Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE HUKUKSAL GELİŞİM VE DESTEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE HUKUKSAL GELİŞİM VE DESTEK"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE HUKUKSAL GELİŞİM VE DESTEK
Doç.Dr. Saim OCAK

2 İSG DAYANAKLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAYNAĞI
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1982 ANAYASASI

3 İSG DAYANAĞI SOSYAL HUKUK DEVLETİ OLARAK, İSG HUSUSUNDA
GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMA, DÜZENLEME VE DENETLEME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

4 İSG DAYANAĞI 1982 ANAYASASI Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Madde 18 – Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Madde 19 – Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

5 İSG DAYANAĞI 1982 ANAYASASI
Madde 49 – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

6 İSG DAYANAĞI 1982 ANAYASASI
Madde 50 – Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

7 İSG DAYANAĞI 1982 ANAYASASI Madde 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet, çevreyi korumakla yükümlüdür. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür.

8 MEVZUAT GELİŞİMİ 6331 sayılı Kanunla getirilen yükümlülüklerin önemli bir kısmı 4857 sayılı Kanunda yer almaktaydı. Türk Borçlar Kanunu gibi diğer mevzuatta yer alan hükümler de yürürlüktedir.

9 musibetleri önlemeye yönelik
MEVZUAT 6331 sayılı Kanun başımıza BELA mıdır ? Yoksa musibetleri önlemeye yönelik bir sigorta mıdır ?

10 30 Haziran 2012 tarihli RG’de yayımlanmıştır.
MEVZUAT 6331 sayılı Kanun 30 Haziran 2012 tarihli RG’de yayımlanmıştır. Ancak farklı yürürlük tarihleri bulunmaktadır.

11 KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜ Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; 6 ve 7 nci maddeleri; (İSG profesyoneli çalıştırma yükümlülüğü) 50 ve daha fazla çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde tarihinde, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için tarihinde yürürlüğe girmiştir.

12 KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜ kamu kurumlarında (4857 s.K. mülga81 kapsamında çalışanlar hariç) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanunun diğer konulara ilişkin bazı maddeleri ise yayımı tarihinde ve tarihlerinde yürürlüğe girmiştir. İSG profesyoneli çalıştırma yükümlülüğü hariç diğer tüm yükümlülükler yürürlüğe girmiştir.

13 6331 SAYILI KANUNUN AMACI Kanunun amacı;
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

14 ÇALIŞAN Kanunda çalışan,
kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi olarak tanımlanmıştır.

15 İSG uygulamaları bakımından,
İŞVEREN Önceki dönemden farklı olarak, İSG uygulamaları bakımından, özel sektörün yanı sıra, Kamu kurum ve kuruluşları da kapsama dahil edilmiştir.

16 KAPSAM/İSTİSNALAR a) Genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri, Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına çalışanlar d) Hükümlü ve tutuklulara meslek edindirme faaliyetleri.

17 İŞ KAZASI KAVRAMI İş kazası, 6331 sayılı Kanunda, 5510 sayılı Kanundan farklı şekilde tanımlanmıştır. İş kazası: “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay…” şeklinde tanımlanmıştır. Gerekçede, sözü edilen tanımın 5510 sayılı kanundaki tanımı kapsayacak daha üst genel bir tanım olduğu ifade edilmiştir. Ancak madde metni tartışmaya neden olabilecek niteliktedir. Meslek hastalığı: “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık...” şeklinde tanımlanmıştır.

18 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşveren, -mesleki risklerin önlenmesi, - eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, - organizasyonun yapılması, - gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, - sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi - mevcut durumun iyileştirilmesi, için çalışmalar yapar.

19 RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşveren, risk değerlendirmesi yapar veya
yaptırır.

20 İŞE UYGUN GÖREV İşveren, çalışana görev verirken,
çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

21 HAYATİ VE ÖZEL TEHLİKELİ YERLER
İşveren, yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

22 4. maddede sayıldıktan sonra,
GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER İşverenin genel yükümlülükleri 4. maddede sayıldıktan sonra, bazıları farklı maddelerde düzenlenmiş, bir kısmı Yönetmeliklere bırakılmıştır. İşverenin genel yükümlerinin dışında başka yükümlülükleri de bulunmaktadır.

23 İşveren aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurmak zorundadır.
Risklerden kaçınmak. Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. Risklerle kaynağında mücadele etmek. İşyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek

24 İLKELER Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek. Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

25 GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN/ KORUYUCU MALZEMENİN SAĞLANMASI
İşveren işçiye, gerekli araç ve gereçleri, koruyucu malzemeleri sağlamak zorundadır.

26 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ BİLGİLENDİRME
İşveren, güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.

27 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

28 ÇALIŞANLARIN ve ÇALIŞAN TEMCİLCİLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. Sağlık ve güvenlik riskleri, Koruyucu ve önleyici tedbirler. İlk yardım vb. özel görevlendirilen kişiler.

29 CİDDİ VE YAKIN TEHLİKE İşveren; Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir. (Tahliye)

30 çalışanların riskleri dikkate alarak
SAĞLIK GÖZETİMİ İşveren; çalışanların riskleri dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. .

31 GÖRÜŞ ALMA VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI
İşveren, çalışanlara veya çalışan temsilcisine varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınmasını, görüşmelerde yer almasını ve katılımlarını sağlar.

32 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İşveren;
çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir: 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde ise 6. Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.

33 İZLEME, DENETLEME VE UYGUNSUZLUĞU GİDERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kanuna göre işveren, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

34 ÖLÇÜM, TEST, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
İşveren, çalışanların çalışma ortamında maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için, gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

35 İSG HİZMETİ İLE BAĞLANTILI YÜKÜMLÜLÜKLER
İSG Hizmeti sunanlarla ilgili olarak, - gerekli bütün ihtiyaçları karşılar. - iş birliği ve koordinasyonu sağlar. - bildirdikleri uygun yazılı tedbirleri alır.

36 ACİL DURUM PLANI İşveren, acil durumları önceden değerlendirerek,
gerekli tedbirleri alır. Acil durum planı hazırlanacaktır.

37 DESTEK ELAMANI TAYİNİ İşveren, acil durumlarla mücadele için,
İlk yardım ve diğer konularda uygun donanıma sahip ve eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir. (Destek elemanı) araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

38 TAHLİYE Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren; Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

39 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE RAPORU
İşveren; Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. Ramak kala olayları da raporlar. (Zarara uğratma potansiyeli olan olaylar)

40 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ
İşveren, İş kazalarını kazadan sonraki 3 işgünü içinde, Meslek hastalıklarını kendisine bildirildiği/öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. 5510 s.K. m. 13/II ayrıca kolluk kuvvetlerine derhal bildirilecektir 4857 sayılı Kanunun 77. maddesi öngörülen, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine 2 işgünü içinde bildirme yükümlülüğü yılında yürürlükten kalkmıştır.

41 TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ
İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, asıl iş dikkate alınacak, işyerinde birden fazla asıl iş varsa tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. Çok tehlikli Tehlikeli Az tehlikeli

42 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

43 İSG PROFESYONELİ ÇALIŞTIRMA
İş güvenliği uzmanı çalıştırma İşyeri hekimi çalıştırma Diğer sağlık personeli çalıştırma

44 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İşveren, çalışanları arasından, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.

45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İşveren, mevzuatta belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

47 İŞVERENİN KENDİSİNİN ÇALIŞMASI
6552 sayılı (Torba) kanunla yeni düzenleme Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

48 İSG PERSONELİ ÇALIŞTIRMA
Bakanlık, İSG Personelinin çalışma sürelerini, aylık en fazla 217 olarak düzenlemiş bulunmaktadır. Bu süreye fazla çalışma süreleri de dahildir. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. İSG KATİP sistemi üzerinden denetleme yapılıyor

49 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

50 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü MADDE 6 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. (Hekim Yönetmeliği m. 6). İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi…ifade eder (6331 s.K. m.3/I,n)

51 DENETİME UYMA İşverenler, Teftiş, denetleme ve inceleme yapan müfettişlerin, şikayetleri inceleyen memurların, taleplerini yerine getirecektir.

52 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir: Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10 dan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, 10 dan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir. Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, SGK tarafından finanse edilir.

53 HUKUKU, İDARİ VE CEZAİ SORUMULULUK
İşveren, yükümlülüklere aykırı davranılması halinde; İdari para cezası ile karşılaşılacaktır. İş geçici ya da sürekli olarak durdurulabilecektir. İş kazası ve meslek hastalığından dolayı, Maddi tazminat, Destekten yoksun kalma tazminatı ve Manevi tazminat talepleri ile karşılaşacaktır. SGK yapacağı ödemeler için rücu edebilecektir. Ölüm ve yaralama nedeniyle, Hapis ya da Adli para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşılacaktır.

54 HUKUKU, İDARİ VE CEZAİ SORUMULULUK
İşverenin, İşK ve MH dolayı hukuki sorumluluğu kusurlu sorumluluk esasına dayanır. İstisnai hallerde kusursuz sorumluluk olur. Ancak geçmişte Yargıtay’ın farklı kararları vardır.

55 İŞİN DURDURULMASI İşyerinde, bu tehlike giderilinceye kadar,
çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. .

56 risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.
İŞİN DURDURULMASI Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

57 ÜCRET ÖDEME VE İŞ VERME İşveren,
işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara, ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

58 İŞ KAZALARI GENELLİKLE TAKSİRLE GERÇEKLEŞİR
CEZAİ SORUMLULUK İŞ KAZALARI GENELLİKLE TAKSİRLE GERÇEKLEŞİR Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

59 CEZAİ SORUMLULUK BİLİNÇLİ TAKSİR Kişinin öngördüğü neticeyi
istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

60 CEZAİ SORUMLULUK Taksirle öldürme
Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

61 CEZAİ SORUMLULUK Taksirle yaralama
Madde 89- (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

62 CEZAİ SORUMLULUK KAST Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası müebbet hapis cezasına müebbet hapis cezası 20 yıldan 25 yıla hükmolunur. diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.

63 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışanlar, diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Ziyaretçiler ve müşterilere yer verilmemiş.

64 EĞİTİME KATILMA-TALİMATA UYMA
Çalışanların İSG Eğitimi Yönetmeliği, Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.

65 KURALLARA UYGUN VE DOĞRU KULLANMA
İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, güvenlik donanımlarını doğru kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

66 KİŞESEL KORUYUCU DONANIMLAR
Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

67 TEHLİKE VE EKSİKLİĞİ BİLDİRME
İşyerinde sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike olduğunda koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

68 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Müfettiş ve memurların taleplerini yerine getirmek. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

69 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşyerine, - sarhoş veya - uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve - işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. (İstisnalar düzenlenmiş) İşveren; nerede, ne zaman, hangi şartlarda alkollü içki içilebileceğini belirleyebilir.

70 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışanlar yükümlülüklerine aykırı davrandıklarında, işveren, iş sözleşmelerini haklı ya da geçerli nedenle feshedebilecektir. Diğer koşulların gerçekleşmesi halinde, disiplin cezası ya da ücret kesme cezası ile karşılaşabilecektir.

71 ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞU
Çalışanlar yükümlülüklerine aykırı davrandıklarında, Ölüm, yaralama ya da başka bir zarar meydana gelirse, Maddi tazminat, Manevi tazminat SGK’nın rücu talebi ve Hapis ya da adli para cezası ile karşılaşacaktır.

72 6331 SAYILI KANUN , İnsan sağlığını korumayı hedeflediği için,
Amacı itibariyle yerindedir, İşverenlere ekonomik yük getirecektir, Ancak uygulamada sorunlar yaşanacaktır, Yönetmelikler hazırlanmamıştır, Önceki yönetmelikler yetersiz kalacak, farklı sorunlar yaşanacaktır, İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi yetersiz, Tüm işyerlerini kapsar şekilde ağır hükümler İşyerlerine göre farklılıklar olmalıdır, Devletin danışmanlık hizmeti vermesi gerekir, Altyapı, eğitim, bilgilendirme, gibi hususlar yeterli değil, Denetimi sağlayacak yeterli görevli mevcut değil, ,

73 TEŞEKKÜRLER DOÇ.DR.SAİM OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE HUKUKSAL GELİŞİM VE DESTEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları