Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARKA VE KURUMSAL İMAJ TASARIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARKA VE KURUMSAL İMAJ TASARIMI"— Sunum transkripti:

1 MARKA VE KURUMSAL İMAJ TASARIMI
HAFTA III

2 Hatırlayalım: Kurum Kimliğinin Unsurları Nelerdi?

3

4 Kurum Felsefesi Kurum felsefesinin fonksiyonları şunlardır: Oryantasyon Motivasyon Açıklama Seleksiyon

5 Oryantasyon: Kurum felsefesinin yazılı hale gelmesi ve böylece tüm kurumsal davranışlar için yön belirlemesidir. Motivasyon: Kurum değerlerinin belirlenmesi neticesinde, personelin kuruma bağlılığının ve motivasyonunun sağlanması. Açıklama: Kurumun kendi kurum felsefesini açıklaması. Seleksiyon: Seleksiyon yani seçim, belirlenmiş olan kurum felsefesinin hedef grupların seçimlerinde önemli olması anlamına gelmektedir.

6 Kurumsal İletişim Nedir?

7 Kurumsal İletişim Kuruma göre değişiklik göstermekle birlikte, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, yatırımcı iletişimi, çalışan iletişimi, toplum iletişimi, reklamcılık, medya iletişimi, işçi ve hükümet iletişimi, teknik iletişim, eğitim ve çalışan gelişimi, pazarlama iletişimi ve yönetim iletişimi gibi geleneksel disiplinleri kapsamaktadır.

8 Kurumsal İletişim II Kurumsal iletişim, Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini sağlaması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, kurumu oluşturan bölüm ve öğeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlamak amacıyla belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim sürecidir.

9 Kurumsal iletişim, kurumsal kimliği kurumsal imaja dönüştürme sürecinin bir parçasıdır.

10 Kurumsal iletişim, kurumsal kimliği kurumsal imaja dönüştürme sürecinin bir parçasıdır.
Nasıl?

11 Kurumsal iletişim, kurum çalışanları ve kurumun birimlerini birbirine bağlayan temel bir alt sistemdir. Kurumsal iletişim, kurumda çalışan kişi ve grupların, kurumun ortak amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri ileti alışverişidir. Kurumda eylemlerin sürdürülmesi, sorunların çözülmesi ve yaratıcı gücün oluşturulması kurumsal iletişim ile sağlanabilir. Kurumsal iletişim, dış dünya ile kurum arasında sağlıklı bilgi alışverişi sağlayabilir. Kurumsal iletişim, kurum yönetiminin en önemli aracıdır. Kurumda planlama, eşgüdüm, karar verme, güdüleme ve denetimin sağlanabilmesi etkili bir kurumsal iletişimi gerektirir. Kurumsal iletişim, kurumda hiyerarşik basamakların belirlenmesinde ve otoritenin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.

12 Kurumsal İletişim Çalışma Alanları
Kurum içi iletişim yönetimi Medya ilişkileri yönetimi İletişim iş ortakları yönetimi Kurumsal kimlik yönetimi Sponsorluk faaliyetleri yönetimi Algılama araştırmaları yönetimi Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yönetimi Yerel toplum ilişkileri ve kamusal ilişkiler yönetimi

13 Kurumsal iletişim, sistem yaklaşımı açısından ele alınarak,
kurum içi kurum dışı iletişim şeklinde incelenebilir.

14 Yapı bakımından ise kurumsal iletişim formel ve informel iletişim olarak ikiye ayrılmaktadır. Formel iletişim, kurumsal örgütsel kurallar içinde ve kurumun amaçları doğrultusunda belli kalıplara göre işleyen iletişim biçimidir. İnformel iletişim ise, resmi yollarla kurulmayan, yüz yüze veya telefonla örgütün farklı kademeleri arasındaki çalışanlar arasında gerçekleşen iletişimdir.

15 Kurumsal İletişim V Seviye ve Yön Pazar İletişimi Müşteri İletişimi
Çalışan İletişimi Yönetim-Müşteri Çalışan-Müşteri Yönetim-Çalışan Kişisel Olmayan İletişim Medya Reklamı, Basın ve Halkla İlişkiler Çalışmaları, Doğrudan Pazarlama Broşürler, Satış Geliştirme, Kulüp Sistemleri, İş Mektupları Dahili Haber Bültenleri, Firma Broşürleri, İş Yeri Tanımı Kişisel İletişim Konferanslar, Müşteri Katkıları, Müşteri Şikayetleri Kişisel Satış, Sergiler, Fuarlar, Olay Pazarlaması, Satış Geliştirme Çalışanlara Yönelik Konuşmalar, Sohbetler, İş Toplantıları, Workshoplar, Seminerler Seviye ve Yön İletişimin Türü

16 Kurum İçi İletişim Bir işletme yönetimiyle çalışanları arasında ideal bir ilişki oluşturmak için doğruluk temeline dayanan düzenli bir iletişimin olması gerekmektedir. Kurum içi iletişim iç reklam olarak da tanımlanabilir. Bu iletişim biçimi kuruluş içi ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, çalışanların kurumun hedef ve amaçları hakkında bilgilendirilmesi ve gerekirse görüşlerine başvurulması, sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması, çalışan memnuniyetinin ve sadakatinin sağlanması için son derece önemlidir.

17 Kurum İçi İletişimde Kullanılan Yöntemler I
KURUM İÇİ İLETİŞİM ARAÇLARI YAZILI ARAÇLAR SÖZLÜ ARAÇLAR GÖRSEL ARAÇLAR Çalışan el kitabı İşletme toplantıları Afişler Kurum broşürü Komisyonlar Sergiler Kara tahta Çalışma grupları Dia gösterileri Kurum gazetesi/dergisi Çalışanlarla yapılan görüşmeler Görsel işitsel gösteriler Bilgilendirici mektuplar Yöneticilerin yaptığı konuşmalar Filmler Bilgilendirici kurum içi yazılar Departman toplantıları Çalışma raporlar Telefonla elde edilen kurum haberleri Yıllık raporlar Kurslar Yıldönümü yazıları Seminerler Kurum kütüphanesi Uzmanlık alanlarıyla ilgili çalışmalar Kurum içi güvenlikle ilgili yazılar

18 Kurum İçi İletişimde Kullanılan Yöntemler II
BİLGİLENDİRMEK MOTİVE ETMEK YÖNETMEK KİŞİSEL İLETİŞİM Bilgilendirme toplantıları Eğitim toplantıları Sunumlar Eğitimler Toplantılar Kutlamalar İşletme dışında buluşmak Kültürel aktiviteler Hedefe yönelik konuşmalar İşletme yönetimiyle görüşme saatleri Yönetimle bir araya gelmek Kişisel görüşmeler Sorun dinleme ARACILI İLETİŞİM Kara tahta Kurum içi yazışmalar Kurum gazetesi Çalışan el kitabı Sergiler Veri bankaları E-posta Afişler Yarışmalar Motivasyon mektupları Kişisel mektuplar Kurum yönetiminin kurallarının yazılması Yönetim prensiplerinin yazılı olarak belirtilmesi

19 Kurum Dışı İletişimde Kullanılan Yöntemler
Kurum dışı iletişimde kullanılan yöntemler şöyle özetlenebilir: Halkla ilişkiler Sponsorluk Kurumsal reklamcılık Satış geliştirme Doğrudan pazarlama Katalog Reklam mektubu Broşür Sergi ve fuarlar

20 Kurumsal Davranış Nedir?

21 Bir kurum yöneticisinin karar vermesinden herhangi bir çalışanın yöneticisine karşı belli bir tutum oluşturmasına kadar her tür olgu, davranış kavramı içerisinde değerlendirilmektedir.

22 Kurumsal Davranış II Bir kurum, faaliyette bulunduğu ve sorumlu olduğu alanlarda çeşitli davranışlarda bulunmaktadır. Bu alanlardaki davranışlar şöyle özetlenebilir: Toplumsal Davranış Siyasi Davranış Sermayeciler ve finansal çevre Devlet ve diğer kamu kuruluşları İşçi sendikaları Kooperatifler ve çeşitli dernekler Bilgilendirme Davranışı Kalite Davranışı

23 Temel Kurumsal Davranışlar I
Pazarlama alanındaki kurumsal davranış Kurumun pazarları Kurumun ürünleri Kurumun iletişimi Üretim alanındaki kurumsal davranış Kurumun üretim yöntemi Çalışanlar Kurum ürünü kendi mi üretiyor, montaj mı yapıyor

24 Temel Kurumsal Davranışlar II
Yatırım alanındaki kurumsal davranış Dağıtım alanındaki kurumsal davranış Dağıtım yollarının seçimi Satış organizasyonu Finans alanındaki kurumsal davranış Kuruma gerçekleşen nakit para akışı Kurumun sermaye oranı Kurumun finansal destekleri Personel alanındaki kurumsal davranış Kurumun çalışma iklimi Görevin insancıl olması Personel planlaması

25 Temel Kurumsal Davranışlar III
Faaliyet yeri alanındaki kurumsal davranış Yerel politika ile ilgili ilişkiler Çevreye karşı gösterilen özen Uygun altyapı İşbirliği alanındaki kurumsal davranış Sanayi odaları ve dernekleri Yurt içi ve dışındaki rakiplere yönelik davranış Tedarikçiler Perakende satıcılar

26 Kurumsal Dizayn I Kurumsal dizayn, kurum kimliğinin en önemli öğelerinden biridir. Kurumsal kimlik kavramsal bir boyuttur. Kurumsal dizayn ise bu kavramın biçime dönüşmesidir.

27 Kurumsal dizayn, bir kuruluşun binasının dış görünümünden iç dekorasyonuna, logosundan kullanılan tüm basılı evraklarına, satış ya da servis elemanlarının giysilerinden taşıt araçlarının tasarımına kadar geniş bir yelpaze içinde, yapılan ise uygun renkler kullanılarak dizayn edilmiş görüntüsüdür.

28 Kurumsal dizayn, “görsel kurumsal kimlik” olarak da tanımlanabilir.

29 Kurumsal Dizayn II Kurum ismi, logo, kurum rengi, font ve kurum sloganından oluşan görsel kurumsal kimlik, bir işletmenin kendisini dahili ve harici paydaşlarına ifade etmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

30 Kurumsal Dizaynın Boyutları Nelerdir?

31 Ürün dizaynı İletişim dizaynı Çevre dizaynı

32 Ürün Dizaynı I Pek çok işletme farklı markalar altında aynı ürünü üretmektedir. Bu işletmeler, piyasada rekabet edebilmek için ürün dizaynlarında değişiklik ya da yenilikler yapmaktadırlar. Kurumlar, ürün dizaynı yani ürün ambalajı ve markası ile pazardaki rakiplerinden ayrılmakta ve hedef kitlenin zihinlerinde hatırlanmaktadır.

33 Ürün Dizaynı II Ürün dizaynın fonksiyonları ve sağladığı yararlar şunlardır: Ürünün pazarlanacak olan özelliğini görselleştirir Ürünün sahip olduğu sembolik değeri iletir Ürünü kendi hedef grubuna yönlendirir Edinilmiş olan tecrübe niteliklerini belirtir Değer yargılarını etkiler Ürüne anlık dikkat çekmeye ve olumlu bir yönlendirme kazanmaya yardımcı olur Rekabete karşı ürünü profillendirir Bir ürünü gençleştirebilir ve ona yeni bir güncellik kazandırabilir

34 Ürün Dizaynı III Ürün dizaynı denilince… Ürünün kendisinin dizaynı
Ürün ihtiyaca karşılık vermelidir Kullanışlı olmalıdır Ürün ambalajı Ürünü korumalıdır Ambalajda kurum adı ve kurum renkleri olmalıdır Kurum logosu yer almalıdır Üretim ve son kullanma tarihi belirtilmeli Ürün içeriği belirtilmeli

35 Ürün Dizaynı IV Ürün markası Resim markası Kelime markası Harf markası
Camel Kelime markası Yahoo! Harf markası IBM Kombine edilmiş marka Adidas yazısı ve 3 eğik çizgi

36 Ürün Dizaynı V Bir kuruluşun sahip olduğu marka işareti şu faaliyetleri gerçekleştirir: Algılanabilirlik İçerik Motivasyon Öğrenebilirlik İşaret şahsiyeti Sosyal noktalar Zamansal boyutlar Kültürel boyutlar Kullanım değeri

37 İletişim Dizaynı İletişim dizaynı, bir kurumun tüm iletişim araçlarının dizaynıdır. Bir kurumun iletişim araçları arasında, kurumun logosu, kurum içi ve dışında kullanılan matbu evraklar, kurum iç ve dış mimarisinde kullanılan renkler, biçim ve stil sayılabilir. Tüm bu unsurlar o kurumun görsel kimliğini oluşturmaktadır.

38 İletişim Dizaynı II Bir kurumun görsel kimliliğini oluşturan bazı temel bileşenler şöyle özetlenebilir: İmza Logo İsim markası Renk Ambalaj Bir kurumun iletişim dizaynının tüm alanları birbiriyle uyumlu olmalıdır. Kurumsal dizayn aracılığıyla kurumun hedef gruplarıyla olan iletişiminin etkinliği artar.

39 İletişim Dizaynı denilince ilk alan gelen unsur logodur
İletişim Dizaynı denilince ilk alan gelen unsur logodur. Logo, bir kurumun kurumsal kimliğinin önemli bir öğesi olmakla beraber, kendisi değildir.

40 Logo, altı kategoride olabilir:
Tek şahıs adı: Siemens, Bosch Tarif edici isimler: Türk Hava Yolları, Turkcell Kısaltılmış isimler: PanAm, RODİ, ENKA, BANVİT Baş harflerden meydana gelen isimler: IBM, DYO, KVK, HP İcat edilmiş isimler: KODAK Analog isimler: Jaguar

41 İletişim Dizaynı Renk, kurum ve marka kimliğine etkin bir öğedir. Logolar, genellikle renklidir. Renk, iletişim dizaynı programı çerçevesinde, özellikle kurumu rakiplerinden ayırma açısından önemlidir. Kurumlar, hedef kitleleri üzerinde yaratmak istedikleri etki doğrultusunda, kendilerine uygun olan rengi seçmektedirler.

42 İletişim Dizaynı Renkler Duygusal Etkiler Kırmızı
Güçlü, teşvik edici, meydan okuyan, aktif, enerjik, uyarıcıdır. Hiç bir renk kırmızı kadar dikkat çekmez. İnsanlar üzerinde canlandırıcı, kışkırtıcı ve heyecan verici bir etki yaratır. Beyaz İstikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeler. Nazik, yumuşak, alçak gönüllü ve asil bir renktir. Hastanelerde ve spor giysilerde beyaz renk tercih edilir. Ayrıca, beyaz masumiyetin ve saflığın da sembolüdür. Sarı Sarı güneşin rengi olduğu için günlük hayata hakim olan renktir. Özellikle açık sarı kişiye huzur verir. Sarı ayrıca hüzün ve özlemin rengidir. Aynı zamanda sarı renk dikkat çekiciliği ve geçiciliği temsil eder. Bu yüzden dünyadaki taksiler sarı rengi kullanır. Yeşil Dinlendirici, sakinleştirici, dengeleyicidir. Doğanın ve baharın rengidir. İnsanlar üzerindeki etkisi tartışılmaz. Güven ve huzur verir, yaratıcılığı körükler. Mavi Gökyüzü ve denizin rengidir. Huzuru ve sakinliği temsil eder. Özellikle açık mavi tonları kişinin ev ve iş ortamında kullanılan renktir. Mavinin kan akışını hızlandırdığına inanıldığından, nazar boncuğu da mavidir. Kahverengi Güvenli, emniyetli, rahat, melankolik bir renk olan kahverengi toprağın rengidir. Gerçekçiliği, planlı olmayı ve sistemi temsil eder. Siyah Gücü, haşmeti ve tutkuyu simgeler. Daha çok yası, matemi anlatır. Karamsarlığı çağrıştırır. Tasarımlarda saygınlığı ve ciddiyeti pekiştirir. Mor İhtişam ve lüksün rengidir. Nevrotik duyguları açığa çıkardığından, bilinçaltında insanları korkuttuğu saptanmıştır. Pembe Uyum, neşe, şirinliğin ve sevginin simgesidir. İnsanları rahat hissettiren ve dinlendiren bir renktir. Özellikle bebek ve kız çocuklarının rengidir. Lacivert Sonsuzluğu ve otoriteyi temsil eder. İş adamlarının sıkça tercih ettiği bir renktir. Lacivert giyen kişiler kendilerini daha çok karizmatik hissederler. Kozmik renk olarak kabul edilen lacivert sonsuzluğu, otoriteyi simgeler. Bu yüzden, firmaların bir çoğu logo olarak lacivert rengi kullanır.

43 İletişim Dizaynı Karakteristik Renkler Atfedilen Değer
Renk Karışımları Pastel renkler Dişi, şefkatli, bakımlı, koruyucu Mat renkler Erkeksi, kusursuz, tutucu, göze batmayan Metalik renkler Parlayıcı, profesyonel, çağdaş Açıklık/Güçlülük Soluk renkler Dişi, şefkatli, ihtiyatlı, pasif Güçlü Erkeksi, kuvvetli, güç dolu, yoğun, canlı, aktif Parlaklık Yüksek parlak Parıldayıcı, temiz, parlak Yarı mat Yumuşak, net olmayan, hoş Mat İhtiyatlı, basit

44 İletişim Dizaynı Karakteristik Renkler Atfedilen Değer Renk yerleşimi
Yukarıda Hafif, uzakta, uzak Aşağıda Zor, sağlam, sabit, temel Solda Pasif, geriye itilmiş Sağda Aktif, kurtarıcı Merkezi Önemli, göze batıcı, ön plana çıkan Renk şekli Muntazam Sakinleştirici, tanınmış, aşina Muntazam değil Göze çarpıcı, ilginç, yeni Renk büyüklüğü Büyük Önemli, göz alıcı, hükmedici, yüksek sesli Küçük İhtiyatlı, terbiyeli, sessiz

45 İletişim Dizaynı VII Kurumun iletişim dizaynı çerçevesinde kullanacağı araçlardan bir tanesi de yazı karakteridir. Yazı karakteri, anlamı olan sözcük ve harflere doğrudan bir temsil özelliği kazandırdığı için iletişim dizaynının çok önemli bir bileşenidir. Yazı karakterine belirli algıların yaratılması için şekil verilebilir. Seçilen yazı karakteri kolay ayırt edilmenin yanı sıra kolay da okunmalıdır. Tüm iletişim çalışmalarında aynı yazı türü kullanılmalıdır.

46 Çevre Dizaynı

47 hedef kitleleri tarafından fark edilmesini istemektedirler.
Çevre dizaynı, bir kurumda verimliliğin artışına katkıda bulunan bir unsurdur. Kuruluşlar, mimari yapıları, mağaza dizaynı ve sergi alanları gibi çevresel unsurlarının da rakipleri tarafından ayrıştırılarak, hedef kitleleri tarafından fark edilmesini istemektedirler.

48 Bir kurumda çalışanlar açısından bakıldığında, çevre dizaynı aynı zamanda verimliliği arttıran ve iş memnuniyetini arttıran bir özelliğe sahiptir. Doğru renk ve ışıklandırma aracılığıyla çalışanların algılaması, motivasyonu ve verimliliği yükseltilebilir; monotonluk ve yorgunluk azaltılabilir.

49 Kurumsal Kimlik Unsurları
Kurum Felsefesi Kurumsal Dizayn İletişim Dizaynı İç Mekan Dizaynı Kurum Logosu, kuruma ait evraklar vs. Ürün Dizaynı Çevre Dizaynı Mimari Yapının Dizaynı Kurumsal İletişim Kurumsal Davranış

50 Çevre Dizaynı Tasarım Öğeleri
Nokta Çizgi Biçim-Form Doku Renk

51 İÇ MEKAN TASARIM ÖĞELERİ
İç Mekan Tasarım Ögelerinin Algısal Anlamları I İÇ MEKAN TASARIM ÖĞELERİ Nokta Serbest kullanılmış noktalar bir grup ya da yayılma içerisinde bulunduklarında, yüzey üzerinde bir gerilim ve görsel enerji değişikliği yaratır (Kalınkara, 2001). Bir başlangıcı ifade eder(Kalınkara, 2001). Bir yer, mahal ifade eder (Kalınkara, 2001). Birden fazla olduğunda yön belirtir (Kalınkara, 2001). Çizgi Zigzag çizgiler, bir seri hareket ve heyecan hissi ifade eder (Gürer, 1990). Düz çizgi durağandır (Kalınkara, 2001). Eğri çizgiler, bir yüzey üstüne ne düzende yerleştirilse yerleştirilsin durağan bir etki yaratılamaz. Dolayısıyla düz çizginin aksine, eğri çizgi devingendir. Canlılık, kaynaşma, dalgalanma, iniş-çıkış, sallanma, titreşim, kırpırdanma, dağılma, saçılma, hız, dönme, vb. devinim türlerinin görselleştirilmesinde kullanılır (Kalınkara, 2001). Diagonal çizgi güç ve kararlı hareketi ifade eder (Tazgan, 2006; Pile, 1995). Kavisli- eğri çizgiler esneklik ve samimiyetin (cana yakınlığın) göstergesidir. Eğriler daha çok neşeyi, inceliği, zengin etkiyi ifade etmede kullanılır, ancak bunlar dikkatli dizaynlanmalı ve iyi kullanılmalıdır, çünkü bunlar kusurlu ve kararsız bir görünüm yaratmaya eğilimlidir (Kalınkara, 2001).

52 İç Mekan Tasarım Ögelerinin Algısal Anlamları II
İÇ MEKAN TASARIM ÖĞELERİ Biçim – Form Dikey bir dikdörtgen hareketsiz, güvenli ancak, daha canlıdır (Kalınkara, 2001). Üçgenler ve diyagonaller genellikle dinamik özellik gösterirler ve hareketi belirtir. Üçgen desenli bir dokuma bir odayı canlandırır, neşelendirir ve ferahlatır (Pile, 1995). Yuvarlak formlar insanlarda samimi ve dostça bir his yaratır (Evans ve diğ., 1996).Daireler motif olarak çeşitli şekillerde dokumalar, duvar kağıtları ve döşeme1erde kullanılır (Kalınkara, 2001). Geometrik biçimler erkeksi ve soğuk, konturları düzensiz biçimler yumuşak, dişi ve sıcak olarak algılanır (Evans ve diğ., 1996). Hayvanları çağrıştıran formlar daha çok mizahi anlatımlarda kullanılır (Kalınkara, 2001). Küp tüm formlar içinde en kararlı görünüşlü olanıdır. Küp, normal olarak çok dinlendirici kare ise bir dereceye kadar doyurucu bir formdur (Faulkner ve diğ., 1986). Kürede küpte olduğu gibi, keskin köşeler yoktur, dolayısıyla hareketli bir görünüm söz konusudur. Doku İç dizaynda düz dokuların hakim olduğu bir mekanın daha soğuk olduğu ifade edilir ve ortamın soğuk hissedilmesine neden olur (Bevlin, 1984). Pürüzlü dokular, çoğu insanın kendilerini daha rahat hissettikleri, ılık bir ortamdaymış duyusu sağlar; taş ve tuğlalarda bulunan çeşitli dokular, düz olmayan duvar yüzeyleri, tüylü halılar ve düz olmayan, perdeler mekanı olduğundan daha sıcak, gösterir (Bevlin,1984).


"MARKA VE KURUMSAL İMAJ TASARIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları