Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr AYSU DUYAN ÇAMURDAN Kanıta Dayalı Koruyucu Çocuk Sağlığı Uygulamaları 15-17 Kasım 2013, Denizli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr AYSU DUYAN ÇAMURDAN Kanıta Dayalı Koruyucu Çocuk Sağlığı Uygulamaları 15-17 Kasım 2013, Denizli."— Sunum transkripti:

1 Dr AYSU DUYAN ÇAMURDAN Kanıta Dayalı Koruyucu Çocuk Sağlığı Uygulamaları 15-17 Kasım 2013, Denizli

2  En iyi kanıtlara ulaşıp,  Doktorun klinik deneyimi ile birleştirip,  Her çocuğun özelinde uygulayarak

3 KOHORT Ç. OLGU-KONTROL Ç. OLGU SERİLERİ OLGU SUNUMLARI UZMAN GÖRÜŞÜ HAYVAN DENEYLERİ İNVİTRO DENEYLER RKÇ SD- MA SD- MA: Sistematik derleme ve MetaanalizRKÇ: Randomize kontrollü çalışma :

4  Kanıt derecesi en yüksek kaynaklarla başlanmalı  Kanıt derecesi daha düşük kaynaklara; gerektiğinde / diğer kaynaklara ulaşılamadığında başvurulmalıdır

5  Kanıt değeri en yüksek çalışmalardır  Bir çok çalışmanın sonuçlarını birarada yorumlar  Belli kurallara uyularak yapılır  Hangi çalışmaların alınacağının belirlenmesi; örneklem sayısı yıl anahtar kelime  İçleme ve dışlama ölçütleri belirlenir

6  İçleme ölçütlerine göre seçilen randomize kontrollü çalışmaların verileri toplanır  İstatistiksel olarak yeniden değerlendirilip özetlenir  Örneklem genişliği büyütülmüş olur

7  “US Preventive Services Task Force”  Canadian Task Force on the Periodic Health Examination  “UK National Health Service”  Oxford Üniversitesi  SIGN (“Scottish Intercollegiate Guidelines Network”

8  Kanıt düzeyi-I : Sistematik derleme, meta-analiz, RKÇ  Kanıt düzeyi-II: › A: RKÇ dışındaki çalışmalar › B: Kohort / vaka-kontrol çalışmaları (tercihen çok merkezli) › C: Klinik ve deneysel çalışmalar  Kanıt düzeyi-III : › İlgili otörün deneyimi › Tıbbi otoritelerin görüşleri › Toplantı ve uzman komite raporları

9  Sınıf A: › Klinik uygulamayı önermeye yetecek “geçerliliği yüksek kanıt“ (Good): › Bütün ölçütleri karşılayan MA ve SD’in oluşturduğu kanıt  Sınıf B: › Klinik uygulamayı önermeye yetecek “orta düzey kanıt” (Fair) ›  1 çok ciddi olmayan kusuru olan MA ve SD’in oluşturduğu kanıt  Sınıf C: › Mevcut kanıtlar klinik uygulamayı önermeye ya da reddetmeye yetmez ancak “uzlaşı kararı” ile önerilir. (Poor=Geçerliliği düşük kanıt) ›  1 çok ciddi / birçok daha az önemli kusuru olan MA ve SD’in oluşturduğu kanıt *Recommendations Grades for Specific Clinical Preventive Actions, Harris et al., 2001Harris et al., 2001

10  Elektronik bilgi kaynakları:  PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  Cochrane Database: www.cochrane.org/www.cochrane.org/  Uptodate: www.uptodate.com/home/index.htmlwww.uptodate.com/home/index.html

11  “Büyükannelerimizden klinisyenlere, onlardan da sağlık ekiplerine: En sonunda bilim!”

12  19. yy’ ın ortalarına kadar; › Annelerden kızlarına aktarılan, › Çocuğun temizliği, beslenmesi ve disiplini konularının ötesine geçemeyen, › Mit ve tabulara dayalı bir uygulama Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22

13 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org  Günümüzde ÇSİ’nin bilimsel temeli; › Ailelerin ve kurumların ortak paydaş olarak katıldıkları, › Katı katıya tıbbi ve uzlaşı kararlarına dayanmayan, › Bir çok profesyonelin katıldığı bir süreç

14  Yaşamın ilk yılları boyunca SAĞLIĞIN SÜRDÜRÜLMESİ/DESTEKLENMESİ VE HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ sağlıklı bir çocukluk, ergenlik ve erişkin hayatı için temeldir.  Çocukluktan erişkin hayata taşınan hastalık yükünün azaltılması etkin ve sürekli bir ÇSİ ile başarılabilir Coker et al. Does well-child care have a future in pediatrics?. Pediatrics 2013;131:149-59

15  Fakirlik ve kötü eğitim: › Ölüm ve Kalp-damar sistemi hastalıkları riskini ↑  Sağlıksız bir sosyal ve fizik çevre: › Olumsuz prenatal ve postnatal çevre şartları (fetal büyüme geriliği, DDA, postnatal yetersiz kilo alımı)   Kalp-damar sistemi hastalıkları  İnme  Tip 2 DM  Hipertansiyon  Sağlıksız hayat tarzı seçimleri: › Çocuklukta pasif sigara içiciliği   Erişkin hayatta KVSH riski sigara içenlerdeki ile benzerdir › Sigara, aşırı alkol, kötü beslenme ve fizik aktivite azlığının temeli çocukluk çağına dayanır. Coker et al. Does well-child care have a future in pediatrics?. Pediatrics 2013;131:149-59

16  Uzun süreye yayılsın ve devamlılığı olsun  Gerçekçi, yaşanılan topluma uygun hedef ve amaçlar içersin  Hasta ve ailesinin gereksinimlerine uyarlansın  Tüm çocuklar özellikle kronik hastalığı olan ve risk altındaki çocuklara ulaşsın  Hastalık sırasında da çocuk sağlığı izlemi sürdürülsün

17  Başta çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları  Çocukla karşılaşan tüm doktorlar  Yardımcı sağlık personeli (ebe, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı vs)

18  ABD’de; › Genel pediatristler › Günlük pratiklerinin %40’ını ÇSİ oluşturur  Diğer gelişmiş ülkelerde; › Pratisyen doktorlar › Halk sağlığı hemşireleri  Ülkemizde; › Sosyal pediatristler / Çocuk doktorları › Aile hekimleri › Pratisyen hekimler › Ebe, hemşire

19  Hastalıkların erken tanısı: Taramalar  Sağlığın desteklenmesi: Yaşa uygun önleyici danışmanlıklar  Hastalıkların önlenmesi: Bağışıklama,  Hastalık yönetimi: Saptanan bir hastalığın tedavi planı,  İzlem: Hekimle başbaşa ya da “grup izlem” Dinkevich E, Ozuah PO. Well-child care: Effectiveness of current recommendations. Clin Pediatr 2002;41:211-217

20  20 yıldan fazladır bilinmektedir  Pediatristin rolü yönlendiriciliktir  Aileler aralarında deneyim paylaşımı yaparlar  Bireysel bakım önerileri ve çocuk-anne etkileşimi konularında bilgi aktarımında çok etkindir  Özellikle SED düşük ailelerde tercih edilmektedir

21 “Grup izlem”, teke-tek izlem kadar etkindir !!! Coker et al. Well-child care clinical practice redesign for young children:a systematic review of strategies and tools. Pediatrics 2013;131:5-25 “(Sistematik derleme; 1981-2012; 275  33 makale, 0-5 yaş)

22  Sağlıklı görünen çocuğa ÇSİ gerekliliği ?  Tüm vizitlerde aynı doktor; › 2/3 › Daha azı; Farklı doktor = İkinci bir görüş alma şansı  Büyüme/gelişim/ebeveynlik becerileri ile ilgili geri bildirim  Yaşa göre gelişim/davranışlar üzerine daha fazla odaklanılması  Bir sonraki izlem zamanından kısa süre önce hatırlatma Radecki et al.What do families want from well-child care?. Including parents in the rethinking discussion. Pediatrics 2009;124:858-865

23  İdeal sayısı ?  Bu konuda kontrollü çalışma yapmak etik değil  Koruyucu sağlık hizmetlerinin uzun süre / çok sayıda çocuğa sadece kontrol grubu olduğu için verilmemesi düşünülemez Dinkevich E, Ozuah PO. Well-child care: Effectiveness of current recommendations. Clin Pediatr 2002;41:211-217

24  ABD; AAP ve “Bright Futures” › 0-5 yaş arasında toplam 15 vizit  “Rourke Baby Record” (Kanada); › 0-5 yaş arasında toplam 8-10 vizit  İngiltere: En radikal öneri !! › Doğumda › 4-8. hf arasında › Aile isterse; 8. Ay, 2. ve 4. yaşta › Profesyonel bir takımla izlem: Hemşire, sağlık memuru, öğretmen, ortopedist, gönüllüler Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22

25  ABD’de; › 8. Ayda sağlam çocuk vizit ort: 3 (1988, ulusal veri bankası) › ÇSİ devam hızı (2 yaşın sonunda);  Özel sigortası olanlarda %46  Resmi güvencesi olanlarda ise %35  Türkiye’de (Tez çalışması, Gazi); › 2002 kohortu1278 çocuk › 18. Ayda ancak ¼’ü hala düzenli olarak izleniyor Dinkevich E, Ozuah PO. Well-child care: Effectiveness of current recommendations. Clin Pediatr 2002;41:211-217 Byrd et al. Adherence to AAP guidelines for well-child care under managed care. Pediatrics1999;104:536-40 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

26  Randomize kontrollü çalışmalar ; › 0-1 yaşta 6 vs 3 vizit › 0-2 yaşta 10 vs 5 vizit  Vizit Sayısının Anlamlı Fark Yaratmadığı Alanlar: › Vizitten memnuniyet › Önerilere uyma › Annelerin çocuk yetiştirme bilgileri › Anomalilerin saptanması / atlanması Dinkevich E, Ozuah PO. Well-child care: Effectiveness of current recommendations. Clin Pediatr 2002;41:211-217 › Acil servise başvuru sayısı › Bebeklerin Bayley skorları › Ailelerin endişe skoru

27  ABD; › Yeterli sayıda pediatrist, aile hekimi, asistan ve hemşire olmadığı için önerilen vizit sayısına ulaşmak mümkün olmadı

28  ABD ve Kanada; › 0-2 YAŞTA; 6-8 vizit optimaldir  Ülkemizde (SB Protokolleri): › 0-2 YAŞTA; 10 vizit önerilmektedir Dinkevich E, Ozuah PO. Well-child care: Effectiveness of current recommendations. Clin Pediatr 2002;41:211-217

29  Hasta çocuk vizitinden daha uzundur.  Pediatrist + yrd sağlık personeli: 28-30 dk.  Sadece pediatrist:17-20 dk. Norlin et al. Delivery of well-child care:a look inside the door. Academic Pediatrics 2011;11:18-26 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

30  ABD (doğrudan gözlem yöntemi):  Toplam süre: 20.3 dk ve yaşla   Sağlığın korunması önerileri: 8.6 dk  Fizik İnceleme:4.2 dk  Bağışıklama konusunda tartışma:1.1 dk  Sağlıkla ilişkili durumlar:1.2 dk  Reçete yazma, testler ve sevkler:0.8 dk  Diğer konular:4.2 dk Norlin et al. Delivery of well-child care:a look inside the door. Academic Pediatrics 2011;11:18-26 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

31  Akademik kurumların web siteleri; › ÇSİ’ne temel oluşturacak bilgiye ulaşılabilir › Çelişkiler vardır  Çelişkilerin Nedeni; › ÇSİ ve ölçülebilir klinik sonuçları arasındaki bağlantıyı gösteren kanıtlar az Dinkevich E, Hupert J, Moyer VA. Evidence based well child care. BMJ 2001;323:846-849

32  Canadian Task Force on Preventive Health Care: http://www.ctfphc.org/ http://www.ctfphc.org/  The Cochrane Collaboration: http://www.cochrane.org/ http://www.cochrane.org/  Institute for Clinical Systems Improvement: http://www.icsi.org/ http://www.icsi.org/  National Guideline Clearinghouse: http://www.guideline.gov/index.asp http://www.guideline.gov/index.asp  U.S. Preventive Services Task Force: http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm

33  Sınıf A: › Klinik uygulamayı önermeye yetecek “geçerliliği yüksek kanıt“ (Good): › Bütün ölçütleri karşılayan MA ve SD’in oluşturduğu kanıt  Sınıf B: › Klinik uygulamayı önermeye yetecek “orta düzey kanıt” (Fair) ›  1 çok ciddi olmayan kusuru olan MA ve SD’in oluşturduğu kanıt  Sınıf C: › Mevcut kanıtlar klinik uygulamayı önermeye ya da reddetmeye yetmez ancak “uzlaşı kararı” ile önerilir. (Poor=Geçerliliği düşük kanıt) ›  1 çok ciddi / birçok daha az önemli kusuru olan MA ve SD’in oluşturduğu kanıt *Recommendations Grades for Specific Clinical Preventive Actions, Harris et al., 2001Harris et al., 2001

34 I. Öykü alma (RKÇ Ø, uzlaşı kararı) II. Fizik inceleme (RKÇ Ø, uzlaşı kararı) III. Aile-çocuk ilişkisinin gözlenmesi, (RKÇ +, orta düzey kanıt) IV. Laboratuvar testlerinden oluşur

35  Açık uçlu sorular: › “bugün bana söylemek istediğiniz ne kaygınız var?”, › “son görüşmemizden beri ailenizde ne gibi değişiklikler oldu? Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org  Aile yapısı: › Tek ebeveyn, › Çalışan ya da işsiz ebeveyn, › Evlat edinme, › Sokakta yaşayan çocuklar, › Fakirlik, › Göçmenler, › Farklı alışkanlık ve değerler  Olumsuz çevre koşulları: › Şehir hayatının zorluğu › Trafik riskleri, › Sigara ile temas, › Alkol /diğer ilaç kullanımları, › Medyanın olumsuz etkisi  Beslenme öyküsü  Gelişimsel kilometre taşları  Aile-çocuk arası ilişki

36  Çoğu protokol  her vizitte tam Fİ (uzlaşı kararı)  Bazı protokoller  yaşa özel Fİ  zamandan kazan!  18. ay vizitinde sadece 2/4075 bebekte daha önce saptanmamış ciddi anomali saptanmış Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

37  Doğumsal kalp hastalıkları tanısında duyarlı ve seçicidir.  Uygulanma Zamanları: › Yaşamın ilk 6 ayında: En az 3 kez › 1. yaş › Okulçağı › Adolesan dönem başlangıcı Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

38  Yaşamın ilk 3 ayı: Ortoloni ve Barlow,  >3 ay: Bacakta abdüksiyon kısıtlılığı (her vizitte)  Taramada rutin USG kullanımının yeri yoktur Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

39  ≥3 yaş rutin  İdeal ölçüm sıklığı ?  Yalancı (+)’liğin önlenmesi için; › 3 yaş › Okulçağı 1 kez › Adolesan dönemde en az 2 kez  Boy persentili ve cinse göre referans değerlere göre ≥95. persentil sebat ediyorsa  ileri inceleme Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

40  Seri kilo, boy ve baş çevresi ölçümleri  Doğum-2 yaş arası: Her vizitte › Kilo, › Boy › Baş çevresi  2-6 yaş arası: Yıllık olarak › Kilo, › Boy

41  Gelişimsel kilometre taşlarının gözden geçirilmesi  Sıklık: › 0-2 yaş her vizitte  Gelişimsel Tarama Testleri: › Denver: Kullanımını dışlayan yeterli kanıt mevcuttur. › Diğer: Kullanımlarını destekleyen yeterli kanıt yoktur. Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

42  Tarama gerekliliği kabul görmüştür.  Beden kitle indeksi ile taranır.  >2. Yaştan itibaren tarama yapılmalıdır. Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22

43  0-5 yaş arası: › Kırmızı röfle testi (Retinoblastom, katarakt) (Geçerliliği ↑ kanıt) › Kornea Işık Refleksi (IR) (Geçerliliği ↑ kanıt)  6ay-5 yaş arası: › Açma-kapama testi (şaşılık)(Geçerliliği ↑ kanıt)  > 3 yaşta ambliyopi, şaşılık ve görme keskinliği için göz danışımı önerilmektedir. (Orta düzey kanıt) Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

44  >1 yaşta sorgulanması gerekenler: › Horlama, › Uykuda solunum zorluğu  Adenoid hipertrofi (basit fizik inceleme)  Uyku apne sendromu (ileri inceleme gerektirir) Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca

45  Aile çocuk etkileşiminin desteklenmesi mutlak faydalıdır  Casey ve ark. (randomize kontrollü çalışma) › 0-6 aylık bebekler › Gruplar:  Standard öneriler  Anne-bebek etkileşimini destekleyici öneriler;  Normal çocuk gelişimi ile ilgili danışmanlık  Bebek davranışlarının sosyal yapısı hakkında farkındalık  Maternal yanıtı artırıcı öneriler › Sonuçlar: Etkileşimi destekleyici öneriler verilenlerde bebekler; Dinkevich E, Hupert J, Moyer VA. Evidence based well child care. BMJ 2001;323:846-849  Daha duyarlı,  Koopere,  İletişime daha açık  Oyun oynamaya daha fazla istekli  Ses taklit becerileri daha gelişmiş

46

47  Yüksek riskli çocuklarda taranır › Düşük sosyoekonomik düzey › Prematürite › Düşük kilo › Yaşamın ilk yılı boyunca tam yağlı inek sütüyle beslenme  Yöntem: › 6 ay-12 ay arasında Hb ve Hct ölçümü › Kızlarda menarş döneminde bakılması önerilir  Gereksiz Uygulamalar: › Düzenli aralıklarla kan sayımı yapmanın etkinliği gösterilememiştir › Okulda ya da spor yapabilmesi için anemi taraması anlamsızdır Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

48  Yenidoğanlarda: › Tümü OAE ya da AABR testleri ile taranmalıdır  Ailenin şüphesi veya yüksek riskli çocuklarda: › Odyolojik inceleme yapılmalıdır Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

49  Rutin idrar ve gayta incelemesi: › Asemptomatik çocuk ve adolesanlarda sağlık üzerine etkisini gösteren yeterli bilimsel kanıt yoktur Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

50  Hiperkolesterolemi taraması: › Amaç:  Kardiyovasküler hastalık riskini önlemek › Zamanlama: >2 yaş › Risk faktörlerini taşıyan çocuklara uygulanır:  Yakın akrabalarında <55 yaşta KVS hastalık (+)  Ebeveynlerin kolesterol düzeyi  240 mg/dL Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

51 I. Öykü alma II. Fizik inceleme III. Aile-çocuk ilişkisinin gözlenmesi, IV. Laboratuvar testlerinden oluşur

52  Yeterince Zaman Ayrılmalı !!! › Pratik uygulamada pediatristlerin toplam süresinin;  2/3’ü beslenme, gelişim ve bağışıklama önerilerine ayrılıyor  Önleyici danışmanlık için 30 sn den az vakit ayrılıyor !!!

53  26-35 yaş yüksek eğitimli ebeveynlerin danışmanlık almak istedikleri konular:  %80 yeme/beslenme/vitaminler  %48 normal gelişim/otizm,  %40 bağışıklama,  %26 kaka/tuvalet eğitimi/kabızlık,  %23 uyku  %17 ağız sağlığı,  %15 disiplin,  %13 kazaların önlenmesi/güvenlik  %7.5 okuma Sgrignoli et al. Does trainee involvement affect anticipatory guidance in well-child care?. Clinical Pediatrics,2013

54 Danışmanlık verildiğinde olumlu etkinin kesin görüldüğü konular;  Uygun disiplin yöntemleri  Davranış sorunları  Sosyal beceriler ve mental gelişimin ilerletilmesi,  Aile/çocuk ilişkisinin güçlendirilmesi,  Anne-çocuk etkileşiminin geliştirilmesi,  Zor mizaçlı çocuğun desteklenmesi  Uyku sorunlarının düzeltilmesi,  Yüksek ateşe akılcı yaklaşım,  Ağız ve diş sağlığı,  Sağlıklı davranışların yerleştirilmesi,  Emzirmenin desteklenmesi Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22

55  Emzirmenin kanıta dayalı yararları: › GIS ve solunum yolu hastalıklarını azaltması (geçerliliği yüksek k.) › Aile öyküsü olanlarda atopik dermatiti azaltması (orta d.) › Demir eksikliği anemisini önlemesi (düşük d.)  Emzirme süresinin uzamasını sağlayan etmenler: › Doğum sonrası emzirme danışmanlığı (geçerliliği yüksek k.) › Mama numunelerinin dağıtımının yasaklanması (geçerliliği yüksek k) Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

56  Yeterli demir ve C vitamini içeren katı gıda aldıkları 9-12. aya kadar verilmez Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

57  Anne sütü alan bebeklere; › Diyetle yeterince D vit alana kadar (~ 1 yaş) › 400-800 IU/gün  Annelere; › Emzirdiği sürece en az 1000 IU / gün Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

58  Özellikle “Ani Bebek Ölümü S.” nedeniyle; › Ebeveynler ile aynı yatakta yatmamalı › İlk 6 ay ebeveynlerle aynı odada kalmak koruyucu › Yatış pozisyonu sırtüstü olmalı  Bebek yatağının güvenliği konusunda öneri verilmeli Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

59  İlk diş ile birlikte 2 kez / gün ebeveyn/ebeveyn gözetiminde dişler temizlenmeli/fırçalanmalı  < 3 yaş; › Diş kaybı açısından düşük risk grubunda  sadece suyla › Yüksek risk grubunda  pirinç tanesi kadar florlu macun kullanılmalı  3-6 yaş; › Bezelye büyüklüğünde florlu macun kullanılmalı › Aşırı diş macunu yutma  Dental florozis riski  Florid Desteği: › Çürük açısından yüksek risk grubunda  Topikal florid jel › Yüksek risk grubunda değil  Kalıcı diş çıkmadan önerilmez. Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org TC Sağlık Bakanlığı Bebekve Çocuk İzlem Protokolleri. http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M/25_01_2011_15_41_14.pdf http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M/25_01_2011_15_41_14.pdf

60  <1 yaş: Önerme, ama kullananı engelleme !!! › Emzirme sonrası (Ani Bebek Ölümü S.’dan korur)  > 1 yaş: Önerme, engelle !!! › Kronik / yineleyici otitis medya riskini artırır Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

61  Bebek Araba Koltuğu / Yükseltici: › En az 1 yaş, ideali 2 yaşına kadar;  Arka koltukta yüzü arkaya bakacak şekilde › 10-22 kg/122 cm’e kadar araba koltuğu › 18-36 kg/145cm’e kadar yükseltici  Ön koltuk: < 13 yaşta kesinlikle olmaz  Bisiklet kaskı zorunlu olmalıdır

62 İlaç ve temizlik maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerde olmalı

63  Banyo güvenliği: (Orta düzey kanıt) › Yalnız bırakılmaz  Su sıcaklığı: (Orta düzey kanıt) › <49 ̊ C olmalı  Aspirasyon riski: (Uzlaşı kararı) › <3 yaşta yuvarlak gıda / objeler verilmez  Düşmeler: (Uzlaşı kararı) › Yürüteç ve trambolin önerilmez Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

64  Etkinliği kötü  Ciddi yan etkileri var  <6 yaşta önerilmemelidir Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

65 I. Öykü alma II. Fizik inceleme III. Aile-çocuk ilişkisinin gözlenmesi, IV. Laboratuvar testlerinden oluşur

66  Yaşa uygun aşıları yapılır  Aşılamaya bağlı ağrının azaltılması: › Emzirme › Ağızdan tatlı solusyonların verilmesi Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca Blank D. Well-child care today: an evidence-based view.J Pediatr (Rio J) 2003;79 Suppl 1:13-22 Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org

67  Gebelik ile ilgili sorunlar saptanır  Aile hakkında genel bir bilgi edinilir,  Ailenin soruları (özellikle ilk gebelik, sorunlu gebelik, tek anne, ya da evlat edinme ise) yanıtlanır.  Emzirme, çocuk bakımı, bağlanma, yenidoğanın ilk bakımı, güvenlik ve bağışıklama konularında danışmanlık verilir  Ayrıca pasif sigara içiciliği riski, yenidoğanın taşıt içi güvenliğ, bebekle aynı yatağı paylaşma ve yüzüstü yatırılması, emzik kullanımı ve bebek çaylarının zararları anlatılır.  Prenatal izlem konularındaki öneriler uzman komite görüşlerine dayanmaktadır çünkü pediatristin prenatal vizitinin etkinliğini gösteren henüz yeterince çalışma yoktur.

68

69 Açık uçlu sorular Sadece anne sütü Vit D 400IU/gün VA, Boy, BÇ Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Kaygı Büyüme Beslenme F. İ. Aşılar Testler Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, http://brightfutures.aap.org http://brightfutures.aap.org Rourke Baby Record: Evidence-based infant/child health maintenance, http://www.rourkebabyrecord.ca http://www.rourkebabyrecord.ca TC Sağlık Bakanlığı Bebekve Çocuk İzlem Protokolleri. http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/ E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M/25_01_2011_15_41_14.pdf http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/ E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M/25_01_2011_15_41_14.pdf İdrar ve gayta sayısı Formula, 450-750 ml/gün Sarılık İşitme Fontaneller, kalp, kalça, kas tonusu Hep B 2. doz Kırmızı refle Işık refleksi

70 Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Öneriler Emzik, sıcak su (<49 ◦C), oda ısısı, aşırı giydirme Uyku, kundakØ, ağlama/SBS, sakinleştirme, bağlanma, PPdepresyon Araba koltuğu, sırt üstü yatış, oda/yatak paylaşımı, pasif içicilik, karyola güvenliği, ↑risk/ev ziyareti, grip/öksürük ilaçlarıØ

71 Açık uçlu sorular Sadece anne sütü Vit D 400IU/gün VA, Boy, BÇ Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Kaygı Büyüme Beslenme F. İ. Aşılar Testler Formula, 600-900 ml/gün İşitme Fontaneller, kalp, kalça, kas tonusu BCG, DaBT-IPV/Hib KPA13 Kırmızı refle Işık refleksi

72 Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Öneriler Çocuk bakımı, Düşme, okumayı destekle Emzik, sıcak su (<49 ◦C), oda ısısı, aşırı giydirme İşe dönüş, Aspirasyon/ oyuncak güvenliği Güneşten korunma Uyku, kundakØ, ağlama/SBS, sakinleştirme, bağlanma, PPdepresyon Gece uyanmaları, Ağız/Diş temizliği Araba koltuğu, sırt üstü yatış, oda/yatak paylaşımı, pasif içicilik, karyola güvenliği, ↑risk/ev ziyareti, grip/öksürük ilaçlarıØ

73 Açık uçlu sorular Sadece anne sütü Vit D 400IU/gün Fe desteği VA, Boy, BÇ Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Kaygı Büyüme Beslenme F. İ. Aşılar Testler Formula, 750-1080 ml/gün İşitme Ön fontanel, kalça, kas tonusu DaBT-IPV/Hib KPA13 Kırmızı refle Işık refleksi

74 Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Öneriler Çocuk bakımı, Düşme, okumayı destekle Emzik, sıcak su (<49 ◦C), oda ısısı, aşırı giydirme İşe dönüş, aspirasyon/ oyuncak güvenliği, Güneşten korunma Uyku, ağlama/SBS, sakinleştirme, bağlanma, PPdepresyon Gece uyanmaları, Ağız/Diş temizliği Araba koltuğu, sırt üstü yatış, oda/yatak paylaşımı, pasif içicilik, karyola güvenliği, ↑risk/ev ziyareti, grip/öksürük ilaçlarıØ

75 Açık uçlu sorular AS + Tamamlayıcı beslenme Vit D 400IU/gün, Fe desteği VA, Boy, BÇ Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Kaygı Büyüme Beslenme F. İ. Aşılar Testler Fe’den zengin beslenme, tatlı içeceklerden kaçın Formula, 750-1080 ml/gün İşitme Ön fontanel, kalça, kas tonusu DaBT-IPV/Hib KPA13, OPV, Hep B Kırmızı refle Işık refleksi Açma-kapama t.

76 Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Öneriler Çocuk bakımı, Düşme, okumayı destekle Emzik, sıcak su (<49 ◦C), oda ısısı, aşırı giydirme İşe dönüş, Güneşten korunma, aspirasyon/ oyuncak güvenliği, Uyku, ağlama/SBS, sakinleştirme, bağlanma, PPdepresyon Zehirlenmeler, Ağız/Diş temizliği Gece uyanmaları Araba koltuğu, sırt üstü yatış, oda/yatak paylaşımı, pasif içicilik, karyola güvenliği, ↑risk/ev ziyareti, grip/öksürük ilaçlarıØ

77 Açık uçlu sorular Anne Sütü Vit D 400IU/gün Fe desteği VA, Boy, BÇ Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Kaygı Büyüme Beslenme F. İ. Aşılar Testler Fe’den zengin beslenme, tatlı içeceklerden kaçın Formula, 720-960 ml/gün İşitme Ön fontanel, kalça Kırmızı refle Işık refleksi açma-kapama t. Anne HBs+ ise; anti HBs Risk varsa; Hb ve KKD

78 Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Öneriler Çocuk bakımı, Düşme, okumayı destekle Emzik, sıcak su (<49 ◦C), oda ısısı, aşırı giydirme aktivite/ekran süresi, İşe dönüş, Güneşten korunma, aspirasyon/ oyuncak güvenliği, Uyku, ağlama/SBS, sakinleştirme, bağlanma, depresyon Diş hekimi, Diş temizliği, zehirlenme, Gece uyanmaları Araba koltuğu, pasif içicilik, ↑risk/ev ziyareti, grip/öksürük ilaçlarıØ

79 Açık uçlu sorular Anne Sütü VA, Boy, BÇ Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Kaygı Büyüme Beslenme F. İ. Aşılar Testler Bardağa geç, İştah azalır, homojenize süt 500-750ml/g, İyotlu tuz, tatlı içeceklerden kaçın İşitme Diş, horlama/tonsil, Ön fontanel, kalça Kırmızı refle Işık refleksi açma-kapama t. Anne HBs+ ise; anti HBs Risk var/yok; Hb KKK, KPA13, SuÇiçeği

80 Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Öneriler Çocuk bakımı, Düşme, okumayı destekle Emzik, sıcak su (<49 ◦C), oda ısısı, aşırı giydirme Ayakkabı, Aktivite/ekran süresi, İşe dönüş, Güneşten korunma, aspirasyon/ oyuncak güvenliği, Uyku, ağlama/SBS, sakinleştirme, bağlanma, depresyon Diş hekimi, Diş temizliği, zehirlenme, Gece uyanmaları Araba koltuğu, pasif içicilik, ↑risk/ev ziyareti, grip/öksürük ilaçlarıØ

81 Açık uçlu sorular Anne Sütü VA, Boy, BÇ Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Kaygı Büyüme Beslenme F. İ. Aşılar Testler Bardağa geç, İştah azalır, homojenize süt 500-750ml/g, İyotlu tuz, tatlı içeceklerden kaçın İşitme Diş, horlama/tonsil, Ön fontanel Kırmızı refle Işık refleksi açma-kapama t.

82 Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Öneriler Çocuk bakımı, Düşme, okumayı destekle Emzik, sıcak su (<49 ◦C), Ayakkabı, Aktivite/ekran süresi, İşe dönüş, Güneşten korunma, aspirasyon/ oyuncak güvenliği, Uyku, ağlama, sakinleştirme, depresyon Diş hekimi, Diş temizliği, zehirlenme, Gece uyanmaları Araba koltuğu, pasif içicilik, ↑risk/ev ziyareti, grip/öksürük ilaçlarıØ

83 Açık uçlu sorular Anne Sütü VA, Boy, BÇ Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Kaygı Büyüme Beslenme F. İ. Aşılar Testler Homojenize süt 500-750ml/g, İyotlu tuz, tatlı içeceklerden kaçın İşitme Diş, horlama/tonsil, Ön fontanel Kırmızı refle Işık refleksi açma-kapama t. DaBT-IPV/Hib, OPV, Hep A

84 Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Öneriler Emzik bırakılır, Disiplin, Ana-baba okulu, Banyo güvenliği, okumayı destekle Sosyalleşme/ Akranlarıyla oyun, Ailede stres/tükenme/ depresyon, aspirasyon/ oyuncak güvenliği, Diş hekimi, Diş temizliği, Araba koltuğu, ↑risk/ev ziyareti,

85 Açık uçlu sorular VA, Boy, BÇ Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Kaygı Büyüme Beslenme F. İ. Aşılar Testler Sağlıklı ve dengeli beslenme, Homojenize süt 500/g, İyotlu tuz, İşitme Diş, horlama/tonsil, Ön fontanel Görme keskinliği, Kırmızı refle Işık refleksi açma-kapama t. Hep A Düşük yağlı diyete geçiş Risk varsa; KKD

86 Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Öneriler Emzik bırakılır, Disiplin, Ana-baba okulu, Banyo güvenliği, okumayı destekle Tuvalet eğitimi, Aktivite/ekran süresi, Sosyalleşme/ Ailede stres/tükenme/ depresyon Kask, Diş hekimi, Diş bakımı, Araba koltuğu, ↑risk/ev ziyareti,

87 Açık uçlu sorular VA, Boy (Ayakta) Kanıt düzeyine göre uygulama Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Kaygı Büyüme Beslenme F. İ. Aşılar Testler Sağlıklı ve dengeli beslenme, Homojenize süt 500/g, İyotlu tuz, Kan basıncı, İşitme Görme keskinliği, Kırmızı refle Işık refleksi açma-kapama t. Düşük yağlı diyete geçiş Risk varsa; KKD Diş, horlama/tonsil

88 Geçerliliği yüksekOrta düzeyUzlaşı kararı Öneriler Emzik bırakılır, Disiplin, Ana-baba okulu, Banyo güvenliği, okumayı destekle Okul hazırlığı, Tuvalet eğitimi, Aktivite/ekran süresi, Sosyalleşme/ Ailede stres/tükenme/ depresyon Kask, Diş hekimi, Diş bakımı, Araba koltuğu, ↑risk/ev ziyareti, Kanıt düzeyine göre uygulama

89


"Dr AYSU DUYAN ÇAMURDAN Kanıta Dayalı Koruyucu Çocuk Sağlığı Uygulamaları 15-17 Kasım 2013, Denizli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları