Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Antibiyotikler Uygun olmayan ve yaygın kullanılan ilaçların başında Genel olarak hastaların %23-37.8’inde kullanılıyor ABD’nde İlaçlara ayrılan bütçenin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Antibiyotikler Uygun olmayan ve yaygın kullanılan ilaçların başında Genel olarak hastaların %23-37.8’inde kullanılıyor ABD’nde İlaçlara ayrılan bütçenin."— Sunum transkripti:

1 Antibiyotikler Uygun olmayan ve yaygın kullanılan ilaçların başında Genel olarak hastaların %23-37.8’inde kullanılıyor ABD’nde İlaçlara ayrılan bütçenin %15-30’u Kullanımın %50’si uygun değil Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 Uygun Olmayan Kullanım Ampirik tedaviMikrobiyoloji lab. olanaklarının az kullanımı

3 Yanlış Antibiyotik Kullanımının Nedenleri Tedavinin gerekmediği durumlar Gereksiz profilaksi Laboratuvar problemi Güven kazanmak Hastanın hekim önerisi olmaksızın antibiyotik kullanması Eczanelerde reçetesiz antibiyotik satışı İlaç sanayiinin propagandası

4 Rasyonel Olmayan Antibiyotik Kullanımı Bakteriyel direnç Dirençli bakteriler ile infeksiyon İlaç yan etkileri Ekonomik yük

5 Yanık ve Yoğun Bakım Ünitelerinde İzlenen İnfeksiyonlar (2002) ÜnitelerToplamİnf. gelişen% hasta sayısı İç hastalıkları499 5811.6 Beyin cerrahisi577 6611.4 Kalp-damar cer.372 9 2.4 Genel cerrahi505 6312.5 Yanık112 7 6.3 Toplam2065 203 9.8

6 Nozokomiyal İnfeksiyonların Dağılımı (2002) Nozokomiyal infeksiyonlarToplam% (n: 357) Pnömoni13638.1 Üriner sistem infeksiyonu 6317.6 Sepsis/bakteriyemi 6117.1 Cerrahi alan infeksiyonu 5716 Kateter infeksiyonu 34 9.5 Yanık infeksiyonu 4 1.1 Diğer 2 0.6

7 Nozokomiyal İnfeksiyonlardan İzole Edilen Etkenler (2002) EtkenlerSayı% Gram negatif basiller25260.9 A. baumannii 8834.9 P. aeruginosa 7529.8 E. coli 2911.5 K. pneumonia 23 9.1 Gram pozitif koklar13532.6 S. aureus 6447.4 KNS 4533.3 Enterokoklar 2518.5 Candida spp. 27 6.5

8 Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri (1) Gerekçelerin belirlenmesi Etken olabilecek patojen ile ilgili bilginin bulunması Seçilecek antibiyotik ile ilgili yeterli bilginin olması

9 Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri (2) Tedavinin yeterliliğinin veya başarısının izlenmesi Başarısız sonuç alındığında nedenlerinin değerlendirilmesi

10 Antibiyotik Kullanımının Gerekçelerinin Saptanması Ampirik antibiyotik tedavisi Ampirik antibiyotik tedavisi Profilaktik antibiyotik tedavisi Profilaktik antibiyotik tedavisi Kanıtlanmış bakteriyel infeksiyon Kanıtlanmış bakteriyel infeksiyon

11 Bakteriyel İnfeksiyonun Kanıtlanması Öykü Fizik muayene Laboratuvar bulguları

12 Ampirik Antibiyotik Tedavisi Belli endikasyonlarda Klinik belirti ve bulgulara dayanarak Rasyonel antibiyotik seçimi yapılarak uygulanmalıdır.

13 Ampirik Antibiyotik Tedavisinin Temel İlkeleri Gerekli endikasyon İnfeksiyon bölgesi Etken olabilecek mikroorganizma Mikroorganizmanın antibiyotik duyarlılığı Antibiyotiğin farmakolojik özellikleri Konağın özellikleri

14 Ampirik Antibiyotik Tedavisi Tedavi öncesi infeksiyon kaynağı olabilecek örneklerden kültür başta olmak üzere mikrobiyolojik incelemeler yapılmalıdır.

15 Hastane İnfeksiyonlarında Ampirik Antibiyotik Tedavisi (1) Uygulanan invaziv işlemler Hastanın yattığı servisin özelliği Hastane infeksiyon sürveyans verileri Altta yatan hastalık

16 Hastane İnfeksiyonlarında Ampirik Antibiyotik Tedavisi (2) Uzun süreli kateter kullanımı ve hiperalimantasyon tedavisi Daha önce kullanılan antibiyotik İmmünsupresyon

17 Endikasyonsuz Ampirik Antibiyotik Tedavisi Rasyonel olmayan antibiyotik kullanımının olumsuz yönleri +  Hekimlerde yanlış güven hissi  Mikrobiyolojik tanının gecikmesi veya engellenmesi

18 Profilaktik Antibiyotik Tedavisi (1) Özgül profilaksi Özgül olmayan profilaksi

19 Profilaktik Antibiyotik Tedavisi (2) Tedavi şekli, süresi, dozu ve yan etkiler Hedef mikroorganizmalar ve bulaş şekli Maliyet-etkinlik oranı

20 Profilaktik Antibiyotik Tedavisi (3) Hedef mikroorganizmalara etkili Ucuz Yan etkileri az olmalı ve Korunmayı sağlayacak doz ve sürede verilmelidir.

21 Antibiyotik Seçiminde Etkili Olan Faktörler Hastaya ilişkin Hastaya ilişkinfaktörler Bakteriye ilişkin faktörler Antibiyotiğe

22 Mikroorganizmaya İlişkin Faktörler Antibiyotik duyarlılığı Bir veya daha fazla mikroorganizmanın etken olması Fagositik hücrelerde yaşayabilme

23 Konağa İlişkin Faktörler Bilinen yan etkiler Yaş Gebelik Genetik faktörler Altta yatan hastalık Uygulanan diğer antibiyotikler Kullanılan diğer ilaçlar İnfeksiyonun ortaya çıktığı yer İnfeksiyon yeri

24 Seçilecek Antibiyotik İle İlgili Bilgi Etki spektrumu Etki mekanizması Farmakolojik özellikler Tedavi dozu ve aralığı Veriliş yolu ve süresi İlaç etkileşimleri Yan etkiler Toplam tedavi maliyeti

25 Kombinasyon Antibiyotik Tedavisinin Temel İlkeleri Sinerjistik aktivite elde etmek Miks infeksiyonların tedavisi İlaca karşı direnç gelişmesini önlemek Toksisiteyi azaltmak

26 Kombine Tedavinin Olumsuz Yönleri Antogonistik etki Yan etkiler Süper-infeksiyon olasılığı Floranın baskılanması Ekonomik yük

27 Tedavinin Yeterliliği veya Başarının İzlenmesi Klinik belirti ve bulguların düzelmesi Pozitif kültürlerin negatifleşmesi Serum antibiyotik konsantrasyonları Serum bakterisidal aktivitesi

28 Tedavi Başarısızlığının Değerlendirilmesi Farmakolojik faktörler Konak özellikleri İlaç yan etkileri Tanısı konamamış cerrahi infeksiyonun varlığı Süper-infeksiyon gelişmesi

29 Antibiyotik kullanımı Bakteriyel direnç Dirençli bakteriyel infeksiyon

30 Uygun Antibiyotik Kullanımı İçin Alınması Gereken Önlemler Genel kullanımda Tıp fakültelerinde Hastanelerde

31 Genel Kullanımda Alınacak Önlemler Bazı antibiyotiklerin hastane dışı kullanımının kısıtlanması Reçetesiz ilaç satışının önlenmesi K. mikrobiyoloji laboratuvarlarının yaygınlaştırılması ve yeterli duruma getirilmesi İlaç sanayiinin propagandasının denetlenmesi Sürekli tıp eğitimi ve toplum eğitimi

32 Tıp Fakültelerinde Alınacak Önlemler Eğitimde generik terminoloji Eğitimde generik terminoloji Özgül tanı ve tedavi kavramları Özgül tanı ve tedavi kavramları Klinik farmakoloji, klinik farmakolog ve klinik eczacı kavramları Klinik farmakoloji, klinik farmakolog ve klinik eczacı kavramları Eğitim Eğitim

33 Hastanelerde Alınacak Önlemler Alışkanlık değiştirme yöntemleri Alışkanlık değiştirme yöntemleri Antibiyotik kullanımının hasta bakımına etkisinin izlenmesi Antibiyotik kullanımının hasta bakımına etkisinin izlenmesi Kısıtlama yöntemleri Kısıtlama yöntemleri Eğitim Eğitim Antibiyotik kullanım verilerinin saptanması Antibiyotik kullanım verilerinin saptanması

34 Kısıtlama Yöntemleri Antibiyotik kullanımının kısıtlanması  Serbest olarak kullanılabilenler  Kontrollü kullanılabilenler  Kullanımı sınırlandırılmış olanlar Antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının kısıtlı bildirimi

35 Duyarlılık Test Sonuçlarının Kısıtlı Bildirilme Nedenleri Klinisyenin laboratuvar sonucundan etkilenmesi Pahalı ve toksik ilaçların kullanımının engellenmesi Yeni antibiyotiklerin uygunsuz ve gereksiz kullanımının engellenmesi Direnç probleminin önlenmesi İn vitro duyarlı, in vivo duyarsız antibiyotiklerin kullanımının engellenmesi

36 Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"Antibiyotikler Uygun olmayan ve yaygın kullanılan ilaçların başında Genel olarak hastaların %23-37.8’inde kullanılıyor ABD’nde İlaçlara ayrılan bütçenin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları