Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nonfermentatif Gram-negatif Çomaklar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nonfermentatif Gram-negatif Çomaklar"— Sunum transkripti:

1 Nonfermentatif Gram-negatif Çomaklar
Dr Gökhan AYGÜN Tıbbi Mikrobiyoloji AD

2 Nonfermentatif Sporsuz Aerobik
Glikozu fermentasyon dışında bir yolla kullanan Karbonhidratları hiç kullanamayan (asakkarolitik) Özel besinlere ihtiyaç duyanlar (fastidious)

3

4 NONFERMENTATİF GRAM (-) ÇOMAKLARIN PRATİK SINIFLANMASI
Polar flagella ile hareketli grup (Pseudomonaslar) Peritrikoz flagella ile hareketli grup Hareketsiz Oksidaz (+) bakteriler Oksidaz (-) bakteriler Pseudomonas ailesi Alcaligenes ailesi Alcaligenes, Achromobacter, Bordetella, Kerstersia, Oligella cinsleri Flavobacteria ailesi Chryseobacterium, Weeksella, Myroides cinsleri ve CDC grupları Acinetobacter spp Burkholderia ailesi Burkholderia, Ralstonia, Cupriavidus, Pandoreae, Inquilinus, Lautropia cinsleri Rhizobacteria ailesi Rhizobium-Agrobacterium cinsi Sphingobacteria ailesi Sphingobacterium, Pedobacter cinsleri CDC Grup NO-1 Comamonas ailesi Acidovorans, Facilis-Delafieldi grupları Brucella ailesi Ochrobactrum cinsi Moraxella ailesi Moraxella, Psychrobacter, CDC EO grupları Bordetella holmesii Caulobacter ailesi Brevundimonas-Diminuta grup Neisseria cinsi Gilardi grup 1 CDC Grup EO-5 Xanthomonas ailesi Stenotrophomonas cinsi Sphingomonas ailesi Sphingomonas cinsi Oceanospirilla ailesi Balneathrix cinsi Oxalobacteria ailesi Massilia, Herbaspirillum cinsi Alteromonas ailesi Shewanella, Alischwanella grup Halomonas ailesi Halomonas cinsi Methylobacteria ailesi Methylobacterium, Roseomonas

5

6 Flouresans grubu Bu gruptaki suşların özelliği suda eriyen ve uzun dalga boylu ultraviyole ışığında florasan veren piyoverdin (sarı-yeşil) pigmentinin olmasıdır. Bu grubun iki üyesi piyoverdin üretir. Fakat sadece P. aeruginosa, mavi renkli piyosiyanin pigmentini üretir.

7 DİRENÇ MEKANİZMALARI Süper Mikrop Geçirgenlikte azalma (barikat)
Parçalayıcı enzim (silah) Hedef değişimi (kamuflaj) Pompalama (sınır askerleri) Süper Mikrop

8 Long survival time on inanimate surfaces
In vitro survival time 329 days (Wagenvoort JHT, Joosten EJAJ. J Hosp Infect 2002;52: ) 11 days survival on Formica, 12 days on stainless steel (Webster C et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21:246) Up to 4 months on dry surfaces (Wendt C et al. J Clin Microbiol 1997;35: )

9 Acinetobacter baumannii
ÇEVRE Acinetobacter baumannii Islak çevre ..P.aeruginosa DEZENFEKTAN, sıvı sabunlar

10 NFGNB’ler ve Ülkemiz YBÜ’lerinde Etkenlerin Dağılımı
%54.4 %

11 P. aeruginosa: ** Mavi-yeşil pigment (piyosiyanin)
(piyorubin, piyomelanin) Meyve kokusu (aminoasetofenon)

12 P.aeruginosa Genel kullanım besiyerlerinde optimal
30-37C’lerde ve hafif alkali ortamda bol olarak ürer. 42C’de üreyebilme yeteneği vardır. Üremesi için oksijenli ortam gerekir. (zorunlu aerop)

13 P.aeruginosa Hareketli Beta hemolitik

14 P.aeruginosa P. aeruginosa çevre koşullarına en fazla uyum sağlayan vejetatif bakteridir. Eğer yeterli nem varsa çok az besinle uzun süre yaşayabilir. Hastanedeki solunum tedavi araçları, banyo, su, su musluğu, lavabo delikleri, hasta odalarındaki çiçekler vb. çeşitli çevre örneklerinde Pseudomonas izole etmek mümkündür. Hastanelerde kullanılan krem, merhem ve sıvılarda kolayca barınırlar steril saf su içinde bile ve oda derecesinde üreyebilirler.

15 P.aeruginosa P. aeuruginosa basit organik molekülleri karbon ve enerji kaynağı olarak kullanabilir Zayıf antiseptikler, tuz ve sabun solüsyonlarında bile üreyebilirler. Kimyasal dezenfektanlara çok dayanıklıdır.

16 Antijenik yapı P. Aeruginosa yapısında O antijeni bulunmuştur.
Serotiplendirme mümkün Pseudomonas’larda ayrıca H antijenleri, başka ısıya duyarlı antijenler, pilus antijenleri de saptanmıştır. Faj tiplendirme olası fakat pratik değil

17

18 P.aeruginosa ve kistik fibroz
KİSTİK FİBROZ olgularında kolonizasyon ve önemli etken (mukoid=alginat kapsül) KF’te en önemli patojen Pseudomonas aeruginosa (tüm hastaların %80’i zamanla, mutlaka bu bakteri ile enfekte olmaktadır) Kronik kolonizasyon, hastalarda solunum fonksiyonlarında hızla bozulmaya ve hastalığın kötüleşmesine yol açar

19 P.aeruginosa (klinik) Hastane infeksiyonları !!!
Dezenfektanlara direnç nedeniyle salgınlar ! (nötropenik, kateteri olan YBÜ, ventilatör tedavisi...) Bakteriyemi /sepsis .....ektima gangrenosum Pnömoni Yanık yarası ve yanık hastalarında enfeksiyonlar

20 P.aeruginosa (klinik) Otitis eksterna (yüzücü kulağı)
kulağa su kaçması sonucu akıntılı tablo Malign otitis externa Diabetiklerde hızla ilerleyen, kemik yapıyı etkileyen ciddi klinik tablo

21 P.aeruginosa Lastik ayakkabı / travma ... Osteomiyelit, kondrit
Keratit /göz enfeksiyonları Yüzeyel yara enfeksiyonları ….

22 P.aeruginosa ve kistik fibroz
P.aeruginosa öncelikle solunum yolu epiteline bağlanır. Eğer bu dönemde, erken ve agressif bir antimikrobiyal tedavi verilmezse, eradike olamaz ve akciğerlerde kronik kolonizasyon meydana gelir. Zamanla, kronik olarak kolonize olan bakteri, aljinat salgılayarak mukoid koloniler haline gelir Salgıladıkları bu biyofilm sayesinde antibiyotiklere dirençli hale gelir. P.aeruginosa suşlarının yüzeye tutunmasından sonra yaklaşık 15 dakika içinde aljinat sentezini sağlayan algC geninin regülasyonunun arttığı, pili ve flajel sentezini sağlayan genlerin ise represe olduğu gösterilmiştir

23 Sorunlu mikroorganizmalar-Pseudomonas aeruginosa
Çevre şartlara ve dezenfeksiyona dirençli Pnömoni, yara inf, ÜSİ,... Lavabolar, dezenfektanlar, kravat vb. giyecekler ile oluşan salgınlar olası Antibiyotik direnci önemli. Tedavi sırasında direnç gelişimi riski var.

24 Tedavi sürecinde direnç riski

25 Uygunsuz Antibiyotik Kullanımı ve Mortalite
% Leibovici L, et al. J Intern Med 1998;244: Ibrahim EH, et al, Chest 2000;118:146–155 Valles J, et al. Chest 2003;123:1615–1624 Kollef M, et al. Chest 1999;115:462-74

26 Yetersiz Ampirik Tedavi Sonunda Etkenler
Alvarez-Lerma F. Intensive Care Med 1996;22:387

27 Tedavi yaklaşımı Antimikrobial kombinasyon tedavisi kullanılır.
Ampirik olarak; Bir aminoglikozid (tobramisin, gentamisin, amikasin) VE Bir anti-psödomonal penisilin (karbenisilin, mezlosilin, piperasilin) VEYA Anti-psödomonal 3. kuşak sefalosporin (seftazidim, seftriakson) VEYA Karbapenemler (imipenem, meropenem) kombine edilir. Aztreonam da(monobaktam) etkili bir seçenektir.

28 Sorun mikroorganizmalar-Acinetobacter baumannii
YBÜ’lerinde önemli patojen Özellikle pnömoni oluşturuyor Kumaş, cam, metal yüzeylerde uzun süreler canlı kalabiliyor. Yoğun çevresel kolonizasyon ile salgınlar devam ediyor Kontamine ekipmanla salgınlar olası

29 Epidemiyoloji Yüzeylerde yaşayabilme yeteneği * Formika 13 gün
* Camda > 7 gün * Pamukta > 25 gün * Kuru filtre kağıdı 6 gün * Seramik, PVC, boyasız çelik, kauçuk kuru yüzeylerde > 4 hafta

30 Acinetobacter baumanii
Hareketsiz, oksidaz negatif bir non-fermentatif. Genelde sağlıklı bireylerde hastalığa yol açmaz. Ventilatör ve invaziv monitörler gibi çeşitli cihazlarda kolonize olabilirler. Tedavi (ventilatör, periton diyalizi) veya tanı (lomber ponksiyon, miyelografi) gibi girişimlerden sonra gelişen hastane infeksiyonları etkenidirler. Pnömoni (en sık), bakteriyemi, endokardit, menenjit ve üriner infeksiyonlara yol açabilir. Çoklu direnç gösterirler.

31

32 Acinetobacter enfeksiyonlarında tedavi
İzolatın duyarlılığı/enfeksiyon lokalizasyonu Beta-laktam + Aminoglikozid (Ag) Betalaktam/Betalaktamaz inh + Ag Imipenem (IMP) veya IMP + Ag IMP  sulbaktam (duyarlı köenlerde) Rodriguez MJ et al. JAC 2000 Jellison TK et al, Pharmacotherapy 2001 Cisneros M et al. CMI 2002

33 A.baumannii veriler (duyarlılık)
Amp/Sulb %14-89 Sef/Sulb %46-84 Siprofloksasin %24-88 İmipenem %36-97 Aztreonam %4-29 Çaylan ve ark, ANKEM 1998 Taşova Y ve Ark Flora 1999 Palabıyıkoğlu İ ve ark, Hastane İnf Derg 1999 Erol S ve ark, Hastane İnf Derg 2002 Aygün G ve ark, ANKEM 2002

34 YBÜ’de Acinetobacter Direnci
NNIS Clin Infect Dis 2005;41:848 34 34

35 Burkholderia cepacia B. cepacia bir bitki topatojendir.
Birçok su ve yaş kaynaklardan, deterjan solüsyonu ve damar içi sıvılardan izole edilmiştir. B. cepacia’nın ürediği dezenfektanlar povidone-iodine, amonyum bileşikleri ve klorhexidindir. B. cepacia ile kontamine olmuş dezenfektan solüsyonlarının kullanılması sonucu pseudobakteriyemi bildirilmiştir. B.mallei … Ruam etkeni bir zoonoz. B.pseudomallei … uzakdoğuda endemik melioidoz etkeni.

36 B.cepacia; Klinik enfeksiyonları şunlardır: Kateterizasyon veya sistoskopi sonrası, kontamine irrigasyon sıvısı verilen hastalarda idrar yolu enfeksiyonları, kalp ameliyatı sonrası septisemi, kontamine olmuş kapakcıktan dolayı oluşan endokardit, konjuktivit, septik artrit ve menenjit.

37 B. cepacia kistik fibrosisli hastalarda fırsatçı patojen olarak bilinmektedir.
B. cepacia ile kolonize olan kistik fibrosisli hastalarda ilk kolonizasyonu izleyen yılda ölüm oranı yüksektir. Trimethoprim sulfamethoxazole duyarlıdır.

38 Stenotrophomonas maltophilia
Bu organizma önceden Pseudomonas maltophilia olarak biliniyordu. Kontamine dezenfektanlar ile hastane epidemilerine yol açan fırsatçı bir hastane enfeksiyonu etkenidir. Her yerde vardır ve hemen her klinik numuneden izole edilebilir. Bakteriyemi, pnömoni, menenjit, yara ve üriner sistem enfeksiyonlarına yol açabilir. Ölümü arttıran risk faktörleri: Yoğun bakım ünitesindeki hastalar, 40’dan fazla yaş ve akciğerde S.maltophilia kaynağı olması. Tedavi; TMP/SMX.

39 Çok ilaca dirençlitanımı için belirteçler
P. aeruginosa İmipenem ve seftazidime ve amikasin ve siprofloksasin Acinetobacter spp. İmipenem S. maltophilia TMP-SMX 39

40 Sorun mikroorganizma kinetiği
Jarvis WR. Hospital Infection 2007

41 Hastane İnfeksiyonları 21. Yüzyıl
Hastane infeksiyonları kısır döngüsünü nasıl kıracağız? Yeni antibiyotiklerle direnç sorununun üstesinden gelmek mümkün değil Tek Çözüm Başarılı İnfeksiyon Kontrol Programları El Hijyeni Standart Önlemler ve İzolasyonlar İnfeksiyon Kontrol Kılavuzları Kontrollü Antibiyotik Kullanımı

42 ENFEKSİYON KONTROLÜ ELLERİNİZDEDİR


"Nonfermentatif Gram-negatif Çomaklar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları