Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Tesislerinde Faturalandırma İş Akışı Mali Hizmetler Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Tesislerinde Faturalandırma İş Akışı Mali Hizmetler Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Sağlık Tesislerinde Faturalandırma İş Akışı Mali Hizmetler Başkanlığı
Uzm. Murat İSLAM Mali Hizmetler Başkanlığı

2 Faturalandırmada Altın Kural
Sağlık kuruluşlarında doğru kayıt ve faturalandırma yöntemlerinin yapılması işletmelerin maddi kazancında büyük önem taşımaktadır. Hasta Başvurusu Uygulanan İşlemlerin Kayıt Altına Alınması Sunulan Hizmetin Faturalandırması

3 Geri Ödeme Kurumlarına Göre Hasta Türleri
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumunda güvencesi bulunan hastalar), Ücretli Hasta, Anlaşmalı Kurumların Hastaları (Özel Sağlık Sigortası ve Banka Yardım Sandıkları), Anlaşmalı Firma Hastaları, Yurtdışı Hastalar, Adli Vaka, İş Kazası, Trafik Kazası, Acil Hasta TBMM Mensupları,

4 SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) Nedir?
Sağlık yardımları SGK’ca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Sağlık hizmetinin finansmanını sağlanmasındaki usul ve esasları belirleyen, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerinin bildirildiği tebliğdir.

5 SUT’ta Sağlık Hizmet Sunucuları
Madde Sağlık hizmeti sunucularının sınıflandırılması Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayakta tedavide fiyatlandırmaya esas olmak üzere sınıflandırılması SUT eki “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayakta Tedavilerde Sınıflandırılması Listesi" nde (EK-2/A-1) yer almaktadır.

6 SUT Sağlık Tesisi Sınıflandırma Listesi
STATÜ KODU SINIFI KAMU U1 Üniversite hastanesi, tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri U2 Tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan enstitüleri E1 Eğitim hastanesi, genel E2 Eğitim hastanesi, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile göğüs ve göğüs cerrahisi alanında hizmet veren E3 Eğitim hastanesi, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren E4 Eğitim hastanesi, kemik hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren E5 Eğitim hastanesi, ruh sağlığı alanında hizmet veren E6 Eğitim hastanesi, göz hastalıkları alanında hizmet veren E7 Eğitim hastanesi, onkoloji alanında hizmet veren H1 Entegre ilçe hastanesi H2 Gün hastanesi, tıp merkezi, dal merkezi H3 Yataklı kurum, Yatak sayısı 1-99 H4 Yataklı kurum, Yatak sayısı H5 Yataklı kurum, Yatak sayısı 500 ve Üstü H6 Yataklı kurum, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren H7 Yataklı kurum, kemik hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren H8 Yataklı kurum, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile göğüs ve göğüs cerrahisi alanında hizmet veren H9 Yataklı kurum, ruh sağlığı alanında hizmet veren H10 Yataklı kurum, deri ve zührevi hastalıklar alanında hizmet veren H11 Yataklı kurum, diğer ÖZEL TM Tıp merkezi DM Dal merkezi ÖH Özel hastane

7 Medula TANIM MEDULA, SGK ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin, fatura bilgisini elektronik olarak toplamak, hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için, oluşturulmuş bütünleşik sistemdir. Genel Sağlık Sigortasının bilişim altyapısını çok uzun yıllar taşıyabilecek bir yaklaşımı benimsemiştir. Sistem, sağlıkla ilgili hizmet üreten her türlü kurumu sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlamaktadır. Sistem, Kamu hastaneleri Üniversite hastaneleri Özel hastaneler Özel tedavi merkezleri tarafından kullanılacak şekilde geliştirilmiştir. TARİHÇE Genel anlamda dört temel web servisi ile sağlanan elektronik bilgi, sağlık sunucularının kendi Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerine entegre edilmesi sağlanarak SGK bilgi işlem kayıtlarına alınmaktadır. 15/06/2007 tarihinde devreye alınan Medula V.2 Uygulaması, tarihinde Medula V.3 olarak güncellenmiş ve tüm sağlık sunucuları tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

8 Medula

9 Hasta Kabul İşlemleri Kişiler, sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler. Sağlık tesisince kimlik tespiti yapılması zorunludur. (Acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında sağlanan Yardımlardan ücretsiz faydalananların belge ibraz edememesi durumunda, 2828 sayılı Kanun kapsamında bulunduklarını gösterir belgeye göre gerekli işlemler yürütülecek sonrasında söz konusu belgelerin ibrazı ilgili Kurumdan istenecektir.

10 Hasta Kabul İşlemleri Hastanın muayene olmak istediği branşa göre SGK Online Provizyon Sistemi olan MEDULA (Medikal Ulak) üzerinden hak sahibi olduğuna dair provizyon alınır. Hasta için bir hasta başvuru no ve bu numara ile ilişkili bir takip numarası üretilir. Sağlık hizmet sunucusunda verilen hizmetler bu takip numarası ile takip edilir. Sağlık hizmet sunucusunda hastanın tedavisi boyunca aynı hasta başvuru no’suna bağlı aynı veya farklı branşlarda birden fazla takip verilebilir bu takipler birbiri ile ilişkilidirler, verilen hizmetler bu takip numaraları aracılığıyla takip edilir. Kurum bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/provizyon verilmesi halinde, sunulan sağlık hizmetleri faturalandırılabilecektir.

11 Başvuran hasta provizyon alamadı?
Hasta Kabul İşlemleri Başvuran hasta provizyon alamadı? Müracaat aşağıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir. Acil hal, İş kazası ile meslek hastalığı hali, Trafik kazası, Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık, Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, Analık hali, Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali, 18 yaş altı çocuklar, Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler, hasta takip numarası/provizyon alınamayan kişilerin acil servis müracaatlarına ilişkin işlemler, acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin Başbakanlık Genelgeleri doğrultusunda yürütülecektir.

12 Tedavi Hizmetleri Temini ve Ödeme Esasları
SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri SUT ve eki listelerde belirtilmiştir. SUT ve eki listelerde yer almayan teşhis ve tedavi yöntemlerinin bedellerinin Kurumca karşılanabilmesi için Kurum tarafından uygun olduğunun kabul edilmesi ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi gerekmektedir. SGK, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin SUT’ta belirtilen teşhis ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra teşhis ve tedavi ile ilgili diğer kurallar ile sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirleyebilir ve bu amaçla ihtisas komisyonları kurabilir.

13 Ayaktan Hasta Takip Modülü
Kayıt Kabul Modülü Hasta Kayıt (Hasta nüfus cüzdanı bilgileri kontrol edilir, TC kimlik numarası ile MEDULA(SPASS) sisteminden takip no (provizyon) alınır Poliklinik Modülü Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Hakkında Genelge (2010/73-80) çerçevesinde muayene işlemi hekimce başlatılır. Uzman Hekim tarafından ön tanı veya kesin tanı konulur. Tetkik istenir ve tetkike yönlendirilir Reçete verilir ve/ veya muayene bitirilir. Laboratuvar Modülü Radyoloji Modülü Tetkik tamamlanır. Reçete verilir ve/ veya muayene bitirilir. Hekimin gerek görmesi durumunda yatış istek yapılır.

14 Ayaktan Tedavilerde Ödeme Uygulaması (Paket Fiyat)
(1) “Ayakta tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında; sağlık kurumlarında ayaktan her bir başvuru için, SUT eki “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayakta Tedavilerde Sınıflandırılması Listesi” nde (EK-2/A-1) bulunduğu sınıfa göre belirlenmiş olan SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tutarlar esas alınarak ödeme yapılır. Ayaktan paket fiyat olarak ifade edebileceğimiz bu tutarlara kan tetkikleri ve direkt grafi bedelleri dahildir. AYAKTAN PAKET DIŞI FATURALANDIRILACAK İŞLEM KONTROLÜ * EK-2/A-2) yer alan işlemler (Üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından işlem puanlarına %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.) *SUT eki EK-2/B listesinde “9.A-Moleküler Mikrobiyoloji” * SUT eki EK-2/B listesinde “9.B-Sitogenetik Tetkikler” * SUT eki EK-2/B listesinde”9.C-Moleküler Tetkikler” * SUT eki EK-2/B listesinde”10.Refik Saydam Hıfzıssıhha Paneli” Başlığı Altında yer alan tetkikler. Pakete ilave olarak paket dışında faturalandırılır. Aynı gün, Birden fazla uzmanlık dalına ayaktan başvuru var ise; İlk başvuru EK-2/A (Paket Fiyat), Diğerleri normal poliklinik muayenesi (15,50 tl.) bedeli olarak faturalandırılır. Aynı gün, İlk başvuru ana dal sonraki başvuru yan dal ise; Yan dal EK-2/A, Ana dal normal poliklinik muayenesi (15,50 tl.) bedeli olarak faturalandırılır. Aynı uzmanlık dalına 10 gün içerisinde İkinci defa başvurulduğunda (Acil servis hariç) İkinci başvuru için EK-2/A ödemesi yapılmaz. Ancak ayaktan paket dışı işlemlerden biri var ise ilave olarak faturalandırılır Sağlık raporu ile uygulanan Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Fizik Tedavi, ESWL ve ESWT için ayaktan tedavide EK-2/A uygulanmaz. SUT EK-2/C paket fiyatından faturalandırma yapılır. SUT EK-2/B,EK-2/C ve EK-2/Ç listelerindeki işlem puanları 0,593 kat sayısı ile çarpılarak faturalandırılacak fiyat belirlenir. Aynı gün aynı uzmanlık dalına yatış verilen hastanın ek2-c (paket)listesinden işlemi var ise bu kategoride değerlendirilir.

15 Ayaktan Paket Fiyat Ödeme Listesi
SIRA NO UZMANLIK DALLARI UZMANLIK KODU Eğitim ve Araştırma Genel Hastaneler (E1) 1 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 5100 34 2 Aile Hekimliği 4800 35 3 Beyin ve Sinir Cerrahisi 2400 44 4 Çocuk Cerrahisi 2000 39 5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1500 36 6 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1600 7 Deri ve Zührevi Hastalıkları 1700 33 8 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1200 9 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1800 40 10 Genel Cerrahi 1900 11 Göğüs Cerrahisi 2200 12 Göğüs Hastalıkları 1171 13 Göz Hastalıkları 2900 14 İç Hastalıkları 1000 45 15 Kadın Hastalıkları ve Doğum 3000 49 16 Kalp ve Damar Cerrahisi 2300 46 17 Kardiyoloji 1100 54 18 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 2800 19 Nöroloji 1300 41 20 Ortopedi ve Travmatoloji 2600 21 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2500 22 Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1400 23 Spor Hekimliği 4000 24 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 600 25 Üroloji 2700 Bu Fiyatlara Ek-2/A-2, Genetik Tetkikleri, Refik Saydam Panelleri dışındaki tüm tetkik ve işlemler dahildir. Aynı Gün Tek Branş Kabul Genel Cerrahi 44 TL Aynı Gün Farklı İki Branşa Kabul Cerrahi+Dahiliye 44TL(+)15,50TL

16 Ayakta Tedavide Hizmet Başına Faturalandırma
Acil sağlık hizmetleri İş Kazası Meslek hastalığına yönelik sağlık hizmetleri Onkolojik ön tanı/tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemler Organ ve doku nakline ilişkin donöre yapılan hazırlık tetkik ve tahliller Diş tedavileri Sevk belgesi ile (Maluliyet, Meslek hastalığı ve Kontrol Muayeneleri vb.) Enjeksiyon/Pansuman Alkol, Madde bağımlılığı tedavisi “Hizmet başına ödeme” Yönetimi ile faturalandırılır. Bu durumda SUT eki EK-2/A listesinde yer alan tutarlar faturalandırılamaz. Hizmet başına ödeme yöntemi kapsamında ayaktan muayene sonrasında aynı sağlık kurumunda, söz konusu muayene ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tanı ve/veya tedaviye yönelik işlemler için muayene girişi yapılmaz. Aynı gün aynı uzmanlık dalına yatış verilen hastanın ek2-c (paket)listesinden işlemi yoksa bu kategoride değerlendirilir.

17 Evde Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Yöntemleri
Hizmet başına ödeme yöntemi ile SUT eki EK-2/B ve EK-2/Ç listeleri esas alınarak faturalandırılır SUT EK-2/B,EK-2/C ve EK-2/Ç listelerindeki işlem puanları 0,593 kat sayısı ile çarpılarak faturalandırılacak fiyat belirlenir.

18 Günübirlik Tedaviler ve Ödeme Esasları
Yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan işlemlerdir. Kemoterapi tedavisi,Radyoterapi tedavisi, Genel anestezi, bölgesel/lokal anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,Hemodiyaliz tedavileri, Kan, kan bileşenleri, kan ürünleri ve SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/G) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu,Genel anestezi ve sedasyon ile gerçekleştirilen dişhekimliği uygulamaları. 24 saatten kısa süreli yatışlarda yatak bedeli, gündüz yatak bedeli üzerinden faturalandırılır. Günübirlik tedavilerde SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan işlemler için gündüz yatak bedeli faturalandırılamaz. Günübirlik tedavilerde, SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan refakatçi bedeli ödenmez.

19 Yatan Hasta Takip Modülü
Klinik sorumlu hekimi ve/veya hemşiresi tarafından hastanın anamnezleri alınarak kliniğe yatış kabulü yapılır (Meduladan ayaktan takibe bağlı yatan takip otomatik olarak alınır.) Laboratuvar Modülü Radyoloji Modülü Eczane ve Depo Modülü Klinik sorumlu hekimi ve/veya hemşiresi tarafından istenen tetkik, tahli, order edilen ilaç ve malzemeler ilgili birimler tarafından otomasyon üzerinden görülür ve tamamlanır. Ameliyathane Modülü Hastanın planlı veya acil ameliyatı varsa ameliyat modülü kullanılarak gerekli veri girişi sağlanır. (Ameliyat, anestezi notu, seans ve kesi bilgisi, ASA ve EUROSCORE, vb bilgiler.) Hasta yatışı süresince yapılan her tür ameliyat, tahlil, radyoloji, vb. tıbbi müdahaleler hekim tarafından enjeksiyon, sarf malzeme, aspirasyon, vb.işlemler hemşire tarafından otomasyona girilir. Tedavisi tamamlanan hastanın epikrizi hazırlanır yapılan tüm işlemlerin ve kullanılan tüm ilaç , malzemelerin kontrolü yapılarak Medula üzerinden çıkış kaydı ile taburculuğu yapılır.

20 Fatura Modülü Taburcu Olan Hasta
TİG Modülü Öncelikle epikriz incelenir. Hasta tanı ve tedavi uyumluluğu, varsa ameliyat veya müdahale, ilaç ve malzeme bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir. Eksiklik durumunda klinik ile gerekli düzeltme yapılması için görüşme yapılır. Ücretli hasta vezneye diğer hasta dosyası Fatura birimine sevk edilir. VEZNE MODÜLÜ Fatura Modülü

21 Faturalandırma Süreçleri
SUT EK-2/B ve EK-2/C listesindeki birlikte faturalanmayan hizmetlerin kontrolü yapılır. SUT ’da ve Fatura İnceleme Usul ve Esaslarında; birlikte faturalandırılmayan hizmet, işlem, tetkik v.s. Kuralları, Epikrizde detaylandırılması gereken konular, fatura ekinde bulunması gereken raporlar, diğer bilgi ve belgeler açıkça belirtilmiştir. Hasta faturası Medula’ya kayıt edilmeden önce bu kurallar çerçevesinde tekrar kontrol edilir, Gerekli düzeltme ve düzenlemeler ilgili servisler ile görüşülerek yapılır. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yatarak verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri SUT eki EK-2/C listesinde yer alıyorsa” tanıya dayalı işlemler üzerinde ödeme yöntemi” ile (Paket yapılarak), yanlızca EK-2/B listesinde yer alıyorsa “hizmet başına ödeme yöntemi” ile fatura edilir. Yoğunbakım hastaları hizmet kontrolü SUT “2.4.4.H yoğun bakım tedavisi” başlığı hükümlere göre yapılır.

22 Taburcu Olan Hasta (Hizmet Başına Ödeme Yöntemi)
SUT hükümleri çerçevesinde hizmet başına ödeme yöntemi seçilen hastaların sağlık hizmet bedelleri SUT EK-2/B ve EK-2/Ç listesi esas alınarak faturalandırılır. Tıbbi malzeme ve ilaçlar ayrıca faturalandırılır. Aynı seansta birden fazla işlem yapıldığında : Aynı seans aynı kesiden yapılan işlem puanı yüksek olan işlemin puanı tam, Sonraki işlem puanları ise herbirinin %30’u, Aynı seans ayrı kesiden yapılan işlemlerde puanı yüksek olan işlemin puanı tam, sonraki işlem puanları ise herbirinin %50’si alınarak faturalandırılır. Bu işlemler farklı uzmanlık dallarında yapılmış ise yüzdelik oranları 25 puan artırılarak uygulanır. SUT EK-2/B, EK-2/C ve EK-2/Ç listelerindeki işlem puanları 0,593 kat sayısı ile çarpılarak faturalandırılacak fiyat belirlenir.

23 Taburcu Olan Hasta (Paket Fiyat Ödeme)
Hastaya EK-2/C (Tanıya dayalı işlem listesi) listesinde yer alan bir hizmet yapılmışsa HBYS sisteminde hizmetin paketi yapılır. SUT hükümleri ve EK-2/C listesinde işlemin yanında yer alan açıklamalar, Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler dikkate alınarak paket dışında ödenen malzeme, İlaç vs. Olup olmadığı kontrol edilir. Eğer hastaya SUT “3.1.4 tanıya dayalı işleme dahil olmayan tıbbi malzemeler” Listesinde yer alan sarf malzemesi kullanılmış ise bu malzemeler paket dışında ödenecek şekilde HBYS’de tanımlanır. Aynı seansta birden fazla işlem yapıldığında: Aynı seans aynı kesi durumlarında yüksek puanı olan tam, diğeri işlem puanının %25’i olarak faturalandırılır. Aynı seans ayrı kesi durumlarında yüksek puanı olan tam, diğeri işlem puanının %50’si olarak faturalandırılır. Bu işlemler farklı uzmanlık dallarında yapılmış ise yüzdelik oranları 25 puan artırılarak uygulanır SUT EK-2/B,EK-2/C ve EK-2/Ç listelerindeki işlem puanları 0,593 kat sayısı ile çarpılarak faturalandırılacak fiyat belirlenir.

24 Ameliyat İşlemlerinde Kesi Bilgisine Göre Ücretlendirme
Kesi Bilgileri Kod Açıklama Ek-2/B işlemlerinde Ek-2/C işlemlerinde AÇIKLAMA 1 Aynı seans aynı kesi %30 u ödenir. %25 i ödenir. SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem puanının %30’u alınarak, ancak SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlemin puanının diğer işlemlerden yüksek olması durumunda tüm işlemler A(5) fıkrası göz önünde bulundurularak hizmet başına ödeme yöntemiyle, 3 Aynı seans farklı kesi %50 si ödenir. SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan bir işlem ile birlikte SUT eki EK-2/C Listesinde yer almayan bir işlem yapılması halinde tanıya dayalı işlem puanı tam olarak, SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem puanının %50’si alınarak, ancak SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlemin puanının diğer işlemlerden yüksek olması durumunda tüm işlemler A(5) fıkrası göz önünde bulundurularak hizmet başına ödeme yöntemiyle, 2 Farklı seans farklı kesi %100 ödenir 4 Aynı seans farklı kesi farklı branş %50+%25 ödenir İşlemler farklı uzmanlık dallarında yapılmışsa yüzdelik oranlar 25 puan artırılarak uygulanır. 5 Aynı seans aynı kesi farklı branş %30+%25 ödenir. %25+%25 ödenir.

25 Paket İşlemlerin Kapsamı
2.2.2.B-1 Tanıya Dayalı İşlemleri Kapsamı Yatak Bedeli Muayene ve Konsültasyon Operasyon ve girişimler Anestezi İlaçları Yatış Dönemindeki İlaçlar(Kan Ürünleri Hariç) Kan Bileşenleri (Trambosit, Tam kan, vb) Sarf Malzemesi Anestezi Bedeli Labaratuvar, Patoloji ve Radyoloji Tetkikleri Refakatçi Bedeli Tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler Pakete dahil olup ayrıca faturalandırılamaz

26 Paket İşlemlerin Kapsamı
Aşağıda belirtilen sürelerin aşılması halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, ayrıca faturalandırılır. a) A Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 15 gün b) B Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 10 gün c) C Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 8 gün ç) D Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 5 gün d) E Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 3 gün

27 Paket İşlemlerin Kapsamı
15 gün içinde yapılan tüm işlemler paket faturalandırılır. A Grubu tanıya dayalı işlemler 10 gün içinde yapılan tüm işlemler paket faturalandırılır. B Grubu tanıya dayalı işlemler 8 gün içinde yapılan tüm işlemler paket faturalandırılır. C Grubu tanıya dayalı işlemler 5 gün içinde yapılan tüm işlemler paket faturalandırılır. D Grubu tanıya dayalı işlemler 3 gün içinde yapılan tüm işlemler paket faturalandırılır. E Grubu tanıya dayalı işlemler 15 gün sonunda Hizmet Başı Fatura 10 gün sonunda Hizmet Başı Fatura 8 gün sonunda Hizmet Başı Fatura 5 gün sonunda Hizmet Başı Fatura 3 gün sonunda Hizmet Başı Fatura

28 Paket Fiyatı Bozan Haller
AÇIKLAMALAR Fiyatlandırmaya Etkisi 2.2.2.B-2 Hizmetin İptal Olması veya Yarım Kalması: Hastanın tanıya dayalı işlem öncesi hazırlık işlemleri aşamasında ölmesi veya ortaya çıkan başka sağlık sorunları nedeniyle tanıya dayalı işlem kapsamına giren bir müdahalenin yapılamaması halidir bu durumda SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem bedelleri, %10 indirimli olarak faturalandırılacaktır. 2.2.2.C Eşlik Eden Hastalık: Tanı veya tedaviye yönelik işlemler kapsamında tedavisi yapılan hastanın eşlik eden hastalıkları (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maligniteler, immun ve otoimmun, romatolojik hastalıklar vb) nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinin bedelleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılır. 2.2.2.C Komplikasyonlar: Tanı veya tedaviye yönelik işlem sonrasında hastada komplikasyon ortaya çıkması durumunda, komplikasyona ait sağlık hizmetlerinin bedelleri aynı sağlık hizmeti sunucusunca %10 indirimli olarak hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır. Ancak hastanın önceden bilinen risk faktörleri (diabetes mellitüs, hipertansiyon, morbid obezite, alkolizm vb) bulunması halinde, bunlarla ilgili olarak gelişen komplikasyonlarda bu indirim uygulanmaz. Hizmetin İptal Olması veya Yarım Kalması Hizmet Başı Faturalandırılır %10 düşük ödenir Eşlik Eden Hastalık %100 ü ödenir Komplikasyon

29 Bazı Tetkik ve Tedavi Yöntemlerinin Usul ve Esasları
Diş tedavileri: Hizmet Başı Faruralandırılır SUT eki EK-2/Ç Listesi 2.4.2.A - Organ ve doku nakli: Paket Faruralandırılır SUT eki EK-2/C “P911146” Kadavra donör temini ve Organ Nakil Puanları esas alınır Tedavi Tipi Organ Nakli ile Fatura Edilir 2.4.2.B-1 - Kemik iliği nakli SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan “Kemik İliği Nakli” işlem puanları esas alınır. Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi Kemik İliği ile Fatura Edilir 2.4.2.B-2 - Mezenkimal kök hücre (MKH): SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “ ” numaralı işlem bedeli faturalandırılabilir Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi Kök Hücre Nakli ile Fatura Edilir 2.4.4.A - ESWL metodu ile yapılacak taş kırdırma tedavileri: SUT eki EK-2/C Listesi Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi ESWL ile Fatura Edilir 2.4.4.B - Hiperbarik oksijen tedavisi SUT eki EK-2/D-3 Listesinde belirtilen endikasyonlar ile SUT eki EK-2/C Listesi Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi Hiperbarik oksijen tedavisi ile Fatura Edilir 2.4.4.F-4 - Ekstrakorporeal şok dalgası (ESWT) tedavisi Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi ESWT ile Fatura Edilir 2.4.4.D-1 - Hemodiyaliz tedavileri: SUT eki EK-2/C Listesi ve Akut böbrek yetmezliği SUT eki EK-2/C Listesi “P704230” Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi Diyaliz ile Fatura Edilir 2.4.4.F - Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan gruplar dikkate alınmak SUT eki EK-2/C Listesi Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi FTR ile Fatura Edilir

30 Yatarak Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzemeler
(1) Sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilen ilgili branşlara ait Kurumca bedeli karşılanacak tıbbi malzemelerin SUT kodları, tıbbi malzeme alan tanımları ve fiyatları aşağıdaki SUT eki listelerde tanımlanmıştır; a) Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A), b) Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1), c) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-1), ç) Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/G), d) Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H), e) Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I), f) Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/J), g) Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/K), ğ) Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L), h) Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/M), ı) Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1), i) Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2). j) Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/O), k) Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/P),

31 Yatarak Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzemeler
(2) Aşağıdaki branşlarda kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz. a) Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1), b) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-1), c) Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/G), ç) Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H), d) Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I), e) Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/J), f) Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/K), g) Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L), ğ) Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/M), h) Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1), ı) Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2). (Ek: 01/08/ / 9 md. Yürürlük: 01/01/2014) i) Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/O), j) Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/P),

32 Yatarak Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzemeler
(3) SUT eki branş listelerinde, birden fazla branşta kullanılan tıbbi sarf malzemeleri (steril eldiven, sütur, sonda vb.) yer almamakta olup, söz konusu malzemelerin kullanıldığı branştan fatura edilmesi halinde SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır. (4) İlgili branş listesinde yer almayan, ancak SUT eki diğer branş listelerinde bulunan ve ilgili branş tarafından da kullanılabilir nitelikte olan malzemelerin, SUT eki diğer branş listesindeki SUT kodu ve geri ödeme kurallarına uygun olarak, ilgili branş tarafından faturalandırılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki EK-3/M Listesinde yer alan tıbbi malzemelerin endovasküler/nonvasküler girişimsel işlem yapan branşlarca da kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”. (5) Yatan hasta tedavilerinde kullanılan tıbbi malzemeler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporları/konsey kararları düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunda geçerlidir. Sağlık kurulu/konsey, hizmeti veren sağlık hizmeti sunucusunda görevli hekimlerden oluşur. (6) SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzeme alan tanımlarına ait konsey kararı/sağlık kurulu raporu/heyet raporu/epikrizde 2 uzman hekim imzası acil haller için aranmaz. Hastanın acil olduğuna dair detaylı bilgi epikriz raporunda belirtilmelidir. (7) SUT eki listelerde yer alan malzemelerin, MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz. (8) Sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemeler ile bunlara ait tamir ve bakım-onarım masrafları ile yedek parça, aksesuar ve tekrar kullanılabilir sarf malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak, sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemelerin hasta kullanımına mahsus tek kullanımlık tıbbi sarf malzeme bedelleri Kurumca karşılanır. (9) Sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilen tekrar kullanılabilir tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. (10) Laboratuvar testlerinde kullanılan tıbbi malzemeler işlem bedeli içerisinde ödendiğinden Kuruma ayrıca fatura edilemez.

33 Pakete Dahil Olmayan Tıbbi Malzemeler
(1) Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi ile faturalandırılan işlemlere dahil tıbbi malzemeler için de SUT ve eki listelerde belirtilen kurallar geçerlidir. (2) Tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmayan tıbbi malzemeler; Plak, çivi, vida, Kemik çimentosu, Eksternal fiksatör, ç) Her türlü eklem implantı, Omurga implantı, Kalp pili, Pace elektrodu, Koroner stentler, ğ) Kalp kapakları, İntraaortik balon, ventrikül destek cihazı, Kapaklı kapaksız kondüit, Valf ringi, Her türlü greft, shunt ve suni damar, Protezler, Aterektomi cihazı, Çift yüzlü yamalar (meshler), İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler, SUT eki EK-2/C Listesi açıklama bölümünde tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmadığı belirtilen tıbbi malzemelerin, SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır. (3) SUT eki listelerdeki işlemlerin açıklama bölümlerinde yer alan işlem puanına dahil olmadığı belirtilen tıbbi malzemelerle aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen tıbbi malzemeler de işlem kapsamı dışında değerlendirilir.

34 Yatarak Tedavilerde Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi
3.2.1.A- Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında; (1) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. (2) SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, KDV dâhil alış fiyatı üzerine; %15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır.

35 Yatarak Tedavilerde Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi
MALZEME TÜRLERİ SUT Malzemesi SUT da yayınlanan (EK3) listelerde yer alan kodlar • SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. • SUT eki EK-3 listelerinde yer alan tıbbi malzeme fiyatları, KDV hariç fiyatlardır. İlgili kanunlarda tanımlanan KDV istisna ve muafiyetler ile SUT ’ta belirtilen istisnalar ve yurt dışında faaliyet gösteren Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere KDV ilave edilerek ödenir. • (SUT eki EK-3/B Listesinde yer alan tıbbi malzemelerin Bedelleri ödenmez) SUT Fiyatı +KDV Kodsuz Malzeme SUT eki listelerde yer almayan malzemelerin, MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesidir. • SUT eki listelerde yer alan malzemelerin, MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz. • SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, %15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi+ KDV ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır Alış Fiyatı + %15 + %2 + KDV

36 Yoğun Bakım Hizmetleri ve Ödeme
Yoğun bakım tedavileri SUT eki EK-2/C “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” yer alan puanlar üzerinden faturalandırılır. Yoğun bakım tedavisi uygulanmayan günlerde verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılabilir. Anestezi sonrası bakım hizmetleri (PACU) için yoğun bakım bedelleri faturalandırılamaz. Aynı sağlık kurumunda aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi gören hasta için bir yoğun bakım bedeli faturalandırılabilir. Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yoğun bakım servisine sevk edildiği gün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır.

37 Yararlanılacak WEB Siteleri
1- 2- Finansal Analiz Dairesi 3-http://www.saglikaktuel.com/ 4-http://www.sgb.saglik.gov.tr/ 5-

38 Teşekkür Ederim


"Sağlık Tesislerinde Faturalandırma İş Akışı Mali Hizmetler Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları