Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜDÜR YARDIMCISI / SOSYAL HİZMET UZMANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜDÜR YARDIMCISI / SOSYAL HİZMET UZMANI"— Sunum transkripti:

1 MÜDÜR YARDIMCISI / SOSYAL HİZMET UZMANI
ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası: 5395 Kabul Tarihi: 03/07/2005 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/07/2005 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25876 KARABAĞLAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ TUNCAY YILMAZ MÜDÜR YARDIMCISI / SOSYAL HİZMET UZMANI

2 ÇOCUK KORUMA KANUNU ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

3 ÇOCUK KORUMA KANUNU Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

4 Çocuk: ÇOCUK KORUMA KANUNU
Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,

5 ÇOCUK KORUMA KANUNU Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,  Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini,  Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hâkimini,

6 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kurum: Bu Kanun kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir kararlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları, Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını  ifade eder.

7 ÇOCUK KORUMA KANUNU TEMEL İLKELER
Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması,  Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması, İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi,  Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi, Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi,

8 ÇOCUK KORUMA KANUNU Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması,  Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması, Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması, İlkeleri gözetilir.

9 ÇOCUK KORUMA KANUNU KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER ÇKK Madde 5 -  çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik 5/a Danışmanlık Tedbiri 5/b Eğitim Tedbiri 5/c Bakım Tedbiri 5/d Sağlık Tedbiri 5/e Barınma Tedbiri konularında alınacak tedbirlerdir.

10 Danışmanlık tedbiri ÇOCUK KORUMA KANUNU
Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye, yönelik rehberlik tedbirleridir. Danışmanlık tedbiri bir sonraki sunumda değerlendirilecektir.

11 ÇOCUK KORUMA KANUNU Eğitim tedbiri
Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; bu şekilde eğitim alması mümkün olmayan çocukların evde eğitim almalarına, özel eğitim almaları gereken çocukların eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda ilgili eğitim kurumuna devamına, veya çocuğun iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine karar verilmesidir. Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, özel eğitime gereksinim duyan engelli çocuklar için eğitim tedbirinin uygulanmasına ilişkin gerekli önlemleri alır.

12 Bakım tedbiri ÇOCUK KORUMA KANUNU
Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden veya Kurumun bu kapsamda yürüttüğü hizmet modellerinden yararlandırılmasına yönelik tedbirdir. Bakım tedbiri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

13 ÇOCUK KORUMA KANUNU Sağlık tedbiri
Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan Maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir. Suça sürüklenen veya korunma ihtiyacı olan akıl hastası çocuklar hakkında ruhsal sağlığının tedavisi için öncelikle sağlık tedbirine karar verilmesi esastır. Sağlık tedbiri, Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

14 Barınma tedbiri, ÇOCUK KORUMA KANUNU
Barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya Yönelik tedbirdir ( Konukevi) Barınma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur. Barınma tedbiri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler tarafından yerine getirilir.

15 ÇOCUK KORUMA KANUNU UYGULAMA NOTLARI
Tedbir kararlarının, kararı veren mahkemenin veya çocuk hâkimliğinin bulunduğu yerde uygulanması esastır. Hâkim veya mahkeme; denetim görevlileri, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen kimselerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya re'sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını inceleyerek, süresini uzatabilir veya değiştirebilir. Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla ayrıca bir karara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve çocuğun rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.

16 ÇOCUK KORUMA KANUNU UYGULAMA NOTLARI
Çocuğun nüfus kaydının olmadığı tespit edilirse, en yakın nüfus müdürlüğüne nüfus kaydı ihbarı yapılması yükümlülüğü bulunmaktadır. Çocuğun aile bireyleri ya da farklı kişiler tarafından can güvenliğinin tehdit altında olacağı kanaati oluşursa yerinin gizli tutulması talep edilmelidir. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 12. maddesi çocuğun kendisini ilgilendiren konuda söz hakkına yer vermektedir. Tedbir karar uygulamalarında takvim yaşı ve kemik yaşı uygunsuzluğu şüphesi oluştuğunda; öncelikle “takvim yaşı” üzerinden işlem yapılır ancak mahkemeden “yaş düzeltme” talep edilmelidir Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirmekle yükümlüdür.

17 ÇOCUK KORUMA KANUNU   Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına alınmasına da karar verebilir.   Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir. Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşını doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer.

18 ÇOCUK KORUMA KANUNU Fiili işlediği sırada oniki yaşından küçük çocuklar ile onbeş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. Fiili işlediği sırada oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile onbeş yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamamaları veya davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde mahkemece, çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Tedbir kararlarının uygulanması, kararı veren hâkim veya mahkemece en geç üçer aylık sürelerle incelettirilir.

19 ÇOCUK KORUMA KANUNU Çocuk hâkimi veya mahkemece, koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmeden önce yeterli idrak gücü bulunan çocuğun yazılı veya sözlü olarak görüşü alınır. Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir. Ancak, fiili işlediği sırada oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile onbeş yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının takdiri bakımından sosyal inceleme yaptırılması zorunludur.

20 ÇOCUK KORUMA KANUNU Mahkeme veya çocuk hâkimi bir veya birden fazla tedbire karar verebilir. Tedbir kararı verilirken, kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, çocuğu öncelikle aile içinde destekleyen danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirlerinin alınması esası gözetilir. Ancak; çocuğun teslim edileceği veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakımını üstlenen kimselerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumu ile yörenin örf ve âdetleri dikkate alınarak, çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları ile yarar ve esenliğinin tehlikeye düşebileceğinin tespiti hâlinde; diğer tedbirler yanında kurumda bakım veya barınma tedbiri kararı alınması öncelikle değerlendirilir. Tedbir kararında; tedbirin türü ile tedbiri uygulayacak kurum veya kuruluş adları gösterilir. Gerektiğinde kararda tedbirin süresi de belirtilir.

21 ÇOCUK KORUMA KANUNU SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA
Madde 15 - Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır.     Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir. İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş mağdur çocuk, bu suça ilişkin soruşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır.

22 ÇOCUK KORUMA KANUNU ÇOCUĞUN GÖZALTINDA TUTULMASI
    Madde 16 -  Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulur.  Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde çocuklar, gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulur. İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLAR     Madde 17 - Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütülür. Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. - Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.

23 ÇOCUK KORUMA KANUNU ADLÎ KONTROL
    Madde 20 - Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kontrol tedbiri olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu Maddesinde sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya da birkaçına karar verilebilir: a) Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak. b) Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek. c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak.     Ancak bu tedbirlerden sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşılması veya tedbirlere uyulmaması durumunda tutuklama kararı verilebilir. Çocukların duruşmaları kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır.

24 ÇOCUK KORUMA KANUNU SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİLERİ
    Madde 33 - (1) Adalet Bakanlığınca mahkemelere, en az lisans öğrenimi görmüş olanlar arasından yeterli sayıda sosyal çalışma görevlisi atanır. Atamada; çocuk ve aile sorunları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlar tercih edilir. 2) Mahkemelere atanan ve bu Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilir.          Sosyal çalışma görevlileri, görevlerini yerine getirmek üzere yaptıkları masrafları belgeleyerek, görevlendirmeyi yapan mercie ibraz eder. Merci tarafından onaylanan giderler, Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir.

25 TEŞEKKÜR EDERİM…


"MÜDÜR YARDIMCISI / SOSYAL HİZMET UZMANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları