Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LÜTFEN CEP TELEFONLARIMIZI KAPATMAYI UNUTMAYALIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LÜTFEN CEP TELEFONLARIMIZI KAPATMAYI UNUTMAYALIM"— Sunum transkripti:

1 LÜTFEN CEP TELEFONLARIMIZI KAPATMAYI UNUTMAYALIM

2 ÖZEL EĞİTİM Ferhan ARIKAN Eğitim Müfettişi Antalya ferhanarikan01955@gmail.com

3 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ (BEP) GELİŞTİRİLMESİ

4 BEP Nedir ?

5 Bireysel Eğitim Planı (BEP) ;
Bireyin gelişimini en üst seviyede desteklemek ve eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, mesleki eğitim merkezi, vb.) ve destek hizmetlerden (kaynak oda, sınıf-içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon v.b) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır. Bu doküman aile, öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.

6 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Amaç ve İşlevleri Nelerdir?
Bireyselleştirilmiş eğitim programının temel amacı, bu öğrencilere en üst düzeyde yararlanabilecekleri eğitim fırsatları sunmaktır. BEP’in işlevleri şu şekilde özetlenebilir, BEP toplantıları, aile ve okul personeli arasındaki iletişim aracıdır. Öğrencinin gereksinimleri, sağlanacak hizmetler ve karşılaşılabilecek durumların neler olabileceği konusunda her iki tarafa da eşit söz hakkı sağlar. BEP, öğrencinin gereksinimi olan özel eğitim hizmetleri ve ilişkili destek hizmetlerin öğrenciye sunulacağına ilişkin yazılı bir taahhüttür.

7 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Neleri İçerir?

8 Bir BEP, Öğrencinin o andaki performans bilgileri,
Okul yılı sonunda ulaşılacak uzun dönemli (yıllık) amaçlar, Uzun dönemli amaçlara ulaşmada basamak oluşturacak kısa dönemli amaçlar, Kullanılacak eğitim materyalleri ve öğretim yöntemleri, Çocuğun eğitim programında geçireceği sürenin tahmini, Hizmetlerin başlangıç ve toplam süresi, Çocuğun kısa dönemli hedeflerini değerlendirme yöntemleri ve süresi,.

9 BEP Hazırlamak Yasal Olarak Zorunlu mudur ?

10 …………………………………….. 573 Sayılı Özel Eğitim hakkında kanun hükmünde kararname’nin 12. maddesi “Özel eğitim gerektiren bireyler için BEP’in geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.” diyerek, BEP’i yasal olarak zorunlu hale getirmiştir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 12/4. maddesi de BEP’ i zorunlu kılmaktadır.

11 BEP’E KİMLERİN İHTİYACI VARDIR?

12 BEP’e kimin ihtiyacı vardır?
Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanamayan (Özel Gereksinimli ) yetersizlikleri olan bireylerin, Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyulan bireylerin; BEP’e ihtiyaçları vardır.

13 BEP SÜRECİ NASIL İŞLER?

14 Süreci Başlatan Unsur;
Okulda görev yapan bir öğretmen, çocuğun ana-babası ya da diğer bir uzmanın eldeki kanıtlarına dayanarak çocuğun özel eğitim gereksinimleri olduğu yönünde belirtiler gösterdiğine ilişkin kaygılarını dile getirmesidir. Bu aşamada sorumluluk çocuğun öğretmenine aittir. Öğretmenin okulun rehber öğretmenini bilgilendirmesi, önerilerine başvurması ve çocuğun ana-babasıyla görüşmesi gerekir. Öğretmen okul idarecisini de bilgilendirebilir.

15 Bu Aşamada Çocuğun Öğretmenin Görevleri;
Çocukla ilgili bilgi toplamak ve çocuğun özel eğitim gereksinimlerine ilişkin ilk değerlendirmeyi yapmak, Çocuğun gereksinimlerinin en iyi biçimde karşılanması için sınıf içinde yürütülen çalışmaların farklılaştırılmasının yollarını araştırarak, normal eğitim programı çerçevesinde çocuğa özel yardım sağlamak, Çocuğun kaydettiği ilerlemeleri izleyerek, gözden geçirmektir.

16 Bu Aşamada Rehber Öğretmenin Görevleri;
Çocuğa ilişkin bilgi toplanmasında ve gereksinimlerinin değerlendirilmesinde öğretmene yardım etmek, Çocuğun öğretmene sınıf içi uyarlamalarda (kullanılacak araç-gereçler, yöntem ve teknikler vs.) önerilerde bulunmak ve ona destek vermektir.

17 Gereksinilen Bilgiler:
Öğretmenin; Çocuğun daha önceki yıllarda devam ettiği okullarla birlikte şuandaki okulundaki tüm sınıf kayıtları Standardize test sonuçları ya da profilleri (varsa), Başarı kayıtları, Okul ortamında yapılan gözlemlerin raporları, Davranışlarına ilişkin gözlem raporları,

18 Ve Ana-babasının: Çocuğun sağlığı ve gelişimine ilişkin görüşleri, Çocuğun performansına, okulda ve evde kaydettiği ilerlemelere ve davranışlarına ilişkin algıları, Çocuğun yaşamakta olduğu güçlüğe etki eden herhangi bir etmen olup olmadığı, Güçlüğün giderilmesine ilişkin okulun ne yapabileceği konusundaki beklentilerini edinmesi gerekmektedir.

19 Bu aşamada öğretmen, rehber öğretmen ile birlikte eldeki bilgilere dayanarak ne yapılması gerektiğine karar verecektir: Bu kararlar; Çocuğun şimdiki eğitim düzenlemelerine devam etmesi ve hiçbir yardıma gereksinimi olmaması, Uygulanmakta olan programın farklılaştırılması yoluyla çocuğa özel yardım verilmesi, kaydettiği ilerlemelerin izlenmesi ve incelenmesi, Çocuğun öğrenmesine engel teşkil eden yetersizliği belirlenmişse, özel eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi için “eğitsel tanılama-izleme-değerlendirme” ekibine gönderilmesi şeklinde olabilir.

20 TARAMA SÜRECİ Tüm önlemlere rağmen gelişiminde hiçbir değişiklik olmayan öğrenci için okul yönetimi öğrencinin durumunu belirten bir rapor hazırlayarak, tarama süreci için gerekli yerlere Aile ile birlikte yönlendirir Taramalar sonucunda; (HASTANELER- RAM, ) Yetersizliğin bireyin öğrenmesini engellediği düşünülüyorsa, birey özel eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi (eğitsel tanılama) için eldeki kanıtlarla birlikte “eğitsel tanılama-izleme-değerlendirme ekibi”ne gönderilir (GÖNDERME

21 Bu değerlendirme süreci sonunda düzenlenen RAM Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunda bireyin değerlendirme raporu oluşturulur.Bu raporda; Adı, yaşı ve yetersizliği belirtilir. Tanılaması yapılan her bir gelişim alanında yapabildiği en üst becerileri ölçülebilir ve gözlenebilir ifadeler kullanılarak yazılır. Gelişim alanlarında ulaşması beklenen eğitsel gereksinimleri ve bu gereksinimlerinin öncelikleri belirlenerek, bireyin yönlendirileceği eğitim ortamının müfredat programına göre bireyle ilgili yapılacak eğitimin uzun dönemli amacı yazılır. İhtiyaç duyabileceği destek hizmetler gözden geçirilir, sıralanarak yazılır.

22 Bireyin eğitsel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla oluşturulan ve yerleştirme sonrasında BEP Geliştirme Birimi’nin hazırlayacağı bireyselleştirilmiş eğitim programına temel teşkil edecek olan “ Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” raporu doğrultusunda yöneltme raporu düzenlenir.

23 İçinde destek hizmetlerin de yer alacağı yerleştirme desenlemesi seçenekleri şöyle sıralanabilir:
A.Özel Eğitim Okulu a.Özel eğitim sınıfıb Birden çok engeli olanlar ya da hiçbir kaynaştırma ortamından yararlanamayanlar için * Evde eğitim *Bireysel danışmanla *Kaynak oda desteği ile *Tıbbi destek ile B.Normal Eğitim (Kaynaştırma)

24 YERLEŞTİRME, İZLEME VE YENİDEN DEĞERLENDİRME
Özel eğitim gerektiren bireylerin, yöneltme raporu çerçevesinde, kaynaştırma uygulamalarına, özel eğitim sınıflarına veya özel eğitim kurumlarına yerleştirilmesi kararını alır Yerleştirme sonrasında bireyin yerleştirildiği kuruma eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibince hazırlanmış olan ayrıntılı dosyası sunulmuştur. Bu dosyada, bireyin yaşı, yetersizliği, tüm gelişim ve disiplin alanlarında neler yapabildiğini gösteren kaba değerlendirme çizelgesi, bireyin gereksinimleri ve gereksinim öncelikleri, bireyin gereksindiği destek hizmetleri de içeren yöneltme raporu bulunur.

25 BEP’i Kim Hazırlar ?

26 …………………………………. BEP’i “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını Geliştirme Birimi” hazırlar. Bu birim; Özel eğitim veya kaynaştırma uygulaması yapılan okullarda BEP’ in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulur.

27 Bu birim; *kurum müdürü *müdür yardımcı *özel eğitim öğretmeni, *aile,
*özel eğitim gerektiren öğrenci (uygunsa), *rehber öğretmen-psikolojik danışman, *özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya *hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, *gerektiğinde izleme tanılama ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur.

28 Buna göre BEP Geliştirme Birimi;
Bireyin evde, okulda ve toplum içinde ne yaptığını, Bireyin istediği ya da gereksindiği şeylerin neler olduğunu, Bireyin şu anda neler yapabildiğini, Öncelik sırasına konulmuş eğitsel gereksinimlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla en çok bir yıllık uzun dönemli amaçlarını, Uzun dönemli amaçlar belirlenirken bireyin; geçmiş başarısı, var olan performans düzeyi, tercihleri, amaçların uygulanabilirliği, öğretime ayrılacak süre ve gereksinim duyduğu alanlardaki öncelikleri göz önünde bulundurulur.”

29 BİRİM; Bireyin ne tür bir destek hizmetine gereksinme duyduğunu,
Birey için hangi koşullarda ne tür ve nasıl düzenlemeler yapmak gerektiğini yazarak BEP’ i hazırlamış olur. Birim, BEP sürecini izlemek ve ilerlemeyi kaydetmek üzere BEP Bireysel İzleme Çizelgesi oluşturur.

30 Bireyselleştirilmiş Öğretim Planının (BÖP) Hazırlanması
Bireyselleştirilmiş eğitim programının BEP Geliştirme Birimince hazırlanmasından sonra öğretmen tarafından “BÖP” hazırlanır. Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP), BEP’in amaçlarına ulaşılmasında gerekli özel öğretim planlarını içeren uygulama planıdır. BÖP, uzun dönemli amaçlara ulaşmak için konulan kısa dönemli amaçları, ayrıntılı değerlendirmeyi, öğretimin planlanmasını ve BÖP’ün değerlendirmesini içerir.

31 BÖP (BEP) HAZIRLANIRKEN;
Öğretmen öğrenciyi kendi hazırladığı testlerle ayrıntılı değerlendirir. Bu tür ölçü araçları ile öğrencinin kavram ve becerilerde yapabildikleri, yaşıtları ile kıyaslanmadan bağımsız olarak değerlendirilir. Öğrenci ayrıntılı değerlendirildikten sonra kısa dönemli hedefler oluşturulur. Öğretim planlanır: Öğretim amaçları öğrencinin hangi davranışı, hangi durum ve koşullarda ve hangi düzeyde yapacağını ifade eden gözlenebilir ve ölçülebilir terimlerle yani davranışsal amaç niteliğinde yazılır.

32 Bu nedenler; Öğrenciden kaynaklanan nedenler
Öğretimin planlanması ile ilgili nedenler Ortamdan kaynaklanan nedenler Destek hizmetleri ile ilgili nedenler Anne-babanın öğretim sürecinde verilen görevleri yapmaması ile ilgili nedenler BEP geliştirme birimi ile ilgili nedenler Eğitim personeli ile ilgili nedenler Yerleştirme kararı ile ilgili nedenler olabilir.

33 Kaynak Begümhan Yellice YÜKSEL Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkındaki KHK

34 TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ DERSİ (BEP) EL KİTABI FERHAN ARIKAN EĞİTİM MÜFETTİŞİ ANTALYA

35 GÖRÜŞME FORMUNUN DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMUNUN DOLDURULMASI
İÇİNDEKİLER: GÖRÜŞME FORMUNUN DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMUNUN DOLDURULMASI ( ÖĞRENCİNİN PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIN HAZIRLANMASI UZUN DÖNEMLİ AMAÇ KISA DÖNEMLİ AMAÇ ÖĞRETİMSEL AMAÇ DERS PLANIN YAZILMASI DEĞERLENDİRME AŞAMASI

36 BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI KULLANIM YÖNERGESİ
1. GÖRÜŞME FORMUNUN DOLDURULMASI GÖRÜŞME FORMU Formun Amacı: Bu form çocuğun sağlık durumu, psiko-motor gelişimi, özbakım gelişimi, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişimi ve davranışsal özelliklerine ilişkin bireysel gereksinimlerini belirlemek ve uygun Bireysel Eğitim Planı hazırlamak amacıyla geliştirilmiştir. Kullanım Yönergesi: Form, çocuğun en yakınında bulunan kişilerle ( anne, baba, kardeş ) görüşülerek doldurulacaktır. Formda hazırlanan sorulara cevap verilecek seçenekleri işaretlemek için boşluk ( parantez ) bırakılmıştır. Seçilen seçeneğin karşısındaki boşluğa ( X ) işareti konulmalıdır. Açıklama : Formdaki bölümler görüşmeyi yapan kişi tarafından doldurulacaktır.

37 A. ÇOCUĞUN KİMLİK BİLGİLERİ
Görüşme Tarihi : Görüşmeyi Yapan : Görüşülen Kişi ve Yakınlığı : Adı-Soyadı : Cinsiyeti : Doğum Yeri ve Tarihi : Kan Grubu : Kaçıncı Çocuk : Devam Ettiği Kurum : Daha Önce Eğitim Aldı mı? :

38 B. AİLENİN KİMLİK BİLGİLERİ
Anne : Öz ( ) Üvey ( ) Sağ ( ) Ölü ( ) Adı : Doğum Yeri ve Tarihi : Kan Grubu : Öğrenim Durumu : Mesleği : Gelir Düzeyi : Ev Adresi : İş Adresi : Telefon : İş Saatleri : Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu : Baba : Öz ( ) Üvey ( ) Sağ ( ) Ölü ( )

39 C. EVLİLİK DURUMU Anne-Baba arasında akrabalık var mı ? : İlk eşimi ? : Anne-baba beraber mi yaşıyor ? D. EV DURUMU Ev kira mı? : Kira ise bedeli? : Ev kaç odalı? : Çocuğun kendine ait odası var mı ? : Ev ne ile ısınıyor? : Eviniz çocuğunuzun okuluna yakın mı? :

40 E. AİLEDEKİ DİĞER BİREYLER
Kardeş sayısı : Cinsiyet : Doğum Tarihi : Öğrenim Durumu : Özür Durumu : Evde yaşayan başka bireyler var mı ? : Varsa sayısı : Yakınlık derecesi : Yaşları :

41 F. SAĞLIK DURUMU Şu anki boyu ve kilosu : Diş çıkarma yaşı : Tuvaletini söyleme yaşı : Konuşma yaşı : Geçirdiği önemli hastalık ya da ameliyat var mı ? : Evet ( ) Hayır ( ) Evetse nedir ? : Uyguladığı bir diyet var mı ? : Evet ( ) Hayır ( ) Sürekli bir tedavisi var mı ? : İlaç ( ) Hastane ( ) İlaç kullanıyorsa ismi ve alma zamanı nedir ? Nöbet geçirir mi? : İlaç ( ) Hastane ( ) Evetse ne kadar sıklıkla görülür ? :

42 Nöbet sırasında ya da sonrasında neler yapılmalıdır? :
Kullandığı herhangi bir cihaz ya da protez var mı ? : İlaç ( ) Hastane ( ) Ek özrü var mı? : İlaç ( ) Hastane ( ) Evetse nedir? : Son göz muayene tarihi ve sonucu : Son kulak muayene tarihi ve sonucu : Uyku düzeni nasıldır ? :

43 BİLİŞSEL GELİŞİM 1. Hangi şekilleri çiziyor? Kare( ) Üçgen( ) Daire( ) Dikdörtgen( ) 2. Hangi renkleri tanıyor? Kırmızı( ) Mavi( ) Sarı( ) Yeşil( ) 3. Hangi kavramları biliyor? Büyük( ) Küçük( ) Uzun( ) Kısa( ) Kalın( ) İnce( ) Az( ) Çok( ) 4.Varlıkların benzer yönlerini gösterir söyler; Gösterir( ) Söyler( ) 5. Varlıkların Farklı yönlerini; Gösterir( ) Söyler( ) 6. Sayıları biliyor mu? Evet( ) Hayır( ) 7. Kaça kadar sayıyor?

44 DİL GELİŞİMİ Evet Hayır
1. Konuşma problemi var mı? ( ) ( ) 2.Evetse nedir? 3.Bir oyunda sıra alır mı? ( ) ( ) 4. Basit sorular soruyor mu? ( ) ( ) 5. Sorulan sorulara cevap veriyor mu? ( ) ( )

45 SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM
1. Okula başlamadan önce kiminle beraberdi? Evde anne( ) Yakın akraba( ) Bakıcı( ) Kreş( ) Diğer( ) 2. Anne ile ilişkisi nasıldır? Olumlu( ) Olumsuz( ) 3. Baba ile ilişkisi nasıldır? Olumlu( ) Olumsuz( ) 4. Kardeş ilişkisi nasıldır? Olumlu( ) Olumsuz( ) 5. Yaşıtları ile ilişkisi nasıldır? Olumlu( ) Olumsuz( ) 6. Yetişkinler ile ilişkisi nasıldır? Olumlu( ) Olumsuz( ) 7. Eşyalarını başkalarıyla paylaşır mı? Evet( ) Hayır( ) Bazen( 8. Gerektiğinde yardımlaşır mı ? Evet( ) Hayır( ) Bazen( 9. Basit ev işlerine katılır mı? Evet( ) Hayır( ) Bazen( 11. Bir yerden bir yere kendi başına gidip-gelir mi? Evet( ) Hayır( ) Bazen( ) 12. Çocuğunuzun en çok yapmaktan hoşlandığı etkinlikler nelerdir?

46 DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ 1. Sevinçli ve mutluyken neler yapar. 2. Baskı ve kaygı durumlarında ne yapar? 3. Korkuları var mı? Evetse neler? 4.Çocuğunuzun yapmasından hoşlandığınız davranışları nelerdir? 5. Bu davranışı yaptığında sizin ya da çevresindekilerin tepkileri ne olur? 6. Bu davranışı kiminle birlikteyken yapar? 7. Çocuğunuzun yapmasından hoşlanmadığınız davranışları nelerdir? 8. Bu davranışı yaptığında sizin ya da çevresindekilerin tepkileri ne olur? 9.Bu davranışı bir gün içinde kaç kez ya da ne kadar süre ve sıklıkta oluşur? 10.Bu davranışı daha çok hangi ortamlarda yapar ? 11. Bu davranışı yaparak istediği şeyleri elde edebiliyor mu? 12. Sizce bu davranışı neden yapıyor olabilir ? 13. Ailenizde ortak disiplin anlayışı var mı? Evetse bunlar nelerdir?

47 EĞİTİM İLE İLGİLİ BİLGİLER
1. Daha önce özel eğitimle hakkında bir bilginiz var mıydı ? Evet( ) Hayır( ) 2. Daha önce çocuğunuzla ilgili olarak hangi kurumlara baş vurdunuz? Sonuç ne oldu? 3. Çocuğunuzun şu anda devam ettiği başka bir kurum var mı? Evetse neresi? 4. Çocuğunuzun özrü hakkında bilgilerinizi yeterli buluyor musunuz? Evet( ) Hayır( ) 5. Çocuğunuzun öncellikle kazanmasını istediğiniz beceri alanları nelerdir (Önem sırasına göre numaralandırınız. ) Özbakım ( ) Psiko-Motor becerileri ( ) İletişim becerileri ( ) Sosyal beceriler ( ) Bağımsız yaşam becerileri ( ) Akademik beceriler ( ) 6. Çocuğunuzla ilgili ileriye yönelik beklentileriniz nelerdir? 7. Özel eğitime yönelik ne tür hizmetler olmasını isterdiniz ?

48 2. KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI
BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Sunulan form öğrenciye kazandıracağımız amaçların belirlenmesinde bize kılavuzluk edecek ve kayıt altına alınacaktır. Buradan çıkacak olan sonuçlara göre öğrenciye kazandırılacak amaçların dökümü yapılacaktır

49 TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ DERSİ PROGRAMI VE KABA DEĞERLENDİRME FORMU
ÖĞRENCİ PERFORMANSI (1,2,3,4,5,6,7,8. SINIFLAR) EVET( + ) HAYIR( - ) YRD I.BÖLÜM: BESLENME EĞİTİMİ UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : OKULDA BESLENME ZAMANI KISA DÖNEMLİ AMAÇ 1: Bardakla sıvı içer. ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR : 1. Bardağı tutar. + 2. Bardağı ağzına götürür. 3. Sıvıyı içer. - 4. Bardağı yerine koyar.

50 KISA DÖNEMLİ AMAÇ 2: Karton kutu içindeki sıvıyı pipetle içer.
ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR : 1. Kutuyu tutar. + 2. Pipeti tutar. 3. Pipeti kutunun üzerindeki işaretli yere koyar. - 4. Pipeti kutunun içine iter. 5. Pipeti ağzına götürür. 6. Pipeti emer.

51 KISA DÖNEMLİ AMAÇ 3 Musluktan bardağa su doldurur.
ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR : 1. Musluğu açar. + 2. Bardağı çeşmenin altına tutar. 3. Bardak doluncaya kadar bekler.  - 4. Musluğu kapatır. KISA DÖNEMLİ AMAÇ 4: Sürahiden bardağa sıvı doldurur. 1. Sürahiyi sapından tutar. 2. Sürahiyi kaldırır. 3. Sürahiyi bardağın ağzına yaklaştırır. 4. Sürahiyi, ağız kısmı bardağın üstüne gelecek şekilde eğer. 5. Bardak doluncaya kadar sıvıyı döker. 6. Sürahiyi yerine koyar.

52 Karton kutu içindeki sıvıyı bardağa doldurur. ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 5: Karton kutu içindeki sıvıyı bardağa doldurur. ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR : 1. Kutuyu alır. 2. Makası/bıçağı alır. 3. Kutuyu işaretli yerinden makasla/bıçakla keser. 4. Bardağı alır. 5. Kutuyu kaldırır. 6. Kutuyu bardağın ağzına yaklaştırır. 7. Kutuyu, ağız kısmı bardağın üstüne gelecek şekilde eğer. 8. Bardak doluncaya kadar sıvıyı döker. 9. Kutuyu yerine koyar.

53 KISA DÖNEMLİ AMAÇ 6: Kaşıkla yemek yer.
ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR : 1. Kaşığı, çukur kısmı üste gelecek şekilde sapından tutar. 2. Kaşığı yiyeceğe götürür. 3. Yiyeceği alır. 4. Kaşığın altını tabağa sürter. 5. Yiyeceği ağzına götürür. 6. Yiyeceği ağzına alır. 7. Kaşığı ağzından çeker.

54 KISA DÖNEMLİ AMAÇ 7: Çatalla yemek yer. ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :
ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR : 1. Çatalı sapından tutar. 2. Çatalı yiyeceğe götürür. 3. Çatalı yiyeceğe batırır. 4. Yiyeceği alır. 5. Yiyeceği ağzına götürür. 6. Yiyeceği ağzına alır. 7. Çatalı ağzından çeker. KISA DÖNEMLİ AMAÇ 8: Bıçakla sebze ve meyve soyar. 1. Bıçağı, keskin tarafı aşağı bakacak şekilde sapından tutar. 2. Diğer eliyle soyulacak sebzeyi/meyveyi tutar. 3. Bıçağın keskin tarafını soyulacak sebzenin/meyvenin üzerine koyar. 4. Bıçağı yukarıdan aşağıya/sağdan sola doğru hareket ettirerek sebzeyi/meyveyi soyar.

55 Vücudundaki bir rahatsızlığı anlar
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 134: Toplumsal İletişim becerileri gelişir. ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR : Vücudundaki bir rahatsızlığı anlar Kendisi ile ilgili bilgileri sözlü olarak anlatır Yaptığı bir olay yada işi zaman sırasına göre anlatır Gelecekle ilgili planlarını anlatır Özür dilemesini bilir Başarısızlığını ve hatalarını kabllenir vb

56 DERS PLANIN HAZIRLANMASI
Önceden tespit etmiş olduğumuz amaçlar ders planlarına alınır ve uygulama başlar. Örnek olması amacıyla tüm derslere ilişkin ders planları yukarıda almış olduğumuz amaçlara göre hazırlanarak sunulmuştur ayrıca ders planı formatı öğretmenlerimizin yabancılık çekmemesi için halihazırdaki müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.

57 BİREYSEL DERS PLANI (BEP)
BÖLÜM I : Dersin adı TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ Sınıf 5/A Ünite Adı / No OKULDA BESLENME ZAMANI Önerilen Süre 40+40 BÖLÜM II : Öğrenci Kazanımları / Uzun Dönemli Amaç: Öğrenci okulda beslenmeyle ilgili kavram ve becerileri bilir. Hedef ve Davranışlar Kısa Dönemli Amaç: Öğrenci bağımsız olarak bardakla sıvı içer. Öğretimsel amaç: Bardağı tutar 2. Bardağı ağzına götürür 3. Sıvıyı içer __ 4. Bardağı yerine koyar __ Ünite Kavramları Sembolleri/ ve Davranış Örüntüsü Beslenme, bardak,su,kural, okul. Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikler Model ola, düz anlatım. Kullanılan Eğitim Teknolojileri- Bardak, su, kantin. Araç-Gereçler ve Kaynakça

58 Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri Dikkati Çekme
Dikkati Çekme Öğrenciye içmekten hoşlandığı şeyler sorulur. Güdüleme Öğrenciye beslenmesine dikkat ederse çabuk büyüyeceği söylenir. Gözden Geçirme Öğrenciye suyu nasıl içtiği sorulur. Derse Geçiş Öğrenciyle masaya karşılıklı oturulur. Bireysel Öğrenme Etkinlikleri Öğrenciye bardakla suyun veya sıvının nasıl içileceği konusunda çalışmalar yapılarak bu beceri öğrenciye kazandırılmaya çalışılır. BÖLÜM III : Ölçme-Değerlendirme Bireysel Değerlendirme ·         Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik 1.saat 5.saat 2.saat 6.saat 3 saat 7 saat 4 saat 8 saat Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar Gerekli yerlerde fiziksel yardımda bulunulur.

59 DEĞERLENDİRME AŞAMASI
Öğrenciye ders anlatıldıktan sonra davranış değişliğine ulaşıp ulaşmadığımızı kontrol etmek için plan sonundaki değerlendirme tablolarına öğrencinin performansı işlenir bu sayede seviyesi kayıt altına alınmış olur ve ilerlemeler daha net takip edilir. UYARI :Her ders sonunda öğrencinin performansı değerlendirme tablosuna mutlaka işlenmelidir.

60 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN NOTLAR:
HAZIRLANMIŞ OLAN BU PROGRAM 8 YILLIK İLKÖĞRETİM SÜRECİNİN TÜMÜNÜ KAPSAMAKTADIR. BU PROGRAM EĞİTİLEBİLİR ÇOCUKLAR İÇİN UYGULANABİLİR. ÖĞRETMENLER SINIFTAKİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZELLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA EĞİTİLEBİLİR,ÖĞRETİLEBİLİR VE OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM PROGRAMI EDİNMELERİ GEREKMEKTEDİR. HAZIRLANAN BU PROGRAM HEM EĞİTİM PROGRAMI HEM DE DEĞERLENDİRME FORMU OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. HAZIRLANAN BEP PROGRAMINDA ÖĞRENCİYE KAZANDIRILACAK AMAÇLAR VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR İÇİN AİLENİN (VELİNİN ) ONAYI MUTLAKA İMZA ALTINA ALINMALIDIR. HER DÖNEM SONUNDA ÖĞRENCİYE KAZANDIRILMIŞ OLAN AMAÇLAR RAPOR EDİLECEKTİR.

61 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İÇİN GEREKLİ ÖNCELİKLİ AMAÇLARI BELİRLEYECEKTİR
ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İÇİN GEREKLİ ÖNCELİKLİ AMAÇLARI BELİRLEYECEKTİR. AMAÇLARIN SEÇİMİ ÖĞRENCİNİN PERFORMANSINA BAĞLI OLARAK ÖĞRETMENİN İNSİYATİFİNDEDİR. GEREKLİ YERLERDE ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİNE GÖRE İLERİ VEYA GERİ AMAÇ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR. ÖĞRENCİYE KAZANDIRILACAK AMAÇLAR UYGUN GÖRÜLEN TARİHTE KAZANDILAMIYABİLİR BU KONUDA ESNEKLİĞİ OLAN BİR PROGRAMDIR. HAZIRLANMIŞ OLAN DERS PLANLARI FORMATI 8 OTURUMLUK (DERS) OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. ÖĞRENCİNİN PERFORMANSINA GÖRE BU SAYI AŞAĞIYA ÇEKİLEBİLİR. BİR DERS PLANINDA 8 SAATLİK SÜRE AŞILMAMALDIR. EĞER ÖĞRENCİ BU SÜRE İÇİNDE AMACI KAZANMAMIŞSA PLAN TEKRAR HAZIRLANMALIDIR.

62 KAYNAKLAR Ahmet KILIÇ Rehber Öğretmen
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

63 TEŞEKKÜRLER


"LÜTFEN CEP TELEFONLARIMIZI KAPATMAYI UNUTMAYALIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları