Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

12-13 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü / ANKARA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "12-13 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü / ANKARA"— Sunum transkripti:

1 12-13 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü / ANKARA
Yeterlikler, Standartlar ve Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Eğitimi Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532, Beytepe ANKARA Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı 12-13 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü / ANKARA

2 Değişen-Gelişen Toplum ve Eğitim
Değişen ve gelişen dünyada toplum olarak ilerleyebilmek için okullarda iyi bir eğitimin veriliyor olması gerekir. Okullarda iyi bir eğitimin verilebilmesi, yani öğrencilerin başarılı olabilmeleri için okuldaki öğretimin niteliğinin yükseltilmesi gerekir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

3 Değişen-Gelişen Toplum ve Eğitim
Okullardaki başarı grafiği de, nitelikli öğretmenler olmadan önemli düzeyde yükseltilemez. iyi öğrencilere sahip olunabilmesi için iyi öğretmenlere ihtiyaç vardır Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

4 Reformlar ve Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenler, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan reformların merkezinde bulunmaktadırlar. Eğitimi geliştirme çalışmaları büyük ölçüde öğretmenlerin niteliklerine ve yaptıkları işte nasıl etkili olabileceklerine odaklanmaktadır Öğretmen yetiştiren kurumlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Öğretmenlerin istenilen nitelikte olabilmeleri bir takım standartların olmasına bağlıdır. Bu standardı sağlayacak yollardan birisi öğretmen yeterlikleridir Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

5 Öğretmenlerin Yeterlik Durumları
“bir meslek alanına özgü görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma durumu”. Öğretmen Yeterlikleri “Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar”. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

6 Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri
Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri 6 ana yeterlik alanı, bu yeterlikleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumlar 31 alt yeterlik alanı yeterliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin delili olabilecek gözlemlenebilir-ölçülebilir davranışlar 233 performans göstergesi Özel alan yeterlikleri Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

7 Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (1)
A- Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim A1- Öğrencilere Değer Verme, Anlama ve Saygı Gösterme A2- Öğrencilerin Öğrenebileceğine ve Başaracağına İnanma A3- Ulusal ve Evrensel Değerlere Önem Verme A4- Öz Değerlendirme Yapma A5- Kişisel Gelişimi Sağlama A6- Mesleki Gelişmeleri İzleme ve Katkı Sağlama A7- Okulun İyileştirilmesine ve Geliştirilmesine Katkı Sağlama A8- Mesleki Yasaları İzleme, Görev ve Sorumlulukları Yerine Getirme B- Öğrenciyi Tanıma B1- Gelişim Özelliklerini B2- İlgi ve İhtiyaçları Dikkate Alma B3- Öğrenciye Değer Verme B4- Öğrenciye Rehberlik Etmek C- Öğrenme ve Öğretme Süreci C1- Dersi Planlama C2- Materyal Hazırlama C3- Öğrenme Ortamlarını Düzenleme C4- Ders Dışı Etkinlikleri C5- Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme C6- Zaman Yönetimi C7- Davranış Yönetimi Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

8 Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (2)
D- Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme D1- Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerini Belirleme D2- Değişik Ölçme Tekniklerini Kullanarak Öğrencinin Öğrenmelerini Ölçme D3- Verileri Analiz Ederek Yorumlama, Geri Bildirim Sağlama D4- Sonuçlara Göre Öğretme-Öğrenme Sürecini Gözden Geçirme E- Okul-Aile ve Toplum İlişkileri E1- Çevreyi Tanıma E2- Çevre Olanaklarından Yararlanma E3- Okulu Kültür Merkezi Durumuna Getirme E4- Aileyi Tanıma ve Ailelerle İlişkilerde Tarafsızlık E5- Aile Katılımı ve İşbirliği Sağlama F- Program ve İçerik Bilgisi F1- Türk Milli Eğitimin Amaç ve İlkeleri F2- Özel Alan Öğretim Programı Bilgisi ve Uygulama Becerisi F3- Özel Alan öğretim Programını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

9 Öğretmen Yeterlikleri ve Yapılması Gerekenler
Öğretmen yeterlikleri çerçevesi Hizmet-öncesinde eğitim Hizmet içinde uzun süreli mesleki gelişim Öğretmen yetiştirme ve atamalarda yaşanan farklı uygulamalar Eğitim Fakültelerinden mezun öğretmenler EF dışında bir kurumdan mezun olduğu halde öğretmen olarak atananlar EF dışında bir kurumdan mezun olup bir sertifika programını tamamlayarak öğretmenliğe atananlar Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

10 Öğretmen Yeterlikleri ve Alan Yazın
Öğretmen yeterlikleri konusunda özellikle batılı ülkelerdeki alan yazın (literatür) incelendiğinde teknoloji yeterliklerinin öğretmen yeterliklerinin ayrılmaz bir parçası olduğu Ülkemizde yapılan araştırmalar öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının teknoloji okur-yazarı olmayı bir öğretmenin önemli bir niteliği olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

11 ISTE Standartları Uluslararası Eğitim Teknolojileri (Derneği) Birliği (The International Society for Technology in Education-ISTE) Teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyor ISTE’ye göre öğretmen standartları, teknoloji okuryazarı olmayı, derslerinde teknolojiyi kullanabilmeyi, öğrencilerini teknolojiyi kullanmaya yöneltebilmeyi, öğrenme çevresini öğrencilerin teknolojiyi kullanabilecekleri biçimde düzenleyebilmeyi, meslektaşları ile İnternet üzerinden iş birliği yapabilmeyi kapsamaktadır. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

12 ISTE Standartları ve YÖK
ISTE standartlarına göre öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikasına sahip olabilmeleri için bu standartları karşılamış olma koşulu aranmaktadır. Bunun anlamı: Bütün öğretmen adaylarının teknoloji standartlarını ve teknoloji performans göstergelerini karşılayabilmeleri için hizmet-öncesinde yetiştirilmeleri gerekmektedir. YÖK ve Eğitim Fakültesi Programları Bilgisayar derslerinin programlara eklenmesi Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

13 Bilim ve Teknolojilerde Değişim ve Doğurguları
ISTE Standartları (2002) ISTE standartları (2008) Değişimlerin mesleki yaşama yansımaları Yeni durumlara uyum çalışmaları Mesleki gelişim Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

14 Neden Mesleki Gelişim? Mesleki gelişim bütün meslek gruplarında çalışanların etkili ve verimli olmalarını sağlamak için gereklidir. İnsan yetiştirme sorumluluğu olan öğretmen ve yöneticiler için mesleki eğitim etkinlikleri özellikle gereklidir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

15 Mesleki Gelişim Gereklidir. Çünkü: (1)
Bilim ve teknolojideki gelişmeler toplumsal yaşamı değiştiriyor. Bunun iş yaşamını etkilemesi kaçınılmazdır. IKEA’ya İş Başvurusu Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

16 Mesleki Gelişim Gereklidir. Çünkü: (2)
Üniversitelerde verilen meslek bilgisi eğitimleri öğretmenler adayları için yeterli değildir. Eğitim kurumlarında kazandırılan becerilerin, verilen bilgilerin güncellenmesi ve böylece çalışanların verimliliklerinin artırılması için meslek içinde eğitilmeleri gerekmektedir. Yetişkinler ihtiyacı hissettikçe o ihtiyacı karşılamaya yönelik öğrenme etkinliklerine karşı daha fazla güdülenmektedirler. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

17 Mesleki Gelişim Gereklidir. Çünkü: (3)
Bazı bilgi ve beceriler ancak uygulama yaparak ve iş hayatında kazanılabilmektedir. Uygulanması beklenen yeni öğretim programlarının tanıtılması ve programların uygulanmasıyla ilgili olarak yaşanan sorunlara çözüm bulunabilmesi için eğitimler verilmelidir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

18 Mesleki Gelişim Gereklidir. Çünkü: (4)
Öğretmenlerin sınıfta daha etkili olabilmeleri için öğretimde kullanılabilecekleri yeni yaklaşım, yöntem ve teknikler konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

19 Mesleki Gelişim Gereklidir. Çünkü: (5)
Tükenmişlik duygusu yaşayan öğretmenlerin güdülenmesi açısından mesleki gelişim etkinliklerinin sunulması önemlidir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

20 Mesleki Gelişim Gereklidir. Çünkü: (6)
Bireylerin zamanın etkili kullanımı, proje yönetimi ve toplam kalite yönetimi gibi farklı konu alanlarında eğitilmeleri işlerinde verimli olabilmeleri için önemlidir. Öğretmenler farklı yaş gruplarıyla çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Her yaş grubunun (ve farklı SES ortamlarında yaşanan) sorunları farklı olabilmektedir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

21 Mesleki Gelişim Gereklidir. Çünkü: (7)
Öğretmenlere, öğretim ortamlarında ortaya çıkan yeni durumlarda gerekli olan çözüm üretebilme becerileri kazandırılmalıdır. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

22 Mesleki Gelişim Gereklidir. Çünkü: (8)
Bireylerin kişisel gelişimleri ile mesleki gelişimleri arasında kuvvetli bir bağ vardır. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

23 Mesleki Gelişim Gereklidir. Çünkü: (9)
“Lütfen üstüne ‘ÇOK GİZLİ’ yazınız. Bütün Elemanların bunu okumasını istiyorum!” Üniversiteden mezun olduktan sonra veya göreve yeni başlayan bireyler uyum sorunları yaşayabilirler. Okul yöneticilerinin rollerinde değişmeler olmaktadır. Ayrıca her okul kültürü içinde geçerli bir takım ilke, inanış ve değerlere uyum sağlanması için eğitimler gereklidir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

24 Mesleki Gelişim Gereklidir. Çünkü: (10)
Mesleki başarı genellikle daha fazla başarıyı beraberinde getirmektedir. Eğer öğretmen başarıyı tadarsa kendine güven kazanır ve dolayısıyla daha fazla etkili ve verimli olmanın yollarını aramaya koyulur. Son olarak, meslek içinde öğrenme rastlantısal olmaktan çıkarılıp düzenli ve sistematik hale getirilmelidir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

25 Mesleki Eğitimin Sonuçları (1)
Yapılan eğitim yatırımları uzun vadede kuruma olumlu şekilde yansır. Ayrıca, eğitimler için yapılan harcamaların maliyeti uzun dönemde düşmektedir. Verilen eğitimlerle öğretmenin kendine olan özgüveni artar, kendine daha fazla değer verir. Böylece mesleğinden tatmin olma düzeyi yükselir ve işini de daha iyi yapar. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

26 Mesleki Eğitimin Sonuçları (2)
Öğretmen, etkinliklerde öğrendiği sosyal beceriler ile (sorun çözme, paylaşma) okul içinde daha iyi bir rol üstlenebilir, diğer öğretmenler arasında lider rolü oynayabilir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

27 Mesleki Eğitimin Sonuçları (3)
Çalışanların zihnine yaşam boyu eğitim ve kendini geliştirme kavramları yerleşir. Çalışanlarda verimlilik ve meslekte ilerleme bilinci oluşur. Meslek içi eğitim etkinliklerinin benimsenmesi, bu etkinliklerinin sürekliliğini ve tekrarını da beraberinde getirecektir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

28 Mesleki Eğitimin Sonuçları (4)
Bireyin dünyaya, sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik bakış açısı genişler. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

29 Mesleki Gelişim Etkinliklerinin Başarılı Olmasının Koşulları
Öğretmenlerde kendilerini geliştirmeleri gerektiği konusunda bir farkındalığın oluşması Yeni fikirleri uygulamaları ve sonuçlarını değerlendirmeleri Meslektaşlarının derslerine girerek gözlem yapmaları ve gözlem sonuçlarını analiz etmeleri Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

30 Mesleki Gelişim Etkinliklerinin Başarılı Olmasının Koşulları (2)
İçinde bulundukları meslektaş grubunda hem başarılarını hem de başarısızlıklarını paylaşıyor olmaları Sınıflarında dersleriyle veya öğrencilerle ilgili olarak yaşadıkları sorunları ve bunlara yönelik olarak geliştirdikleri çözümleri meslektaşlarıyla paylaşıyor olmaları Kullanabilecekleri değişik yaklaşım, yöntem ve teknikler konusunda gözlemler ve konuyla ilgili videolar izleyerek eleştiriler yapıyor olmaları Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

31 Araştırmalara Göre Başarılı/Başarısız Mesleki Gelişim Etkinlikleri
Başarılı Olan Mesleki Gelişim Etkinlikleri Başarılı Olamayan M.G. Etkinlikleri Okulda olumlu bir havanın oluşturulmuş olması Okulda olumlu bir havanın yaratılamamış olması Gelişim planının 3-5 yılı içermesi Gelişim planının 3-5 yılı içermiyor olması Bir ihtiyaç analizinin yapılmış olması İhtiyaç analizinin yapılmamış olması Hizmet-içi eğitim etkinlikleri düzenlenmeden önce kullanılabilecek kaynakların neler olduğunun, niteliğinin ve miktarının biliniyor olması Okuldaki halihazırda yapılan uygulamaların analiz edilmemiş olması Öğretmenlerin etkinliğin amaçlarını içselleştirmesi ve desteklemesi Gelişim planında uygulanacak programın seçiminde öğretmenlerin katılımının sağlanmış olması Geliştirme etkinliklerine karar verilirken işbirliğinin yapılmamış olması Hizmeti-içi eğitim etkinliklerini planlarken katılımcılara liderlik rollerinin verilmiş olması Öğretmen ve yöneticilerin sorumluluk almayışları. Yöneticilerin öğretmenlerle birlikte hizmet-içi eğitim etkinliklerine katılımlarının sağlanmış olması Etkinliklerden sonra koçluk desteğinin sağlanması Tamamlayıcı desteklerin sağlanmayışı Okul yöneticilerinin, verilen eğitimlerin gereğini yerine getiren öğretmenlere gerekli kredi ve desteği vermelerinin sağlanması. yöneticilerin, verilen eğitimlerin gereğini yerine getiren öğretmenlere gerekli kredi ve desteği vermiyor olmaları

32 Mesleki Gelişime Olan İnanç
Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için ayrılan kaynakların yetersiz olduğu bilinmektedir. Mesleki gelişim için daha fazla kaynak ayrılması, sonucun daha iyi olacağının garantisini de vermemektedir. Burada asıl önemli olan öğretmenlerin bu etkinliklerin önemine inandırılmaları gerektiğidir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

33 Mesleki Gelişimle İlgili Koşullar (1)
Mesleki gelişim çalışmalarıyla ilgili olarak ele alınması gereken ilk konu etkinliklerin sürekli olması gerekliliğidir. Eğitim alanındaki uygulamaların sonucu olan önemli sayılabilecek düzeydeki değişikliklerin ancak uzun sürede gözlenebildiği ve bunun da uzun süreli mesleki gelişim etkinliklerine bağlı olduğu söylenebilir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

34 Mesleki Gelişimle İlgili Koşullar (2)
Belli bir konu alanına odaklanan, katılımcıların etkin katılımını sağlayan ve okuldaki günlük yaşamla bütünleştirilen etkinlikler kazanılan bilgi ve becerilerin uygulanma şansını artırmaktadır. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

35 Mesleki Gelişimle İlgili Koşullar (3)
Aynı okuldan, aynı branştan veya aynı düzeyden öğretmenlerin işbirlikçi katılımlarıyla gerçekleştirilen mesleki gelişim etkinlikleri hem öğretmenleri bilgi ve beceri açısından geliştirmekte hem de onların sınıf uygulamalarını olumlu yönden etkilemektedir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

36 Mesleki Gelişimle İlgili Koşullar (4)
Bir okulda değişim çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için o okulda, “iletişim kanallarının etkili bir şekilde işlediği, ilişkilerin birbirine güven temeline dayandığı ve akran desteğinin olduğu olumlu bir havanın varlığı” önemlidir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

37 Okur-Yazar Öğretmenler
Bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler yaşanmakta Bilginin kapsamı, bilgiye erişim şekli ve hızı değişmekte, bilgiye erişimde yeni kanallar ortaya çıkmaktadır Günümüz okullarından beklenen Bireylere (öğrencilere) bir takım beceriler kazandırmak bilgiye ulaşan ve onu etkili bir şekilde kullanma teknolojiyi kullanabilme Bu bireyleri yetiştirecek olan öğretmenlerin durumu Öğretmenlerin de bu tür becerilere sahip olmaları beklenmektedir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

38 MEB ve Mesleki Gelişim Çalışmaları
Milli Eğitim Bakanlığının hizmet-içi eğitim konusunda öğretmen ve yöneticilere yeterli desteği sağlayamadığı bilinmektedir. Ocak-Ekim 2008 döneminde merkezi planlama ile düzenlenen 656 etkinliğe yalnızca personel katılmıştır. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yaklaşık personel bulunduğu düşünüldüğünde bu rakamların durumu daha iyi anlaşılabilir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

39 MEB ve Mesleki Gelişim Çalışmaları (2)
MEB “2009 Yılı Hizmet-içi Eğitim Faaliyetleri Uygulama Esasları”na göre “Bir personel, yıl içinde en çok 5 faaliyet için başvuru yapabilecektir. Personel; projeli faaliyetler, birbirinin devamı niteliğinde olan veya görev değişikliği nedeniyle katılma zorunluluğu olan faaliyetler ile bir günlük faaliyetler dışında yılda en fazla bir hizmet-içi eğitim faaliyetine katılabilecektir.” Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

40 MEB ve Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Çalışmaları
Öte yandan nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için öğretmenlere sağlanmış sürekli bir mesleki gelişim desteğinin varlığı çok büyük önem taşımaktadır. Ancak eğer bu sürekli destek merkezi yönetimlerce karşılanamıyorsa başka yollar aranmalıdır. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

41 MEB ve Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Çalışmaları (2)
Bu yollardan birisi okul temelli programlar düzenlenerek kurum içinde var olan kaynakların kullanılması olabilir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

42 MEB ve OTMG Çalışmaları (1)
Okuldaki insan ve materyal kaynakları etkin biçimde kullanılarak öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul ortamında karşılanması, Öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmaları ve daha az deneyimli meslektaşlarına rehberlik etmeleri, Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

43 MEB ve OTMG Çalışmaları (2)
Öğretmenlerin öğretme-öğrenme stratejileri ile ilgili yeni yaklaşımlar konusunda daha bilinçli duruma gelmeleri, Okulların gelişim planları doğrultusunda öğretmenlerin deneyim ve uzmanlığından yararlanılması, Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

44 MEB ve OTMG Çalışmaları (3)
Okul çalışma kültürü ve değerler sisteminin gelişimine bağlı olarak okulun çevre ile bütünleşmesi ve çevre olanaklarının okul sorunlarının çözümünde daha fazla işe koşulması beklenilmektedir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

45 OTMG Çalışmaları OTMG çalışmalarının anlamı:
Bütün eğitim etkinlikleri okul içinde gerçekleştirilmiş olmalıdır (acaba?) Mesleki gelişim çalışmaları okul temelli olabilir, ancak buna karşın etkinlikler okul dışında sunuluyor olabilir. Burada önemli olan etkinliğin sunulduğu yer değil, mesleki gelişim etkinliğinin doğası ve amaçlarıdır. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

46 Milli Eğitim Şuraları ve Hizmet-içi Eğitim (1)
1999 yılında gerçekleştirilen XVI. Milli Eğitim şurasının “eğitimde niteliği artırmaya yönelik çabalar” bölümü: “Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanması, Bakanlıkça belirlenecek genel amaçlar, ilkeler ve standartlar doğrultusunda yapılmalıdır.” Ayrıntı yok! “Hizmet içi eğitim ihtiyaçları uygun yöntem ve tekniklerle belirlenmeli, eğitime katılacak yönetici, eğitimci ve eğitilecekler bu ihtiyaçlar dikkate alınarak seçilmelidir.” Hizmet-içi eğitim verilmesi gereken öğretmen ve yöneticilerin seçiminde sınırlamalar var. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

47 Milli Eğitim Şuraları ve Hizmet-içi Eğitim (2)
1999 yılında gerçekleştirilen XVI. Milli Eğitim şurası “Yöneticilerin ve öğretmenlerin katıldıkları hizmet içi eğitimler özlük haklarına yansıtılmalı ve kredilendirilerek yüksek lisans öğreniminde dikkate alınmalıdır.” “Yöneticilerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri üniversiteler ve diğer kuruluşlarla da iş birliği yapılarak planlı ve sürekli hâle getirilmelidir. hizmet-içi eğitime katılan yöneticilerin bu çabalarının “ödüllendirilmesi”, çeşitli kuruluşlarla “işbirliği yapılması” ve “planlı etkinliklerin sürekli hale getirilmesi”nin önerilmesi. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

48 Milli Eğitim Şuraları ve Hizmet-içi Eğitim (3)
2006 yılında gerçekleştirilen XVII. Milli Eğitim Şurası: Hizmet öncesinde öğretmenlik meslek eğitimi gerçek yaşama yaklaştırılmalı, sürecin bu yönde zenginleştirilmesi sağlanmalıdır. Aday öğretmenlerin, mesleğe uyum ve oryantasyon süreçleri yönetmelikte öngörüldüğü şekilde (yeterli kadro ve donanıma sahip merkezi okullarda) değerlendirilmeli ve bu süreçte üniversitelerle iş birliği yapılmalıdır. Hizmet içi eğitim faaliyetleri, mesleğin tüm yeterlik alanlarını ve çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmelidir sayılı Kanun’un 55’ inci maddesinde öngörülen “Milli Eğitim Akademisi” ne işlerlik kazandırılmalıdır. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

49 Milli Eğitim Şuraları ve Hizmet-içi Eğitim (4)
2006 yılında gerçekleştirilen XVII. Milli Eğitim Şurası: “Tüm ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenler, özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim öğretim stratejileri konusunda en az 180 saat hizmet içi eğitimden geçirilmelidir.” Eğitim verilmesi gereken kitlenin büyüklüğü, Verilecek eğitimin süresi ve Hizmet-içi eğitim sürecinin etkinliklerden sonra tamamlayıcı çalışmalarla desteklenmeleri gerekliliği Karar ne kadar gerçekçi? Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

50 Sonuçlar-Öneriler Etkili okullara sahip olmak için özellikle insana yapılan yatırım çok önemlidir. Öğretmen ve yöneticilere hem hizmet öncesinde hem de hizmet içinde mesleki gelişim etkinliklerinin sunulması ve bu etkinliklerin sürekli olmasının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

51 Sonuçlar-Öneriler (2) Okullarımızın başarılı olmasını sağlamanın yollarından birisi mesleki açıdan yeterli öğretmenlere sahip olmaktan geçmektedir. Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri bu konuda bir temel oluşturmaktadır. Öğretmenlere bu yeterlikleri kazandırabilmek için de sürekli mesleği eğitim etkinlikleri hayata geçirilmelidir. MEB’na genel bütçeden ayrılan pay gerçekçi bir düzeye çıkarılmalıdır. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

52 Sonuçlar-Öneriler (4) Mesleki gelişim etkinliklerinin sunulmuş olmaları sonuca ulaşma açısından tek başına yeterli değildir. Sunulan etkinliklerin planlanmasından değerlendirilmesine kadar geçen aşamalarda öğretmenlerin işbirlikçi katılımlarının sağlanmasına özen gösterilmelidir. Etkinliklerin kısa süreler yerine uzun süreleri kapsamalıdır. Mesleki gelişim çalışmalarında başarıya ulaşılabilmesi için etkinliklerin bir kez sunulması yerine sürekliliğinin sağlanması gereklidir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

53 Sonuçlar-Öneriler (5) Nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için öğretmenlere sağlanmış sürekli bir mesleki gelişim desteğinin varlığı çok büyük önem taşımaktadır. Bu tür uygulamalarda başarının büyük ölçüde okulda olumlu bir havanın yaratılmış olmasına ve yönetim ve öğretmenler arasında etkili bir işbirliğinin sağlanmış olmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

54 Sonuçlar-Öneriler (6) Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri ve etkili öğretmenlik için sanal ortamda yeterince kaynak mevcuttur. Ancak bu ortamdan gereği gibi yararlanılabilmesi için bireylerin öncelikle bilgi okur-yazarı olmaları gerekmektedir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

55 Sonuçlar-Öneriler (7) Öğretmenlerin bilgisayar kullanımına yönelik tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemenin yollarından birisi onları bilgi teknolojileriyle içli dışlı olmaya yönelterek bu teknolojilerle tanışıklıklarını üst düzeylere yükseltmektir. BDÖde yeni ve etkili olabilecek yöntemlerin arayışı içinde olan öğretmenler bu konuda desteklenmelidir. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

56 Son Söz… Teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerindeki potansiyeli ve gücü Eğitimcilerin teknoloji yeterlikleri onların sunacakları hizmeti doğrudan etkileyecektir Öncelikle öğretmenlerin teknoloji okur-yazarı olmaları yolunda çaba harcanmalı ve bu çabaların boşa gitmemesi için yani kazandırılan becerilerin kullanılmayarak unutulmaması için becerileri kullanabilecekleri ortamların da sunulması gereklidir. Öğretmene her yönden destek olunmalı ki, öğretmen kendisini hem kişisel olarak hem de mesleki açıdan geliştirebilsin. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009

57 Teşekkürler!  Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532, Beytepe ANKARA e-Posta: sadi_at_hacettepe.edu.tr Web: Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu / Kasım 2009


"12-13 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü / ANKARA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları