Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış BUS-275 Yard. Doç. Erlan Bakiev 1-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış BUS-275 Yard. Doç. Erlan Bakiev 1-1."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış BUS-275 Yard. Doç. Erlan Bakiev 1-1

2 Bölüm1 Örgütsel Davranış’a Giriş Örgütsel Davranış Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge çeviri 1-2

3 Bu Kısmı Okuduktan Sonra, Şunları Yapabiliyor Olacaksınız: 1-3 1. Örgütsel Davranış (ÖD) tanımı 2. Sistematik Çalışmanın ÖD’ye kattı ğ ı der ğ erin alnatımı 3. ÖD katkıda bulunan genel davranış disiplinleri belirlemek. 4. Bazı mutlaklara ÖD’ye nasıl uygulandı ğ ını göstermek 5. Yöneticilerin ÖD uygulrken karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları belirlemek. 6. ÖD’de üç seviyeli analizi belirlemek.

4 Örgütsel Davranış Alanı 1-4 ÖD kişilerin, grupların ve yapıların kurumlara olan etkisini inceleyen bilim dalıdır. Asıl amacı ise bu bilgiyi kurumsal etkilili ğ ini geliştirmektir.

5 Örgütsel Davranış Alanı 1980 lilere kadar yönetim bilimi ve yöneticiler daha çok çevresel sorunlara odaklanıyordu (teknik beceri, muhasebe, finans gibi). Daha sonra araştırmacılar ve yöneticiler insan davranışını anlama yöneticilerin ve kurumun etkilili ğ inde çok büyük rolü oldu ğ unu anladular

6 ÖD’nin Odak Noktaları 1-6  İ ş  Görev  Devamsızlık  İ şten ayrılma  Verimlilik  İ nsan performance  Yönetim

7 Sistematik İ ncelemeyi Sezgisel Tamamlama 1-7  Sezgi: senin içinden gelen bir his ile davranışı anlatma  Sistematik inceleme davranışın daha kesin tahmin edilmesidir  Bir davranışın rastsal olmadı ğ ını farzediyor  Temel tutarlılıklar davranışıın altını çiziyor  Bunlar kişisel farklılıkları yansıtan belirleyicilerdir

8 Systematic Study 1-8  İ lişkileri inceliyor  Sebep sonuç ilişkisini ba ğ daştırmaya çalışıyor  Sonuçları bilimsel delillere dayandırmaktadır:  Kontröllü koşullar altında toplanmış veriler.  Makul ve titiz bir şekilde ölçülmüş ve yorumlanmış veriler

9 Kanıta Dayalı Yönetim 1-9  Sistematik incelemeyi tamamlar  Kararları en iyi mevcut bilimsl delillere dayar  Yöneticilerin fikir ve düşüncelerinde daha bilimsel olmalarına iter

10 ÖD’ye Katkıda Bulunan Disiplinler 1-10 Psikoloji (insan hayvan dav. de ğ işikler) Sosyal Psikoloji (Sosyoloji ve psikoloji arasında) Sosyoloji ( İ nsan ve çevresi arasındaki ilişki) Antropoloji (toplulukları inceleyen bilim dalı) Mikro: Kişi Makro: Gruplar & Kurumlar

11 ÖD’de Bazı Mutlaklar 1-11  Basit ve kesin genelleme yapmak imkansızdır  İ nsan kompleks ve farklı (çeşitli) varlıklardır  ÖD kavramlar durumsal koşulları yansıtmalıdır: durumsallık de ğ işkenler Durumsallık De ğ işken (Z) Ba ğ ımsız De ğ işken (X) Ba ğ ımlı De ğ işken (Y) Amerkan Kültüründe Patron “başparmakyukarı” İ ltifat olarak anlaşılır Iranian veya Avustralya Kültürlerinde Patron “başparmakyukarı” Hakaret olarak anlaşılır

12 ÖD için Engeller ve Fırsatlar 1-12  Ekonomik Baskıya Yanıt Verme  Küreselleşmeye Yanıt Verme  İ şyeri Çeşitlili ğ i Yönetme  Müşteri Hizmetini Geliştirme  İ nsan yeteneklerini Geliştirme  Yenilikçili ğ i ve De ğ işimi Teşfik etme  “Geçicilik” ile Baş Etme  A ğ Organizasyonlarda Çalışma  İ şçilere İ ş-Yaşam Çatışmalarında Yardımcı olma  Etik Davranışları Geliştirme

13 Ekonomik Baskıya Yanıt Verme 1-13  Zor ekonomik durumlarda etkili yöneticilik (yönetim) özellikle önem taşır.  İ şçiler yöneticilerinden kriz ortamın belirsizliklerinden bir güvence sa ğ lamasını isterler

14 Küreselleşmeye Yanıt Verme 1-14  Yurt dışı görevlendirmelerin artışı  İ şgücünde farklı ihtiyaç ve ilham kaynakları vardır  Farklı kültürlerden insanlarla çalışma  Yerli motivasyon teknikleri ve yönetim tarzı çalışmayabilir  İ şlerin daha ucuz işgücü sahip ülkelere kayışı

15 İ şyeri Çeşitlili ğ i Yönetme 1-15 İ şyeri Çeşitlili ğ i: Kurumlar cins, yaş, uyruk, etnik köken gibi kişilik demogarfik açısından daha heterojen bir hale geliyorlar

16 Çeşitlilik Uygulamaları 1-16  İ şgücü çeşitlili ğ i: farkli şahısların (cins, uyruk, görüş) bir yerde çalışmasını kabul etmedir.  Yöneticiler burda herkese eşit davranma analyışından kayarak artık bu çeşitlili ğ i nasıl koruyarak kuruma fayda getirebilirim düşüncesini korumalı

17 Müşteri Hizmetini Geliştirme 1-17  Gelişmiş ülkelerde insanların ço ğ unlu ğ u hizmet sektöründe çalışmaktadırlar ve dolayısıyla müşterileri memnun etmeyi bilmelidirler  Kişilerin yetenekleri bugünün kurumların başarısında çok önemlidir.

18 Yenilikçili ğ i ve De ğ işimi Teşfik etme 1-18  Esneklik  Kalite Geliştirme  Rekabetçi Kalmak

19 Geçicilik 1-19  İ şin nevi gittikçe de ğ işiyor  Hedefte kalabilmek için işçilerin yetenekleri yenilenmesi şart  Çalışanlar de ğ işim ile baş edebilmeli  Çalışanlar esneklik, Employees need to be able to cope with flexibility, anilik ve belirsizliklerle baş edebilmeliler

20 A ğ Organizasyonlarda Çalışma 1-20  Yöneticiler bugunku online çevreye yetenek ve iletişim stili olarak uyum sa ğ lamalı

21 İ şçilere İ ş-Yaşam Çatışmalarında Yardımcı olma 1-21 İş ve iş-dışı faaliyetler arası sınır çizgizi artık çok bulanıktır Bunun sonucu da kurumlarda çok çatışma yaşanmaktadır

22 Etik Davranuşı Geliştirme İşyerinde herzaman etik ikilem ve seçimlerle karşı karşıyayız Rüşvet alan yöneticinin gerekçesi “herkes yapıyor” Yöneticiler herkese eşit davranmalı ve etik ortam hazırlamalı

23 Pozitif (Olumlu) Düşünme 1-23  İ şyerinde olumlu çalışma ortamı oluşturmak bir rekabetçi avantajdır  Positive Örgütsel Bilimi (Pozitif ÖD):  Bu bilim dalı kurumların nasıl insan etkinli ğ ini oluşturulması, canlılık ve geri toparlamayı geliştirme ve potansiyelleri keşfetmeyi inceler  Çalışanların zayır yanları degil güçlü yanlarına odaklanır

24 ÖD Analizinde Üç Seviye 1-24 Bölüm 2 - 7 Bölüm 8 - 13 Bölüm14 - 16 Kitap Planı Kurumsal Seviye Gurup Seviye Bireysel Seviye

25 Yöneticilere Uygulama 1-25  ÖD şunlarla yardımcı olur:  İ nsanların yeteneklerini geliştirmede fikir  İ şgücü çeşitlili ğ ni önemseme  Güçlendirme ve olumlu iş ortamı oluşturma  İ şyerinde de ğ işimle baş etme  “Geçicilik” çevresinyle baş etme  Etik olarak sa ğ lam çalışma ortamı oluştırma

26 Unutmayın… 1-26  ÖD’nin asıl amacı kurumlarda insan davranışın anlamak ve tahmin edebilmek  Temel tutarlılıklar davranışların temelini oluşturur  Bugun, ÖD kavramını alnlama eskisinden çok daha önemlidir.  Hem yönetici ve hem de çalışan geçicilikle baş etmeyi ö ğ renmeli

27 Özet 1-27 1. ÖD tanımı 2. ÖDnin sistematik incelemesine önem verme 3. ÖD’a katkıda bulunana ana bilim dalları 4. ÖD’de uygulanan bazı mutlakların gösterilmesi 5. Yöneticilerin ÖD kavramlarını uygularken ortaya çıkan ana engel ve fırsatlerın tanımlanması 6. ÖD’ın üç seviyeli analizini gösterilmesi


"Örgütsel Davranış BUS-275 Yard. Doç. Erlan Bakiev 1-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları