Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEBRİL NÖTROPENİ Dr. OĞUZ REŞAT SİPAHİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEBRİL NÖTROPENİ Dr. OĞUZ REŞAT SİPAHİ."— Sunum transkripti:

1 FEBRİL NÖTROPENİ Dr. OĞUZ REŞAT SİPAHİ

2 TANIM Ateş: Oral veya aksiller tek sefer 38.3°C ve üstü veya bir saat süreyle °C Nötropeni: Nötrofil düzeyi <500/mm3 veya /mm3 olup, yakın kemoterapiyi takiben 48 saat içinde 500/mm3 altına düşmesi beklenen durumlar. CID :735

3 KLİNİK ÖZELLİKLER Ateşi olan nötropenik hastaların en azından yarısında tanımlanmış ya da occult infeksiyon vardır. Ateşli ve derin nötropenisi olan hastaların en azından %20’sinde bakteremi vardır. Kemoterapi nedeniyle mukozası hasara uğramış GİS ve bu gibi hastalarda sıkça karşımıza çıkan kateterler enfeksiyöz organizmaların girişi için bir kapı görevi yapmaktadır. CID :735

4 İNFEKSİYON KATEGORİLERİ
FUO (Sebebi açýklanamayan ateş): Gösterilebilmiş. klinik ve laboratuvar infeksiyon bulgusu olmayan, izole ateş olarak tanımlanmıştır. Klinik olarak tanımlanmış infeksiyon: Klinik olarak belirlenmiş ancak mikrobiyolojik patojenin gösterilemediği infeksiyon (örneğin; pnömoni, perianal infeksiyon gibi) Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış infeksiyon: Kan kültürü pozitif ancak klinik odak tanımlanmayan veya kan kültürü pozitif/negatif olan ancak klinik odakta mikrobiyolojik olarak etkenin belirlendiği infeksiyon. Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

5 RİSK DEĞERLENDİRMESİ

6 DÜŞÜK RİSK İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Nötrofil sayısı>100/mm33 Monosit sayısı>100/mm3Normal findings on a chest radiograph Normal değerlere yakın karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri Nötropeni süresi<7gün Beklenen nötropeni süresi<10 gün Katetr infeksiyon uyok Kemik iliğinin erken toparlanacağına dair kanıt varlığı Malignensinin remisyonda oluşu < 39.0Cateş Nörolojik veya mental değişiklik olmaması Hastalık görüntüsü olmaması Karın ağrısı olmaması Ek hastalıklara bağlı komplikasyon olmaması CID :735

7 ÖYKÜ VE FİZİK MUAYENE Ateş dışında başka bir yakınması olup olmadığı (odinofaji,perineal ağrı), deri döküntüsü, ishal, öksürük, ilaç allerjisi vs Fizik incelemede periodonteum, farenks, oral mukoza, akciğer, perine, anüs, deri (kateter giriş bölgesi, kemik iliği aspirasyon bölgeleri, tırnak yatakları, göz dibi. Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

8 TEMEL LABORATUVAR TESTLERİ
Tam kan sayımı Rutin biyokimya testleri: BUN, kreatinin, elektrolitler, SGOT, SGPT (BUN, kreatinin, elektrolitler tedavi süresince üç günde bir, özellikle de nefrotoksik ajanlar kullanılıyorsa, tekrarlanmalıdır). Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

9 MİKROBİYOLOJİK İNCELEMELER
Hastanın özelliklerine bakılmaksızın; Kan kültürü (varsa eş zamanlı kateter kültürü), idrar kültürü*. Hastanın semptom ve bulgularına göre klinik mikrobiyolojik inceleme için kültür örnekleri [balgam, kateter giriş yeri, dışkı, BOS vb.] Lökosit değerleri düşük olduğundan direk bakılar silik olabilir. Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

10 RADYOLOJİ PA akciğer grafisi SS bulgu ve belirtisi olan tüm hastalarda
Bazı gruplar tarafından hastane dışında tedavi edilecek hastalar için SS infeksiyonu bulgusu olmasa da çekilmesi tavsiye edilmektedir. Rutin akciğer grafisi önerilmmektedir. Önemli bir not olarak PAAC normal olan febril nötroepnili hastaların yarısından fazlasında HRCT ile radyolojik olarak pnömoni gösterilebilmektedir. CID :735

11 NEDEN AMPİRİK TEDAVİ? Nötropenik hastalarda infeksiyonlar hızlıca ilerleyebilirler. Ateşli dönemin başlangıcında erken bakteriyal infeksiyonlu hastaların infekte olmayan hastlardan ayırt edilmesi zor olabilir. Bu yüzden tüm nötropenik hastalara ateşin başlangıcından itibaren ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. İnfeksiyon ile uyumlu ateşsiz nötropenik hastalara da ateşli hastalardaki gibi antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. CID :735

12 ETKENLER Mikrobiyolojik kanıtlı infeksiyonların %60-70’i gr+ bakteriler Koagülaz + ve – Stafilokoklar, Streptokoklar, Enterococcus spp E. coli, K. pneumonia, P.aeruginoza Bacterioides spp, Clostridium spp CID :735

13 MONOTERAPİ Düşük riskli hastalarada ikili tedavi ile etkinlik farkı yok Sefepim, seftazidim, karbapenem, antipsödomonal penisilin/betalaktamaz* Seftazidim beta laktamaz ve ESBL arttırır, gr+ etkinlik düşük Sefepim vankomisin kullanma gerekliliğini azaltabilir Meropenem>seftazidim Kinolonlar ve aminoglikozitler önerilmiyor. CID :735

14 GLİKOPEPTİTSİZ İKİLİ TEDAVİ
Gentamisin-amikasin-tobramisin-nötromisin,isepamisin Piperasilin/tazabaktam, tikarsilin/klavulanat, karbapenem, seftazidim, sefepim Kinolonlar (pip/tz+tob vs pip/tz+sip benzer sonuç) Nefrotoksik etki, hipokalemi, ototoksisite gr+ etkinlik eksikliği CID :735

15 GLİKOPEPTİTLİ BAŞLANGIÇ ENDİKASYONLARI
Ciddi kateter infeksiyonu MDSA ya da penisilin+-sefalosporine dirençli S. pneumonia ile kolonizasyon. Kan kültüründe gr+ bakteri görülmesi Hipotansiyon-kardiyak yetmezlik bulguları, şok, sepsis Ciddi mukozal hasar, kinolon profilaksisi VRE riskinde artma CID :735

16 KATETER ÇIKARILMA ENDİKASYONLARI
Tünel ya da subkütan tünel infeksiyonu İnfeksiyon rekürrens gösteriyorsa 2-3 günlük tedaviye yanıtsızsa Septik emboli, hipotansiyon, tıkalı kateter Atipik mikobakteri infeksiyonu Bacillus spp, P. Aeruginoza, S. Maltophilia, C. jeikium, VRE, Candida spp, Acinetobacter spp bağlı kandidemi CID :735

17 Ateş>38,3 ve nötrofil sayısı<500/mm3
Yüksek risk Düşük risk Ağızdan Glikopeptit gerekli değil Glikopeptit gerekli Aminoglikozit+Sefepim ya da seftazidim ya da karbapenem ya da antipseudomonal penisilin+betalaktamaz Sefepim ya da seftazidim ya da karbapenem ya da antipseudomonal penisilin+betalaktamaz Glikopeptit+sefepim ya da seftazidim ya da karbapenem+-aminoglikozit Amoksisilin/klavulanat+siprofloksasin 3-5.günde tekrar değerlendir

18 Üç mü? Beş mi? İlk ampirik tedavinin etkisini görmek için 3-5 gün yeterli Pekçok çalışmada hastaların ateşleri 2-7 gün arasında düşüyor (medyan 5 gün) Hastanın klinik durumu bozulmadıkça ateş devam etse de 5. güne kadar beklenmeye çalışılmalıdır. CID :735

19 Uygun tedaviye geç Tedavinin ilk 3-5. günü ateş düştü
Etken belli değil Etken belli Düşük risk Yüksek risk Uygun tedaviye geç Amoksisilin/klavulanat+siprofloksasin Aynı tedavi İle devam Taburcu CID :735

20 3-5. GÜN ATEŞ DEVAM Ateş bakteriyel değil İnfeksiyon bakteriyel değil
Verilen antibiyotiklere direnç var ya da yanıt yavaş Yeni bir infeksiyon var Antibiyotiklerin serum ya da doku düzeyi yetersiz İlaç ateşi Hücre duvarı olmayan bakterilerle infeksiyon CID :735

21 3-5. GÜNDE DEĞERLENDİRME Geçmiş kültürlerin değerlendirilmesi FM PAAC
Kateterlerin değerlendirilmesi Kan ve diğer olası infekte bölgelerden kültür Olası infekte bölgelerden USG ve HRCT (çekit, pnömoni, fungal infeksiyon) CID :735

22 GLİKOPEPTİT EKLEME-ÇIKARTMA ENDİKASYONLARI
Ciddi kateter infeksiyonu MDSA ya da penisilin+-sefalosporine dirençli S. Pneumonia ile kolonizasyon. Kan kültüründe gr+ bakteri görülmesi Hipotansiyon-kardiyak yetmezlik bulguları, şok, sepsis Ciddi mukozal hasar, kinolon profilaksi Bunlar yok ve etken ürememişse çıkart CID :735

23 İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ
Hematolojik malignitesi için indüksiyon tedavisi almış Allojeneik hematopoietik kök hücre nakli olmuş Uzun süreli (≥1 hafta) ve derin (≤100/mm3) nötropenisi olan Ağır mukozit gelişen Primer hastalığı tedaviye dirençli veya relaps gösteren hastalar Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

24 HANGİ ANTİFUNGAL? Klasik amfoterisin B lipit formda amfoterisin B etkinlik farkı yok nefrotoksisite farkı var. itrakonazol-siklodekstrin amfoterisin B etkinlik farkı yok, yan etki daha az Vorikonazol-amfoterisin B etkinlik farkı yok Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

25 LİPİT FORMÜLLÜ AMFOTERİSİN B ENDİKASYONLARI
Kreatinni ≥2.0 mg/dL veya kreatin kierensi < 40 mL/dk Tedavi sırasında serum kreatininde artma (>2.0 mg/dL) veya kreatinin klirensinde azalma (< 40 mL/dk), Birlikte birden fazla nefrotoksik ajan kullanılması, İnvazif aspergilloz için 500 mg kümülatif amB-d’ye yanıt alınamaması Kontrol edilemeyen ve tolere edilemeyen ciddi reaksiyonlar (maksimum premedikasyona karşın kontrol edilemeyen ve ilacın verilmesini engelleyen infüzyonla ilişkili yan etkiler, maksimum elektrolit replasmanına karşın ağır hipokalemi ve/veya hipomagnezemi vb.). Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

26 3-5. günde ateş devam ediyor Etiyoloji belli ise modifiye et değilse
Tekrar değerlendir Antibiyotik değişikliği+-antifungal Aynı tedaviye devam Antibiyoterapiyi değiştir -Klinik kötüleşiyorsa -Vankomisin krtiterleri+ise 5-7. günlerde ateş devam ediyor ya da nötropeninin düzelmesi yakın değilse Hastanın durumu stabilse (vankomisini kes) CID :735

27 Antibiyotik tedavisinin süresi
Ateş N Ateş yüksek Üstüste 2 gün ANS>500/mm3 ANS>500/mm3 7. Günde ANS<500h/mm3 ANS<500/mm3 Başlangıç yüksek risk/ans<100/mm3, mukozit, durum stabil değil Başlangıç düşük risk/Klinik iyi ANS>500/ml olduktan 4-5 gün sonra kes İki hafta daha devam et Antibiyotikler kesilebilir 5-7 günlük ateşsizlik olursa kes Antibiyotiklere devam Yeniden değerlendir Yeniden değerlendir Klinik hastaık yoksa ve stabilse kes CID :735

28 ANTİFUNGAL SÜRESİ Etken varsa tedavi süresi etkene, saptanan infeksiyona ve klinik duruma göre belirlenir. Sistemik mantar infeksiyonu olmayan hastalarda ise empirik antifungal tedavi süresi konusunda görüş birliği yoktur. Hasta nötropeniden çıkmış, klinik olarak stabil torakoabdominal BT normal ise antifungal tedavi kesilebilir. Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

29 ANTİFUNGAL SÜRESİ-2 Nötropeniden çıkmayan hastada iki hafta sonunda klinik değerlendirme ve görüntüleme yöntemlerinde fungal infeksiyon lehine bulgu yoksa antifungal tedavi sonlandırılabilir. Ancak indüksiyon tedavisi alan akut lösemili hastalarda, empirik antifungal tedavi altında klinik durumu düzelmeyen hastalarda, allojeneik kemik ili . i nakli alıcılarında ve nötropeninin ≥4 hafta sürmesi beklenen durumlarda tedaviye hasta nötropeniden çıkana kadar devam edilmesi önerilir. Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

30 MALİYET* Amikasin 500mg 2x1=2x6.5=13m İsepamisin 500mg 2x1=2x23=46m
Nötromisin 400mg 2x1=2x26=52m Levofloxasin 500mg 1x1=57,5m Siprofloksasin 400mg 2x1=2x72=144m Klasik amfoterisin B 50mg 1x1=15m Abelcet 100mg 1x2 2x418=836 3x1=1254m Ambisome 50mg 1x4 4x699=2796 6x1=4154m Caspofungin 50 mg 1x1=630m 9 Aralık 2003 EÜTF eczanesi fiyatları

31 MALİYET 2 Pip/tz 4.5gr 4x1=4x39=156m Tik/kl 3.2gr 3x1=3x20=60m*
Sefepim 1 gr 3x2=150m Sefoperazon/sulbaktam 1 gr 3x206x27=162m Seftazidim 1gr 3x2=15x6=90m Meropenem 1gr 3x1=3x82=246m İmipenem/silastatin 500 mg 4x1=4x34=136m Taykoplanin 400mg 1x1=97m Vankomisin 500 2x2=4x17=68 m 9 Aralık 2003 EÜTF eczanesi fiyatları

32 MALİYET 3 Mer+ami=269m İmi+ami=149m Pip/tz+ami=169m Piptz+ise=202m
Mer+ami+tay=366m Mer+ami+van=337m Mer+ami+tay+ambD=381 Mer+ami+tay+abel=1202 Mer+ami+tay+amb=4520 9 Aralık 2003 EÜTF eczanesi fiyatları

33 KORUNMA Tek kişilik odalar El hijyeni
Odadki tıbbi altler hergün dezenfekte edilmeli Çiçek ve özellikle tüylü oyuncak olmamalı Solunum, damlacık, temas yoluyla bulaşabilecek hastalığı olanlar Ziyaretçiler minimal olmalı, hastalığı ve son 6 ayda aşılanmış olanlar Perine temizliği-önden arkaya kağıtla Tampon kullanılmamalı Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

34 KORUNMA 2 KİT alıcılarında rektal termometre-lavman-fitil kontrendike
Diş hekimliği konsültasyonu Dişler düzeltilmeli, dolgular yapılmalı 4-6 kez gargara, 2 kez fırçalama Allojenik KİT=sürekliliği sağlanmış HEPA ve LAF Yapım onarım çalışmaları minimalize edilmelidir, asma tavan olmamalıdır, varsa düzenli aralıklarla vakumlanmalıdır. AKİT hastaları n95 tipi maske kullanmalıdır. Kapılar kapalı tutulmalıdır. Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

35 KORUNMA 3 Mobilyalar toz tutmayacak şekilde, diğer yüzeyler kolayca silinebilecek şekilde olmalıdır. Oksijen kaynakları ve nebülizatörlere her defasında yeni ve steril sıvı konmalıdır. Salgın olmadığı sürece sürveyans kültürlerine gerek yoktur. Musluk suyu içilmemelidir. Pişirilmemiş kümes hayvanları, kırmızı et, balık ve diğer deniz ürünleri diğer yiyeceklerden ayrı tutulmalı, aynı yüzey üzerine konulmamalıdır. Etlerle sebzeler ve diğer yiyecekler için her zaman iki farklı kesme tahtası kullanýlmalıdır. Allojenik KİT alıcılarına düşük mikrobiyal diyet Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 6 Aralık 2003

36 PROFİLAKSİ P. carinii riski yüksek olan hastalardanötropeni varlığından bağımsız olarak rutin Tmp/smx profilaksisi yapılabilir. Her nötropenik hastaya rutin tmp/smx, siprofloksasin ya da flukanazol/itrakanazol profilaksisi önerilmemektedir. (direnç-gr+ infeksiyonlarda artış)

37 NELER YAPILABİLİR? Febril nötropenileri kontrol altına almak
(etken dağılımı-başarı oranları vs) 3 vs 5 3-5. gün modifikasyonda glikopeptit vs antifungal Düşük risklilerde pip/tz vs sefepim vs moxifloksasin ya da levofloksasin Hücre duvarı olmayan bakterilere yönelik çalşımalar

38 SORULAR


"FEBRİL NÖTROPENİ Dr. OĞUZ REŞAT SİPAHİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları