Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Pazarlama Yönetimi PZRL 409

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Pazarlama Yönetimi PZRL 409"— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Pazarlama Yönetimi PZRL 409

2 Bölüm 2: ULUSLAR ARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI
İşletmelerde Uluslar arası Pazarlamadan sorumlu kişilerin 3 temel görevi; Planlama, Uygulama, ve Kontrol Uluslararası Paz. çalışmaları da belirli bir plan çerçevesinde olmalıdır. Uzun vadeli (politika) Orta vade (strateji) Kısa vadeli planlar olabilir, hepsi uyum içinde olmalıdır. Her plan için 3 aşama bulunur. Pazar Çevresinin Tanınması, Pazar Bölümlerinin Saptanması ve hedef Pazar seçimi, Pazar Bileşimleri

3 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
‘yurtdışı pazar çevresi’ ve ‘yurtiçi pazar çevresi’ birlikte ele alınmalı ve incelenmelidir. Pazar çevresini şekillendiren özellikler (Örn. Ekonomik durum) Kontrol edilemeyen Pazarlama değişkenleri veya Firma dışı değişkenlerdir. Firmanın bunları değiştirme gücü bulunmaz, o Pazara sunduğu mal, kalite, fiyat ve diğer özellikleri ile en iyi şekilde uyabilmek önemlidir.

4 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Rekabet 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI Şekil1: Hedef Pazar (Yer, Fiyat, Mal/Hizmet, Tutundurma) Sosyo Ekonomik Çevre, Rekabet, Yasal Çevre Teknolojik Çevre Demografik Çevre M/H Yer Sosyo Ekonomik Çevre Yasal Çevre Hedef Pazar Fiyat Tutundurma Demografik Ç. Teknolojik Ç.

5 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Demografik Yapı Nüfus (Pazardaki müşterilerin sayısı), Nüfus dağılımı (yaş, meslek, cinsiyet, medeni durum) Nüfusun coğrafik dağılımı (kırsal, kentsel, vb.) Nüfusun yoğunluğu Aile üye sayısı, 1.Çin, 2.Hindistan, 3. ABD ve Türkiye 17. en kalabalık ülke Rusya, 2. Kanada, 3. ABD ve Çin en büyük ülkeler, Monako, San Marino ve Malta en küçük ülkeler,

6 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Demografik Yapı yaş, meslek, cinsiyet, medeni durum Hangi meslekler hakim (devlet, özel sektör, eğitim, vb.) Bunların özellikleri nelerdir? Yaşam stilleri nelerdir? Gelir seviyeleri? Beklentileri? Problemleri? Avantajları? İpuçlarını toplamamız gereklidir::::::::

7 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Ekonomik Yapı Gelir Seviyeleri (Lüksemburg 68,800, Somali 600 USD) Dünya nüfusunun %20’si açlık sınırında (1 Mlyr-1$ altı günlük) Dünya nüfusunun altıda biri çok zengin, altıda biri çok fakir, Asya’da gelişme olurken Afrika daha da fakirleşiyor, Dış pazarın ekonomik yapısı hangi ürünlerin pazarlanabileceğini anlamanızı sağlar (düşük gelir≠lüks mallar) Fakir pazarlar için değiştirilmiş/özel ürünler, Bankaların durumu (Eximbank) Ödeme koşulları

8 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Coğrafik Yapı Topoğrafya, ısı, nem oranı, dağ, deniz, kara, vb. özellikler, İklimler ve genel özellikler Talep edilen malların nitelik, miktar, depolama, taşıma ve ambalajlama biçimlerini etkiler. (Peynir, dondurma, çelik, piyano, bilgisayar) Örn. Ekvatora yakın ülkelerde Türkiye’ye göre nem çok yüksektir. Ambalajlama neme dayanıklı olacak biçim gerektirir. Mısır pamuğu – en yumuşak TR de nehir ulaşımı yok ama Avrupa’da Tuna ve Ren nehirlerinde ulaşım mümkündür. Deniz, demir, hava ulaşımları (Deniz kıyısı olanlar daha uygun ve ucuzdur. )

9 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Coğrafik Yapı Coğrafik yapı lojistik planlama ve yapılanma için çok önemlidir. Turizm hareketleri de coğrafik yapıdan etkilenir. (Türkiye?) Örnek: Dağlık bölge taşıma şartları, kış-yaz özellikleri, maliyetleri, Düz bölgelerde şartlar Göl kenarında yapılanmalar?

10 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Teknolojik Çevre Firmada güncel yatırımlar, Araştırma ve Geliştirme, Bugünün ortamında sürekli yenilenme gerekli, Kaliteli ve nitelikli işgücü (mevcuttan atama, yereli eğitme, vb.) Ülkenin teknolojik altyapısı öğrenilmelidir.

11 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Rekabet Firmalar artan iç rekabet sebebi ile de dış pazarlara yönelirler, Pazarında tekel, yurtdışında olmayabilir. Globalleşme bunu azaltıyor. Rakipler kimlerdir, Rakiplerin özellikleri, Karşılayamadıkları gereksinimler, Güçlü yönleri, (Lider firmalar rekabetçi politika izlerler, önlemleri önceden alırlar, yeni girenlere sert tepki) Takipçi firmalar, lideri kızdırmayacak şekilde uygulama yaparlar, Bir pazara lider girmek kolay değildir. Takipçi girip liderliği hedeflemek)

12 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Rekabet Rakipler yakın ve uzak olarak ikiye ayrılırlar. Tofaş ve Renault yakın rakipler, motosiklet firmaları uzak rakip fakat Çin’de yakın rakiptirler. Rakipler güçlü zayıf uyumlu ve uyumsuz rakipler olarak da bölümlendirilirler. Gidilecek pazarda kaç rakip var, türleri ve özellikleri nelerdir? Yapıları nelerdir? Üstünlükleri nelerdir? Eksiklikleri Nelerdir? İncelenmelidir. (Benchmarking) Bunların cevapları nasıl bir politika izlenmesi gerektiğine ışık tutar.

13 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Rekabet Rekabet dinamizmdir. Tüketici için avantaj firmalar için geliştirici ivme / itici güçtür. Yurtiçinde edinilecek pazarlama becerileri yurtdışında da işe yarar. Yurtiçi tüm avantajlar da iyi analiz edilmelidir.

14 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Kültürel Çevre Yurtdışı pazarda tüketicilerin en büyük farkı kültürel farklılıklardan gelir. Dış pazardaki müşterilerin arzu ve ihtiyaçlarını hem nitelik hem de nicelik açısından etkiler. Bunlar da kültür öğeleridir. Ekonomik ve teknolojik olarak sorunların çözüm yolları olarak şekillenmiş olan ekonomi ve teknoloji ‘materyal kültür’ olarak tanımlanır. Kültür: nesilden nesile aktarılan ve toplum tarafından paylaşılan ortak değerlerdir; örf, adetler, tutumlar, davranış biçimleri . Bugün globalleşme, kültürler arası etkileşim ile global kültür de oluşuyor. Kültürü anlamak için ‘O nasıl düşünüyor?’ öğrenmek gerekir. Uzak doğu: Et tüketimi az, balık fazla, Pakistan+Hindistan sarı renk sevmez, mavi hüznü ifade eder. Adetler: Çeşitli kökenlerden kaynaklanır ve biçimlenmiştir. (Kız isterken)

15 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Siyasal ve Yasal Çevre Globalleşmenin ve uluslararası ticaretin etkisi ile sadece kendi pazarınızı değil, hedef alınan pazarların yasal çevresini de bilmeniz gerekmektedir. Yazılı; Yasalar, kararname, yönetmelik ve sirkülerlerle (zaman içinde değişimleri takip gerektirir) Yazılı olmayan; Ticarete ilişkin örf ve adetlerde değişim (Çok net maddelerle belirlenmiş sözleşmeler gerekmektedir. (Markalar için patent enstitüsü, Uluslararası için AB ve Madrid Protokolüne ait ülkelerden birinden izin belgesi ve yasalar nelerdir öğrenilmeli)

16 1.PAZAR ÇEVRESİNİN TANINMASI
Siyasal ve Yasal Çevre Reklam Yasaları: Yasal, ahlaki ve dürüst olmalıdır. Toplumsal sorumluluğun bilincinde olmalı. Korku ve aşağılama içermemelidir. Ayrımcılık gözetemez. Vb. Finansal Yasalar (ithalat-ihracat devletleştirilmesi) Uluslararası Ticari Antlaşmalar (GATT-The General Agreement onTariffs and Trade) Örgütler (BM, IMF, MERDCOSUR, NAFTA, APEC, AB,vb)

17 2. Pazar Bölümlerinin Saptanması
Birinci aşamada sağlanan bilgilere dayanarak, Fırsat ve sınırlamaları belirleyerek hedef dış Pazar veya pazarların seçimidir. Pazar Bölümlendirmesi : ‘Dış pazarlardaki müşterilerin pazarlama faaliyetleri açısından anlamlı gruplar olarak toplanması’ dır. Y.Dışı Pazar Bölümü: Homojen arzu ve ihtiyaçlara sahip fiili/ potansiyel müşteri grubudur. (genç rock sevenler, vb.)

18 Pazar Bölümlendirme - AMAÇ
Müşteriler arasındaki farkları ortaya çıkararak, yüzlerce müşteriden oluşan kitlesel pazarı daha küçük alt Pazarlara ayırmak ve bunları değişik pazarlama stratejileri ile işlemektir. (Fiyatı ne olursa olsun en lüks olanı alanlar, fiyata dayalı alanlar)

19 Pazar Bölümlendirme - Değişkenler
Tablo1: Sosyo-Ekonomik(yaş, cinsiyet, gelir, meslek, eğitim, din, ırk, aile yapısı vb.) Coğrafik (bölge, iklim, topografik yapı, yerleşim şekli, büyüklük, nüfus yoğun) Siyasi (demokrasi, krallık, diktatörlük vb.) Tüketici Davranışı (kullanım oranı, markaya bağlılık, fiyat ve reklam duyarlılığı..) Kişilikle İlgili (atılgan-çekingen, tutucu, dışa açık vb.) Ekonomik(sanayileşmiş, sanayileşmemiş, yüksek/düşük gelirli, gelir dağılımı vb.)

20 3. Hedef Pazarların Seçimi ve Pazarda Konumlandırma
Potansiyel Pazarlar belirlendikten sonra – SEÇİM Coğrafik yakınlık Ekonomik Yakınlık Psikolojik yakınlık Kültürel Yakınlık, Bunlarda deneyim kazandıkça diğerlerine geçiş (önceden o ülke ile işlem yapılmış mı?)

21 3. Hedef Pazarların Seçimi ve Pazarda Konumlandırma
Seçilen pazarda boşluk var mı? (rakiplerin yapmadığı) İhtiyaçlar nelerdir? Ürün pazarda var mı? Yok mu? Varsa hangi üstünlükle girilecek? Bu pazarda nasıl konumlandırılacağına karar verilir.. (Rakiplere göre fiyat, kalite, tasarım) Konuma uygun fiyat, kalite, ambalaj, dağıtım, tutundurma , ürün politika ve stratejileri……………

22 Pazarda Konumlandırma

23 Pazarda Konumlandırma
Niteliğe Göre Konumlandırma En yaygın olan konumlandırma stratejisidir. Bu konumlandırma, ürüne ilişkin ya da tüketiciye ilişkin bir özellik temel alınarak gerçekleştirilir. Örneğin arabalar, birbirinden farklı özellikleri öne çıkarılarak konumlandırılır. Örneğin, Volvo’nun güvenlik özelliği, Hyundai’ın ucuzluk özelliği, Mercedes’in prestij özelliğini ön plana çıkarılır. Yeni bir ürünün konumlandırılmasında rakiplerin üzerinde durmadığı bir özellik temel alınmalıdır. Cam ürünlerin, porselen tabakların bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliğini öne çıkarmak, ayçiçeği yağının hafiflik özelliğini temel alarak konumlandırmaya gitmek örnek olarak verilebilir. Kimi zaman bir ürünün iki ya da daha fazla özelliği konumlandırmada temel alınabilir. Örneğin, deterjanların beyazlatma özelliğinin yanı sıra ucuzluk ve ekonomiklik özelliği de konumlandırmada kullanılmaktadır. Fiyat ve nitelik özelliği, ürünlerin ve mağazaların konumlandırılmasında yaygın olarak ele alınır.

24 Pazarda Konumlandırma
Kullanıma ya da Uygulamaya Göre Konumlandırma Ürünün farklı kullanım biçimlerine göre konumlandırılması söz konusu olabilir. Bir ürünü kahvaltıda kullanılacak biçimde konumlandırmak, yapay tat vericilerin (bulyon) yemeklerde et, tavuk yerine kullanılabileceği konumlandırmasını gerçekleştirmek örnek olarak verilebilir. Ürünler için çoklu konumlandırma stratejisi de uygulanabilir. Ancak, sayının artması konumlandırmada güçlükler ve riskler yaratır. Bir ürünü birçok kullanıma göre konumlandırmak karmaşa yaratabilir. Bu nedenle, kullanıma göre konumlandırma stratejisi, çoğunlukla ikincil derecede yer alarak öbür stratejilerin bütünleyicisi olarak kullanılır.

25 Pazarda Konumlandırma
Ürün Kullanıcılarına Göre Konumlandırma Ürün kullanıcılarına göre ya da bir sınıf kullanıcıya göre de konumlandırma yapılabilir. Cilt bakım ürünlerinin türlerine göre belli kullanıcılar temel alınarak konumlandırma yapılır. Çocuklara yönelik olma, yüksek gelir gruplarına yönelik olma, kilo sorunu olanlara yönelik olma gibi çeşitli kullanıcı grupları konumlanmada hedef alınabilir. Ürün Sınıfına (Türüne) Göre Konumlandırma Ürünün belli sınıftaki ürünlerle eşdeğer olduğu, onlarla aynı işlevi gördüğü yönünde konumlandırmalar yapılabilir. Örneğin, kimi margarinlerin tereyağına göre konumlandırılması, sabunların krem gibi konumlandırılması bu stratejiye uygundur. Rakiplere Göre Konumlandırma Konumlama stratejilerinin büyük çoğunluğunda rakipler temel alınır. Burada amaç, ürünün, pazarda önder olan ya da kabul görmüş ürüne göre çeşitli yönlerden daha üstün olduğunun tüketiciye kabul ettirilmesidir. Ürünün fiziksel özellikleri ve sağladığı yararlar, nitelik üstünlüğü, biçim farklılığı, satış sonrası hizmet, ürünün kimliği gibi yönlerden rakiplere göre farklılıklar yaratılmak istenecektir.

26 Pazarda Konumlandırma
Sembol Olma: Özelliklerinden dolayı, sembolün katma değer olduğu imaj markalar, Örneğin; gerçek ürün kategorisinin hemen hemen önemli olmadığı Lacoste’nin timsahı. Malın mirası: Genellikle kendisini pazarın önderi olarak konumlandırabilecek ilk marka, belirli bir avantaj elde eder. Örneğin; The Body Shop (çevreye duyarlı sabunlar), Coca Cola (alkolsüz içeceklerde gerçek şey); Kellog’s (hala güneş ışığına başlangıçta uzman). Uçarı Olma: Marka tüketicinin, kendisini satın aldığında diğerlerinden farklı olacağına işaret eder. Dizayn markalarında çok yaygın bir kullanımı vardır. Örneğin; Chanel parfümlerini, Ferrari arabalarını ya da Amerikan Express Gold Card’larını kapsar. Aitlik: Tüketicilerin onunla kendilerini tanımlamak istedikleri daha büyük bir grubun parçası olma hissini veren markalardır. Örneğin; Levi’s kot pantolonları (gençliğin ve resmi olmamanın sembolü) ya da Benetton giysileri (çok ırklı global bir köyü onaylayan The United Colors of Benetton) Efsane: Gerçek bir tarihleri olan ve  hemen hemen efsane haline gelmiş markalar. Örneğin; Levi’s 501 (şirket tarafından 19.yy’da yapılan ilk jeanler) ya da Timberland ayakkabıları (makosen yapı metoduyla gerçek Kızılderili modeli)

27 4. Pazarlama Bileşenlerinin Belirlenmesi
Hedef Pazar bölümlerinin arzu ve ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal, fiyat gibi özellikler genellikle ‘pazarlama vasıtaları’ veya ‘pazarlama bileşenleri’ olarak adlandırılırlar. En önemli özelliği firma tarafından kontrol edilebilirler. Dış pazara uyumu sağlarlar. Pazarlama faaliyetlerine yön verirler, En önemli özellikleri birlerinin yerine geçebilmeleridir, (Fiyat sabit reklam artır, talep artması)

28 4. Pazarlama Bileşenlerinin Belirlenmesi
Ürün Bileşeni Kaliteli ürün + kaliteli girdiler= yüksek fiyat o zaman (Tutundurma politikaları ve çalışmaları üst gelir grubuna göre farklı olur) Geniş ürün yelpazesi daha geniş istek ve arzuları karşılarken daha zor ürün yönetimi olur. Dış pazarda daha az veya daha çok rekabet olabilir ve daha az veya çok çeşit ile ürünler sunulabilir, (ürünlerin yaşam süreleri ülkelere göre değişebilir) Dış pazarlarda markalama, etiketleme, ve benzeri konulara yeni boyutlar kazandırır.

29 4. Pazarlama Bileşenlerinin Belirlenmesi
Fiyat Bileşeni Fiyat: Tüketicinin bir mal veya hizmeti satın almak için ödediği para / karşılığında sunduğu mal/hizmettir. Duruma göre çok değişik adlar alır; peşin, vadeli, taksitli, çıplak, kira, vb. Alım yapılırken ilk dikkat çeken özelliktir (???) Fiyat ve ürün değeri arasında çok yakın ilişki vardır. Fiyat yüksek – fiyat düşük – müşteri tepkisi Fiyat farkını doğrulayacak bir neden yoksa kimse o farkı ödemek istemez.. Fiyata karşı duyarlılığa bakılması gerekmektedir.

30 4. Pazarlama Bileşenlerinin Belirlenmesi
Fiyat Bileşeni Talebin Fiyat Elastikiyeti= Satışlardaki% değişme Fiyattaki % değişme Ufak değişimlerde büyük fark yaşanması – ekmek, defter(FE Yüksek), Değişim sonrası büyük fark yaşanmaz, lüks mallar (FE düşük) Şekil-2 yi inceleyiniz

31 4. Pazarlama Bileşenlerinin Belirlenmesi
Dağıtım Bileşeni Mal/Hizmetlerin müşterilere ulaştırılması ile ilgili tüm işlevlerdir. Ham madde, yarı-mamul , makine donanımı vb. gibi sanayi malları satan işletmeler bu ürünleri doğrudan müşteriye ulaştırabilirler. Doğrudan veya dolaylı nasıl dağıtım yapılacağı- ne tür aracılar kullanılacak, M/H türüne göre, hedef Pazar sayısına vb. faktörlere göre bağlıdır.

32 4. Pazarlama Bileşenlerinin Belirlenmesi
Tutundurma Bileşeni Mal/Hizmetlerin satılabilmesi için müşterinin ilgisini çekmek ve satın alma arzusu uyandırmak gerekir. M/Hizmeti müşteriye tanıtma, Üstünlüklerini açıklama, Müşteride ilgi ve satın alma arzusu uyandırma çabalarıdır. Alt Bileşenleri: Reklam, Halkla İlişkiler, Tanıtma, Satış Özendirme Yüz yüze Satış Gidilecek pazarda, yerel pazara göre yapılması gereken değişiklikler ve kullanılan araçlar belirlenmelidir.

33 Pazarlama Planları ve Pazarlama Stratejileri
PP: Hangi Pazarlarda, hangi pazarlama bileşim veya stratejilerinin, ne süre ile uygulanacağını, bu stratejilerin işletmeye maliyetleri ve beklenen sonuçları özetleyen belgedir. Pazarın durumu dikkatle incelenir, Ürünün pazardaki konumu Pazar payları Pazar fırsatları İleride ne olabilir ve bunun için ne yapılmalıdır? Stratejik PP: İşletmenin karşılaştığı fırsatlarla olanaklarının dengelenmesidir. PP işletmedeki örgütlenme ve işletme kültürü başarısında etkili olur. (İşletme kültürü: bir işletmede çalışanlar tarafından paylaşılan inançlar ve değerlerdir) Çalışanları motive edecek etkenler ülkeden ülkeye değişir.

34 Pazarlama Planları Aşağıdaki bilgileri bulundurmalıdır: Dış Pazarda;
Ne tür pazarlama bileşimleri kullanacaktır? Süreleri nedir? Bu stratejilerin işletmeye maliyeti nedir? Karşılanabiliyor mu? Kredi gerekli midir? Beklenen sonuçlar nelerdir? Hedef pazarda satış hacmi, Pazar payı, net kar ne olur? Bu pazara girmenin getirisi ne olacaktır? Hedef pazarlar ve ürünler arttıkça bu planlar artar. PP hepsini kapsayan büyük bir plandır.

35 Pazarlama Stratejileri
Pazar Bölümlendirmesinden sonra; 1- Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi Pazardaki tüketicilerin farklı olduğunu bilinmesine rağmen tümüne aynı şekilde aynı pazarlama bileşimi ile ulaşılır. Amaç: Tüm Pazar bölümlerine ulaşmak ve maliyetleri düşürmektir. Rekabet yoğunlaştıkça bu strateji oldukça zor sonuçlar yaratabilmektedir. Koşullar uygunsa firmalar bu stratejiyi uygularlar. (Örn: Coca Cola – Mc Donald’s, Loreal ; bir pazarda başarılı olan ürün diğerinde de olur)

36 Pazarlama Stratejileri
Pazar Bölümlendirmesinden sonra; 2- Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi Müşteriye göre pazarlamadır. Belirlenen her Pazar bölümü için ayrı bir pazarlama bileşimi geliştirilir ve uygulanır. Her bölümün özelliklerine göre FİYAT- ÜRÜN-TUTUNDURMA-DAĞITIM politikaları geliştirilir. Maliyeti daha yüksektir. Küçük bölümlere uygulamak çok maliyetli olabileceğinden zorluklar oluşmaktadır. Amerika’da Knorr Çorbaların poşet yerine hazır ısıtılabilen ambalajla satılabilmesi..

37 Pazarlama Stratejileri
Perrier üretildiği Fransa"da ve diğer Avrupa ülkelerinde genellikle yemeklerde tüketilen bir memba suyu olarak kullanılmaktadır. Amerika"da ise yemeklerde su çok az içildiğinden Perrier bu ülkede kendisini başlı başına bir meşrubat ve bir kokteyl içkisi olarak tanıtmış ve çok başarılı olmuştur. (aynı ürün farklı mesaj) Tam tersi bir durum rakı için söz konusudur. Ülkemizde yemekle birlikte yudumlanan bu ürünümüzü Amerika"da aynı şekilde kullandırmamız onların yemek alışkanlıklarına ters düştüğünden, olanaksızdır. Ancak, rakıyı bir kokteyl içkisi olarak tanıtırsak, belli bir pazar payı almamız mümkün olabilir. (MOPED) motosikletleri Amerika"ya bir ulaşım aracı olarak satamayan Fransız firmaları bu ürünü bir eğlence aracı olarak tanıtarak piyasaya girmişlerdir. Amerikalı tüketici motosikletini hafta sonu otomobilinin arkasına veya üstüne yerleştirip bir orman veya plaja gitmekte, orada motosikletinin tadını çıkarmaktadır

38 Pazarlama Stratejileri
Pazar Bölümlendirmesinden sonra; 3- Yoğunlaşmış Pazarlama Stratejisi İşletme sınırlı sayıda mal veya hizmet ile, bir veya birkaç Pazar veya Pazar bölümünü hedef alır. Başka fırsatlarla ilgilenmez. Bir bölümde ihtisaslaşmak amaçlanır. Böylece o bölümde güç ve farklı bir konuma sahip olmak. Örn: Coğrafik olarak yakın yerleri seçenler (Orta Doğu, Rusya, D.Avrupa) Pazarın Alt bölümlerinden birini hedef alırlar, (büyük rakiplerden ayrı rekabet amaçlı. Buna hücre pazarlaması denilmektedir. Büyük için cazip olmayan küçük için cazip olabiliyor) Puro ve puro mağazası, Amerika’da önemsenmeyen küçük araba pazarı,

39 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Kontrolü
Belirlenen hedeflere ulaşılabiliyormu? Kontrol Süreci Aşamaları: 1- Standartların Belirlenmesi (hedefler), 2- Ulaşılan sonuçların belirlenmiş olan standartlarla karşılaştırılması, 3- Standart veya planlarda gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.

40 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Kontrolü
Belirlenen hedeflere ulaşılabiliyormu? Kontrol Süreci Aşamaları: Herkes tarafından doğru anlaşılıp benimsenmiş olması gerekir (PP ve Hedefler). Yerel ve Merkezi olarak kontrol ele alınmalı ve iyi bir iletişim ve koordinasyon kurulmuş olması gerekmektedir.

41


"Uluslararası Pazarlama Yönetimi PZRL 409" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları