Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİCİLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİCİLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİCİLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERİ
Kayseri (22-26 Ekim 2007) Bürke Aycan

2 İçerik (1.gün) Tanışma ve Beklentiler Eğitimin Temel Kavramları
Eğitim Süreci Eğitim Süreci (Analiz) Eğitim Süreci (Tasarım) 2 dakika sunumları Bürke Aycan

3 İçerik (2.gün) Eğitim Süreci (Tasarım) Eğitim Süreci (Geliştirme)
Eğitim Süreci (Uygulama) Bürke Aycan

4 İçerik (3.gün) Eğitim Süreci (Uygulama) Eğitim Süreci (Değerlendirme)
2 dakika sunumları Bürke Aycan

5 Eğitimin Temel Kavramları
Eğitim, bireyin davranışlarında istenilen değişiklikleri meydana getirme veya yeni davranışlar kazandırma sürecidir. Bürke Aycan

6 Eğitimin Temel Kavramları
Öğretim, önceden belirlenmiş olan hedeflere ulaşabilmek için gereken davranışı (bilgi, beceri ve tutumu) öğrenciye kazandırma sürecine denir. Öğretme eğiticinin işidir. Öğretim ile ilgili temel kavramlar İşaret ve açıklamalar Katılma Pekiştirme (ödül) Dönüt ve Düzeltme (Geri bildirim) Bürke Aycan

7 Öğretmen ve Eğitmen Tanımı
Öğrenen tarafından kullanılacak veya kullanılmayacak genel bilgilerin aktarır. Öncelikle bilgi ve tavırları geliştirir. Eğitmen: Öğrenen tarafından kullanılacak olan bilgiyi hazırlayıp aktarır. Öncelikle özel bilginin ve becerilerin arttırılmasına yardımcı olur. Bürke Aycan

8 Eğitmen Öğretmen Kolaylaştırıcı Uzman Gerçek Hayat Kuramcı Aktif Pasif
Sen yap Beni izle Ne Yapabiliriz? Şöyle Yapalım Bürke Aycan

9 Eğitim Süreci Analiz Tasarım Geliştirme Uygulama Değerlendirme
Bürke Aycan

10 1. Eğitim Süreci (Analiz)
Eğitiminizi daha etkili kılmak için yapılması gereken 4 tip analiz vardır: İhtiyaç Analizi Öğrenci Analizi İçerik Analizi Bağlam (Kapsam) Analizi Bürke Aycan

11 Eğitim İhtiyacının Analizi
Yeterlilikleri geliştirilmesi istenen personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı aynı görevde kalacak çalışanların yetişme noksanlığını saptamak üzere, yapılmakta olan işin gerektirdiği yeterlikler ile çalışanların sahip olduğu yeterlikler arasındaki farkın saptanmasıdır. Bürke Aycan

12 Eğitim İhtiyacının Analizi
Bir üst kademeye yükselecek veya görevi değiştirilecek personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı, yükseltme veya tamamlama türü eğitim programı hazırlamak üzere gelecekte yapılacak işin gerektirdiği yeterlikler ile kazandırılmış olan yeterlikler arasındaki farkın belirlenmesidir. Bürke Aycan

13 Eğitim İhtiyacının Analizi
Eğitim İhtiyacı Saptama Teknikleri Kayıt ve raporları inceleme Grup toplantıları düzenleme Görüşme – mülakat Anket uygulama Gözlem Test uygulama Bürke Aycan

14 Öğrenci Analizi Hedef grubunuzun (öğrencilerinizin) ihtiyaçlarını, limitlerini, kabiliyetlerini, bilgi düzeylerini, geri planlarını, karakterlerini, becerilerini anlamaya çalışın. Öğrenci Özellikleri Fiziksel Özellikler Sosyal Özellikler Duygusal Özellikler Bilişsel Özellikler Bürke Aycan

15 İçerik Analizi İçerik Analizi
İçeriğiniz geçerli, güncel ve vermek istediğiniz bilgiye yönelik tam olmalıdır. Bürke Aycan

16 Bağlam (Kapsam) Analizi
Eğitiminizde etkili olacak çevresel etkenleri ve ekipmanı belirleyin.Eğitim vereceğiniz yere göre düzenleyin. Bürke Aycan

17 2. Eğitim Süreci (Tasarım)
İçeriğin Belirlenmesi Aktarım yönteminin belirlenmesi Sunumun yazılı hale getirilmesi Öğrenci verilerine göre ders içeriğinin oluşturulması İhtiyaç analizi sonuçlarına ve istenen değişimin durumuna göre görevlerin basamaklandırılması. Eğitimin verilmesi için hangi yöntemin en iyi olduğuna karar verme Anlatım Uygulama Katılım vb... Bürke Aycan

18 2. Eğitim Süreci (Tasarım)
Konuyla ilgili Beyin Fırtınası yapın İhtiyaç analiziniz ve amaçlarınız ile ilgili olmayanları eleyin. Halihazırda bildikleri Bilmeleri gerekenden fazlası Kısıtlamaları koyarken göz önünde bulundurun. Tesisler Eğitimin uzunluğu Aktarım metodu Eğitimin yakınlığı (süre) Bürke Aycan

19 Ders İçeriğinin Belirlenmesi
İçerik, öğrencinin eğitim amaçlarını gerçekleştirebilmek için öğrenmesi gereken her şeydir.. Bir eğitim programının içeriğinin belirlenmesi bir karar verme sürecidir. İki önemli kriter vardır: Kullanışlı (işe yarar) olmalı. Uygun olmalı. Bürke Aycan

20 Ders İçeriğinin Belirlenmesi
Uygun eğitim aktiviteleri kullanmak önemlidir çünkü: Katılımcının özel bilgiyi edinmesine olanak sağlarlar. Eğitim süresince katılımcıyı ilgili ve aktif tutarlar. Bürke Aycan

21 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Anlatım (Takrir) Yöntemi
Tartışma (Soru – Cevap) Yöntemi Gösteri Yöntemi Grup Tartışması Yöntemi Örnek Olay Yöntemi Rol Oynama Yöntemi Beyin Fırtınası Yöntemi Bürke Aycan

22 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Anlatım Yöntemi
Anlatım yöntemi, öğretim programında yer alan konuların eğitici tarafından eğitilen gruba anlatılması ve açıklanmasıdır. Bürke Aycan

23 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Anlatım Yöntemi Yararlı Yönleri
Geniş bir gruba aynı koşullarda öğretim yapılır. Konu dağılmadan ve kesilmeden sıra ile işlenir. Öğreticinin ses ve sözünün etkili gücünden yararlanılır. Önceden hazırlıklı olmayan katılımcı grubuna öğretim yapılabilir. Diğer tekniklere kıyasla kolaylıkla uygulanır ve masrafı azdır. Bürke Aycan

24 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Anlatım Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Öğretim sırasında bireysel farklılıklar dikkate alınmadığından bireyleri tanımak güçtür. Eğitilenler pasif ve yalnız dinleyici durumunda kalır. Okul havası verir, genelde sıkıcıdır ve ilgi çekilmesi zordur. Öğrenci katkısı olmadığından açıklama ve yorumlar tek yönlü olur. Öğretim sırasında öğrenmeyi kontrol etmek ve değerlendirmek güçtür. Yalnız bir duyu organı ile öğretim yapıldığından çabuk unutulur. Bürke Aycan

25 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Tartışma (Soru-Cevap) Yöntemi
Tartışma yöntemi, amaçlara uygun bilgi kazandırmak üzere , eğitilen grubun katılması ile konuların açıklanması ve tartışılmasıdır. Bu yöntem eğitilenin konu hakkında gruba yönelttiği soruların sözlü olarak eğitilenler tarafından cevaplandırılmasını ve onların fikirlerinin ortaya konulmasını sağlar. Bürke Aycan

26 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Tartışma (Soru-Cevap) Yöntemi Yararlı Yönleri
Katılımcılar öğretim etkinliğine katıldıklarından aktif ve her an konuşmaya hazır olur. Katılımcılar kişisel yorum yapma, düşündüklerini anlatma, eleştiride bulunma becerisi kazanırlar. Katılımcıların birbirlerini tanımalarına ve toplumsallaşmalarına katkıda bulunur. Eğitici ve katılımcılar arasındaki iletişim canlı ve etkili hale gelir. Konu ile ilgili sorunlara çözüm yolları farklı yaklaşımlarla aranır ve bulunur. Öğretene geri bildirim sağlar. Bürke Aycan

27 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Tartışma (Soru-Cevap) Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Öğretim için ayrılan süreden fazla zaman harcanabilir. Tartışmaya katılanların sayısı az ise beklenen yararlar sağlanmaz. Öğretim sırasında amaçlardan sapma ve uzaklaşma tehlikesi vardır. Konunun sıra ile ve düzenli olarak izlenmesi zordur. Bürke Aycan

28 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Gösteri Yöntemi
Gösteri Yöntemi, öğretim sırasında bilginin uygulanması, bir işin nasıl yapıldığının gösterilmesi ve temel işlemlerinin tanıtılmasıdır. Demostrasyon adı da verilen bu yöntemin uygulama alanı geniştir. Beceri öğretimi için gerekli bilginin kazandırılması, özellikle bir iş veya görevin mekanik ve rutin yönlerinin öğretiminde en etkin öğretim yöntemidir. Bürke Aycan

29 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Gösteri Yöntemi Yararlı Yönleri
Gösteri eğitilenlerin bir olayın gerçek oluşumunu hem görerek hem işiterek öğrenmelerini sağlar. Gösteri sözlü ifadesinin yetersiz olduğu kurallar ve prensiplerin açıklanmasını kolaylaştırır. Yapılan deney ve işler ile sonuçları görülebildiğinden öğrenme daha çabuk, kolay ve kalıcı olur. Katılımcılar da gösteriye katılabilir, bilgiyi uygulama hüner ve tutumları geliştirilir. Özellikle beceri kazandırmada malzeme, alet ve makinelerin kullanılması kolaylıkla öğretilir. Laboratuar ve atölyelerde iş güvenliği kuralları ve tehlikeleri gösterilebilir. Eğitilenlerin ilgileri kolaylıkla çekilir, iş veya görevin standartları ortaya konulabilir. Bürke Aycan

30 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Gösteri Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Bu yöntem, anlatım ve tartışma yöntemlerine kıyasla daha fazla zaman gerektirir. Kullanılan araçlar ve zamandan dolayı masraflı olur. Büyük gruplara veya çok küçük olan objelere uygulanması zordur. Bürke Aycan

31 PROJEKSİYON MAKİNASI, KURULUMU VE ÇALIŞTIRILMASI
Örnek Çalışma PROJEKSİYON MAKİNASI, KURULUMU VE ÇALIŞTIRILMASI Bürke Aycan

32 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Grup Tartışması Yöntemi
Grup Tartışması Yöntemi, eğitilenlerin bir konu veya sorun üzerinde konuşarak, tartışarak, fikirlerini, görüşlerini açıkça ortaya koyarak çözüm yollarını bulmayı sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem eğiticinin yönetiminde grubu oluşturan bireylerin öğretim etkinliği olan konuşma ve tartışmalara katılması ile uygulanır. Bürke Aycan

33 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Grup Tartışması Yöntemi Yararlı Yönleri
Grup üyeleri etkinliğe her an katılmaya hazır olur ve ilgilenir. Her katılımcıya görüş ve önerilerini açıklama olanağı verilebilir, dağınık düşünceler toparlanabilir. Sorunlar ve çözüm yolları ortaya konur, varılan sonuçlarda eğitilenlerin katkısı ve payı olacağından uygulama alanına konulması kolaylaşır. Demokratik bir ortamda iyi insan ilişkileri kurma becerileri kazanmalarına katkıda bulunur. Bürke Aycan

34 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Grup Tartışması Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Bu yöntem diğerlerine kıyasla daha uzun süre gerektirir. İyi yönetilmediğinde hizipler ortaya çıkabilir va amaçlardan saptırabilir. Grubu oluşturan katılımcıların konuya ilişkin yeterli bilgi ve tecrübesi olmadığında olumlu sonuç alınamaz. Grupta belirli bireylerin grubu kendi etkileri altına almaları olanaklıdır. Bürke Aycan

35 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Örnek Olay Tekniği
Örnek olay incelemesi, eğitilenlerin bir olaya aktif olarak katılmalarını gerektiren bir öğretim metodudur. Sunulan olay gerçek ve hayali olabilir. Öğretim amacı ile kullanılmak üzere hazırlanan olay anlatılarak, okunarak, ses ve gösteri araçlarından yararlanılarak sunulur. Eğitilenler, sunulan olayı, öğrenir, verileri analiz eder, sonucunu değerlendirir, tartışarak olayın nedenleri ve çözümlerine ilişkin görüş ve önerileri ortaya koyarlar. Özellikle sosyal bilimlerde konuların bir kısmı örnek olay biçiminde eğitim salonuna getirilebilir. Bürke Aycan

36 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Örnek Olay Tekniği Yararlı Yönleri
Birbirine yakın özgeçmişleri ve görevleri bulunan bireyler, birbirlerinin deneyimlerinden yaralanır. Katılımcıların uygulamalara ve eleştirilere katılmaları, birbirlerini yakından tanımalarını sağlar. Katılımcılara grup halinde ve birlikte çalışma, problem çözme alışkanlıkları kazandırılır. Katılımcıların olaylara farklı yaklaşımlarla bakma ve sorunları analiz etme yetenekleri geliştirilir. Katılımcıların düşüncelerini anlatabilme, başkalarını ikna etme, zamanında konuşma ve dinleme yeterlikleri geliştirilir. Bürke Aycan

37 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Örnek Olay Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Her konu ile ilgili örnek olay bulmak, düzenlemek güçtür. Olayların sunulması ve tartışılması uzun zaman gerektirir. Yeterli süre verilmemişse beklenen yarar sağlanamaz. Uygulamada amaçtan sapmalar, algılama farklılıkları fazla olabilir. Bürke Aycan

38 MAĞARADAN KURTARMA OPERASYONU
Örnek Çalışma MAĞARADAN KURTARMA OPERASYONU Bürke Aycan

39 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Rol Oynama Tekniği
Katılımcı grubu önünde iki veya daha fazla eleman bir olayı dramatize ederek canlandırır. Rol alanlar genellikle grup içerisinden seçilir ve daha önceden rolleri verilir ve gerekirse prova yapılır. Gösteri tamamlandıktan sonra tartışılır. Bürke Aycan

40 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Rol Oynama Tekniği Yararlı Yönleri
İşyerinde gerçekten karşılaşılan ve karşılaşılması olası olaylar canlandırıldığından personel ilgi duyar. Görerek veya duyarak öğrenim yapılacağından sonuçları uzun süreli ve kalıcı olur. Rol yapma bir davranışın nasıl gösterilebileceğini anlatmak yerine gösterme olanağı verir. Bürke Aycan

41 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Rol Oynama Tekniği Sakıncalı Yönleri
Konunun işlenmesi için hazırlık ve uygulama aşamaları çok zaman alır ve dikkat gerektirir. Olaylardaki davranışları rollere çevirmek ayrı bir yeterlik gerektirir ve zordur. Bireysel farklılıklar olduğuna göre katılımcıların oynanan rollerden algılamaları da farklı olacaktır. Bu yöntemle rol alan ve oynanan bireylerin tutumuna göre amaçtan kolaylıkla sapma olabilecektir. Bürke Aycan

42 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Beyin Fırtınası Yöntemi
Sırası gelen katılımcıdan konu ile ilgili fikrini söylemesi istenir. Her birey sırası geldiği zaman fikrini söylemek durumundadır. Katılımcıların fikirlerine gruptan gülme ve bir takım reaksiyonların gelmemesi gerekir. Eğitici bu ortamı sağlamakla görevlidir. Fikirler tahta ya da herhangi bir kağıda yazılır. Bu yönteme katılımcıların söyleyeceği fikirler bitene kadar devam edilir. Bürke Aycan

43 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Beyin Fırtınası Yöntemi Yararlı Yönleri
Kısa sürede pek çok katkı sağlanır. Açıklanmaktan çekinilen katkıların alınmasını kolaylaştırır. Gayri resmi yapı sayesinde çekingen kişiye tartışmaya daha rahat katılması mümkün olabilir. Bürke Aycan

44 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Beyin Fırtınası Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Katkılar aşırı derecede geniş kapsamlı olabilir. Beyin fırtınası ile ilgili açık ve net parametreler ortaya konmazsa fazla yararlı olmaz. Bürke Aycan

45 3. Eğitim Süreci (Gelişim)
Materyallerin Yaratılması Eğitim Notları Öğrenci notları Eksersizler ...vb Ekipman İhtiyacının belirlenmesi ve temini Bürke Aycan

46 3. Eğitim Süreci (Gelişim)
Eğitime yardımcı materyaller nelerdir ? Görsel / İşitsel materyaller kullanmanın eğitime yardımı nedir ? Bürke Aycan

47 Eğitime Yardımcı Materyaller
Videoteyp veya filmler 35mm slidelar Bilgisayar slideları (power point sunu) Tepegöz ve şeffaflar Ders notları Flipchart veya beyaz tahta Mesleki eğitim gereçleri Alet-edevat Resimler-posterler Model ve maketler tahtalar Eksersiz ve oyun malzemeleri Bürke Aycan

48 “Deneyim Piramidi” İnsanlar genellikle şöyle hatırlarlar
Okuduklarının %10’unu Duyduklarının %20’sini Gördüklerinin %30’unu Duyup gördüklerinin %50’sini Okuma Sözel Duyma Resim görme Film görme Görsel Tanıtım / Gösterim / İzleme Söyleyip yazdıklarının %70’ini Uyguladıklarının %90’ını Yerinde ziyaret Kinesthetic (deneyimsel) Dramatik sunum yapma Gerçek bir deneyimi canlandırma Uygulama Wiman & Meirhenry, .Educational Media, 1960 on Edgar Dale’dan alınmıştır Bürke Aycan

49 Eğitimi Düzenleme Ortamı hazırlayınız Giriş (siz & onlar)
Gündem, aralar, ihtiyaçlar Neyi ne için yaptığınızı açıklayarak sizi benimsemelerini sağlayın İçerik Ana noktaları mantıklı bir biçimde düzenleyiniz (gruplar halinde) Her gruba alt noktalar ekleyiniz Görsel araçlar, egzersizler ve bildiriler dağıtınız Son Özet Sorular Başka öğrenme imkanları Bürke Aycan

50 4. Eğitim Süreci (Uygulama)
İçeriğin, saptanan yöntemle aktarılması Bürke Aycan

51 Siz nasıl bir eğitimci isterdiniz?
Bürke Aycan

52 Eğiticinin Rolü Lider Değerlendirici Kolaylaştırıcı
Bireysel Gelişim Uzmanı Eğitici yazar Eğitici   Eğitim ve gelişme yöneticisi Pazarlamacı İhtiyaç Analisti Program Yöneticisi Program Tasarımcısı Stratejist Görev analisti Teorisyen Dönüşüm Ajanı Bürke Aycan

53 Eğitmen Olmanın Gerektirdiği Beceriler
Konu uzmanlığı Tasarım Eğitim Tasarımı Öğrenme prensipleri uygulaması Materyal üretimi Grafik, yazım vediğer görüntülü materyaller Bilgisayar uzmanlığı Sunum Ses, Kişilik, teknik uzmanlık Bürke Aycan

54 Eğiticide Olması Gereken Kişisel Özellikler
Özgüven Çevresel Farkındalık Köprü kurabilme – eski ile yeni arasında bağ kurabilme Organizasyon Becerileri Öğrenme tutkusu Dinleme kabiliyeti Espri Yeteneği İletişim ve sahne Becerileri Esneklik Sabır Serinkanlı sıcak kalpli Bürke Aycan

55 Eğitimin Verilmesi Bir sunum sırasında girişi ilgi çekici yapmanın yolu: Dinleyicilere geldikleri için teşekkür edin Güvenilirliğinizi sağlayın Gündemi açıklayın Katılımcılardan beklentilerinizi söyleyin Ne zaman ara verileceğini belirleyin Sunumunuz için bir zaman aralığı belirleyin Dinleyiciye ne öğrenmelerini umduğunuzu söyleyin Her şeyi bilen ve kibirli bir ilk izlenim vermeyin Dikkatleri üzerinizde topladığınız zaman, geçişinizi yapın Bürke Aycan

56 İLETİŞİM İletişim, bir amacı gerçekleştirmek için bilgi sağlamak ve bu bilgi, duygu, gereksinim, niyet ve düşüncelerin, yazı, işaret, konuşma, mimik ve hareketler aracılığıyla sesli sessiz ya da yazılı olarak aktarıldığı bir süreçtir. Bürke Aycan

57 Mesaj (içerik) İLETİŞİM SÜRECİ Kanal Mesajın alıcıya giderken
izlediği yol (yazı, işaret, konuşma vb.) KAYNAK (İletişimin Başlatıcısı) ALICI (Mesajın gönderildiği birim) Bürke Aycan

58 İLETİŞİM TESTİ 1 Bürke Aycan

59 Sözlü İletişim Yazılı İletişim Sözsüz İletişim İLETİŞİM TÜRLERİ
Bürke Aycan

60 İLETİŞİM TÜRLERİ Doğruluk, güvenirlik İçtenlik Empati
Sözlü İletişim Bireylerin dil ile gerçekleştirdiği iletişim türüdür. Sözlü İletişimde konuşmacı; Doğruluk, güvenirlik İçtenlik Empati Fikirleri açıkça ifade etme yeteneklerine sahip olmalıdır. Bürke Aycan

61 Sözlü İletişimin Yararları
İLETİŞİM TÜRLERİ Sözlü İletişimin Yararları Daha kişiseldir Daha basit ve hızlıdır. Gönderen geri bildirim alır Soru sorma, tartışma, daha fazla açıklama olanağı verir Daha esnektir Bürke Aycan

62 EMPATİ “Empati, bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak,o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması,hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir” CARL ROGERS Bürke Aycan

63 İLETİŞİM TÜRLERİ Yazılı İletişim
Bireylerin yazı ile gerçekleştirdikleri iletişim türüdür. Yazılı iletişimde iletişimci; İfadelerinin net ve anlaşılabilir olmasına, Yazının uygun formatlarda ve özenle hazırlanmış olmasına, İmla ve noktalama işaretlerinin yerinde ve doğru kullanılmış olmasına, dikkat etmelidir. Bürke Aycan

64 Yazılı İletişimin Yararları
İLETİŞİM TÜRLERİ Yazılı İletişimin Yararları Kalıcıdır Referans imkanı sağlar Çok fazla insana dağıtılabilir Kelimeleri seçebilme zamanı verir Daha resmidir Bürke Aycan

65 İLETİŞİM TÜRLERİ Sözsüz İletişim
Sözsüz iletişimde duygular daha kolay ifade edilebilir ve sözsüz mesajlara karşı duyarlı olunursa karşıdakinin ne hissettiği daha iyi anlaşılır. *El-kol hareketleri *Duruş *Oturuş *Baş hareketleri *Ağız kıvrımları *Gözler * Mimikler Bürke Aycan

66 BEDEN DİLİ Beden dilinde organlarımızın anlattıkları;
Ellerin anlattıkları Kolların anlattıkları Ayak ve bacakların anlattıkları Gözlerin anlattıkları Başın durumları ve konumlarının anlattıkları Yüzün bölgeleri ve bakışların anlattıkları Bürke Aycan

67 BEDEN DİLİ Ellerin anlattıkları Eller kenetli Eller önde birleşmiş
Ellerin arkada buluşması Dirsekler masada ellerin çatı şeklinde birleşmesi Elin yüzü kapaması Elin çeneyi tutması El yanağa dayalı ve işaret parmağı şakakta El yanaklarda ve avuç içi destekliyor Bürke Aycan

68 BEDEN DİLİ b) Kolların anlattıkları
Kol kavuşturulmuş ve yumruklar sıkılmış ise Eller kolları tutmuş ve başparmaklar yukarı göstermişse Kollar yanda ve eller belde duruşu Bürke Aycan

69 BEDEN DİLİ c) Ayak ve bacakların anlattıkları
Bacak bacak üstüne atma, ve ayak ucunun yönü Ayak bileği dizde olacak şekilde bacak bacak üstüne atma Ayaklar çarpı konumunda oturuş şekli Bürke Aycan

70 Gözlerle ilgili en önemli ipucu Gözbebekleridir.
BEDEN DİLİ d) Gözlerin anlattıkları Gözlerle ilgili en önemli ipucu Gözbebekleridir. İnsan birşeyden hoşlanmışsa gözbebekleri büyür Karanlıkta gözbebekleri büyür Aydınlıkta gözbebekleri küçülür Bürke Aycan

71 BEDEN DİLİ e) Başın durumları ve konumlarının anlattıkları
Baş yukarıda Baş konuşana dönük Baş konuşandan ters yana dönük Baş aşağıda Bürke Aycan

72 BEDEN DİLİ f) Yüzün bölgelerinin ve bakışların anlattıkları
Resmiyet bakışı İletişim bakışı Flört bakışı Bürke Aycan

73 BEDEN DİLİ Beden dilini kullanırken sosyo – kültürel farklılıklara dikkat etmek gerekir. Örneğin avucunuzu kendinize çevirerek, orta ve işaret parmağınızı kullanarak “V” yapmanız Türkiye’ de “2” yi ifade ederken Britanya’ da karşınızdakine “boynuzlu” diyerek küfretmiş olursunuz. Bürke Aycan

74 İLETİŞİMDE ALANLAR İletişimde bir takım bölgeler ve hakimiyet alanları vardır. Özel alan (0 – 50 cm.) Kişisel alan (50 – 120 cm.) Sosyal alan (120 – 360 cm.) Ortak alan Bürke Aycan

75 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
Plansızlık Dinleyiciye uygun olmayan anlatım tarzı Hızlı ve gereksiz bilgi aktarımı Yanlış sözcük seçimi Ses tonunu ayarlayamama Beden dilini kullanamama Sinirlilik ve huzursuzluk Güvensizlik Ön yargılı olma Konuşanı dikkatlice dinlememe Yazılanı dikkatlice okumama Bürke Aycan

76 İLETİŞİM TESTİ 2 Bürke Aycan

77 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
ÖĞÜT VERMEK, ÇÖZÜM GETİRMEK, YÖNLENDİRMEK “ Şöyle yap, böyle yapma...” “ Bu şekilde hareket etmemelisin...” “ Buna üzüleceğine oturup dersini çalışsan daha iyi olur...” “ Yoruluyorum diye yakınacağına geceleri erken yat...” “ Kavga edeceğinize güzel güzel oynayın, arkadaşlar kavga etmez...” “ Paylaşmayı bilmezsen, yalnız kalırsın tabi...” “ Bu kadar düzensiz çalışırsan, işlerini tabi yetiştiremezsin...” Bürke Aycan

78 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
ÖĞÜT VERMEK, ÇÖZÜM GETİRMEK, YÖNLENDİRMEK Kişide direnç, isyan yaratabilir, savunmaya itebilir. Öğüt, ahlak dersi vermek, direk önerilerde bulunmak, size sorunu açan kişide baskı veya suçluluk duyguları uyandırarak, iletişimin kesilmesine veya yön değiştirmesine neden olabilir. Bürke Aycan

79 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
YARGILAMAK, ELEŞTİRMEK, AD TAKMAK “ Sen zaten hep kolaya kaçarsın...” “ Bebek gibi davranıyorsun...” “ Geri zekalı ne olacak...” “ Şikayetten başka bir şey bilmezsin...” “ Sulugöz...bir arkadaşınla oynamasını bile bilmiyorsun...” “ Hiç bir fedakarlığa katlanmak istemiyorsun...” Bürke Aycan

80 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
YARGILAMAK, ELEŞTİRMEK, AD TAKMAK Genellikle yargılama ve eleştirme tepkileri ile karşılaşan kişiler, kendilerini anlaşılmamış, itilmiş, haksızlığa uğramış, daha çaresiz hissederler. Bunun sonucunda iletişimi kesebilirler ve öfkeyle karşılık verebilirler. Bürke Aycan

81 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
SORU SORMAK, ARAŞTIRMAK, İNCELEMEK “ Neden...Sen ona ne yaptın?...O sana ne dedi?...” “ Çocuk neden hastalandı?... İyi giydirmedin mi?...” “ Neden uyuyamadın?... Ağır mı yedin?...” “ Neden doğru düzgün oynamayı beceremiyorsun?...” Bürke Aycan

82 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
SORU SORMAK, ARAŞTIRMAK, İNCELEMEK Genellikle soru, inceleme, nedenini arama gibi yaklaşımların içinde önyargı, eleştri veya zorunlu çözüm bulunur. Konuşan dinleyenin sorularla nereye varmak istediğini anlayamayacağından endişeye kapılıp savunmaya geçebilir. Bürke Aycan

83 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
TEŞHİS, TANI KOYMAK, TAHLİL ETMEK “ Aslında sen öyle demek istemiyorsun...” “ Ben senin aslında neden öyle yaptığını biliyorum...” “ Aslında senin derdin başka ...” “ Anlaşılan bir süre sana yardımı olmamı isteyeceksin ...” “ Bunları beni üzmek için anlatıyorsun anlaşılan” Bürke Aycan

84 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
TEŞHİS, TANI KOYMAK, TAHLİL ETMEK Bu tür yaklaşımlarda, dinleyen kişi sanki konuşanın niyetini, söylemek istediklerini çok iyi biliyormuş, onun kafasının içindekileri okuyormuş gibi bir tavır içine girdiğinden, konuşanı savunmaya ittiği gibi, sinirlenmesine, sabırsızlanmasına veya öfkeli cevaplar vermesine neden olabilir. Konuşan kişi kendini kıstırılmış, yanlış anlaşılmış, yanlış yorumlanmış gibi hissedebileceği için büyük olasılıkla iletişimi keser. Bürke Aycan

85 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
TESELLİ ETMEK “ Aldırma boşver...” “ Düzelir canım, bunu dert etme...” “ Üzülmeeee....” “ Başka şeyden konuşalım...” “ Olur böyle şeyler, geçer...” “ Bir kahve iç düzelirsin...” “ Boşver canım, arkadaşlar arasında olur böyle şeyler...” “ Aman sen de herşeyi ciddiye alıyorsun, yak bir sigara...” Bürke Aycan

86 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
TESELLİ ETMEK Aslında teselli etmek çok güzel ve yararlıdır, ancak önemli olan teselliyi kişiyi anladığımızı belirttikten sonra verebilmektir. Söyledikleri anlaşılmadan, teselli ediliyormuş hissini yaşayan kişi, kendini anlaşılmamış, dinlenilmemiş, söyledikleri saçma sapan gibi algılanmış hissedebilir. Önemsenmemiş veya tam olarak dinlenilmemiş olmaktan dolayı kızgınlık duyabilir. Genellikle, dinlemeden verilen teselli mesajları, konuşan kişide sorununun küçümsendiği duygusunu yaratabilir. Bürke Aycan

87 İLETİŞİMDE DİNLEME Nasıl Dinlemeliyiz?
Fiziksel olarak katılım: Göz kontağı, uygun beden duruşu, rahatlık. Psikolojik katılım: Anlatılmak istenenin ne olduğunu anlamak, altta yatan duyguyu anlamak, koşulsuz kabulle dinlemek, dürüst olarak dinlemek Sözlü katılım: Soru sorma, cesaretlendirme, onaylıyıcı sözsüz imgeler, destekliyici cümleler, yansıtma cümleleri Bürke Aycan

88 İLETİŞİMDE DİNLEME DİNLEME ENGELLERİ Konuşmacıya karşı önyargı
İçeriğe değil, yönteme bakmak Konuya karşı önyargı Beklentiler ve istekler Konuşma arzusu Konsantre olamamak Bürke Aycan

89 DİNLEDİĞİNİZİ GÖSTERİN
İLETİŞİMDE DİNLEME DİNLEDİĞİNİZİ GÖSTERİN İlgi alanı yakalayın Kişi veya yönteme değil içeriğe odaklanın Zihniniz açık olsun Açık fikirli olun Kelimelere değil, anlamlarına bakın Duyguları anlamak için dinleyin Göz teması kurun Karşınızdakini cesaretlendirin Empati kurun Bürke Aycan

90 İLETİŞİMDE DİNLEME Yanlış Dinleme Türleri Görünüşte Dinleme
Seçerek Dinleme Saplantılı Dinleme Savunucu Dinleme Tuzak Kurucu Dinleme Yüzeysel Dinleme Bürke Aycan

91 çok azı da aralarında köprü kurarlar" "insanların çoğu duvar, D.PENI
Bürke Aycan

92 “Ben” sözü niçin tek yönlü bakışın başı?
Yaptığımız görüşmede her “ben” deyişinizde karşınızdakinin değil, kendinizin daha önemli olduğunu vurgulamış olursunuz. “Ben size yeni teklifimden bahsetmek istiyorum” yerine; “Yeni teklifimi öğrenmek ister misiniz” “Ben fatura adresinizi öğrenmek istiyorum” yerine; “Fatura adresinizi verebilir misiniz?” “Benim size iyi haberlerim var” yerine; “Sizin için iyi haberlerim var” Bürke Aycan

93 Hayır Demeyin! Otelde; “609 no.lu odadan arıyorum. Arabamı çıkarın.”
“Beyefendi yanlış oda numarası söylediniz en son oda numarası 300.” yerine; “İsim ve soyadınızı alayım, hemen arabanızı hazırlatayım efendim. Bürke Aycan

94 Niçin tek sözcüklü cevaplar vermemeli?
Tek sözcüklü cevaplar, karşınızdakini umursamadığınız ve ona sadece o kadarının yeteceği anlamına gelir. Siz yeni kumaş bölümü satıcısı mısınız? Evet...(Kısa ve karşısındakini ciddiye almayan cevap) (Daha iyisi) Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Bürke Aycan

95 ALGI Algı, tüm duyu verilerini örgütleyip, yorumlayarak çevremizdeki nesne ve olaylara anlam verme sürecidir. Bürke Aycan

96 ALGIDA SEÇİCİLİK Her bir birey çevresindeki nesne ve olaylara, yaşantılarına, ilgilerine göre farklı anlamlar verecektir. Buna Algıda Seçicilik denir. Bürke Aycan

97 Bürke Aycan

98 Bürke Aycan

99 Bürke Aycan

100 Bürke Aycan

101 KURUM İÇİ İLETİŞİM Formal İletişim Dikey İletişim Yatay İletişim
Informal İletişim Bürke Aycan

102 KURUM İÇİ İLETİŞİM Formal İletişim Dikey İletişim
Yukarıdan aşağıya doğru iletişim Aşağıdan yukarıya doğru iletişim Bürke Aycan

103 KURUM İÇİ İLETİŞİM Yukarıdan aşağıya doğru iletişim
İş emirleri, işlerin gerekçeleri, politika ve uygulamalar, misyon, vizyon ve amaçlara ilişkin bilgi verilir. Bilgilendirmenin tam olarak yapılması gerekir, yoksa hem etkili olmaz, hem de yanlışlık veya eksikliklere yol açar. Formal iletişim kanalıyla bilgiler verildiğinden dedikodu, söylenti gibi çıkabilecek problemleri de ortadan kaldıracaktır. Çoğunlukla, yüzyüze toplantı, telefon, afiş, yayın, kısa not, mektup, duyuru panoları, raporlar gibi araçlar kullanılır. Bürke Aycan

104 KURUM İÇİ İLETİŞİM Gönderen:Genel Müdür Gönderilen :Departman Müdürü
Yarın sabah saat dokuzda tam bir güneş tutulması olacaktır. Bu her gün rastladığımız bir olay olmadığı için çalışanların en iyi elbiselerini giymiş olarak, gözlemek üzere dışarıda toplanmalarını istiyorum. Bu ender olayı vurgulamak için, ben bizzat bu olayı kendilerine açıklayacağım. Yağmur yağarsa iyi göremeyeceğimiz için, çalışanların kantinde toplanmaları gerekecektir. Bürke Aycan

105 KURUM İÇİ İLETİŞİM Gönderen: Departman Müdürü
Gönderilen: Üretim Müdürü Genel Müdürün emri ile yarın sabah dokuzda tam bir güneş tutulması olacaktır. Eğer yağmur yağarsa, en iyi elbiselerimizi giymiş olarak dışarıda göremeyeceğiz. Bu durumda güneşin yok oluşu kantinden izlenecektir. Bu her zaman rastladığımız bir olay değildir. Bürke Aycan

106 KURUM İÇİ İLETİŞİM Gönderen: Üretim Müdürü Gönderilen: Üretim Amiri
Genel Müdürün emri ile yarın sabah dokuzda güneşin kantinden yok oluşunu en iyi elbiselerimizle izleyeceğiz. Genel Müdür yağmur yağıp yağmayacağını bildirecektir. Bu her gün rastladığımız bir olay değildir. Bürke Aycan

107 KURUM İÇİ İLETİŞİM Gönderen: Üretim Amiri Gönderilen: Formen
Eğer yarın kantinde yağış varsa, ki bu her zaman gördüğümüz bir olay değildir, Genel Müdür en iyi elbiseleri içerisinde saat dokuzda yok olacaktır. Bürke Aycan

108 KURUM İÇİ İLETİŞİM Gönderen: Formen Gönderilen: Bütün çalışanlar
Yarın saat dokuzda Genel Müdür yok olacaktır. Ne yazık ki bu her zaman karşılaştığımız bir olay değildir. Bürke Aycan

109 KURUM İÇİ İLETİŞİM Aşağıdan yukarıya doğru iletişim
Yukarıdan aşağıya doğru olan iletişimin geri bildirimi olarak da düşünülebilir. Amacı, faaliyetler, kararlar, personel performansı ile ilgili yukarıya bilgi sağlamaktır. Verilen görevlere ilişkin durum raporlarını, karar alma ve sorun çözmede yardım taleplerini, kurumun gelişimine ilişkin önerilerini, mesai program değişiklikleri, yıllık izin talepleri gibi bilgileri içermektedir. Çoğunlukla, yüzyüze toplantı, telefon, yazılı raporlar, anketler, kısa not, şikayet ve öneri kutuları gibi araçlar kullanılır. Bürke Aycan

110 KURUM İÇİ İLETİŞİM Formal İletişim Yatay İletişim
Aynı seviyedeki kişiler ve birbirleri üzerinde doğrudan bir otoritesi olmayan kişiler veya birimler arasında gidip gelen mesajlardır. Bürke Aycan

111 KURUM İÇİ İLETİŞİM Yatay iletişim
Dikey iletişim kanallarına gidilmediğinden zaman kazanılır. Birlikte çalışma alışkanlığı kazanma ve koordinasyonun etkili işlemesi açısından önemlidir. Çoğunlukla, yüzyüze görüşme, telefon, yazılı kısa not, iş talimatları ve resmi talep formları gibi araçlar kullanılır. Bürke Aycan

112 KURUM İÇİ İLETİŞİM Informal İletişim
Bilginin resmi olamayan bir şekilde dedikodu ya da söylenti şeklinde yayılmasıdır. Eğer etkili bir iç formal iletişim yoksa ortaya çıkar. Kişiler kendileri ve firmaları hakkında konuşma konusundaki psikolojik ihtiyaçlarını giderirler. Informal iletişimde mesajlar değişikliğe uğrayabilirler. Bürke Aycan

113 DEDİKODU Bilgilerin ağızdan ağıza, kulaktan kulağa resmi olmayan iletişim türlerine göre yayılması olarak tanımlanabilir. Bu bilgiler doğru olabilecekleri gibi yanlış da olabilirler. Ağızdan ağıza, kulaktan kulağa dolaşan mesajlarda değişmeler olması kaçınılmazdır. Bürke Aycan

114 Bürke Aycan

115 Sesler ile hareketler arasında kaçınılmaz olarak bir etkileşim vardır.
SES HAREKET İLİŞKİSİ Sesler ile hareketler arasında kaçınılmaz olarak bir etkileşim vardır. Bazı sesleri çıkarmak, vücudun duruş biçimine göre, belli başlı hareketleri yapmaya göre kolaylaşır ya da zorlaşabilir. Bürke Aycan

116 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Tanışma Tanışma, masa ve ortamın düzeni sunumun etkinliği açısından önemlidir. Sunumu yapan kişi çok kısa olarak kendini tanıtmalıdır. Bürke Aycan

117 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Yerleşim Masanın konumu sunumun görselliği ve sunucuların hareket kabiliyeti için oldukça önemlidir. Bu yüzden masanın en uygun şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Eğer yapılamıyorsa masa kaldırılmalıdır. Sunumu yapan grup kalabalık ise sahnenin iki yanına dengeli olarak dağılmalıdır. Flip-chart kullanılırken katılımcılarla ve perde ile ilişkinin kaybedilmemesine dikkat edilmelidir. Bir zorunluluk olmadıkça sunuma başlamadan önce flip-chart’ın yazılı olmamasında yarar vardır. Sunumu yapan kişi flip-chart’ı kapatmamalıdır Sunum sırasında çevrede izleyenlerin ve sunumu yapan kişinin dikkatini dağıtacak şeyler bulunmamalıdır. Bürke Aycan

118 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Eğitmenin Duruşu ve Ses Tonu Sunumu yapan kişinin duruşu ve davranışı önemlidir. Sunumu yapan kişi vücudunun ağırlığını iki ayağı üzerine dengeli olarak dağıtmalıdır. Ayaklar birbirine paralel olmalı ve iki ayak arasındaki açıklık omuz genişliğinde olmalıdır. Kendisinin ve izleyicilerin dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Konuşmayı akıcı olarak sürdürebilmek ve konuşurken istenmedik sesler çıkarmamak için konuşmacı kendi sesini dinleyebilmelidir. Sunumu yapan kişi giyimine özen göstermelidir. (Ne çok şık, ne çok paspal) Bürke Aycan

119 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Eğitmenin Duruşu ve Ses Tonu Konuşma sırasında çok sık tekrarlanan kelimeler olmamasına dikkat edilmelidir. Net, işitilebilir ve berrak bir ses ile konuşulmalıdır. Duruş önemlidir. Duruş, izleyicilerde kararlı, inatçı, düşünceli, dalgın, bilgin, düşünür vb. izlenimleri bırakabilir. Vücuduyla, sesiyle insanın içten ve inandırıcı olması gerekir. Yaptığımız işe ne kadar inanır ve içtenlikle yaparsak o kadar inandırıcı olabiliriz. Göz temasına dikkat edilmelidir. Bürke Aycan

120 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Heyecan Halinde; Su ve kalem hayat kurtarır. Heyecanlandığımız ya da nefesimizi kontrol etmekte zorlandığımız anlarda su içmek ritmimizi yeniden yakalamamıza yardımcı olacaktır. Elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilemediğimiz ve bu sebeple kendimizi rahatsız hissettiğimizde elimize bir kalem almak iyi bir çözümdür. Bürke Aycan

121 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Soruları Dinlemek ..... Cevaplarınızı düşünmeden önce dinleyicilerinizin sorularını ve yorumlarını dinleyin. Zor soruları hoş karşılayın Yakınlık kurmak için “bu iyi bir soru” diyin Kişi ile direk göz teması kurun Soruları sorarken dinleyiciye yoğunlaşın Kişiye doğru yaklaşın Bürke Aycan

122 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Soruları Cevaplamak Soruyu soran kişiye hitaben cevap verin Daha sonra göz temasını tüm dinleyenlere kaydırın Soruyu kısa ve öz cevaplayın Fikrinize sahip çıkın Cevabı bilmiyorsanız, söyleyin; Sunumu yapan kişinin her konuda uzman olması beklenemez. Bilmediğimiz bir soru ile karşılaştığımız zaman içtenlikle ve çekinmeden “Bu konu hakkında bilgi sahibi değilim, araştırıp size döneyim” cevabını vermek gerekir. Cevaplarken dikkati soru sorana yönlendirerek bitirin Uygunsa “yardımcı olabildim mi” veya “sorunuzu cevaplandırabildim mi” diye sorun Bürke Aycan

123 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Oyunlar Oyunlar, sunuma katılanları motive etmek için iyi bir araçtır. Ancak aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir. Oyun, katılımcıların konuya odaklanmasını sağlıyorsa yararlıdır. Oyun süresinin iyi hesaplanması ve kontrolün kaybedilmemesi gerekir. Oynanış biçimi yönünden kontrolün kaybedilmesine yol açacak oyunlar seçilmemelidir. Bürke Aycan

124 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Powerpoint slaytları Powerpoint sunumlarında, metin yazmaktan kaçınılmalıdır. Her bir slayttaki bilgi, olabilecek en az sayıda maddelenerek gösterilmelidir. Maddeler halinde anlatılması gereken sunumlarda maddeler arasındaki bağlantılar belli edilmelidir. Maddelemelere dikkat edilmeli, tasarım ve düzenlemesine özen gösterilmelidir. Slaytlarda gereksiz parantez kullanmamalıdır. Bürke Aycan

125 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Powerpoint slaytları Powerpoint kullanılırken uygun renk bileşenleri kullanılmalı ve maddelerin birbirinden farklı olduğunu hissettirecek bir diziliş olmalıdır. Gereksiz resimler dikkati dağıtır. Kullanılan resimler amaca uygun olmalıdır. İnsanları aciz durumda gösteren resim ve fotoğraflar kullanmaktan kaçınılmalıdır. Uygun renk bileşenleri kullanılmalıdır. Bürke Aycan

126 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
En kötü sunumlar ikinci yapılanlardır. Birinci sunumda çok dikkat edilir. İkincisinde ise genellikle “nasıl olsa başarıyorum” diye yeterince özenli davranılmaz ve en çok hata o zaman yapılır. Bütün sunumlara aynı özenle hazırlanmak gerekir. Bürke Aycan

127 EĞİTİM ORTAMININ HAZIRLANMASI
Eğitim ortamındaki ses, ışık, ısı gibi etkenler eğitici tarafından eğitim içeriğine göre uygun ayarlanmalıdır. Bu eğitim programının başarısına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bürke Aycan

128 EĞİTİM ORTAMININ HAZIRLANMASI
Eğitim programının içeriğine göre, yerleşim planının olabildiğince rahat, katılımcıların eğiticiye ulaşabileceği ve eğiticinin de katılımcıları görebileceği şekilde olmasına oldukça özen göstermek gerekir. Bürke Aycan

129 Ölçme konusuna genel bir bakış
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme konusuna genel bir bakış Neyi ölçeriz, Neden ölçeriz, Ne ile ölçeriz, Nasıl ölçeriz. Bürke Aycan

130 Karşılaştırmalı Ölçümler Metrik Ölçümler
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME ÇEŞİTLERİ Karşılaştırmalı Ölçümler Metrik Ölçümler Bürke Aycan

131 Karşılaştırmalı Ölçümler
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Karşılaştırmalı Ölçümler Bu ölçüm şeklinde iki farklı şey doğrudan birbiri ile karşılaştırılarak aralarındaki benzerlik ve farklılık belirlenmeye ve ifade edilmeye çalışılır. Bürke Aycan

132 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Metrik Ölçümler Derecelendirilmiş bir ölçme ile bu yöntemin uygulanmasını sağlayan bir hesaplama yolu ve çoğunlukla da ölçümü gerçekleştirmek için kullanılan bir araç ya da gereçle yapılan ölçme yöntemidir. Bürke Aycan

133 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İnsanların Bilgi ve Becerilerini Neden Ölçeriz? Yarışma sınavları Belirli bir beceri ya da özelliği gerektiren durumlarda yapılan sınavlar Eğitimin hedefi olarak belirlenmiş bir gelişimin sağlanıp sağlanmadığını ya da hangi ölçüde sağlandığını belirlemek için yapılan sınavlar. Bürke Aycan

134 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Eğitime Katılan Kişiyi Nasıl İzleriz? Kendisine sorarak, Üstlerine sorarak, Astlarına sorarak, Denklerine sorarak, İş süreçlerine ve sonuçlarına bakarak, Eğiticiye sorarak, Soyutlamalar yapılarak (yazı, şekil, ses, hareket ile öğrenilenlerin ifade ettirilmesi) Bürke Aycan

135 Eğitici Kendini Nasıl Değerlendirir?
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Eğitici Kendini Nasıl Değerlendirir? Eğitimin ne derece etkili olduğu ve eğiticinin bu konuda ne derecede tatmin edici olduğu katılımcıya gerek sözel gerekse de yazılı formlar aracılığı ile sorulur. Bürke Aycan

136 Bürke Aycan aycan@absolute.gen.tr 0 312 236 35 83 0 532 647 41 06
HOŞÇAKALIN.... Bürke Aycan Bürke Aycan


"EĞİTİCİLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları