Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BAKANLIĞI ELİF KUŞLU PİŞKİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BAKANLIĞI ELİF KUŞLU PİŞKİN."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK BAKANLIĞI ELİF KUŞLU PİŞKİN

2 SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık hizmetlerinin bir bakanlık düzeyinde örgütlenmesi ilk kez 1920 yılında olmuştur. Sağlık Bakanlığı, 1981 yılında çıkartılan 181 sayılı Yasa Hükmündeki Kararnameye (KHK) ve bu kararnamede bazı değişiklikler yapan 210 sayılı KHK'ye göre hizmet vermektedir.

3 SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 181 sayılı yasa Hükmündeki Kararnameye göre görevleri şunlardır: Herkesin yaşamını bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, bunları uygulamak ve uygulatmak, bu konularla ilgili her türlü önlemi almak, gerekli örgütü kurmak ve kurdurtmak,

4 SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşmak, Koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamak,

5 SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak, Aşı, serum, kan ürünleri, İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ithal ve üretimlerini yapmak, yaptırtmak, bu işleri ve bu maddelerin tüketimlerini her safhada kontrol etmek,

6 SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
Mahalli idareler ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak çevre sağlığını ilgilendiren önlemleri almak ve aldırtmak,

7 SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu önlemler almak, Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,

8 SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak uluslararası ve yurt içindeki kurum kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

9 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ ÖRGÜTÜ
Sağlık Bakanlığının merkez örgütü; 1- Ana hizmet birimleri 2- Danışma ve denetleme birimleri 3- Yardımcı birimler

10 SAĞLIK BAKANLIĞI ANA HİZMET BİRİMLERİ
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı, Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'dır.

11 SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞMA VE DENETLEME BİRİMLERİ
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'dir.

12 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ ÖRGÜTÜ YARDIMCI BİRİMLER
Personel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü'dür.

13 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ ÖRGÜTÜ
Bakan kuruluşun en üst amiridir. Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Sağlık Bakanlığı'nın etkinlik alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

14 Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ

15 Müsteşar Bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın emirleri yönünde, Sağlık Bakanlığının amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.

16 Müsteşar Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

17 Müsteşar Yardımcıları
Bakanlık ana hizmet birimleri ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda müsteşara yardımcı olurlar. Sayıları altıdır.

18 Müsteşar Yardımcıları
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Abdülkadir ATALIK Dr. Rüstem ZEYDAN Dr. Cihanser EREL Dr. Mehmet Ulvi SARAN Uzm.Dr. Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU

19 SAĞLIK BAKANLIĞI ANA HİZMET BİRİMLERİ

20 SAĞIK BAKANLIĞI ANA HİZMET BİRİMLERİ
Sağlık Bakanlığı‘nın amaçlarını gerçekleştirebilmek için kurulun genel müdürlükler ve bağımsız daire başkanlıklarından oluşur. Bakanlıkta on adet ana hizmet birimi vardır.

21 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşların işletilmesi ile koruyucu hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.

23 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdürlüğün hizmet alanına giren etkinlikler yılında kurulan Sağlık Bakanlığı 'mn ilk bütçe tasarısında "Hıfzıssıhha Dairesi" olarak adlandırılan birim tarafından yürütülmüştür.

24 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Daha sonra, 1936 yılında çıkarılan 3017 sayılı "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Yasası'nda "Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğü" adını almıştır. Umum Müdürlüğü'nün görev alanı 3017 sayılı yasayla belirlenmiş ve 1963 yılında çıkarılan 4862 sayılı yasayla da "Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü" adını almıştır.

25 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlıkların yeniden düzenlenmesi ve çalışma esasları hakkında kararname ile yapılan reorganizasyonla Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 'Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü" adını almıştır.

26 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Yasa'nın uygulanması amacıyla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan "Sosyalleştirme Daire Başkanlığı" da 1983 yılına kadar hizmet verdikten sonra, 1982 yılında yapılan reorganizasyon sonrasında kurulan Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır.

27 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
(210 sayılı Yasa Hükmünde Kararname (KHK) ile değişik bent) Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, bu hizmetlere halkın katkı ve katılımını sağlamak, Bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama ve bağışıklama hizmetlerini yürütmek,

28 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
(210 sayılı KHK ile değişik bent) sağlıklı çevre sağlamak amacıyla çevre sağlığını ilgilendiren her türlü önlemi almak ve aldırmak ve gayrı sıhhi müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek ve gerekli denetimleri yapmak,

29 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Gıda ve katkı maddelerinin üretildiği işyerlerine çalışma izni vermek, gıda ve gıda katkı maddelerinin satıldığı işyerleri ile toplu tüketim yerleri ve buralarda satışa sunulan gıda maddelerini denetlemek, toplum sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımın sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak ve gerekli hallerde izin vermek,

30 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
İçilecek ve kullanılacak nitelikte su temini, sıcak ve soğuk hamamlar ile içmeceler tesisi, mezbaha inşaatı, mezarlıklar tesisatı ölü defni ve nakli işleri ve lağım ve tesisatı ile ilgili sağlık düzenlemeleri yapmak ve bunları denetlemek, insan sağlığını tehlikeye düşürecek etkenlerle mücadele etmek,

31 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Zehirli ve uyuşturucu maddelerle tıbbi ve yaşamı müstahzarları, insan sağlığında kullanılan her cins serum ve aşıları, bunların yapıldığı ve satıldığı yerleri denetlemek, Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmek, sağlık ocaklarını yataklı tedavi kurumları ile işbirliğini düzenlemek,

32 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Sanatlarını serbest olarak icra eden tıp ve tıp mensuplarının hizmetlerinin ve işyerlerinin sağlık ve teknik denetimini yapmak, ücret tarifelerini saptamak, Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmaktır.

33 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ
UZM.DR. MEHMET UĞURLU

34 İlgili Mevzuat Tarih :04.02.1329 Düstur Tertip :2
Türk Kodeksi Hakkında Yasa Yasa No: 767 Kabul Tarihi : Sular Hakkında Yasa Yasa No: 831 Kabul Tarihi : Sıcak ve Soğuk Maden Sularının istismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Yasa Yasa No: 927 Kabul Tarihi : Şeriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Misli Teammüller Aranılan Umuma Mahsus Memurun Muhakemati Hakkında Yasa Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvariarı Yasası Yasa No: 992 Kabul Tarihi : Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Yasası Yasa No: 3017 Kabul Tarihi :

35 İlgili Mevzuat Tababeti Adliye Yasası YasaNo:38 Kabul Tarihi :11.0U336
Gözlükçülük Hakkında Yasa Yasa No: 3958 KabulTarihi : Türk Tabipler Birliği Yasası Yasa No: 6023 KabulTarihi : S3 Hemşirelik Yasası Yasa No: 6283 KabulTarihi : Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Yasa Yasa No: 209 KabulTarihi : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Yasa

36 İlgili Mevzuat Yasa No: 224 KabulTarihi :05.01.1961
Nüfus Planlaması Hakkında Yasa Yasa No: 557 KabulTarihi : Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Yasa Yasa No: 2514 KabulTarihi : Sağlık Yasası Temel Yasası Yasa No: 3359 KabulTarihi : Devlet İhale Yasası Yasa No: 2886 KabulTarihi :

37 TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR Uzm.Dr. İsmail DEMİRTAŞ

38 TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri, 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Hükmünde Kararname'nin 10'uncu maddesi ile belirlenmiştir.

39 TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERÎ
Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumlan ile bu kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarını açmak, kapasitelerini artırmak, malî, idarî ve teknik her türlü işlemleri düzenlemek, bu işlemleri takip etmek, yürütmek ve gerektiğinde bu kurumları kapatmak,

40 TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERÎ
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı yataklı tedavi kurumları dışında kalan genel ve katma bütçeli kamu kuruluşlarına, özel sektöre, yabancılara ve azınlıklara ait yataklı tedavi kurumlarına açılış ruhsatı vermek, gerekenlerin yatak ve tedavi ücret tarifelerini tespit ve tasdik etmek, bu kurumların fiziki yapılarını tetkik etmek ve gerektiğinde çalışmalarını yasaklamak,

41 Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Görevleri
Memleketin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini sağlamak için kan merkezleri ve istasyonları açmak, açtırmak, bunları denetlemek ve gerektiğinde kapatmak, Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmaktır.

42 TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Özel hastanelerin ruhsat ve denetim işleri ve ağız sağlığı programlarının yürütülmesi de sorumluluklarındandır.

43 İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜR VEKİLİ Dr. Mahmut TOKAÇ

44 İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık hizmetlerinde kullanılacak ilaçların imali, ithali ve piyasaya arzı, eczanelerin açılışı ve çalışmalarının denetlenmesi ile ilgili görevleri vardır.

45 İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tıbbi müstahzarların ham ve yardımcı maddelerinin yurt içi ve yurt dışı maliyet etütlerini yapmak, ithalat ve/veya ihracatları için değerlendirmelerde bulunarak gerekli izinleri vermek,

46 İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kozmetik ürünlerinin ve kozmetik üretiminde kullanılacak maddelerin inceleme ve değerlendirmelerini yapmak, ithaline veya üretimine izin vermek, piyasa denetimlerini yapmak,

47 İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ruhsatlandırılmış tıbbi müstahzarların sınai maliyet etütlerini yapmak ve fiyat beyannamelerini değerlendirmek,

48 Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve müstahzarları ile yasa dışı uyuşturucu madde imalinde kullanılma potansiyeli olan bazı kimyasal maddelerin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yasal ticaretlerinin denetimini yapmak, yasa dışı uyuşturucu madde yakalamalarında muhbir ve güvenlik güçlerine ikramiye ödemesi ile ilgili işlemleri yapmak,

49 İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkemizde üretilecek, ithal edilecek tıbbı müstahzarlar için gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak ruhsat düzenlemek, gerekli durumlarda ruhsat iptal etmek,

50 Eczaneler ve ecza depolan ile kimyevi madde satışı yapan yerlere ilişkin açma, kapama, nakil, devir izinlerini vermek, denetimlerin yapılmasını sağlamak, gerekli önlemleri almak, Tıbbi müstahzar ve hammaddeleri ile tıbbı-cerrahi malzemelerin üretim yeri izinlerini vermek ve bu iş yerleri denetlemek,

51 Türk Farmakopesi ve uygulanacak standartlarla ilgili çalışmaları yapmak,
Genel Müdürlük etkinlik alanına giren konulara ilişkin mevzuat hazırlamak, uluslararası düzenlemeleri takip etmek ve bunların uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktır.

52 İlgili Mevzuat Türk Kodeksi Hakkında Yasa, Yasa No: 767 (R.G.'de Yay.Tar: 17, Sayı : 324) İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Yasası Yasa No: 1262 (R.G.'de Yay.Tar: Sayı : 898) İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Yasasına Yeniden Bazı Hükümler İlavesine Dair Yasa (R.G.'de Yay.Tar: Sayı : 4691) Eczacılar ve Eczaneler I lakkında Yasa. Yasa No: 6197 (R.G.'de Yay.Tar:24.l2.l953 -Sayı : 8591) Türk Eezaeılan Birliği Yasası. Yasa No: 6643 Tarih: Ecza Ticarethaneleri İle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kutlanılan Zehirli Ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Yasa. Yasa No: 984 R.G.'de Yay.Tar: Uyuşturucu Maddeler Murakabesi Hakkında Yasa. Yasa No: 2313 Tarih: Uyuşturucu Maddelerle İlgili Yasa. Yasa No: 3298 Tarih:

53 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DR. RIFAT KÖSE

54 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kadınların ve çocukların sağlığının korunması, gebelik ve doğuma ilişkin ve aile planlamasına yönelik hizmetlerin planlanıp yürütülmesi bu genel müdürlüğün sorumluluğundadır. 1965 yılında 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında yasanın çıkmasını takiben, hizmetin yürütülmesi için Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Aynı amaca yönelik hizmet veren Ana-Çocuk Sağlığı Müdürlüğü ile Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü 1982 yılında birleştirilerek Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü adını almıştır.

55 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğii'nün Görevleri
Aııa-çocuk sağlığı ve aile planlaması konularında ülkedeki durumu ve sorunları gözönüne alarak bu konularla ilgili amaçları belirlemek, bu amaçlar doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, bunları uygulamaya koymak, denetlemek, değerlendirmek, ülke çapında verilecek her türlü ana-çoçuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinde koordinatörlük yapmak,

56 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğii'nün Görevleri
Ailelerin istedikleri zaman, bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için aile planlaması hizmetlerinin etkili ve sürekli olarak verilmesini sağlamak, denetlemek, değerlendirmek, Hızla ilerleyen teknolojiyi izleyerek aile planlaması amacıyla kullanılan gebeliği önleyici yöntemler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yaparak, tespit edilecek yöntemlerin yaygın kullanılmasını sağlayıcı önlem ve görüşleri uygulamaya koymak,

57 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğii'nün Görevleri
İnfertilile tanısı konmuş evli kişilerin çocuk sahibi olmalarım sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak, Çocukların beden ve ruh sağlığını korumak için doğum öncesi, bebeklik ve süt çocukluğu, oyun çağı, okul çağı ve adölesan dönemlerinde bakım ve kontrollerinin yapılması için gerekli önlemleri saptamak, uygulamaya koymak, denetlemek ve değerlendirmek.

58 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğii'nün Görevleri
Ananın ve doğacak bebeğin, bedensel ve ruhsal sağlığını korumak için gebelik öncesi, gebelik sonrası bakını ve kontrollerinin yapılması için gerekli önlemleri almak, Ailelerin bedensel ve zihinsel özürlü çocuk sahibi olmalarını önlemek için gerekli tıbbi ve genetik danışmanlık hizmetlerinin planlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamaya koymak,

59 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nün Görevleri
Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği yaparak sağlık personelinin ana çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitimlerini sağlamak, Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması ve Sağlık Bakanlığı'nın diğer hizmetleri için gerekli olan materyalin basımına, stok ve dağıtımına olanaklar ölçüsünde yardımcı olmak, Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

60 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nün Görevleri
Gerek çocuk, gerekse ananın sağlığını korumak için doğumların sağlıklı koşullarda yapılmasını sağlayacak plan ve programlar yapmak, bunları uygulamaya koymak,denetlemek, değerlendirmek. Evlenecek ya da evli olan çiftlere kadın sağlığı, aile planlaması ve evlilik konularında tıbbi ve sosyal açıdan eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek önlemleri almak için plan ve programlar hazırlayarak uygulamaya koymak, bunları denetlemek,değerlendirmek,

61 İLGİLİ MEVZUAT 2827 sayılı Nüfus planlaması Hakkında yasa
510 sayılı rahim Tahliyesi ve sterilizasyon Hizmetlerinini Yürütülmesi ve denetlenmesine İlişkin Tüzük. 509 sayılı Nüfuz planlaması Hi,zmetlerini Yürütme Yönetmeliği 507 sayılı Nüfus planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Ana çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği Üremeye Yardımcı Tedavi merkezleri Yönetmeliği Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği

62 SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

63 SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıçta içtimai Muavenat İşleri Dairesi bünyesinde öğretim işleri şubesi olarak kurulmuş, 1960 yılında makam onayı ile Mesleki Murakabe Eğitimi Genel Müdürlüğü adını almış, 1963 yılında Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü olarak kurulmuş (225 sayılı yasa), 1982 tarihinde ise Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü adını almıştır.

64 SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
14 Aralık 1983 tarihli 181 sayılı yasa ile “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilat ve Görevleri hakkında Yasa Hükmünde Kararname “ile Bakanlık ana hizmet birimleri arasında yer almıştır.

65 SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Sağlık meslek eğilimini, Türk Milli Eğilim Temel Yasası ve mesleğin özel ve genel amaçlan doğrultusunda yürütmek, Sağlık personeli yetiştirmek üzere orta ve yüksek dereceli okulların açılması için gerekli plan ve programların yapılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

66 SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olanlar hariç, Bakanlık dışı özel ve resmi kurumlarca açılması planlanan orta dereceli sağlık meslek okullarının açılış hazırlıklarını incelemek, incelettirmek ve değerlendirmek, açılanların mesleki eğitim yönünden denetimlerini yapmak,

67 SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Ders programlarının geliştirilmesi, yeni açılacak bölüm veya okullar için ders programı lıa/ırlanması, eğitimle ilgili ınev/uatm geliştirilmesi, değiştirilmesi veya yeniden ha/ırlanması, yurt içi ve yurt dışı mesleki okullardan mezun olanların diplomalarının tetkik, tescil ve İşlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

68 SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Bakanlığın yayın hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, 212 K,H.K. Halk sağlığı eğitimini düzenlemek ve yürütmek, Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

69 SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRÜ
Uzm. Dr.Sinan YOL

70 SITMA SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

71 SITMA SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sıtma mücadelesi hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi görevini yürütür.

72 SITMA SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Sıtma mücadelesi hizmetlerini etkin bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere hizmetin gerektirdiği plan ve programların, politikaların tespitine yardımcı olmak ve bu plan, programlan uygulamak, Sıtma hastalığının önlenmesine katkı sağlamak amacı ile uluslararası ve yurt içindeki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

73 İlgili Mevzuat Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa HükmündeKararname: 181 sayılı K.11.K. Tarihi: Resmi Gazetede Yayım Tarihi ve Sayısı: 14 Aralık 1983; 18251 1593 sayılı Umumi Hıizıssıhha Yasası: Resmi Gazetede Yayım Tarihi ve Sayısı: 6 Mayıs 1960; 1489 Üç. Fasıl Sıtma ile Mücadele Madde 97 ve Madde 98 Sıtmanın imhası Hakkında Yasa Tarihi: Resmi Gazetede Yayım Tarihi ve Sayısı: 11.Ocak. 1960:10402 Sıtma ve Frengi İlaçları için Yasa: 07.Haziran.1935 Resmi Gazetede Yayım Tarihi ve Sayısı: 15.Haziran. 1935:3029

74 SITMA SAVAŞ DAİRE BAŞKANI Uz. Bio. Saffet ES

75 VEREM SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

76 VEREM SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Veremle mücadeleyi etkin bir biçimde yürütmek, veremin ülkede yayılmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri almakla görevlidir.

77 VEREM SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Verem savaşı hizmetlerinin etkin bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere, hizmetin gerektirdiği plan, program ve politikalarının tespitine yardımcı olmak ve bu plan ve programları uygulamak, Ülkemizde veremin yayılmasına karşı koruyucu her türlü önlemi almak, hastaların kontrol ve tedavi altında bulunmalarını sağlamak,

78 VEREM SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Fertlerin organize toplulukların, hasta ve çevresinin eğitimini yapmak, Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

79 İlgili Mevzuat tarih ve 1489 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfetssıhha Yasası 15.4,1949 tarih ve 7183 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tarih ve 5368 sayılı Verem Savaşı Hakkında Yasa tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve Verem Savaşı İle İlgili Yasa tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tarih ve 2908 sayılı Verem Savaşı ve Verem Savaşı Derneği île İlgili Yasa tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tarih ve 181 sayılı Yasa Hükmünde Kararname tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tarih ve 190 sayılı Yasa Hükmünde Kararname

80 18.6.1984 tarih ve 18435 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan 8.6,1984 tarih ve 210
sayılı Yasa Hükmünde Kararname Verem Savaşı Hizmetleri ile İlgili 1990 tarihli yönerge tarih ve 2220 sayılı genelge tarih ve 1765 sayılı genelge tarih ve 206 sayılı genelge tarih ve 394 sayılı genelge tarih ve 801 sayılı genelge tarih ve 800 sayılı genelge tarih ve 800 sayılı genelge 12. l tarih ve 5320 sayılı genelge (AY/GÜN?) 1989 tarih ve 5320 sayılı genelge tarih ve 1234 sayılı genelge tarih ve 235 sayılı genelge tarih ve 474 sayılı genelge tarih ve 475 sayılı genelge

81 VEREM SAVAŞ DAİRE BAŞKANI Dr. Emel KİBAROĞLU

82 KANSER SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

83 KANSER SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kanserle savaş hizmetlerini planlamak, uygulamak, bu hizmetin organizasyonunu sağlamak, kanserle ilgili kayıtları tutmak, araştırma ve incelemeler yapmak bu dairenin görevleridir.

84 KANSER SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Kanserle savaş hizmetlerini planlamak, uygulamak ve bu hizmetlerin organizasyonunu sağlamak, istatistiksel bilgileri toplamak, araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve bunları yapmayı özendirmek, alınması gerekli önlemleri saptamak, uygulamak ve uygulatmak, Sağlık tesisleri kurmak ve kurdurmak,

85 KANSER SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Kanserle savaş alanında hizmet veren sağlık tesis ve kuruluşların tespit edilecek standartlar içinde açılışına izin vermek, etkinliklerini denetlemek ve yönlendirmek. Halkın gönüllü katılımını ve yardımını sağlamak, gerçek ve tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak ve olanaklar ölçüsünde bunlara yardımda bulunmak ve yol göstermek,

86 KANSER SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Personelin yetiştirilmesi konusunda gerekli önlemleri saplamak ve bu önlemleri uygulamak ve uygulatmak, Halkın eğitimi için gerekli hizmetleri diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütmek, Bakanlıkça verilen diğer görevlen yapmak.

87 İlgili Mevzuat 14 Aralık 1983 tarih ve sayı ve 181 sayılı Bakanlığın Teşkilat ve Görevlen Hakkında Yasa Hükmünde Kararname Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği: Resmi Gazete 14 Aralık 2000 tarih ve sayılı, sayfa:?-11 Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği: Resmi Gazete 14 Aralık 2000 tarih ve sayılı, sayfa: 12-16

88

89 KANSER SAVAŞI DAİRE BAŞKANI
Prof Dr. A. Murat TUNCER

90 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

91 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bakanlığın yabancı ülke kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenleme ve konu ile ilgili hizmetleri yürütme görevlerini yapar. Bu daire, doğrudan sağlık hizmeti yapmamaktadır.

92 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Birleşmiş Milletler ve milletlerarası diğer çeşitli kuruluşlar ile Bakanlık arasında sağlık alanında yapılacak anlaşmalar ile ilgili çalışmaları düzenlemek, Kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek, dış burs ve kurslara araç, gereç ve teknik yardımları sağlamak, Bakanlığın yabancı ülkelerle olan ilişkilerini düzenlemek ve konu ile ilgili hizmetlerini yürütmek,

93 Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak, Bu görevleri çerçevesinde;
Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında iletişimi sağlamak, Uluslararası ilişkiler ile ilgili olarak da, Bakanlığımız birimleri ile yabancı ülke kuruluş ve kişiler arasında koordinasyonu sağlamak

94 İLGİLİ MEVZUAT Milletlerarası Andlaşmaların yapılması, yürürülüğü ve Yayınlaması ile bazı andlaşmalrın yapılması için Bakanlar Kurulundan Yetki verilmesi Hakkında yasa. Pasaport Yasası Yurtdışına geçici görevle gönderilecek ve pasaport alacak personel hakkında Yönetmelik Pasport alacak personel hakkında yeni düzenleme Yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkında yasa Harçlar Yasası Yurtdışına çıkışlarda Harç alınmasına ilişkin Yönetmelik Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek devlet memurları hakkında yönetmelik Başbakanlık personel ve prensipler genel müdürlüğünü VIP salonları ile ilgili genelgeler Başbakanlık Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğünün Eskortluk Hizmetleri ile ilgili genelgesi

95 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANI
Kamuran ÖZDEN

96 AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde, Sağlık Bakanlığının sorumluluk alanına giren konularda, AB mevzuat uyum çalışmalarını yürütmek, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere 4 Mayıs 1989 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda Avrupa Topluluğu ile ilgili birimler kurulmasını öngören 367 sayılı yasa hükmündeki kararname ile Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı, Bakanlık Teşkilat Şemasında ana hizmet birmlerinden biri olarak müstakil daire başkanlığı şeklinde kurulmuştur.

97 AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Ülkemizin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde; Bakanlığımız görev alanına giren konularda Bakanlığımız adına, hükümet programlarında ve kalkınma planlarında öngörülen amaçlara ulaşmak için, gerekli çalışmaları sürekli, etkili ve verimli bir biçimde yürütmek.

98 AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Gümrük Birliği ve "Aday Ülke" statüsü çerçevesinde nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla, yurt içi ve yurt dışı eğitim programları hazırlamak veya diğer kurumlarca hazırlanan programlara Bakanlığımız personelini katılımım sağlayarak, personeli eğitmek.

99 AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Avrupa Birliği'nin tıp ve sağlık araştırma programlarına katılmak, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Bakanlığımız teknik dairelerince yürütülen veya hazırlanacak projelerin Avrupa Birliği tarafından finanse edilmesini sağlamak, projelerin düzenli, etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesi için, ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

100 AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Gümrük Birliği ve "Aday Ülke" statüsü çerçevesinde, Türk Mevzuatınm AB Mevzuatma uyum çalışmalarında, Bakanlığımız teknik daireleri ile ilgili kamu kurumve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

101 DAİRE BAŞKANI Dr. Arslan ÜMİT GİRAY

102 Teşekkürler Elif PİŞKİN


"SAĞLIK BAKANLIĞI ELİF KUŞLU PİŞKİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları