Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WALDORF YAKLA Ş IMI E. Hande Aydos. Waldorf Yakla ş ımı ilk olarak 1919 yılında Almanya’da ortaya çıkmı ş tır. Rudolf Steiner tarafından geli ş tirilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WALDORF YAKLA Ş IMI E. Hande Aydos. Waldorf Yakla ş ımı ilk olarak 1919 yılında Almanya’da ortaya çıkmı ş tır. Rudolf Steiner tarafından geli ş tirilen."— Sunum transkripti:

1 WALDORF YAKLA Ş IMI E. Hande Aydos

2 Waldorf Yakla ş ımı ilk olarak 1919 yılında Almanya’da ortaya çıkmı ş tır. Rudolf Steiner tarafından geli ş tirilen bu yakla ş ım, çocuk ruhunun dü ş ünme, hissetme ve istekli olma yapısının geli ş mesini sa ğ layarak, ya ş am hakkında bilgi sahibi olma ve sa ğ lıklı ve yapıcı bir yolla ya ş amda aktif rol almasına yardımcı olabilmek amacını gütmektedir.

3 Waldorf yakla ş ımı çocu ğ u merkeze alan bir yakla ş ımıdır. Bu felsefe do ğ rultusunda çocuk e ğ lenerek ö ğ renmekte, bir taraftan yaratıcılık geli ş imi desteklenirken, di ğ er taraftan da kendine güven duygusu artmaktadır.

4 Bu e ğ itimin a ş amaları birçok ö ğ e ile ili ş kilidir. Bu ö ğ eler: Denge, koordinasyon, ritim duygusu, uzaysal oryantasyonu geli ş tiren fiziksel etkinliklere programda yer verme, Ya ş a uygun olan fiziksel, sanatsal ve akademik görevleri etkinlikler do ğ rultusunda tamamlama, Hikaye,drama ve resim etkinlikleriyle duyguları derinle ş tirme, Basit somut sıralamadan soyut dü ş ünmeye do ğ ru dü ş ünceyi geli ş tirme, Çocukların do ğ al yeteneklerini ortaya çıkarma, Kar ş ılıklı saygı, nezaket, i ş birli ğ i ile di ğ erlerine yardım ve dile özgü kullanımları içine alan temel insan de ğ erlerini ifade etme, Zaman, çevre ve ş artlara uyum için gerekli olan bilgi ve yetenek birikimini edinmedir (Berk, 1994).

5 Ö Ğ RETMENLER Waldorf yakla ş ımına göre, Waldorf ö ğ retmenleri kendilerinin “ her çocu ğ un içinde bulunan gerçek ö ğ renme sevgisini” ortaya çıkarmaya adamı ş tır. Ö ğ retim süresince sanatı ve etkinlikleri özgürce kullanmaktadır. Ö ğ retmenler, bir üniversite diploması ve bir Waldorf Okulu Ö ğ retmen Koleji ya da Enstitüsünün sertifikasına sahip olmak zorundadır.Ö ğ retmenler için e ğ itim iki ya da üç yıl olmakla birlikte deneyimli ö ğ retmenlerin gözetiminde uygulamalı bir e ğ itim de söz konusudur (Reinhard, 1997).

6 Waldorf Okullarında ö ğ retmen; Dü ş ünürdür, Sanatçıdır, Bilim adamıdır, Ş airdir, Çevrecidir, Müzisyendir (Astley ve Jacson, 2000; Houston, 1990).

7 Waldorf Okullarında E ğ itim Waldorf programının temel amacını çocu ğ u bütünüyle e ğ itmektir; ”Beyin, kalp ve eller” bu programın temel felsefesini olu ş turmaktadır. Waldorf Okulları programını bu anlayı ş üzerine in ş a etmi ş tir (Astley ve Jacson, 2000).

8 Waldorf E ğ itiminin Özellikleri Waldorf Okullarında E ğ itimin ilk yıllarında akademik bilginin yeri çok azdır; hatta anasınıflarında akademik içerik yer almamaktadır. Waldorf okullarının sınıflarında plastikten yapılma hiç bir malzeme kullanılmamakla birlikte çocukların elektronik araçlar kullanmaları da istenmemektedir. Çocuklar tahta bloklar, ipek, yün, ta ş lar, çam kozalakları gibi do ğ al materyallere etkinliklerini gerçekle ş tirmektedir. Oyuncakların basit ve do ğ al olması çocu ğ un hayal gücünü daha aktif hale getirmekte ve böylece yaratıcı akıl için daha iyi bir zemin hazırlanmı ş olmaktadır (Berk, 1994).

9 Waldorf programları çocuk üç ya ş ındayken uygulanmaya ba ş lamaktadır. Bu programlar resim, oyun, ş arkı, öykü, bahçe i ş leri ve mevsime ba ğ lı etkinliklerden olu ş maktadır. Bunlara ek olarak sanatsal ve pratik çalı ş malar, taklitçi oyun, piyes, halk hikayeleri, peri masalları, kukla gösterimi, müzik, fabllar, efsaneler, sayılar, do ğ a öyküleri, bahçecilik gibi etkinliklerde gerçekle ş tirilmektedir (Reinhard, 1997).

10 Okulöncesi sınıfı, çe ş itli bireysel ve grup aktiviteleriyle yapılandırılmı ş tır. Her gün hava ya ğ murlu bile olsa bahçe oyunlarına programda yer verilmekle birlikte, haftada en az birkaç kez do ğ a yürüyü ş üne gidilmektedir. Sabahları güne ba ş larken çocuklar; bedenlerini ko ş arak, zıplayarak, tırmanarak yeteri kadar hareket ettirmektedirler (Houston, 1990).

11 Do ğ umdan yedi ya ş ına kadar olan bu dönemde çocuk için her ş ey somuttur. Okulöncesi e ğ itimde çocu ğ a akademik bilgi vermemeye özen gösterilmektedir. Yedi ya ş ına kadar çocu ğ a görevinin oyun oynamak oldu ğ u ö ğ retilmekte, çocuk sa ğ lıklı bir ş ekilde oyun oynarsa bedensel geli ş iminin hızlı olaca ğ ı görü ş ü savunulmaktadır.

12 Günlük Plan : Sabah Dil Sanatları Grubu: Sabah grubu peri masalları, halk efsaneleri, ş iir ve do ğ a öyküleri ve yaratıcı hareketleri kapsamaktadır. Konular dönemden döneme de ğ i ş mektedir. Ana Etkinlik: Sanatsal ve uygulamalı etkinlikler, çocukların çalı ş ma yöntemlerine ve yakla ş ımlarına daha anla ş ılır bir bakı ş getirmektedir. Temizlik Zamanı: Ö ğ retmen ve ö ğ renciler çevrenin bakımı için birlikte çalı ş maktadırlar. Ara Ö ğ ün Zamanı: Okul sebzeler, meyveler, tahıl ekmekleri, ev yapımı kurabiyeler gibi do ğ al ürünleri içeren bir yemek sunmaktadır. Meyve suyu, katkı maddesi ve koruyucu madde içermemektedir. Açık Havada Serbest Oyun: Oyun alanında serbest tırmanma kütükleri, kum, salıncak, kaydırak gibi oyun aletleri bulunmaktadır. Açık havada yaptıkları, serbest etkinlikleri boyunca çocuklar, fiziksel becerilerini e ğ lenceli bir ş ekilde geli ş tirmektedirler. Ö ğ le Yeme ğ i Zamanı: Ö ğ le yeme ğ i evden getirilmekte ve sınıfta ö ğ retmenlerle birlikte yenmektedir. Ö ğ leden Sonra Etkinlikleri: Uyku zamanı ya da içeride/dı ş arıda oyun oynama zamanı olarak de ğ erlendirilmektedir. Belirlenmi ş bir süresi yoktur (Astley; Jacson, 2000, Driscoll,1999).

13 Waldorf okulları çocuklara çok boyutlu bir e ğ itim fırsatı sunmaktadır. Özellikle okul öncesi dönemde uygulanan Waldorf Programı çocukların yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin geli ş imini desteklemekte, problem çözme becerisinin geli ş imine katkıda bulunmaktadır. Özellikle bu dönemde uygulanan Waldorf Programı çocuklarda çevre bilincinin olu ş masına yardımcı olmaktadır. Waldorf okullarında ö ğ retmenin çocukların güçlü yönlerini vurgulaması çocuklarda kendine güven duygusunun geli ş imini desteklemekle birlikte, çocukların kendi yeteneklerini ke ş fetmelerini sa ğ lamaktadır.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 KAYNAKLAR Astley, K. ve Jackson, P. (2000). Doubts on Spirituality: Interpreting Waldorf Ritual International Journal of Children’s Spirituality, Vol. 5 (2).p. 221-227. Bayhan, P. ve Bencik, S. (2008). Erken çocukluk dönemi programlarından Waldorf Yakla ş ımına genel bir bakı ş. Ahmet Kele ş o ğ lu E ğ itim Fakültesi Dergisi, Sayı 26 (15 -25). Berk, E. L. (1994). Child Development 3th Edition. Allyn and Bacon, Boston: USA. Houston, J. E. (1990). Thesaurus of ER İ C Descriptors, Phoenix, Ariz.: Oryx Press. Reinhard, B. (1997). Public Waldorf School In Calif. Under Attact. Educational Week, Vol. 16 (39), p. 1-3.


"WALDORF YAKLA Ş IMI E. Hande Aydos. Waldorf Yakla ş ımı ilk olarak 1919 yılında Almanya’da ortaya çıkmı ş tır. Rudolf Steiner tarafından geli ş tirilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları