice/data within the home for a broad range of interoperable consumer devices

43 HomeRF ve Swap Ethernet ağlarının kablosuz ağlar için iletimi Home Radio Frequency Working Group (HomeRF) tarafından geliştirlmiştir Wi-Fi b ağlar ev kullanıcıları için erişebilir hale gelince ve Microsoft, Bluetooth için desteğe bağlayınca, gurup ocak 2003 de dağıldı HomeRF, Shared Wireless Access Protocol (SWAP) ü geliştirdi SWAP ev içinde ses/veri taşımak için geliştirilmişti. for a broad range of interoperable consumer devices

44 HomeRF/SWAP Protocol Stack ( HomeRF/SWAP Protokol yığını)

45 HomePNA The HomePNA Alliance is an incorporated non-profit industry association of companies Develops and standardizes technology for home networking over the existing coaxial cables and telephone wiring (POTS) within the home

46 HomePNA HomePNA Alliance şirketlerin birleşiminden oluşan kâr amacı olmayan bir endüstridir Mevcur eşeksenel kablolar ve telefon kabloları üzerinden ev ağları için teknoloji geliştirir.

47 HomePNA

48 Powerline Communications (PLC)
PLC is most commonly associated with home automation systems or central control of home For lighting, security, heating/cooling, and other systems PLC systems require an interface adaptor to modulate digital signals into specific frequency signals that are transmitted over the 110 V or 220 V wiring A PLC system uses three types of devices Receivers Transmitters Two-way receiver/transmitters

49 Powerline Communications (PLC)
PLC ev otomasyon ve evin merkezi kontrolü için kullanılan genel bir sistemdir. Işıklandırma, güvenlik, ısınla/serinleme ve diğer sistemler PLC sistemleri arayüz adaptörüne ihtiyaç duyar Dijital sinyallerin, özel frekans sinyallerine modülasyonu gerçekleştirilir. Bunlar 110v veya 220v luk kablolarda iletilir. Bir PLC sistemi 3 tip araç kullanır alıcı gönderici İki yönlü alıcı/gönderici

50 PLC Electrical power is
transmitted over high voltage transmission lines, distributed over medium voltage, and used inside buildings at lower voltages. Powerline communications can be applied at each stage. Most PLC technologies limit themselves to one set of wires but some can cross between two levels (for example, both the distribution network and premises wiring) All power line communications systems operate by impressing a modulated carrier signal on the wiring system Different types of PLC use different frequency bands, depending on the signal transmission characteristics of the power wiring used

51 PLC Elektrik gücü Powerline haberleşme her aşamada uygulanır.
Yüksek voltajlı iletim yolları üzerinden iletilir, Ortama voltaj olarak ayrılır, Ve binalrın içinde düşük voltaj olarak kullanılır. Powerline haberleşme her aşamada uygulanır. pekçok PLC teknolojisi kendini bir kablo kümesinde sınırlandırır Fakat bazıları iki seviye arasında geçiş yapar (for example, both the distribution network and premises wiring) Bütün powerline haberleşme sistemleri, kablo sistemi üzerinde modülasyonu gerçekleşmiş sinyallerin taşınması ile çalışır Farklı PLC tipleri kullanılan güç kablosunsundan sinyalin iletim şekline bağlı olarak farklı frekans bantları kullanır.

52 PLC


"Chapter 6 Infrared and Other Networking Media" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları