Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması Bilim Uzmanı Gülşen SERT Arş.Gör. Ahmet AKINCI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması Bilim Uzmanı Gülşen SERT Arş.Gör. Ahmet AKINCI."— Sunum transkripti:

1 Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması Bilim Uzmanı Gülşen SERT Arş.Gör. Ahmet AKINCI Arş.Gör. Meltem KURTOĞLU Doç.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Sunu Planı Giriş Amaç Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

3 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Giriş Okullarda teknolojik donanımın giderek daha yaygın bir şekilde sunuluyor olması ve teknoloji kullanımının yaygınlaşması ile birlikte öğretmenlerin de teknolojiyi etkili olarak kullanmaları konusuna daha çok odaklanılmaktadır. Bu bağlamda okullarda teknoloji kullanımıyla ilgili çalışmaların incelenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

4 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Amaç Bu araştırmanın amacı, son on yılda öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji kullanım durumlarının ele alındığı makaleleri inceleyerek bir içerik analizi çalışması yapmaktır. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

5 Araştırma Problemleri
İncelenen makalelerde araştırılan konuların eğilimi ne yöndedir? Makaleler çalışma grubu büyüklüğü, çalışma grubunu belirleme türü, araştırma türü, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri (kullanılan istatistiksel yöntemler) bakımından nasıl bir dağılım göstermektedir? 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

6 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Yöntem Bu araştırmada öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji kullanım durumları konusunda yapılan çalışmaları incelemek amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. İçerik analizinin temel amacı toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak olarak da ifade edilebilir. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

7 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Yöntem (2) Makale Tarama ve Seçim Ölçütleri Social Sciences Citation Index (SSCI) isimli veritabanında yer alan Educational Technology and Society, British Journal of Educational Technology, Educational Technology Research Development ve Computers and Education” başlıklı dergilerin (Mayıs ayına kadar dahil) yılları arasında yayımlanmış olan sayıları "teacher" ve "technology" anahtar sözcükleri temele alınarak taranmıştır. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

8 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Yöntem (3) Makale Tarama ve Seçim Ölçütleri Bu seçim ölçütlerinden hareketle, kuramsal çalışma makaleleri, tarama çalışması makaleleri ve öğretmen adayları ile yapılan makaleler çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

9 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Yöntem (4) Belirtilen ölçütlere uygun olarak, her bir dergi araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenerek ulaşılan makaleler tablolaştırılmıştır. Araştırmacılar tarafından tablolaştırılan makaleler karşılaştırılarak, her bir araştırmacı tarafından aynı makalelere ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmiştir. Bu çalışma sonunda farklı olan makaleler tekrar kontrol edilerek çalışma kapsamına alınıp alınmayacağına, ilgili ölçütler temel alınarak karar verilmiştir. Bu şekilde araştırmanın güvenirliği ve iç geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

10 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Yöntem (5) İlk tarama sonucunda belirlenen anahtar kelimelerle, 4 dergiden toplam 175 tane makaleye ulaşılmıştır. Bütün makaleler teker teker incelendiğinde toplam olarak 30 tane makalenin çalışmaya dahil edilebileceğine karar verilmiştir.. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

11 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Yöntem (6) Tarama sonucunda belirlenen ölçütlere uygun olan 30 makale, araştırma konusu, çalışma grubu büyüklüğü, çalışma grubu belirleme türü, araştırma türü, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri bakımından incelenmiştir 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

12 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Bulgular İncelenen Makalelerin Yayımlandıkları Dergilere Göre Dağılımı İncelenen Dergiler Makale Sayısı % Educational Technology and Society 6 %20 British Journal of Educational Technology 8 %27 Educational Technology Research Development 2 %7 Computers and Education 14 %46 Toplam 30 %100 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

13 Çalışmaların Yayımlanma Yılları
Bulgular (2) İncelenen Makalelerin Yayım Yılına Göre Dağılımı Çalışmaların Yayımlanma Yılları Makale Sayısı % 2000 1 %3 2001 2 %7 2002 2003 2004 2005 5 %18 2006 2007 3 %10 2008 4 %13 2009 2010 7 %23 2011 Toplam 30 %100 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

14 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Bulgular (3) İncelenen Makalelerde Çalışılan Araştırma Konuları Araştırma Konuları Makale sayısı % Öğretmenlerin BİT Kullanım Durumları 13 %43 Öğretmenlerin BİT Kullanımlarını Etkileyen Unsurlar 6 %20 Öğretmenlerin BİT Kullanımına İlişkin Görüşleri 4 %13 Öğretmenlerin BİT Kullanımlarının Sonuçları-Öğrenme-Öğretme Süreçlerindeki Etkisi 3 %10 Öğretmenlerin BİT'i Öğretim Programı ya da Derslerle Kaynaştırma Durumları 2 %7 Öğretmenlerin BİT Kullanımları ve Mesleki Gelişim Çalışmaları Toplam 30 %100 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

15 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Bulgular (4) İncelenen Makalelerde Başvurulan Araştırma Türleri Araştırma Türü Makale Sayısı % Nicel 13 %43 Nitel 10 %33 Nicel ve Nitel 7 %24 Toplam 30 %100 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

16 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Bulgular (5) İncelenen Makalelerde Kullanılan Çalışma Grubu Belirleme Türü Örneklem Türü Makale Sayısı % Elverişli 16 %51 Amaçlı 8 %28 Seçkisiz 4 %13 Tabakalı 2 %8 Toplam 30 100 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

17 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Bulgular (6) İncelenen Makalelerin Uygulamasının Yapıldığı Çalışma Gruplarının Büyüklükleri Örneklem Örneklem Büyüklüğü Makale Sayısı Anket uygulanan öğretmen 4-3729 20 Görüşme yapılan öğretmen 1-36 11 Gözlem yapılan öğretmen 1-21 9 Belirtilmemiş - 1 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

18 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Bulgular (7) İncelenen Makalelerde Kullanılan Veri Toplama Araçları Veri Toplama Araçları Makale Sayısı % Anket 14 %47 Anket ve Görüşme Formu 5 %17 Gözlem ve Görüşme Gözlem 3 %10 Görüşme 1 %3 Anket, görüşme, gözlem Görüşme, gözlem, e-portfolyo Toplam 30 %100 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

19 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Bulgular (8) İncelenen Makalelerde Başvurulan Veri Analiz Yöntemleri Veri Analiz Yöntemleri Makale Sayısı % Kodlama 9 %30 Betimsel istatistik (yüzde, frekans) 7 %24 Regresyon 5 %18 Korelasyon ve regresyon 2 %7 MANOVA 1 %3 Betimsel istatistik ve kodlama Faktör analizi Faktör analizi, MANOVA, Path analizi ANOVA, MANOVA ANOVA, MANOVA, korelasyon Ki-kare, ANOVA Toplam 30 %100 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

20 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Sonuçlar (1) Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji kullanımı konusunda yapılan çalışmaların sayısının gün geçtikçe artmakta olduğu ve öneminin arttığı görülmektedir. En fazla çalışılan araştırma konusunun, öğretmenlerin BİT’i kullanma durumları ile ilgili çalışmaların olduğu; en az çalışılan konuların ise, öğretmenlerin BİT'i öğretim programı ya da derslerle kaynaştırma durumları ve öğretmenlerin BİT kullanımları ve mesleki gelişim durumları olduğu görülmüştür. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

21 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Sonuçlar (2) Diğer bir ifadeyle mevcut durumu belirlemeye yönelik olarak yapılan çalışmaların sayısı fazla; öğretmenlerin BİT'i öğretim programları ile kaynaştırma durumları ve mesleki gelişim çalışmaları üzerinde yapılan çalışmaların az olduğu görülmüştür. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

22 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Sonuçlar (3) İncelenen makalelerde nicel araştırma yöntemlerinin en fazla kullanılan yöntem olduğu ve çalışma gruplarının en fazla elverişli (uygun) örneklem belirleme yolu ile oluşturulduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu durumdan yola çıkarak, makalelerde araştırmacıların ulaşılması kolay olan, daha uygun gruplarla çalıştıkları söylenebilir. Ancak burada resmi kurumlarda çalışan kişilerle çalışma yapabilmek için çeşitli izinlerin alınması ve bu sürecin de zor olduğu bu yüzden ulaşılması kolay kişilerle çalışma yapıldığı da unutulmamalıdır. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

23 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Sonuçlar (4) Makalelerde kullanılan veri toplama araçları incelendiğinde, anket, görüşme formu, görüşme ve gözlem yoluyla verilerin toplandığı görülmektedir . Veri toplama aracı olarak en fazla anket ve görüşmelerin kullanılmasının bir sonucu olarak veri analiz yöntemlerinde de kodlama ve betimsel istatistiklerin en fazla kullanılan yöntemler olması beklenen bir durumdur. Anket yolu ile daha çok kişiye ulaşılabildiğinden ve veri toplama süreci zaman ve maddi açıdan daha kolay bir yöntem olduğu için en fazla tercih edilen yöntemlerden biri olduğu söylenebilir. Sert (2010), Gülbahar ve Alper (2009) ve Kurtoğlu ve Seferoğlu (2011) da yaptıkları çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşmışlardır. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

24 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Öneriler Araştırmalarda yöntem bölümüne daha fazla önem verilmelidir. Çalışma grupları belirlenirken yalnızca kolay ulaşılabilir örneklem gruplarıyla değil, araştırmanın güvenirliği ve dış geçerliğinin yükseltilmesini sağlayacak uygun sayıda birey veya gruplarla da çalışılmalıdır. Araştırmalarda veri toplama aracı ya da veri toplama yöntemi belirlenirken, araştırma problemine en uygun olan araç ve en uygun olan yöntem seçilmelidir; bir anda çok veriye ulaşmayı sağlayacak veri toplama araçlarına yönelim azalmalıdır. Çünkü önemli olan güvenilir ve gerçekçi veriler toplamak olmalıdır. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

25 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Öneriler (2) Araştırmalarda veri toplama aracı ya da veri toplama yöntemi belirlenirken, araştırma problemine en uygun olan araç ve yöntemin seçilmiş olması normal karşılanabilir. Ancak bir anda çok miktarda veriye ulaşmayı sağlayacak veri toplama araçlarına yönelimin azalması gerektiği de ileri sürülebilir. Çünkü araştırmalarda önemli olan yalnızca veri toplamak değil, aynı zamanda güvenilir ve gerçekçi veriler de toplamak olmalıdır. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

26 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Öneriler (3) Nitel araştırmalara daha fazla yer verilerek ayrıntılı çalışmalar yapılmalıdır. Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan ve bu süreci etkileyecek olan bütün bireylerle çalışma yapılmalıdır. Öğretmenler araştırma sürecine daha fazla dahil edilmelidir. 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

27 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
Sorular ???? 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK

28 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK
TEŞEKKÜRLER… 14. Akademik Bilişim Sempozyumu (AB-2012), Uşak Üniversitesi-UŞAK 28


"Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması Bilim Uzmanı Gülşen SERT Arş.Gör. Ahmet AKINCI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları