Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARŞILIKLAR (V.U.K.MADDE 288)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARŞILIKLAR (V.U.K.MADDE 288)"— Sunum transkripti:

1 KARŞILIKLAR (V.U.K.MADDE 288)
Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilmeyen ve teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir. Karşılıklar mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle değerlenir. Amortisman kayıtları hakkındaki özel hükümler mahfuzdur.

2 KARŞILIK HESAPLARI 119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 199. Diğer Dönen Varlık. Karşılığı (-) 229. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) 298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

3 ÖRNEK 1: tarihinde işletme menkul kıymetler içerisinde yer alan ve sürekli değer kaybedeni n “N” A.Ş. ‘ ne ait YTL maliyet bedelli hisse senetleri için %15 oranında değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. ÖRNEK 2: tarihinde işletme 2003 yılında YTL, 2004 yılında YTL, kredili satış yapmış yılında YTL, 2004 yılında YTL kısmını tahsil edememiştir. 2005yılında YTL kredili satış yapmıştır. Şüpheli ticari alacakları için perakende satış yöntemine göre karşılık ayırmıştır. ÖRNEK 3: tarihinde işletme bağlı ortaklığından şüpheli duruma düşen YTL alacağının tamamı kadar karşılık ayırmıştır. ÖRNEK 4: tarihinde işletme YTL ve 14 ay vadeli alacağı olan firmanın korkordato ilan ettiği bilgisini almıştır. Tamamı kadar karşılık ayırmıştır. ÖRNEK 5: tarihinde işletme hasara uğrayan 300 YTL maliyetli ticari malların piyasa fiyatı 260 YTL’ye düştüğü belirlenmiştir. Stoklar için değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır.

4 ÖRNEK 6: tarihinde işletme nedeni belirlenemeyen 125 YTL kasa fazlası ve 450 YTL hammadde stok noksanı olduğu tespit etmiştir. İşletme nedeni belirlenemeyen noksanlık için karşılık ayırmıştır. ÖRNEK 7: tarihinde işletme TMSF’da bulunan banka hisse senetleri için YTL, iştirakler sermaye payları için 500 YTL ve YTL maliyet bedelli bağlı ortaklık hisse senetleri için %15 oranında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. ÖRNEK 8: tarihinde işletmenin mamul stokları içerisinde yer alan 400 YTL maliyetli mamulün satış ve 480 YTL maliyetli birikmiş amortismanı 192 YTL olan taşıma aracının kullanılma özelliğini kaybettiği tespit edilmiştir. Bu varlıkların tamamı kadar değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.

5 ALACAKLARDA DEĞERLEME (V.U.K.MADDE 281)
Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır. Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca ederler.

6 ALACAK SENETLERİ REESKONT HESAPLARI
122. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 222. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) Reeskont hesaplarına, bilanço gününde ve izleyen hesap dönemi başında kayıt yapılır.

7 ÖRNEK 1: 31. 12. 2005 tarihinde işletme nominal değeri 1
ÖRNEK 1: tarihinde işletme nominal değeri YTL , faiz oranı % 12 ve ortalama vadesi 180 gün olan ticari alacak senetleri için iç iskonto yöntemine göre reeskont hesaplamıştır. ÖRNEK 2: tarihinde işletme diğer alacakları içerisinde yer alan ABD $ 3 ay vadeli çek için reeskont hesaplamıştır. Değerleme kuru 1,60 YTL ve LIBOR oranı %3’tür. ÖRNEK 3: tarihinde işletme 380 gün vadeli olan ticari alacak senetleri için YTL reeskont hesaplamıştır. ÖRNEK 4: tarihinde işletme iştiraklerden alacaklar hesabı içerisinde yer alan 13 ay vadeli alacak senedi için 450 YTL reeskont hesaplamıştır.

8 BORÇLARDA DEĞERLEME (V.U.K.MADDE 285)
Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır. Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhuriyet Merkez Bankasına resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine irca ederler. Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmak zorundadırlar.

9 BORÇ SENETLERİ REESKONT HESAPLARI
322. Borç Senetleri Reeskontu (-) 337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 422. Borç Senetleri Reeskontu (-) 437. Diğer Borçlar Senetleri Reeskontu. (-) Reeskont hesaplarına, bilanço gününde ve izleyen hesap dönemi başında kayıt yapılır.

10 ÖRNEK 1: 31. 12. 2005 tarihinde işletme nominal değeri 2
ÖRNEK 1: tarihinde işletme nominal değeri YTL , faiz oranı % 12 ve ortalama vadesi 200 gün olan ticari borç senetleri için iç iskonto yöntemine göre reeskont hesaplamıştır. ÖRNEK 2: tarihinde işletme diğer borçları içerisinde yer alan Euro 4 ay vadeli çek için reeskont hesaplamıştır. Değerleme kuru 1.80 YTL ve LIBOR oranı %3’tür. ÖRNEK 3: tarihinde işletme 410 gün vadeli olan ticari borç senetleri için 800 YTL reeskont hesaplamıştır. ÖRNEK 4: tarihinde işletme bağlı ortaklıklara borçlar hesabı içerisinde yer alan 15 ay vadeli borç senedi için YTL reeskont hesaplamıştır.

11 AMORTİSMAN MEVZUU (V.U.K. MADDE 313)
İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder. İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.

12 Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir.
AMORTİSMAN MEVZUU (V.U.K. MADDE 313) 480, - YTL aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 480, - YTL aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır. ARAZİDE AMORTİSMAN (V.U.K. MADDE 314) Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak: 1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; 2. İşletmede inşa edilmiş olan her nev'i yollar ve harklar; amortismana tabi tutulur.

13 NORMAL AMORTİSMAN (V.U.K. MADDE 315 ) Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

14 AZALAN BAKİYELER USULÜYLE AMORTİSMAN
(V.U.K. MÜKERRER MADDE 315 ) Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. Bu usulün tatbikinde; Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir. Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir 2. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı normal amortisman oranının iki katıdır. 3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. .

15 MADENLERDE AMORTİSMAN
(V.U.K. MADDE 316 ) İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri gözönünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir.

16 (V.U.K. MADDE 317) FEVKALADE AMORTİSMAN Amortismana tabi olup:
1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden; 2. Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen; 3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan; Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulanır.

17 AMORTİSMAN NİSPETLERİNİN İTİBAR TARİHİ (V.U.K.MADDE 318 )
Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan amortisman nispetleri ilanların yapıldığı, ayrı ayrı tespit edilen nispetlerin ilgililerin müracaatta bulunduğu hesap döneminden muteberdir. AMORTİSMAN UYGULAMA SÜRESİ (V.U.K. MADDE 320 ) Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.

18 Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.
KIST AMORTİSMAN Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

19 AMORTİSMAN UYGULAMA SÜRESİ (MÜKERRER MADDE 320 )
1. İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir. 2. Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına başladıktan sonra bu usulden dönülemez. 3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Bu suretle usul değiştirenler keyfiyeti beyannamelerinde veya eski bilançolarda belirtmeye mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yapıldığı beyannamenin taalluk ettiği dönemden itibaren nazara alınır. Bu takdirde henüz yok edilmemiş olan değer kısmı, bakiye amortisman süresine bölünmek suretiyle eşit miktarlarla yok edilir.

20 268. Birikmiş Amortismanlar (-) 278. Birikmiş Tükenme Payları (-)
AMORTİSMAN HESAPLARI (V.U.K . MADDE 321 ) Bu bölüm gereğince hesaplanan amortismanların, hesaplarda ayrıca gösterilmek şartiyle ilgili bulundukları değerlerden doğrudan doğruya indirilmesi veya pasifte ayrı bir karşılık hesabında toplanması caizdir. 257. Birikmiş Amortismanlar (-) 268. Birikmiş Amortismanlar (-) 278. Birikmiş Tükenme Payları (-) 299. Birikmiş Amortismanlar (-)

21 ÖRNEK 1: tarihinde işletme pazarlama biriminde kullanmak olduğu YTL maliyet bedelli faydalı ömrü 5 yıl olan demibaşeşya için normal amortisman yöntemine göre 2005 yılında ve faydalı ömrü süresince ayrılacak olan amortisman tutarını hesaplamıştır. ÖRNEK 2: tarihinde işletme pazarlama biriminde kullanmak olduğu YTL maliyet bedelli faydalı ömrü 5 yıl olan demirbaş eşya için azalan bakiyeler yöntemine göre 2005 yılında ve faydalı ömrü süresince ayrılacak olan amortisman tutarını hesaplamıştır. ÖRNEK 3: tarihinde işletme YTL kuruluş ve örgütlenme giderleri ve 900 YTL araştırma ve geliştirme giderleri için amortisman hesaplamıştır. ÖRNEK 4: tarihinde işletme YTL dekorasyon yaptığı ve 4 yıllığına kiralanmış olan büro için amortisman hesaplamıştır.

22 ÖRNEK 5: 31. 12. 2005 tarihinde işletme arama giderleri için 12
ÖRNEK 5: tarihinde işletme arama giderleri için YTL amortisman hesaplamıştır. ÖRNEK 6: tarihinde işletme maliyet bedeli YTL ve birikmiş amortismanı 600 YTL olan makinenin selde kalması nedeniyle kullanım özelliğini yitirdiği için hurdaya çıkarmıştır

23


"KARŞILIKLAR (V.U.K.MADDE 288)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları