Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTEMİZDEKİ YÜKSEKOKULLAR Yıldız Meslek Yüksekokulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTEMİZDEKİ YÜKSEKOKULLAR Yıldız Meslek Yüksekokulu"— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTEMİZDEKİ YÜKSEKOKULLAR Yıldız Meslek Yüksekokulu
YÜKSEKOKULUN TANIMI Yüksekokullar iş alanlarında ihtiyaç duyulan ara ve teknik elemanları yetiştirmek üzere kurulmuş 2 yıl süreyle eğitim veren yükseköğretim kurumlarıdır. ÜNİVERSİTEMİZDEKİ YÜKSEKOKULLAR Yıldız Meslek Yüksekokulu 1984 yılında Kurulan Meslek Yüksekokulu halen Üniversitemizin Maslak Yerleşim biriminde 2 bölüm ve 14 programdan oluşan yapısıyla birçok meslek dalının ihtiyaç duyduğu ara ve teknik elemanları yetiştirmektedir.

2 Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu 2007 yılında 1 bölüm altında 2 programlı olarak kurulan MSTYMYO Üniversitemiz merkez kampusüne komşu olan Yıldız Sarayı Bahçesi içerisinde yer alan binalarında Yükseköğretim Kurulunun 2009 yılında yapmış olduğu yeni düzenlemeyle Mimari Restorasyon dalında ara ve teknik eleman yetiştirmek üzere eğitim vermektedir. Meslek Yüksekokullarına halen sınavsız geçiş yoluyla ÖSYM tarafından öğrenci alınmaktadır.

3 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulunun kuruluş amacı diğer yüksekokullarımızdan farklı olarak üniversitemiz lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerimizin lisans eğitimlerine başlamadan önce ingilizce hazırlık eğitimi almalarını , hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayarak lisans eğitimine başlayan öğrencilerin ileri düzeyde İngilizce eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktır. YDYO Temel İngilizce ve Modern Diller olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Yabancı dil hazırlık eğitimi Temel İngilizce Bölümünce , ileri düzey İngilizce dersleri ise Modern Diller bölümünce yürütülmektedir.

4 YÜKSEKOKULLARIN ORGANLARI Yüksekokulların organları, Yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Bunların dışında birde disiplin kararlarını almak üzere disiplin kurulu bulunmaktadır. a. Yüksekokul müdürü, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda doğrudan rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdür yüksekokulda görev yapan kadrolu öğretim elemanlarının 1. sicil amiridir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre görev başında olamayacağı sürelerde müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

5 (5) 2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
            Yüksekokul müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları              (1)Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,              (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,              (3) Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Yüksekokulun bütçesi ile ilgili öneriyi yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,              (4) Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,              (5) 2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.             Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.             

6 b. Yüksekokul kurulu: müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm başkanları ile Program yürütücülerinden oluşur. Yüksekokul kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul kurulunu toplantıya çağırır. Yüksekokul Kurulunun Görevleri: Yüksekokul kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Yüksekokulun , eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek, (3) 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

7 c. Yüksekokul yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Görevleri: Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek, (2) Yüksekokulun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, (3) Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Müdürün yüksekokulun yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

8  d. Disiplin Kurulu : Yüksekokul Disiplin Kurulu Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde Yüksekokul öğrencileri ile ilgili disiplin işlemlerini, Yükseköğretim Kurumları Akademik ve İdari Personel Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde Yüksekokulda görev yapmakta olan akademik ve idari personel ile ilgili disiplin işlemlerini yürütür.

9 BÖLÜMLER Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

10 PROGRAMLAR Bölümlerin altında yer alırlar, fakültelerdeki anabilim dallarının yüksekokullardaki karşılığı olarak düşünülebilir. Her Programın idari işlerini takip eden ve bölüm ile iletişimi sağlayan bir “Program Yürütücüsü” vardır. Program yürütücüsü aynı zamanda bölüm kurulu ve Yüksekokul kurulu üyesidir.

11 YÜKSEKOKULLLARIN İDARİ YAPILANMASI
Yüksekokul Sekreteri:Yüksekokul sekreteri , sekreterya ile diğer idari birimlerden ve yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.  Yüksekokulda görev yapan İdari ve Teknik personelin 1. derece sicil amiri Yüksekokul Sekreteridir.   Yüksekokul İdari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak idari bürolar ile destek hizmetler birimlerinden oluşur.   

12 Öğrenci İşleri ve Not Bürosu: Yüksekokul öğrencilerinin ilk kayıt, kayıt silme , mezuniyet, askerlik, izin, paso , kimlik, derse kayıt ve not işlemlerini yürütmek öğrenci işleri not bürosunun başlıca görevleridir.,

13 Müdür Sekreteri: Müdürün her türlü yazışma , randevu, telefon vs
Müdür Sekreteri: Müdürün her türlü yazışma , randevu, telefon vs. işleri ile ilgilenir. Yazı İşleri ve Personel Bürosu: Yönetim Kurulu , Yüksekokul Kurulu tutanaklarının hazırlanması her türlü iç ve dış yazışmalar, görevlendirmeler, akademik ve idari personelin özlük işlemleri, izin işlemleri konularında Personel Dairesi başkanlığı ile koordineli bir biçimde gerekli işleri yürütür, ek ders işlemlerini gerçekleştirir.

14 Bölüm Sekreterlikleri: Bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini bölüm başkanının emirlerine göre yerine getirir. Diğer idari birimlerle ve Yüksekokul Sekreteri ile koordineli bir biçimde çalışır. 

15 Bütçe - Satın alma - Ayniyat: Yüksekokulun katma bütçeden tahsis edilen ödeneklerinin ihtiyaçlara göre dağılımı , sonraki yılların harcama tahminlerinin yapılması, ödeneklerinin teklif edilmesi vb. işlemler Yüksekokul Sekreterince gerçekleştirilir. Yüksekokulun her türlü ihtiyaçlarının (donanım, makine, teçhizat, sarf malzemeleri, laboratuar malzemeleri vb.) temini ile satın alma birimi ilgilenir. Üniversitenin Merkezi Satın alma birimi ile koordineli olarak çalışır. Bütçe ödenekleri doğrultusunda alınan mal ve hizmet giderlerinin ödenmesine ilişkin belgeler Yüksekokul Sekreteri tarafından uygunluğu kontrol edildikten sonra ödeme emri verilir. Yüksekokul Sekreteri Yüksekokulun Gerçekleştirme Görevlisi MYO Müdürü Harcama Yetkilisidir. Meslek Yüksekokulu Müdürü iş yoğunluğuna ve ihtiyaca göre on Gerçekleştirme Görevlisi atayabilir Yüksekokula gelen her türlü malzemenin giriş-çıkış, birimlere ve kullanıcılara dağıtımı, mevcut malzemelerin sayımı, demirbaş ve zimmet ile ilgili işlemlerden taşınır kayıt kontrol yetkilisi sorumludur.


"ÜNİVERSİTEMİZDEKİ YÜKSEKOKULLAR Yıldız Meslek Yüksekokulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları