Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTO Hukuk Danışmanı Av. O

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTO Hukuk Danışmanı Av. O"— Sunum transkripti:

1 İŞYERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA SON DURUM DR AYTUĞ BALCIOĞLU 25 ARALIK 2010
İTO Hukuk Danışmanı Av. O. Meriç Eyüboğlu’nun sunumundan yararlanılmıştır

2 İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞYERİ SAĞLİK BİRİMLERİ
İLK OLARAK 1930 yılında kabul edilmiş olan sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun maddesi ile düzenlenmişti. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun maddesinde, tarihinde yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 91. maddesinde yılında yürürlüğe giren İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte alana ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

3 2003 YİLİNDA İŞ KANUNUNA GİRDİ
4857 sayılı yeni İş Kanununda, (önceki) 1475 sayılı İş Kanunundan farklı olarak işyeri hekimliği ve işyeri sağlık birimlerinin oluşumuna açıkça yer verildi; ayrıntılı düzenlemeler yönetmeliğe bırakıldı.

4 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hazırlandı ve tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5 Yönetmelik ile İşyeri hekimlerinin eğitim ve sertifikalandırılmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tek yetkili hale getirildi İşyeri hekimlerinin görevlendirilmelerinde Türk Tabipleri Birliği’nin yasal yetkileri göz ardı edildi İşyeri hekimlerinin görevlerini yapabilmeleri için gerekli olan mesleki bağımsızlık yok sayıldı.

6 DANİŞTAY 10. DAİRESİNİN, 28.2.2006 TARİHİNDE VERDİĞİ GEREKÇELİ KARARİ İLE
Yönetmeliğin 4, 18, 19 ve 20. maddelerin yanı sıra 25. ve 26. maddelerinin iptaline karar verildi. Böylece Yönetmelik’in; işyeri hekimini “yeniden” tanımlayan 4. maddesi, işyeri hekimi sertifikasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilmesini düzenleyen 18,19,20. maddeleri işyeri hekimliği atanmasında meslek odasının yetkisini kaldıran 25. maddesi ile, işyeri hekiminin görevine son vermede, işverenin fesih yetkisinin her koşulda varlığını ve geçerliliğini düzenleyen 26. maddesi iptal edildi.

7 02.01.2006 tarihli ve 3-255 Ek sayılı Genelge
tarihli 2007/ 21 sayılı “hekim yetkilendirme sistemi” konulu genelge Ve 2008…

8 İLK ADIM İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
tarihinde İş Kanunu’nun 81. maddesi değişti ve ‘devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinde çalıştıracakları personel aracılığı ile verebilecekleri gibi, işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak verebilecekleri’ düzenlendi

9 Bu birimlerin kuruluş ve işleyişleri ile buralarda görevlendirilecek hekim, uzman ve diğer personel ile ilgili düzenlemelerin yönetmelikle yapılması öngörülmüştü. “Beklenen” Yönetmelik, işverenleri bu ‘külfetten kurtarma’ mantığıyla hazırlanarak tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokuldu.

10 İKİNCİ ADIM YÖNETMELİK
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

11 YÖNETMELİK ÖZETLE; • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ilgili mevzuat ile tanınmamış olan “yeni” yetkiler veriyor, • İşyeri sağlık birimlerinin çalışmalarını kağıt üstünde çalışmaya indirgeyerek, işçi sağlığının korunmasındaki etkinliğini ortadan kaldırıyor, • Bütün işyerlerinde işçi sağlığının korunmasına yönelik düzenleme yapmak yerine, ortak sağlık birimlerini işyeri dışına çıkartıp, kâr amaçlı kuruluşlar haline getirerek hizmetin niteliğini değiştiriyor,

12 YÖNETMELİK ÖZETLE; •  Özel tüzel kişileri de eğitim verebilir hale getiriyor, • İşyeri hekimlerinin mesleki bağımsızlığını sağlayacak tek bir düzenlemeye dahi yer vermiyor, • İşçi başına yılda 30 dakika ayrılması düzenlemesini, 3 dakikaya indirerek, aslında bu işlerin hiç yapılmamasını öngörüyordu. 

13 DAVA AÇTIK 1- İşyeri hekiminin eğitimi ile ilgili (Eğitim kurumları ve yetkilendirilmeleri, eğitimin kapsamı, eğiticilerin nitelikleri, sınav yöntemi yönlerinden) 2- Ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile ilgili (Herhangi bir yasal düzenlemeye dayanılmaksızın ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulmasına izin verilmesi, Ortak Sağlık Birimi Sözleşmesinde işyeri hekimine yer verilmemesi yönlerinden) 3-İşyeri hekimliğinin nitelikli biçimde yapılabilmesi ile ilgili (işyeri hekimlerinin çalışma süreleri, tedavi edici birinci basamak hizmetlerinin de işyeri hekimine yüklenmiş olması, tehlike sınıflarının belirlenmesi yöntemi, yardımcı personele yer verilmemesi, işyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde Tabip Odası yetkisine yer verilmemesi yönlerinden)

14 DAVA AÇTIK 4- Mesleki bağımsızlıkla ilgili (Mesleki bağımsızlık, işyeri hekiminin görevine istenildiği gibi son verilmesi/güvencesizlik, işyeri hekiminin yetkileri yönlerinden) 5- Sertifikalarla ilgili (Bakanlık tarafından verilen sertifikaların geçerliliği, Üniversiteler ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen sertifikaların geçerliliği yönlerinden) 6- Genel Müdürlükçe yetkilendirmeye olanak veren hükümler yönünden yargıya taşındı.

15 MAHKEME Sağlık Bakanlığı'ndan ve Çalışma Bakanlığı'ndan bir takım hususların sorulması ile davalı Çalışma Bakanlığı'nın davaya yanıtlarını sunmasına; ara kararı yanıtlarının alınması ve davalının davaya yanıtlarını vermesine kadar dava konusu Yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. (Danıştay 10.Dairesi’nin 2010/696 E. sayılı kararı)

16 ÜÇÜNCÜ ADIM “EĞİTİM” ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDE “EĞİTİM KURUMU YETKİ BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN KURULUŞLAR”  BAŞLIĞI ALTINDA YAYIMLANAN İLAN VE ÖZEL ŞİRKETLERİN İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ VERMESİ

17 23 Aralık 2009 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi web sitesinde “Eğitim Kurumu Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanan Kuruluşlar” başlığı altında 11 özel hukuk tüzel kişisinin isimleri yayımlandı; yetki belgelerinin düzenlenmesi için istenen ücreti yatırmalarının yeterli olduğu da, aynı ilanda açıklandı.

18 DAVA AÇTIK İşlemin dayanağı olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’in 40. maddesi “İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, kuruluş kanunlarında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini verme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenir.”

19 Oysa Bakanlığa ilgili mevzuat ile verilen görev; iş sağlığı ve güvenliğini düzenleme ve denetlemedir. İşyeri hekimliği eğitimin asıl olarak üniversiteler tarafından verilmesi gerektiği ve yükseköğretim ile ilgili özellikle uzmanlık konularında bakanlıkların doğrudan yetki ve görev almalarının Anayasa’ya aykırı olduğu, yargı kararlarında da açıkça yer almaktadır. Bakanlığın kendisinin bile sahip olmadığı bir yetkiyi, herhangi bir özel kişi ya da kuruluşa devrederek, ‘işyeri hekimliği sertifika eğitimi’ verme yetkisi tanımasının hukuka uygun olmayacağı açıktır.

20 MAHKEME 11 özel hukuk tüzel kişisine işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu yetki belgesi verilmesine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 40. maddesinde yer alan “…veya özel hukuk tüzel kişileri” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu kararla, şirketler, vakıflar ve benzeri kuruluşların Çalışma Bakanlığı'ndan yetki alarak işyeri hekimliği eğitimi vermesi durdurulmuş oldu

21 DÖRDÜNCÜ ADIM TEBLİĞ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

22 Tebliğ 9.12.2009 tarihinde yürürlüğe girdi
Yönetmelik’e göre; - az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000 (bin) ve daha fazla işçi çalıştıran, - tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 (yediyüzelli) ve daha fazla işçi çalıştıran, - çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500 (beşyüz) ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İSGB) kurulması zorunlu olduğu halde, Tebliğ ile bu işyerlerinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) hizmet vermesinin önü açıldı.

23 tebliğ Böylece OSGB’ler, yukarıda aktarılan işyerleri ile sözleşme imzalayamayacak ama “İSGB kurarak alt işveren olarak hizmet verebilecektir!!!!” Böylece işçi sayısı ve tehlike sınıfı ne olursa olsun, hizmetin OSGBler eliyle yürütülmesi mümkün hale geldi. 

24 Tebliğ • İşverenlerin, bu hizmeti OSGB’lerden alması da özendirilmekte, bu halde Yönetmelikte öngörülen bina ve donanım şartının aranmayacağı belirtilmekteydi.  • TTB’nin üniversiteler ile birlikte yürüttüğü işbirliği ve işyeri hekimliği eğitimini engellemek için; “Yetkilendirme zorunluluğu bulunmayan eğitim kurumlarının (Üniversitelerin) yetkilendirme zorunluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ve/veya özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yaparak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermeleri, ancak Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmeleri şartıyla mümkündür. Aksi halde bu eğitimler sonucu verilen belgelere sahip olan adaylar,  yapılacak sınavlara giremezler.” düzenlemesi getirilmişti.

25 Tebliğ Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde; TTB’nin Üniversiteler ile birlikte düzenlediği eğitim süreci yok sayılarak, yargı kararlarına da aykırı olarak tarihinden sonra düzenlenen işyeri hekimliği sertifikaları geçersiz ilan edilmişken, Tebliğde “Yenileme eğitiminin” ayrıntıları düzenlenmişti. Buna göre 7 yılını doldurmuş olan işyeri hekimleri, tarihine kadar yenileme eğitimine katılmak şartıyla 7 yıllık vize alabileceklerdi.

26 DÖRDÜNCÜ ADIM KANUN 6009 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 1 Ağustos tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

27 MADDE 48- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Bu Kanunun uygulanması bakımından; a) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimler, işyeri hekimini; mühendis, mimar ve teknik elemanlar ise iş güvenliği uzmanını, b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler ortak sağlık ve güvenlik birimini, c) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapacak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler eğitim kurumunu, ifade eder."

28 MADDE 49 - 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususlar, bu birimlerde bulunması gereken araç, gereç ve teçhizat ile görevlendirilecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri ile eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ilgili tarafların görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İşyeri hekimlerinin, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmeleri ve hizmet verilen işyerlerinde çalışan işçilerle sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmeleri hususunda diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz."

29 MADDE 50- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiş, takip eden bent buna göre teselsül ettirilmiştir. "m) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek,"

30 27 Kasım 2010 Danıştay Kararıyla bir çok hükmünün yürütmesi durdurulmuş olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin yerine geçmek üzere üç ayrı yönetmelik yayımlandı: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

31 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin belgelendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

32 Yönetmelik, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan işyerlerini kapsıyor.
İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı, İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekim, İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri,

33 İŞYERİ SAĞLİK VE GÜVENLİK BİRİMİ
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personeli ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde bunlara ilave olarak tehlike sınıfına uygun en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur.

34 Ortak sağlik ve güvenlik birimi
OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan; a) En az bir işyeri hekimi, b) En az bir iş güvenliği uzmanı, c) En az bir diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur. Bu kişiler, birden fazla ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alamaz. OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

35 Önceki yönetmelikle farkliliklar
Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurucusunun veya kurucu ortaklarından en az birinin işyeri hekimi veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olması zorunludur. Bu kurucular, birden fazla ortak sağlık ve güvenlik biriminde kurucu olamazlar. Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurucusunun veya kurucu ortaklarından birinin işyeri hekimi olması halinde işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü, iş güvenliği uzmanı olması halinde ise iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü aranmaz. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer personelin hizmet vermesi sağlanır.

36 Ortak sağlik ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi
OSGB’ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir, Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, belirtilen şartları taşımaları halinde, Bakanlıkça yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgelerinin, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. (daha önce 3 yıldı)

37 İSGB ve OSGB’lerinin görev, yetki ve sorumluluklari
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden, b) İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden, c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden, ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından, d) Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından, e) İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, sorumludurlar. (önceki yönetmelikte “ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.” )

38 Görevlendirme belgesi ve sözleşme
(1) İSGB’lerde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında; OSGB’lerde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile OSGB arasında sözleşme imzalanır. (2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.

39 GEÇİCİ MADDELER 16/12/2003 tarihinden önce verilen işyeri hekimliği belgeleri Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği belgeleri, 15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça verilen iş güvenliği uzmanlığı belgeleri ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgeleri geçerlidir. 15/8/2009 tarihinden önce iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığınca verilen eğitim sonrasında iş güvenliği uzmanlığı sertifikası alanlardan, Bakanlıkça belirlenecek ilave yüz saatlik iş güvenliği uzmanlığı eğitimini tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlara mevcut düzenlemeler esas alınarak iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.

40 Mevcut OSGB ve eğitim kurumları GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça yetkilendirilen OSGB ve eğitim kurumları, Bakanlıkça yeniden belirlenen yer ve donanım ile ilgili şartları en geç altı ay içerisinde, diğer şartları ise otuz gün içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. Belirlenen süre içerisinde şartları yerine getirmeyen OSGB ve eğitim kurumlarının yetki belgeleri iptal edilir. Eğitimi tamamlayanlar GEÇİCİ MADDE 3 – (1) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca düzenlenen eğitimleri tamamlayanlar bu Yönetmelik kapsamında yer alan eğitimleri tamamlamış sayılırlar ve düzenlenecek sınavlara katılmaya hak kazanırlar.

41 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile işyeri hekimliği hizmeti verecek toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilmesi ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Yönetmelik, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan işyerleri ile toplum sağlığı merkezlerini ve eğitim kurumlarını kapsıyor.

42 tanimlar Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 45 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen belgeyi, Eğitim kurumu: İşyeri hekimliği eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri, İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi, Sorumlu müdür: TSM ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan, TSM için tam süreli görevlendirilen işyeri hekimini veya Sağlık Bakanlığı tarafından atanan yöneticiyi; eğitim kurumu için ise tam süreli istihdam edilen ve işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip kişiyi, Toplum sağlığı merkezi (TSM): İşyeri hekimliği hizmeti vermek üzere yetkilendirilen Sağlık Bakanlığına bağlı toplum sağlığı merkezlerini, ifade eder.

43 Toplum Sağliği Merkezi
TSM’lerde işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için; a) En az bir işyeri hekimi, b) En az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur. TSM, işyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu birimlerde, 10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene odası, 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası ile 12 metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunur. TSM, işyeri hekimliği hizmetini, işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. İşyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır.

44 İŞYERİ HEKİMLERİ İşyeri hekimliği belgesi;
a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere, b) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara, c) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına istekleri halinde, Ek-6’daki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

45 ÇALİŞMA SÜRELERİ (1) a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika, b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika. (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir. (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.

46 ÇALİŞMA SÜRELERİ (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir. (5) İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

47 Eğitim kurumlari Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu
MADDE 27 – (1) Eğitim kurumları, işyeri hekimliği eğitim programı için işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip; biri hekim, diğeri işyeri hekimi veya halk sağlığı uzmanı olmak üzere iki hekim ile tam süreli, müfredatta belirtilen konulara uygun işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip diğer eğiticiler ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapar. (2) Bir eğitim kurumunda tam süreli iş sözleşmesiyle görev yapan eğitici başka bir eğitim kurumunda herhangi bir görev alamaz. (3) Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan eğiticilerden biri, aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.

48 İŞYERİ HEKİMLERİNİN EĞİTİMLERİ
MADDE 30 – (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır. (2) İşyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

49 Sınavlar MADDE 32 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. (2) Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar. (3) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

50 İŞYERİ HEKİMLİĞİ YAPANLARİN DURUMU
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/5/2006 ilâ 15/8/2009 tarihleri arasında, işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmayan hekimler arasından işyerlerinde hekim görevlendiren işverenler, bu hekimlerin hâlen kendi işyerinde çalışıyor olması ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilecek olan bildirim formu kullanılarak bu Yönetmeliğin yayımından itibaren iki ay içinde Bakanlığa yazılı bildirimde bulunmaları şartıyla, bir yıl süreyle daha işyeri hekimliği hizmetlerini bu personel marifetiyle yürütebilirler. İki ayın dolmasından sonra yapılacak bildirimler geçerli sayılmaz ve yapılan bildirimlerin geçerliliğinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

51 Mevcut eğitim kurumlarinin durumlari
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu yetki belgesi almış olan kurumlar, bu Yönetmelikte belirlenen yer ve donanımla ilgili şartları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay, diğer şartları ise otuz gün içinde yerine getirir. Belirlenen süreler içinde şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarının yetki belgeleri iptal edilir.

52 VİZESİ DOLMUŞ İŞYERİ HEKİMLERİNİN DURUMLARİ
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Belge alma tarihine göre vize süresi dolmuş olan işyeri hekimlerinin belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

53 Yargi kararlari yok sayilmaktadir.
Şimdiye kadar oluşturulan içtihatlar ve Danıştay kararları boşa çıkarılmak istenmektedir. Yargı “engeli”ni aşabilmek için, Tüzük, Yönetmelik yerine Kanun ile düzenleme yapılarak, konu Danıştay denetiminden kaçırılmaya çalışılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına; önce eğitim yetkisi verilmekte, ardından da bu yetki Bakanlık eliyle “kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlere” dağıtılmaktadır.

54 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TÜM DÜZENLEMELERİN İÇİ BOŞALTILIYOR,
KAĞIT ÜZERİNDE VAROLAN DÜZENLEMELERE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR, ALAN TİCARİ METAYA DÖNÜŞTÜRÜLEREK TAŞERONLAŞTIRILIYOR İŞVERENE GETİRDİĞİ MALİ KÜLFET AZALTILIYOR ZATEN YETERSİZ OLAN İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ DAHA DA GÜDÜKLEŞTİRİLİYOR MESLEK ÖRGÜTÜNÜN ALANDAKİ KONUMUNU ETKİSİZLEŞTİRİLİYOR HEKİMLERİN BU ALANDA DA EMEĞİ UCUZLATILIYOR

55 TTB MK, Torba Yasanın 4857 sayılı İş Kanunu ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nda değişiklik yapan düzenlemelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu görüşünü C H P yetkilileriyle paylaşmış, yapılan hazırlık da Ağustos ayı içerisinde kendilerine iletilmiştir. CHP tarafından 6009 sayılı Torba Yasa’nın kimi hükümlerinin iptali istemiyle 28 Eylül 2010 Salı günü Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur.

56 KOCAELİ TABİP ODASININ TEMYİZ BAŞVURUSU İLE DANİŞTAY 8
KOCAELİ TABİP ODASININ TEMYİZ BAŞVURUSU İLE DANİŞTAY 8. DAİRESİNİN İLETİLEN KARARI ÖNEMLİDİR TTB BU YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN DANIŞTAYA DAVA AÇMA HAZIRLIKLARINI YÜRÜTMEKTEDİR


"İTO Hukuk Danışmanı Av. O" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları