Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ODA VE BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ İnci Gündüz BALDOĞAN 21 Kasım 2008, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ODA VE BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ İnci Gündüz BALDOĞAN 21 Kasım 2008, Ankara."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ODA VE BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
İnci Gündüz BALDOĞAN 21 Kasım 2008, Ankara

2 Oda/Borsa Akreditasyon Modeli
TOBB’a bağlı oda ve borsalarda hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile “Türk Oda Geliştirme Programı” kapsamında Eurochambers-TOBB işbirliği ile ARCHIMEDES çerçevesinde Alman Oda sistemine ilişkin görüşlerin de eklendiği Eurochambers, İngiltere Odalar Birliği’nin sistemi dikkate alınarak olgunlaştırılmış bir modeldir.

3 Akreditasyon Yetkili bir kuruluşun; bir kuruluş ya da kişinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetleri belirli prosedürlere uygun olarak yapmakta olduğuna (yeterliliğine) tanınırlık vermesi işlemidir. Amacı: Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek, Belge ve raporların güvenirliği artırmak, Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak, Uluslararası ticareti kolaylaştırmak.

4 Oda/Borsa Akreditasyonu Nedir?
Odalar/Borsalar tarafından gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin asgari şartları ortaya koyan, Odalar/Borsalar tarafından yıllık performanslarının özdeğerlendirmesinin yapıldığı, Üç yıllık periyotlarla yapılan dış denetimlerden alınan geri beslemeler ve iyileştirmelerle oda/borsa faaliyetlerinin belirlenen kriterlerde sürekliliğinin sağlandığı bir sistemdir.

5 Oda/Borsa Akreditasyonuna neden gerek duyuldu?
İş hayatının Türkiye’nin bütününde yaygınlaştırılması Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde temsil, hizmet ve destek sunmak üzere bütünleşik kuruluşlar şebekesi oluşturulması Oda/Borsaların; kendi toplulukları içinde iş hayatının çıkarlarını temsil eden, rekabet gücü ile büyümesini destekleyen öncü kurumlar haline getirilmesi Oda/Borsaların hizmet süreçlerine katma değer sağlanması

6 Akreditasyon Standardı
5 Ana Bölüm Amaç Toplam 14 Element Temel Şartlar Kriterler Asli Kanıtlar İkincil Kanıtlar

7 Denetleme Sistemi Geliştirme Ziyareti Denetleme Ziyareti (her 3 yılda)
Takip Denetim Ziyareti (gerektiğinde) Öz Değerlendirme (her yıl) Eylem Planları (2 puan alınan elementler için)

8 Geliştirme Ziyareti Denetim sürecinin planlanması,
Oda/Borsaların akreditasyon standardı gereklerini hangi seviyede karşıladığının tespiti, Geliştirmesi gerekli (iyileştirmeye açık) yönlerinin (varsa) belirlenmesi, Akreditasyon denetimine hazırlık durumunun gözden geçirilmesi, Sonucun Oda/Borsa yetkilileri ile paylaşılması, Bulguların raporlanması.

9 Denetleme Ziyareti Denetim sürecinin planlanması
Akreditasyon standardına göre yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirmesi, İyileştirmeye açık alanların (varsa) belirlenmesi ve gerekçeleri ile raporlanması, Değerlendirme sonuçlarına göre sistem maddelerinin puanlanması, Sonuçların Oda/Borsa yetkilileri ile paylaşılması Eylem Planı yapılması gerekli ise süreçle ilgili bilgi verilmesi, Sonuç raporunun akreditasyon kuruluna sunulmak üzere kurul sekreterine iletilmesi.

10 Öz Değerlendirme Akreditasyon belgesi; Oda/Borsaların her yıl en az bir kez yapılacak iç denetim ile kendi kendilerini değerlendirmeleri, raporların bir sureti her yıl Mart ayında TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreterliğine sunması ve teyidi koşulu ile geçerli olmaktadır. Bu amaçla akreditasyon alan her Oda/Borsa yıllık öz değerlendirmesini bir önceki değerlendirme süreci ve gelişimini dikkate alarak gerçekleştirir. Öz değerlendirme bu süreçte Oda/Borsaların gelişimi ile ilgili bilgi sağlar. Akreditasyonun sürdürülmesi açısından son derece önemlidir. Akredite Oda/Borsa her dört yılda bir yaptıkları stratejik planları ve planla ilgili mali ve beşeri kaynaklarının planını, genel seçimden sonraki Mart ayında Akreditasyon Kurul Sekreterliğine göndermelidir.

11 Eylem Planı Hazırlanması
Denetim esnasında 2 puan alınan standart maddelerine karşılık (en fazla 2 madde olabilir), Oda/Borsaların Eylem Planı hazırlaması gereklidir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalıdır. Eylem Planında; tespit edilen bulgunun giderilmesine yönelik faaliyetler açık olarak tariflenmeli, planın gerçekleşmesi için gerekli kaynaklar, sorumlular ve termin açıkça belirtilmelidir. Eylem Planı; Akreditasyon Kurulu tarafından kabul edilmelidir.

12 Akreditasyon için Minimum Koşullar
14 element üzerinden toplam (en az) 40 puan alınması, İkiden fazla elemente 2 puan verilmemesi, Hiç bir elemente 1 puan verilmemesi, 2 Puan alınan elementler için “ Eylem Planı” hazırlanması

13 Akreditasyon verilmesi ve sürdürülmesi
Denetim sürecinden başarı ile geçen Oda/Borsalara 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere “Akreditasyon Belgesi” düzenlenir. Oda/Borsaların akreditasyon belgesinin gereklerini yerine getirdiğinin doğrulanması amacı ile; her yıl Mart ayında özdeğerlendirme yaparak Oda/Borsa Yönetim Kurulu’na iletmesi gereklidir. Üç yılda bir dış kaynaklı denetçi tarafından değerlendirilerek şartlara uygunluk devam ediyorsa, yıllık dönem için yeniden belgelenmektedir. Oda/Borsanın akreditasyon statüsünden sapma göstermesi durumunda (özdeğerlendirme ve/veya dış denetim esnasında) gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmesi ve kanıtlaması gereklidir.

14 Akreditasyon Kararı Denetim raporları Akreditasyon Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. Odaya/Borsaya akreditasyon tanıyıp tanımama konusunda nihai karar Akreditasyon Kurulu’na aittir. Oda/Borsa; Akreditasyon Kurulu tarafından alınan kararlara itiraz etme hakkına sahiptir.

15 Temyiz Süreci İtiraz etmek isteyen oda/borsa kurul kararının tebliğinden itibaren bir ay içerisinde Akreditasyon Kurulu’na temyiz talebinde bulunabilir. Akreditasyon Kurulu; itiraz gerekçelerini dikkate alarak, oda/borsa ve denetçi tarafından sunulan delilleri gözden geçirerek kararını verir. Kararın oda/borsanın aleyhine devam etmesi durumunda, oda/borsa kurul kararının tebliğinden itibaren 14 gün içerisinde TOBB başkanına yazılı talepte bulunarak, kararın temyizini isteyebilir. TOBB Başkanı;Yönetim Kurulu içinden üç kişilik bir Temyiz Kurulu seçer. Temyiz Kurulu itirazı değerlendirir ve karara varır. Bu karar nihaidir.

16 Puanlama Sistemi BEŞ : Olağanüstü performans (süreklilik)
DÖRT : Mükemmel performans ÜÇ : Kabul edilebilir performans İKİ : Beklentilerin altında performans BİR : Kabul edilemez

17 Standardın yapısı İş Alemi ile İlişkiler, Üyelik, Sağlıklı Mali Yapı,
Katılımlı Yönetim (Yönetişim) ve İdare, Oda/Borsalar İletişim Ağının Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişimi,

18 İş Alemi ile İlişkiler 1.1 Haberleşme ve Yayınlar
1.2 Politika ve Temsil 1.3 Bilgi ve Danışmanlık 1.4 İletişim Ağı 1.5 İş Geliştirme ve Eğitim 1.6 Uluslararası Ticaret

19 1.1 Haberleşme ve Yayınlar
Temel olarak üyeler ve geniş iş topluluğu ile iletişim, Yayınlar, Toplantılar, Basın Bültenleri, Medya Personeli İstihdamı, Tercihen YK tarafından onaylanmış haberleşme stratejisi, Web Sitesi (Yabancı dil destekli)

20 1.1 Haberleşme ve Yayınlar
Asli Kanıtlar: Yayın,toplantı,basın bülteni ile üyelerin oda/borsanın politika ve faaliyetlerinden haberdar olduğunu gösteren kayıtlar, Üyelerle yapılan görüşme ve çalışmalara ait kayıtlar, Üyelerin oda/borsanın konumunu destekleyen ve gelişimini teşvik etmeye yönelik kanıtlar, Basın,medya personeli istihdamı, Web sitesi ve üye katalogları dahil olmak üzere haberleşme mekanizmalarını bir araya getiren tercihen Yönetim Kurulunca onaylanmış yazılı bir haberleşme stratejisi ve bunların uygulandığını gösteren pratik örnekler, Web sitelerinin en az bir yabancı dil destekli olduğuna ve düzenli güncellendiğine dair kanıtlar, Borsada işlem gören ürünlere ait fiyatların web sitesinde düzenli olarak güncellendiğine dair kanıtlar.

21 1.2 Politika ve Temsil Üyelerin yerel, bölgesel ve ulusal önemdeki konulardaki görüşlerini sistematik bir temel üzerinde belirlemek üzere mekanizma ve kaynak kullanımı, Deneyimli politika personeli kullanılması veya istihdamı Politikalarını duyurmak, üyelerinin görüşlerini kanıtlarla desteklemek üzere araştırma çalışmaları yapılması, Üyelerinin görüş ve isteklerini ilgili mercilere iletip, çözüm üretilmesi, Belirli konularda lobi faaliyetleri, Üyeleri ile ilgili ekonomik araştırmalar, Üyelerinin görüşlerini yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde basın, medya vb.ye iletilmesi, Politika ve temsil faaliyetlerinin etkinlikleri gözden geçirilmesi.

22 1.2 Politika ve Temsil Asli Kanıtlar:
Belirli konularda görevli çalışma grupları,danışmanlar ve komitelerin üyeler ile yaptıkları çalışmalara ilişkin kayıtlar, Konu ile ilgili personel istihdamı, Oda/Borsa politikası oluşturmak ve üyelere bilgi vermek üzere yapılan anket vb. çalışmalar ve araştırmalara ilişkin kayıtlar, Üye ve ilgili taraflarca kullanılabilecek analiz ve araştırmaların gönderildiğine dair kayıtlar, Oda/Borsanın konumunu ortaya koyan araştırma kayıtları, Hükümet, yerel yönetimler, siyasetçiler ve karar mercileri ile yapılan toplantı,görüşme vb.lere ilişkin kayıtlar, Oda/Borsa görüşleri, lobi faaliyetleri vb. konusunda basında medyada yer almış haber kayıtları, Oda/Borsa görüşlerinin takip edildiğine ve kaynak gösterildiğine dair kayıtlar

23 1.3 Bilgi ve Danışmanlık Üyelerine ve iş âleminin taleplerine cevap verecek katma değere sahip, üyenin ihtiyacını karşılayabilen bilgiler ve danışmanlık hizmetleri sağlarlar, Modern bilgi iletişim teknolojisini, bilginin ve yapılan önerilerin güncel ve gerçekçi olmasını sağlayacak bir etkinlik düzeyinde kullanırlar, Bütün üyelerine geniş bir veri tabanı sunarlar, Bilgi ve danışmanlık hizmetlerini diğer oda/borsalarla paylaşırlar. Bilgi talepleri nasıl karşılanıyor? Veri tabanlarına erişim sağlanıyor mu? Bilgi ve danışmanlık amaçlı personel istihdamı var mı? Tüm üyelerine bilgiye erişim için veri tabanı sunulmakta mıdır?

24 1.3 Bilgi ve Danışmanlık Asli kanıtlar:
Bilgi ve danışmanlık hizmet kayıtları, Bilgi taleplerinin karşılandığına dair örnekler, Konu ile ilgili uzman personel istihdamı veya kullanımı, Veri tabanı sorgulamasından elde edilen hizmetlerin kullanılmasına ilişkin istatistikler, Çeşitli elektronik bilişim kaynaklarına erişim ve bu bilgilerin ilgili taraflara aktarılmasını sağlayacak haberleşme teknolojilerinin kullanıldığını gösteren kanıtlar, Hizmetlerin üyeler tarafından ölçümlenmesine imkan sağlayacak geri bildirim sisteminin varlığına dair kanıtlar, Borsalar için kotasyona dahil ürünlerin işlenmesine yönelik yatırım danışmanlığı.

25 1.4 İletişim Ağı Oda/Borsalar; üyelerin bir araya gelip, tanıştığı ve yeni iş imkanları yarattığı, firmalar arası ticareti, birbirlerinin kaynaklarından karşılıklı yararlanımı, ortaklık çalışmalarını,ortak girişimleri destekleyici yıllık programlar hazırlıyor mu? (kokteyl, yemek, piknik, seminer, toplantı vb.)

26 1.4 Networking/İletişim Ağı
Asli Kanıtlar: Yayınlanmış iletişim ağı faaliyetlerine ilişkin programlar, Toplantılara katılım ve tatmin düzeyleri konusunda, düzenli aralıklarla yapılan değerlendirmelerden edinilen olumlu izlenimlere (geri bildirim) ait kayıtlar.

27 1.5 Geliştirme ve Eğitim Yerel iş becerisi eğitimi ile iş geliştirmeye duyulan ihtiyaçları öncelikleri tespit edip değerlendirme sürecini takip eder, Yüksek kaliteli eğitim programlarına erişimi sağlar, Üyeleri ve/veya borsa kotasyonuna tabi maddelerin üreticileri tarafından önemle itibar edilen eğitim programları düzenler ve Sonuçları gelecekteki faaliyetlerin geliştirilmesine imkân verecek şekilde, eğitim programlarının, diğer oda/borsaların uygulamalarını göz önünde bulundurarak, değerlendirmesini yaparlar.

28 1.5 Geliştirme ve Eğitim Asli Kanıtlar:
Eğitim ihtiyaçlarının belirleme süreçlerine dair kayıtlar, İş becerisi eğitimi ve iş geliştirme çalışmalarına dair kayıtlar, Eğitimlere katılanlar tarafından eğitimlerin etkinliğinin değerlendirmesi kayıtları, Eğitim sonuçlarının işe yansımasına dair katılımcılardan alınan geri beslemeler.

29 1.6 Uluslararası Ticaret Uluslararası ticaret hizmetleri,
İyi yetişmiş ve yetenekli eleman istihdamı, Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki ticaret kuruluşları ile ilişkiler, Üyelerine ihracat ve ithalatla ilgili belge düzenlenmesi (gerekli olduğu hallerde ve borsalar için farklı bir durum olmak üzere)

30 1.6 Uluslararası Ticaret Asli Kanıtlar:
Yurt dışına gerçekleştirilen heyet ziyaretleri, yurt dışı fuar,sergi vb. hizmetlerin kayıtları, Konusunda uzman personel istihdamı/ kullanımı ve söz konusu personelin eğitim faaliyetlerine katılımına ilişkin kayıtlar, Eurochambers ve Uluslararası Ticaret Odası gibi bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışma ortakları ile yapılan çalışmalara ilişkin kayıtlar, Oda/Borsaların vermeye yetkili olduğu belge türleri, Yapılan faaliyetlerin üyeler tarafından değerlendirmesine ilişkin kayıtlar, Uluslararası ticaretle ilgili birimin varlığı, konu ile ilgili olarak diğer kuruluşlardan hizmet alınıyorsa kanıtları.

31 2. Üyelik Üye kayıtları ile ilgili güncel bir veri tabanı (Firma adı, Adresi, Telefon, Faks, e-posta, Firma temsilcisinin adı, Firmanın ürün ve hizmetlerinin listesi, İhraç ettiği ürünlerin listesi, İthal ettiği ürünlerin listesi, Kapasite ile ilgili detayları.), Bilgilerin düzenli güncellenmesi, Sunulmakta olan hizmetlerin ilgili tüm üyelere ulaştırılması, Üyelerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirilmesi.

32 2. Üyelik Asli Kanıtlar: Üye bilgilerinin düzenli güncellendiğine dair kanıtlar, Düzenli sektörel nitelikli toplantılar düzenlendiği ve bu toplantılara sektörde faaliyet yürüten ilgili tüm üyelerin davet edildiğine ilişkin kanıtlar, Meslek komite toplantılarının düzenli olarak, geniş katılımlı gerçekleştirildiğine dair kanıtlar, Meslek komiteleri ve Oda/Borsa Meclis kararlarının YK tarafından takip edildiğine dair kanıtlar, Oda/Borsa tarafından sunulan hizmetlerin ilgili tüm üyelere ulaştırıldığına dair kanıtlar, Üyelerden gelen önerilerin, şikayetlerin değerlendirildiğine dair kanıtlar, Üyelerin oda/borsa hizmetlerinden memnuniyet seviyesinin ölçümlendiğine dair kanıtlar.

33 3. Sağlıklı Mali Yapı İş planını yerine getirebilecek rezervlerin olması, Bugün ve gelecekteki faaliyetlerini tutarlı ve ticari olarak karlı şekilde gerçekleştireceklerini göstermeli, Muhasebe kayıtları yasal şartların gereğini karşılayabilmeli, Borsa alıcının ve satıcının çıkarını korumaya yönelik arz ve talebin karşılanmasını ve fiyatların oluşumunu sağlamak amacıyla pazar yeri yatırımları yapacak yeterli mali yapı ve sistem.

34 3. Sağlıklı Mali Yapı Asli Kanıtlar: Yıllık kanuni muhasebe kayıtları,
Faaliyetlerini bütçe dengesini sağlayacak bir şekilde sürdürdüğüne dair kayıtlar, Yönetim Kurulu’nun, oda/borsanın gelecekteki gelişmesini ve bunun uzun vadeli faaliyetler üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirdiğini gösteren kayıtlar, Meclisin kabulüne şayan düzenli mali raporlar, Meclis tarafından kabul gören mali stratejiye dair kanıtlar. Hesapların, Yönetim Kurulu veya Meclis tarafından oluşturulacak bir Komite tarafından düzenli olarak izlendiğine ilişkin kanıtlar. Bir oda/borsanın yukarıdaki hususlar hakkında kanıt getirememesi halinde, oda/borsa, durumu ıslah etmek için gerekli acil adımları atmakta olduğuna dair tam ve net bir açıklama getirmek zorundadır.

35 4. Katılımlı Yönetim ve İdare
4.1 Oda/Borsa Mevzuatı, 4.2 Yönetim Kurulu, 4.3 İş Planlanması ve Yönetim, 4.4 İnsan Kaynakları Yönetimi, 4.5 Kalite

36 4.1 Oda-Borsa Mevzuatı Akredite oda/borsalar, bütün sektörlerde hizmet sağlanması konusunda bütün üyelerine eşit davranırlar Aidatları mevzuata uygun olarak tarifelendirir ve tahsil eder, Komite, Meclis ve Yönetim Kurulu seçimleri adil ve demokratik bir şekilde yürütülmesi için sağlıklı verileri sunar, Komite, Meclis ve Yönetim Kurulu çalışmalarını mevzuata uygun olarak yürütür, Akredite oda/borsalar cezaların uygulanmasında adildir, Akredite oda/borsalar, TOBB ve Hükümet tarafından çıkarılan kural ve yönetmeliklere uygun hareket eder.

37 4.1 Oda-Borsa Mevzuatı Asli kanıtlar:
5174 sayılı yasa, yönetmelik ve genelgelerin kopyası, Üye aidat kayıtları, Üyelere sunulan hizmet listesi, İş programı, faaliyet raporu, Şikayet mekanizmasının işlediğine dair kanıtlar, Yasal denetim kayıtları (yeminli mali müşavir, bakanlık denetçileri vb.) Oda/Borsa çalışanları hakkında yasal işlem kayıtları.

38 4.2 Yönetim Kurulu Yönetim Kurullarının üyeleri şahsi kuruluş iseler kendileri veya şirket iseler temsile yetkili kişilerden oluşmalıdır, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılımları yasalar çerçevesinde izlenmeli ve belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir, Yönetim Kurullarının, Meclisin seçimi, Genel Sekreterin atanması, terfi, cezalandırma ve azilleri konusunda yasaya uygun davranmalıdır, Uyguladıkları Katılımlı Yönetim ilkelerini; üyelerinin ihtiyaçlarına karşılık verip vermediğini ve iyi iş uygulamalarına göre çalışıp çalışmadığını saptamak amacıyla, belli aralıklarla gözden geçireceklerdir, Yönetim Kurulları vasıtasıyla, açık amaçlar belirleyecek ve bu amaçlara erişilmesi için uygun eylemlere girişilmesine yönelik tedbirler alacaklardır, Yönetim Kurulları, faaliyetlerin standartlara uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmelidir, Oda/borsadaki bütün yöneticilerin eğitilmesi ve geliştirilmesi için gerekli işlemleri yaptıklarını ortaya koyacaklardır.

39 4.2 Yönetim Kurulu Asli Kanıtlar:
Oda/borsanın itibar ve güvenilirliği sağlamak amacıyla aktif üst kademe elemanlarının atanması., Yönetim Kurulunun, oda/borsanın Genel Sekreterin atanmasında sorumlu davrandığını ve Genel Sekreterin çalışmalarını düzenli olarak izlediğini kanıtlaması, Yönetim Kurulu’nun oda/borsanın, katılımlı yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemeleri yakın geçmişte gözden geçirmiş olduğunu ortaya koyması, Meslek Komiteleri ve Yönetim Kurulu Periyodik Meclis toplantılarının ve seçim süreçlerinin tutanaklarını ibraz etmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilerinin düzenli şekilde yenilendiğine ilişkin kayıtları ibraz etmesi,

40 4.2 Yönetim Kurulu Asli Kanıtlar:
Oda/Borsa organları arasında Yönetim Kurulu ile bilgi akışının ve değerlendirmelerin yapıldığına dair kanıtların bulunması, Yönetim Kurulunun oda/borsanın politika ve stratejisine katkıda bulunduğunu gösteren kanıtlar, İş Programı ile revize çalışmalarının yapıldığına dair kanıtların bulunması, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılımının izlendiğine dair kayıtların ibraz edilmesi ve izlendiğinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin diğer ekonomik ve sosyal organizasyonlarda veya kurullarda görev aldıklarına dair kayıtların tutulması. İkincil Kanıtlar: Asli kanıtların yokluğu durumunda oda/borsa aşağıdakileri de ihtiva etmek üzere geniş kapsamlı bir dosya hazırlayabilir. Oda/borsanın yukarıdaki asli kanıtların tam olarak yerine getirilmesine yönelik çalışmalar yaptığına dair belirli ve kesin bir stratejisi olduğuna ilişkin kanıtlar.

41 4.3 İş Planlaması ve Yönetim
İş planlaması ve izlenmesi amaçlarıyla belirli ve tanımlanmış süreçler uygulayacaklar, İş planının geliştirilmesinde, üyeleri ile ilişki içinde ve onlarla bütünleşmiş olduklarını gösterecekler, Bir stratejik plandan türetilmiş ve öncelikli hedeflerin ve bu hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli görevlerin detaylandırılmış olduğu ve Yönetim Kurulunca onaylanmış açık ve dikkatlice hazırlanmış bir yıllık iş planını takip edecekler, Gelişmeleri iş planına göre kontrol edip izleyeceklerdir.

42 4.3 İş Planlaması ve Yönetim
Asli Kanıtlar: Takip edilen iş planlaması ve izleme süreci kayıtları, Oda/Borsa üyelerinin iş planlama süreci ile nasıl ilişkilendirildiği ve bütünleşmenin nasıl sağlandığını gösteren kayıtlar, YK tarafından onaylanmış stratejik plan kopyası, YK tarafından onaylı iş planı kopyası, YK’nın gelişmeleri plana uygun olarak izlediğine ve kontrol ettiğine dair kanıtlar.

43 4.4 İnsan Kaynakları Yönetimi
Oda/borsalar personellerine yatırım yapılmasına dair daimi kararlılıklarını gösterebilmelidir.

44 4.4 İnsan Kaynakları Yönetimi
Asli Kanıtlar: Görev tanımlamalarının, iş akitlerinin dokümanları, fırsat eşitliğinin, sağlık ve güvenlik politikalarının kurulmuş ve işlemekte olduğuna dair kayıtlar, teklif edilen ve iştirak edilen eğitim programlarının detayları, Motivasyonu teşvik edici ödüllendirme faaliyetlerinin yapıldığına dair kanıtlar ve personel memnuniyet anketi gibi değerlendirmelerin ortaya konması, Öneri getirme sisteminin bulunup bulunmadığı.

45 4.5 Kalite ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeli Benchmarking uygulamaları

46 4.5 Kalite Asli Kanıtlar: Oda/borsanın faaliyetlerinin bütünsel ve sistematik olarak algılanması ve idare edilmesine imkan sağlayan bir yönetim sistemi uygulanıyor olması (Örneğin; Kalite Yönetim Sistemi,EFQM Mükemmellik Modeli, Toplam Kalite Yönetimi) Benchmarking uygulamalarına katılım sağlanarak, en iyi uygulama şekillerinin sürekli gelişim için model olarak alınması ve uygulanmasına dair kanıtlar, Kalite sorunları konusunda oda/borsanın geri beslemeleri nasıl algıladığı ve çözüme ilişkin ne tür faaliyetler yürüttüğüne dair kanıtlar

47 5. Oda/Borsalar İletişim Ağının Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişimi
İletişim ağının, diğer oda/borsalar ile bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak suretiyle geliştirilmesine aktif katılım sağlayacaklar, Bir dizi oda/borsalar arası faaliyete, iletişim ağının profesyonel ve örgütsel olarak geliştirilmesini sağlamak amacıyla katılacaklar, TOBB danışma istişare toplantılarına ve diğer aktivitelerine iştirak edecekler, TOBB etkinlik ve girişimlerine katılacaklar, Odalar veya borsalar iletişim ağının geliştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojisinin etkin olarak kullanılmasına gerekli desteği verecekler, Borsalar, üyelerin yurtiçi ve uluslararası borsa ve piyasaları takip ederek fiyat bilgilerini sunacaklardır.

48 5. Oda/Borsalar İletişim Ağının Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişimi
Asli Kanıtlar: Bölgesel toplantılara, faaliyetlere katılım, Diğer odalarla/borsalarla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki işbirlikleri, Odalar/borsalar arası işbirliklerinin profesyonel ve örgütsel gelişimi konusunda odalar/borsalar arası faaliyetlere katılım ve verilen destekler, TOBB’un danışma-istişare ve diğer faaliyetlerine katılım, TOBB ve diğer örgütsel oda girişimlerine destekler, Odalar/borsalar iletişim ağının desteklenmesi amacı ile bilgi ve teknolojik imkanlardan yararlanılması.

49 Sorularınız !!!

50 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ODA VE BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ İnci Gündüz BALDOĞAN 21 Kasım 2008, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları