Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeterlik Kurullarında Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Doç. Dr. Yıldıray ÇETE Ulusal Yeterlik Kurulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeterlik Kurullarında Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Doç. Dr. Yıldıray ÇETE Ulusal Yeterlik Kurulu."— Sunum transkripti:

1 Yeterlik Kurullarında Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Doç. Dr. Yıldıray ÇETE Ulusal Yeterlik Kurulu

2 Uzmanlık Eğitiminin Organizasyonu Tamamen meslek kuruluşları –ABD –Kanada –Portekiz Tamamen devlet kurumları –İsveç –Danimarka Devlet ve meslek kurumları –Avustralya –İngiltere –Norveç

3 Uzmanlık Eğitiminin Organizasyonu Uzmanlık eğitimine giriş –Sadece yazılı sınav – TUS –Kişilik testleri? –Yeterlilik testleri? Asistan seçimi –Kurumun olanakları –Eğitici kapasitesi –Ulusal insan gücü planlaması

4 Uzmanlık Eğitiminin Organizasyonu Eğitim aşamalarının monitörizasyonu Standart çalışma süresi Eğitici nitelikleri –Adil ve şeffaf seçim –Eğitim, araştırma ve hizmet dengesi Kurum olanakları –Gerekli en az özellikler –Eğitim kurumları arasında rotasyon

5 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Ulusal Otorite –Sağlık Bakanlığı 1219 sayılı Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Yasa Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır. Madde 2 - Yukarki maddede yazılı diplomanın muteber olması için diploma sahibinin 8 Teşrinisani 1339 tarih ve 369 numaralı kanun mucibince hizmeti mecburesini ikmal etmiş ve diplomasının Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil edilmiş olması lazımdır.

6 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite Sağlık Bakanlığı –Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Eğitimi Daire Başkanlığı –Tıpta uzmanlık eğitimi sınavları ile ilgili işlemleri yapmak, –Tıpta uzmanlık eğitimlerine başlayan asistanların eğitimleri süresince her türlü iş ve işlemlerini yapmak. –Tıpta uzmanlık eğitimi personelinin açıktan atama, yer değiştirme ve görevlendirilmelerine esas olmak üzere gerekli işlemleri yapmak. –Tıpta uzmanlık ana ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanların uzmanlık sınav jürilerini oluşturmak, sınavla ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

7 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite Sağlık Bakanlığı –Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Eğitimi Daire Başkanlığı –Tıpta uzmanlık eğitimi personelinin eğitim faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak. –Tıpta uzmanlık eğitimine ilişkin her türlü mevzuat ile eğitim programını hazırlamak, hazırlatmak ve geliştirmek. –Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. –Genel Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

8 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite Sağlık Bakanlığı –Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Eğitimi Daire Başkanlığı –Ana Dal Uzmanlık Eğitimi Şube Müdürlüğü –Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Şube Müdürlüğü –Tıpta Uzmanlık Eğitimi Personeli Şube Müdürlüğü –Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programları ve Mevzuatı Şube Müdürlüğü

9 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite Türk Tabipleri Birliği –6023 numaralı kanun Birlik, aşağıda yazılı hizmetleri yapmakla mükelleftir : a) Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak, b) Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye çalışmak, c) Halkın sağlığını korumaya, azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin adilane bir surette düzenlenmesine çalışmak,

10 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite Türk Tabipleri Birliği –6023 numaralı kanun Birlik, aşağıda yazılı hizmetleri yapmakla mükelleftir : d) Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak, e) Halk sağlığı ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak.

11 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite TTB –Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu a. Topluma sunulan uzman hekimlik hizmetinin olanaklı olan en yüksek düzeye çıkarılması ve sürdürülmesi için çalışmak, b. Ülkemizdeki uzman hekimlerin mesleki durumunu ve unvanını ulusal ve uluslararası alanda savunmak, c. “Uzmanlık dernekleri aracılığı ile tıpta uzmanlık eğitiminin çağdaş bir düzeye eriştirilmesi için demokratik kurumlara daha çok işlerlik kazandırılması, standartların oluşturulması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve korunması ile ilgili ulusal hedef ve koşulların saptanarak, özgün Türkiye modelini işlerliğe kavuşturmak, d. Türk Tabipleri Birliği’nin Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB)’ne üyeliğinden doğan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak, e. Diğer ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman hekimlik alanında işbirliği yapmak ve ilişkiler kurmak.

12 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite TTB –Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu –Madde 4 - Yeterlik Kurullarının mesleki ve eğitsel standartları geliştirme ve uygulama çalışmaları ile uzman hekimleri değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarına yardım ederek, tıbbi bakım hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeyi ve sürdürmeyi, –Madde 5 - Yeterlik Kurullarınca belgelendirilen bir uzman hekimin, standart bir eğitim programını tamamladığı ve uzmanlık alanında yetkin sağlık hizmetleri sunumu için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olup olmadığını değerlendiren sınav ve/veya sınavları başarıyla tamamladığı konusunda topluma güvence vermeyi,

13 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite Yükseköğretim Kurulu –2547 sayılı kanun Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. –Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

14 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite Yeterlik Kurulları –Yeterlik Kurulunun amaçları şunlardır: –2.1- ………..uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak. –2.2- Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim müfredatı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması gerekenler) hazırlanmasını sağlamak. –2.3- Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresince öğrenmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için “asistan karnesi” gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak.

15 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite Çok başlılık vardır –SB –YOK –TTB, Uzmanlık Dernekleri Moral ve motivasyonu azaltmaktadır –Her bir kurum, dernek ve Yeterlik Kurullarından belge bilgi istemektedir –SB tek yetkili olduğunu söylemektedir

16 Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Ulusal Otorite Sayın Hocam, Geçen hafta konuştuğumuz ve XX'in bahsetmiş olduğu toplantı, size bahsettiğim gibi Ankarada’ki eğitim hastanesi şeflerinden oluşuyormuş. Ben YY’ye sormuştum, yanıtı aşağıda. Ve ne yazık ki bizim tüm çalışmalarımıza rağmen biz dışlanarak, hele daha önce kurulan komisyon da hiçe sayılarak ve üniversite temsilcileri dikkate alınmayarak, bu grup XX ana dalının eğitim müfredatını belirleyebiliyor. Herhalde durum ciddi olarak sorgulanmalı.

17 Yeterlik Kurulları Artan işlevler –2004 yılı anketi Yeterlik Kurulu sayısı: 20 Asistan karnesi: 13 Müfredat hazırlayanlar: 15 Yeterlik sınavı yapanlar: 10 Kurum Ziyareti: 0

18 Yeterlik Kurulları Artan işlevler –2006 yılı anketi Yeterlik Kurulu sayısı: 43 Asistan karnesi: 21 Müfredat hazırlayanlar: 22 Yeterlik sınavı yapanlar: 16 Kurum Ziyareti: 1

19 Sorunlar Dernek Yönetimi ile İlişkiler –Yeterlik Kurulları Özerk Yönergeleri dernek tüzüklerinden ayrı Kararlar Yeterlik Genel Kurullarında alınıyor

20 Sorunlar Dernek Yönetimi ile İlişkiler –Yeterlik Kurulları Artan işlev Kurum ziyaret programları Yeterlik sınavları Eğitim programlarının oluşturulması Çekirdek eğitim programının hazırlanması Asistan karnesinin hazırlanması

21 Sorunlar Yeterlik Kurulu çalışmaları –Zaman ve çaba gerektiriyor –Gönüllülük esasına dayanıyor –Uzman, asistan sayıları? –Genel kurul katılımları az Temsil ettikleri alandaki akademisyenlerin çoğunu kapsamıyor Katılımcılık özendirilmeli

22 Sorunlar Kurum ziyaretleri –Yeterli örnek yok – sadece FTR –Kurumlar gönülsüz –Eksikliklerin ortaya çıkmasından rahatsız –Araştırma görevlilerinin görüşlerinin alınması –Denetlenmek rahatsız edici –Yaptırımı yok

23 Sorunlar Yeterlik Belgelerindirimi –Gönüllülük esasına dayanıyor –Yeterli başvuru yok –İşlevi konusunda soru işaretleri var Akademik yükseltme için koşul? Daha fazla ücret? Prestij? –Yetersiz olma korkusu?

24 Sorunlar Maddi kaynakların azlığı –Yeterlik kurul ve komisyonları toplantı yapamıyor –Yeterlik sınavları için kaynak bulunamıyor Dernek yeterli bütçeye sahip değil Adaylardan ücret alınamıyor OSYM ile ortak yapmak pahalı Yapılandırılmış uygulama sınavları zaman, para ve donanım gerektiriyor


"Yeterlik Kurullarında Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Doç. Dr. Yıldıray ÇETE Ulusal Yeterlik Kurulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları