Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ödev Ödev konusu : Hayatımızda Kimya 1-2 sayfa, el yazısı, kapaksız. 19 Aralık ders saatinde teslim edilecek. % 15 etkili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ödev Ödev konusu : Hayatımızda Kimya 1-2 sayfa, el yazısı, kapaksız. 19 Aralık ders saatinde teslim edilecek. % 15 etkili."— Sunum transkripti:

1

2 Ödev Ödev konusu : Hayatımızda Kimya 1-2 sayfa, el yazısı, kapaksız. 19 Aralık ders saatinde teslim edilecek. % 15 etkili.

3 25 o C ve 1 atm basınçta gaz halde bulunan bazı elementler ve bileşikler Elementler: H 2, N 2, O 2, O 3 (ozon), F 2, Cl 2, He, Ne (Neon), Kr (Kripton), Xe (Xenon), Rn (Radon) Bileşikler: HF, HCl, HBr, HI, CO, CO 2, NH 3, NO (Azot oksit), NO 2 (Azot dioksit), N 2 O (Nitröz oksit), SO 2 (Kükürt dioksit), H 2 S (hidrojen sülfit), HCN (Hidrojen siyanür)

4 Gazlar, bulundukları kabın şeklini alacak şekilde genleşirler. Renkli gazları gözle görebilsek de, gaz taneciklerini gözle göremeyiz. Hidrojen ve metan gibi bazı gazlar yanıcıdır; diğer taraftan helyum ve neon gibi bazı gazlar kimyasal tepkimeye duyarsızdır. Gazların fiziksel özelliklerini mol sayıları, hacimleri, sıcaklıkları ve basınçları belirler. Şekil. Üç halojenin gaz hali Cl 2 (g) yeşilimsi sarı; Br 2 (g) kahverengimsi kırmızı; grimsi siyah katı iyot ile temas halindeki I 2 (g) mor renklidir. H 2, N 2, O 2, CO ve CO 2 gibi birçok bilinen gaz renksizdir.

5 Basınç, birim alana düşen kuvvettir. SI birim sisteminde kuvvet birimi newton’dur (N). Newton bir kuvvet (F) olup, bir newton 1 kg’lık kütleye 1 m/s 2 ’lik ivme kazandırır; yani 1N=1kg.m/s 2 ’dir. Birim yüzeydeki kuvvetin (basıncın) birimi ise N/m 2 ’dir. Metrekare başına uygulanan bir Newton basınç bir pascal (Pa) olarak tanımlanır. Buna göre pascal olarak basınç, F (N) A (m 2 ) P (Pa) = Basıncın birimleri 1 pascal (Pa) = 1 N/m 2 1 atm = 760 mmHg = 760 torr 1 atm = 101.325 kPa 1 atm = 1.01325 bar

6 Sıvı Basıncı Gaz moleküllerinin oluşturduğu toplam kuvvetin ölçülmesinin kolay olmaması nedeniyle basınç denkleminin gazlara uygulanması zordur. Bir gazın basıncı dolaylı yoldan sıvı basıncıyla kıyaslanarak ölçülür. Sıvı basıncı sıvı sütununun yüksekliği ve sıvı yoğunluğuna bağlıdır. Bu durum şöyle kanıtlanabilir. Yoğunluğu d olan bir sıvının kesit alanı A olan bir silindire h yüksekliğe kadar doldurulduğunu düşünelim. Ağırlık bir kuvvettir ve formülü kütle (m) x yerçekimidir (g). Bir sıvının kütlesi onun hacmi ile yoğunluğunun çarpımıdır. M=d x V Silindirin hacmi onun yüksekliği ile kesit alanı çarpımıdır. V= h x A Buna göre P=F/A yani W/A = g x m / A = g x V x d / A = g x h x A x d / A = g x h x d

7 1643 yılında Toricelli’nin havanın basıncını ölçmek amacıyla geliştirdiği civalı düzeneğe BAROMETRE denilmiştir. 1643 yılında Toricelli’nin havanın basıncını ölçmek amacıyla geliştirdiği civalı düzeneğe BAROMETRE denilmiştir. Barometre

8 76 cm yükseklikteki civa sütununun basıncına eşdeğer basıncı oluşturabilecek su sütununun yüksekliği ne olmalıdır? Hg sütununun basıncı = g X h(Hg) x d (Hg) = g x 76 cm x 13.6 g/cm 3 H 2 0 sütununun basıncı = g X h(H 2 0) x d (H 2 0) = g x h cm x 1 g/cm 3 g x h cm x 1 g/cm 3 = g x 76 cm x 13.6 g/cm 3 h(H 2 0) = 10.3 m

9 Manometreler Civa barometreleri hava basıncını ölçmek için kullanılırken manometreler de diğer gazların basıncını ölçmek için kullanılırlar. Açık uçlu manometrelerde ölçülecek gazın basıncı ve geçerli olan atmosfer basıncı eşit olduğu sürece manometrenin iki kolundaki civa yüksekliği eşittir.

10 GAZ KANUNLARI Boyle yasası Charles&Gay-Lussac yasası Avogadro yasası İdeal gaz yasası Birleşen hacimler yasası Dalton’un kısmi basınçlar yasası

11 Boyle Kanunu Sabit sıcaklıkta, sabit miktardaki bir gazın hacmi, basıncı ile ters orantılıdır. P 1 x V 1 = P 2 x V 2 P  1/V

12 Charles&Gay-Lussac Kanunu Sabit basınçtaki, belirli miktar bir gazın hacmi Kelvin (mutlak) sıcaklığı ile doğrudan orantılıdır. V  TV  T V 1 /T 1 = V 2 /T 2 T (K) = t ( 0 C) + 273.15 Kuramsal bir gazın hacminin sıfır olduğu sıcaklığa mutlak sıfır sıcaklığı denir. Bu sıcaklık -273.15 o C ve 0 Kelvin’dir.

13 Avogadro Kanunu Sabit sıcaklık ve basınçta, bir gazın hacmi miktarı ile doğru orantılıdır. Amedeo Avogadro

14 P basınç, birimi atmosfer V hacim, birimi Litre n miktar, birimi mol R gaz sabiti ve değeri 0.0821 atmL/molK T sıcaklık, birimi Kelvin. İdeal gaz denkleminin olası yazılışları ; P = nRT V = nRT n = PV T = PV R = nT V P RT nR PV İdeal Gaz Denklemi

15 Standart (Normal) Basınç ve Sıcaklık Standard Temperature and Pressure (STP) P = 1 atmosfer T = 0 °C V = 22.414 litre STP’de

16 1. 49.8 g HCl’in normal şartlar altındaki (STP’deki) hacmi kaç litre’dir? V = nRT P T = 0 0 C = 273.15 KP = 1 atm n = 49.8 g x 1 mol HCl 36.45 g HCl = 1.37 mol 2. Argon gazi ampullerde kullanılan inert bir gazdır. İçinde 1 atm ve 18 o C’de argon bulunan bir ampul 85 o C’ye kadar ısıtılmıştır. Ampul içindeki son basınç nedir ? P1P1 T1T1 P2P2 T2T2 = = 1.20 atm x 358 K 291 K P 2 = P 1 x T2T2 T1T1 V = 1.37x0.0821x273.15/1

17 1. STP’de (normal şartlar altında) 52.5 g CH 4 gazı ne kadar hacme sahiptir ? 2. 250 mL’lik bir balonda 1.437 g NH 3 425 °C sıcaklıkta patlayıncaya kadar ısıtılıyor. Patlamadan hemen önce balondaki basınç ne kadardır ?

18 Bütün gaz kuralları belirtildiği gibi birleştirilebilir :

19 410 mL hacimde, 27°C sıcaklıkta ve 740 mm Hg basınçtaki bir gazın normal şartlar altındaki (STP’deki) hacmini hesaplayınız. V 1 = 410 mL T 1 = 27°CT 2 = 0 °C P 1 = 740 mmP 2 = 760 mm 27°C=300K; 0°C=273K

20 400 mL hacimde ve 500 mm Hg basınçtaki gaz numunesinin sıcaklığı değiştirilmeden basıncı 250 torr’a düşürülürse hacim ne olur? Boyle Kanunu: P 1 V 1 = P 2 V 2 (500 mm)(400 mL)=(250 mm)(x) x= (500)(400) = 800 mL 250 V 1 = 400 mL P 1 = 500 mm T sabit P 2 = 250 torr (760 mm=760 torr) = 250 mm

21 1. 856 mL ‘lik bir gaz numunesinin basıncı 780 mmHg’dan 720 mmHg’ya düşüyor. Ayrıca hava sıcaklığı da 30 °C’den 22 °C’ye düşüyor. Gazın yeni hacmi ne olur? 2. Bir silidir içindeki 298 K ve 350 mmHg’daki gazı 500 mmHg’ya çıkartmak için gerekli sıcaklık nedir?

22 Gaz Yoğunlukları d = m V = PM RT dRT P M =M = P = nRT V P RT n V = m M = = n m MVMV P PV = nRT = m V PMPM RT d=d= m V = m PMPM V d = PMPM RT = M dRT P

23 Oksijen gazının 298 K ve 0.987 atm’deki yoğunluğu nedir? d = m V = PM RT O 2 ’nin mol kütlesi 32 g/mol’dür. 32 X 0.987 / 0.08206 X 298 = 1.29 g / L

24 Birleşen Hacimler Yasası (Gaz stokiyometrisi) Tepkime ve ürünlerin ya da bunlardan bazılarının gaz olduğu tepkimelerdeki stokiyometrik hesaplamalarda, bazen belirli basit yaklaşımlar kullanabiliriz. Aşağıdaki tepkimeyi ele alalım: 2NO(g) + O 2 (g)  2NO 2 (g) 2mol NO(g) + 1 mol O 2 (g)  2 mol NO 2 (g) 2 V NO(g) + 1 V O 2 (g)  2 V NO 2 (g) Aynı sıcaklık ve basınçta, tepkimeye giren ve tepkimede oluşan gazların hacim oranları, mol oranlarına eşittir.

25 5.6 g Glukozun yakılma reaksiyonunda ortaya çıkan CO 2 ’nin 37 o C ve 1 atm’deki hacmi nedir? g C 6 H 12 O 6 mol C 6 H 12 O 6 mol CO 2 V CO 2 5.60 g C 6 H 12 O 6 1 mol C 6 H 12 O 6 180 g C 6 H 12 O 6 x 6 mol CO 2 1 mol C 6 H 12 O 6 x = _________ mol CO 2 C 6 H 12 O 6 (k) + 6O 2 (g) 6CO 2 (g) + 6H 2 O (s) V = 0.187 mol x 0.0821 x 310.15 K Latm molK 1.00 atm = nRT P

26 Dalton’un Kısmi Basınçlar Yasası P1P1 P2P2 P toplam = P 1 + P 2 V ve T sabit Dalton’un yasasına göre bir gaz karışımının toplam basıncı karışımın bileşenlerinin kısmi basınçlarının toplamına eşittir.

27 Bir doğalgaz numunesi 8.24 mol CH 4, 0.421 mol C 2 H 6 ve 0.116 mol C 3 H 8 içeriyor ve toplam gaz basıncı 1.37 atm ölçüldüyse propanın kısmi basıncı kaçtır? P i = X i P T X propan = 0.116 8.24 + 0.421 + 0.116 P T = 1.37 atm = __________ P propan = 0.0132 x 1.37 atm= __________ atm


"Ödev Ödev konusu : Hayatımızda Kimya 1-2 sayfa, el yazısı, kapaksız. 19 Aralık ders saatinde teslim edilecek. % 15 etkili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları