Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gebelikte Hematolojik Hastalıklar Doç. Dr. Oluş APİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gebelikte Hematolojik Hastalıklar Doç. Dr. Oluş APİ."— Sunum transkripti:

1 Gebelikte Hematolojik Hastalıklar Doç. Dr. Oluş APİ

2  Gebelerde hematolojik sorunlar:  Anemi  Trombositopeni  Tromboz

3  Plazma hacmi genişlemesi ve hemoglobin konsantrasyonundaki azalma gebeliğe eşlik eden karakteristik bulgulardır.  Ayrıca, gelişmekte olan fetusun ihtiyaçları nedeniyle gebelerde nütrisyonel anemilerden özellikle demir ve folat eksiklikleri görülebilir.

4 Gebeliğin Dilusyonel Anemisi  Gebeliğin 6. haftası itibariyle plazma hacmi RBC miktarına göre orantısız bir şekilde artar.  Birinci ve ikinci trimesterlerde maternal plazma hacmi %50 artarken RBC hacmi sadece %20- 30 düzeyinde artış göstermektedir

5  Böylece gebeli¤in 16 ve 40. hft hemoglobin alt sınırı 10.5g/dl olan dilüsyonel bir anemi gelişir.  Ayrıca normal gebelikte MCV'de 5-10fl fizyolojik artış görülür

6  Dilüsyonel etki RBC kitlesindeki %17-25 artışı maskeler.  Profilaktik Fe tedavisi verildiğinde RBC kitlesindeki artış daha fazladrı.  Eritropoezin de gebelik esnasında arttığı yapılan ferrokinetik çalışmalarda gösterilmiştir (%30-35)

7  Doğumdan hemen sonra plazma eritropoetin düzeyleri ve 1 ile 3 hafta arasındaki doğum sonrası dönemde de kan hacmi normale döner

8 Nutrisyonel Anemi  Intravasküler plazma hacmi artışının kişiden kişiye gösterdiği değişkenlik nedeniyle RBC kitlesinde oluşabilecek patolojik bir düşüşü saptamak güçtür.  Ancak, hemoglobin konsantrasyonunun gebelerde 10.4g/dl altına düşüşü patolojik kabul edilmektedir

9 Anemi  1. ve 3. trimesterde Hb < 11 gr /dL Hct < %33  2. trimesterde Hb < 10.5 gr /dL Hct < %32

10 Anemi  Gebelikte anemi demir ve folatın besinsel eksikliği sonucu oluşur.  B12 eksikliğine bağlı pernisiyöz anemi neredeyse hiç görülmez.

11 Demir eksikliği anemisi  Gebelikteki anemileri %95’i DEA Gebeliğin ilk yarısında demir ihtiyacı önemli miktarda artmaz;  Gıdalardan alınan demir günlük ihtiyacı karşılayabilir (1mg/gün)

12  Demir eksikliği gebelikteki patolojik aneminin en sık görülen nedenidir.  Maternal RBC hacmindeki artış, çoğunluğu üçüncü trimesterde olmak üzere demirin fetusa transferi ve doğum esnasındaki kan kaybı toplam olarak yaklaşık 800 mg demir ihtiyacına neden olur.  Bu nedenden dolayı normal veya azalmış demir depoları olan gebelerde demir eksikliği anemisi görülebilir.

13  Düşük ekonomik sınıf ve eğitimsiz kişilerde daha sk görüldüğü rapor edilmiştir.  Üçüncü trimesterde demir eksikliği prevalansı %16-55 arası rapor edilmiştir

14 Demir eksikliği anemisi  Gebeliğin ikinci yarısında Fe ihtiyacı artar. (İkinci yarıda eritrositlerdeki artış ve fetusun hızlı gelişimine bağlı)  Eritrositlerdeki artış- Hb artışı500mg  Fetusun ihtiyacı300 mg..  Gebelikteki total ek demir ihtiyacı 800 mg..  Gebelik kadının demir ihtiyacını 3.5mg/gün artırır.

15 Demir eksikliği anemisi  Gebelik kadının demir ihtiyacını 3.5mg/gün artırır.  1 mg/gün normal diyetle alınır.  Ek olarak 40mg/gün elementer demire ihtiyaç duyulur. (%10 abs olduğu için)

16 Demir eksikliği anemisi Semptom- bulgular: non-sps..  Solgunluk  Kolay yorulma  Baş ağrısı  Çarpıntı  Taşikardi  Dispne  Angular stomatit  Glossit  Koiloychia (kaşık tırnak)

17 Demir eksikliği anemisi Lab  Hipokrom  Mikrositer  Serum ferritin < 15µg/dL  Transferrin satürasyonu <%16  Trombosit sayısı artmıştır.  Lökosit sayısı normaldir.

18  MCV’nin düşük ( < 80 fl) ve demir testlerinin normal olduğu durumlarda hastanın talasemi trait açısından hemoglobin elektroforezi ile araştırılması önemlidir.  Ülkemizde ortalama %2.1 talasemi taşıyıcılığı görülmektedir.  Hemoglobin elektroforezinde HbA2’nin yüksek bulunması talasemi trait ile uyumludur.

19 Demir eksikliği anemisi  Önlemek için günlük 60 mg elementer demir verilmelidir.

20  Doğum öncesi demir profilaksisi alan gebelerin ortalama hemoglobin konsantrasyonu 12.4g/dl, demir almayanların ise 10.9g/dl'dir.  U.S. Institute of Medicine birinci ve ikinci trimesterlerde sadece ferritin düzeyi 20μg/L'nin altında olan gebelerde demir verilmesini ve üçüncü trimesterde ise tüm gebelere günde 30 mg demir profilaksisi önermektedir.

21 Demir eksikliği anemisi Tedavi  300 mg ferröz sülfat 3x1 (60 mg elementer demir içerir, %10’u abs edilir)  Tedaviye cevap veriyorsa Hb değerleri haftada 0.3 g/dL artar.  Demir en iyi ferröz formunda ve mideden abs edilir  İlave olarak askorbik asit verilmesi absorbsiyonu artırır.

22  Ferröz sülfat günde 3 tablet olarak verilmekte ve bu doz demir eksikliği tedavisinde gerekli olan günde 200 mg elemental demiri karşılamaktadır.  Demir eksikliğinde tedavi aneminin düzelmesinden sonra demir depolarını doldurma amacıyla 6 ay devam edilmelidir.

23 Folat Eksikliği  Gebelikte anne ve fetusda nukleik asit sentezinin artması folat ihtiyacını artırmakta ve bazı gebelerin diyeti bu ihtiyacı karşılayamamaktadır.

24  Bundan dolayı gebelerde makrositik aneminin en sık görülen nedeni folik asit eksikliğidir.  Folik asit eksikliğinin neden olduğu megaloblastik anemi genellikle üçüncü trimester veya doğumdan kısa bir süre sonra saptanmaktadır.

25  Gebelikte günde 0.3mg profilaktik folik asit verilmesim megaloblastik anemi prevalansını%0.7'ye düşürmektedir.  Günde 0.4 mg folik asit günümüzde profilaksi amacıyla verilmesi en uygun doz olarak görülmektedir

26 GEBELİKTE TROMBOSİTOPENİ  Trombositopeni hem kanama riski açısından hem de trombositopeniye neden olan hastalık açısından anne ve bebek için riskli bir bulgudur.  Bazen pre-eklampsi veya DIC'e neden olan sepsis gibi altta yatan nedenler trombositopeniden daha tehlikelidir.

27  Trombosit sayısı komplikasyonsuz bir gebelik esnasında orijinal sayımdan bağımsız olarak yaklaşık %10 azalmaktadır.  Gebelik esnasında görülen trombositopeni insidansı (trombosit sayısı150,000/μL'den düşük) %6.6 olarak rapor edilmiştir.

28  Trombosit sayısındaki en yüksek düşüklük tipik olarak sonuncu trimesterde görülmekte ve doğum sonrası normal düzeylere yükselmektedir.  Hafif trombositopeni, gebelikte görülen hafif anemi gibi, hastalık belirtisi olmayan ve tedavi gerektirmeyen fizyolojik bir bulgu gibi görünmektedir.

29 Gestasyonel trombositopeni  Gebelerin %5’ini etkiler  Genellikle Trombosit >70.000mL  Geç gebelikte ortaya çıkar postpartum spontan iyileşir  Fetal trombositopeni ile ilişkisi yoktur.  Rutin takip yeterlidir.

30 ITP  İdiopatik/immun trombositopenik purpura.  Plasentayı geçerek fetüsü de etkileyebilen IgG-antitrombosit Ac nedeni ile trombosit destrüksiyonu vardır.

31 ITP-klinik  Asemptomatik  Küçük ekimoz-peteşi  Mukozal kanama  İntrakraniyal kanama yelpaze geniş..  Trombosit 80.000-160.000/mL  İzole trombositopeni

32 ITP-Tedavi  Standart tedaviye plt 50000/mL değerlerinde başlanır  Glukokortikoid tedavi; dalakta fagositik aktiviteyi baskılar.  2/3 olguda trombosit sayısını artırır  CST dirençli olgulara Immünglobulin infuzyonu yapılır.  Son basamak splenektomidir.

33 Tromboembolizm  VTE gebelikte insidansı 1/1000  Gebelik ve puerperiumda artmış pıhtılaşma riski; tromboemboli açısından risk..

34 Tromboembolizm  Virchow triadının tüm öğeleri gebelikte vardır  Dolaşımda staz – venöz kapasite artışı, gebe uterusun venlere basısı  Vasküler hasar -- doğumda endotel hasarı  Hiperkoagülabilite –fibrinolitik aktivite azalması, östrojenin koag faktörlerini stimüle etmesi..

35 Yüzeyel tromboflebit  Safenöz sistemin yüzeyel venlerinde tromboz  Ven boyunca hassasiyet, ağrı, eritem  USG.. Eş zamanlı DVT’nu ekarte eder.  Tedavi;  Çorap kompresyonu  Ambulasyon  Ayak elevasyonu  Lokal ısı-analjezik  Süperfisiyal femoral ven DVT gibi tedavi edilir.

36 DVT  % 50 doğum öncesi  % 50 doğum sonrası  Uzamış yatak istirahatı risk yaratır. Gebelikte %80’den çoğu sol alt ext yerleşimli. (Aortadan çıkan sağ iliak arterin sol iliak vene yaptığı bası nedeni ile)

37 DVT-Klinik Alt ekstermitede  Hassasiyet  Şişlik  Renk değişikliği  Palpable kord  Homan’s belirtisi

38 DVT-Tanı  Real time US ve dupplex  MRI- gözden kaçan trombozlar için (ing. lig üzerini değerlendirmeye olanak sağlar)

39 DVT-tedavi  Antikoagülasyon  İstirahat  Analjezikler  Elastik çoraplarla ambulasyon  LMWH  Tedaviye postpartum 6-12 w devam edilir.


"Gebelikte Hematolojik Hastalıklar Doç. Dr. Oluş APİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları