Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 ADEK Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci Tarihçe Her geçen gün yükseköğretime olan talebin artması, buna karşın kamu kaynaklarından yükseköğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 ADEK Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci Tarihçe Her geçen gün yükseköğretime olan talebin artması, buna karşın kamu kaynaklarından yükseköğretim."— Sunum transkripti:

1 11 ADEK Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci Tarihçe Her geçen gün yükseköğretime olan talebin artması, buna karşın kamu kaynaklarından yükseköğretim kurumlarına ayrılan kaynakların aynı oranda artmaması, yaşanan hızlı ekonomik ve sosyal değişimler, yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerinde sistematik ve stratejik yaklaşımları zorunlu hale getirmektedir.

2 22 Bu değişim, özellikle ABD’ye kıyasla yükseköğretim ve araştırmada giderek rekabet gücünü kaybeden Avrupa ülkelerinin Lizbon Süreci ile başlayan ve 2010 yılına kadar dinamik ve etkin bir bilgi toplumu ve ekonomisi oluşturmayı hedefleyen Avrupa düzeyinde radikal bir hızda yaşanmaktadır.

3 33 Avrupa ülkelerinin bu kapsamda, etkin ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ve Avrupa Araştırma Alanı (AAA) oluşturma çalışmaları Bolonya süreci ile şekillenmiş ve bunu takip eden süreçler ile desteklenerek geliştirilmiştir. Günümüzde bu kapsamdaki çalışmalar büyük ivme kazanarak devam etmektedir.

4 Bu kapsamda yürütülmekte olan çalışmaların içerisinde, Avrupa yükseköğretimin güçlendirilmesi, kalite düzeylerinin yükseltilmesi ve ortak kabul görmüş belirli standartlarda yükseköğretim sistemlerinde kalite güvence sistemlerinin oluşturulması yönündeki çalışmalar en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. Bolonya süreci içerisinde bu konuda yapılan çalışmalar ve öneriler Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği (ENQA)’nin 2005 yılında yayınlamış olduğu “Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları” raporunda yayınlanmıştır. Bu raporda yayınlanmış olan ilke ve standartlar günümüzde bu alanda yürütülmekte olan çalışmalara rehberlik etmekte ve bu sayede Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile uyum içinde ve kıyaslanabilir kalite düzeyinde hizmet vermeleri hedeflenmektedir.

5 Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulu başkanı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun başkanlığını, ilgili yükseköğretim kurumunun rektörü, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyesi rektör yardımcısı yapar. Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulu üyelerinin görev süresi Her iki yılda bir, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyelerinin 1/3’i ilgili yükseköğretim kurumunun senatosu tarafından değiştirilir. Yeni üyeler, öncekilerden farklı akademik birimlerden seçilerek, yükseköğretim kurumunun tüm akademik birimlerinin zaman içinde bu kurulda temsil edilmesi sağlanır. Herhangi bir nedenle boşalan kurul üyeliği için aynı esaslara göre, yeri boşalan üyenin bağlı bulunduğu birimden yeni üye seçilir. Bu suretle seçilen üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.

6 66 ADEK KURULU Ad SoyadKurumG ö rev Prof. Dr. Ayşeg ü l Jale SARA Ç Dicle Ü niversitesiRekt ö r ( Başkan) Prof. Dr.Mustafa ARICA Dicle Ü niversitesi Rekt ö r Yrd. Prof.Dr.Sabri EYİGÜN Dicle Ü niversitesi Genel Sekreter Ö ğrenci Konseyi Bşk. Ö ğrenci Konseyi Ö ğrenci Konseyi Bşk. Prof. Dr. M. Fuat G Ü RKAN Tıp Fak ü ltesi Dekan V. Prof. Dr. Z ü lk ü f G Ü NELİ M ü hendislik-Mimarlık Fak. Dekan Prof. Dr. Hamdi TEMEL Fen Bilimleri Enstit ü s ü MüdürMüdür Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Atat ü rk Sağlık Hiz. Myo MüdürMüdür Yrd. Do ç. Dr. Ali Osman ALAKUŞ Devlet Konservatuvarı MüdürMüdür Prof. Dr. Mustafa U Ç AR Diyarbakır Meslek Y ü ksekokulu MüdürMüdür Prof..Dr. Sel ç uk ERTEKİN Fen-Ed.Fak ü ltesi Ö ğretim Ü yesi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Tıp Fak ü ltesi Ö ğretim Ü yesi Yrd. Do ç. Dr. Veysel SARUHAN Bismil Meslek Y ü ksek Okulu MüdürMüdür Yrd. Do ç. Dr. Cuma AKINCI Gap Uygulama ve Araştırma Merkezi MüdürMüdür Do ç. Dr. İlhan KAYA Yabancı Diller Ö ğretimi Uyg. ve Araş.M. MüdürMüdür Yrd. Do ç. Dr. Rıfat EFE Eğitim Fak ü ltesi Ö ğretim Ü yesi Yrd. Do ç. Dr. Hakan SAMUR Diyarbakır Myo Ö ğretim Ü yesi Uz. G ü lay BAYSAL DÜADEKK Birim Sorumlusu

7 7 Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulu (ADEK) ; ADEK: yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenler. Görevleri a)İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, b) İlgili yükseköğretim kurumunda "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,

8 c) İlgili yükseköğretim kurumunun "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek, ç) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak, d) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını ilgili yükseköğretim kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek, e) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.

9 ADEK Sürecinde, Bir yükseköğretim kurumunun, ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyindeki akademik birimleri ve araştırma merkezlerinin her türlü eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesi ve kalite geliştirme çalışmaları iç değerlendirme kapsamında değerlendirilir.

10 10 ADEK’te yapılacaklar İç değerlendirme konuları Bir yükseköğretim kurumunda yapılacak iç değerlendirmelerde; Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirleyeceği süreç, usul ve esaslar göz önüne alınarak, ilgili yükseköğretim kurumunun aşağıdaki konuları kapsayan çalışmaları değerlendirilir: a) Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda belirleyeceği misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri, b) Akademik birimlerinin ölçülebilir nitelikteki hedefleri, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin belirlenmesi ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesi, c) Yükseköğretim üst kurullarının veya Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirleyeceği yükseköğretim kurumlarını kapsayan ölçülebilir nitelikteki hedeflerin, bu hedeflerle ilgili performansın ve performans göstergelerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi, d) Mali kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkin ve verimli kullanılması, e) Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim programlarının etkinliği, öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerinin kalite ve performansları ile ilgili çalışmaları, f) Araştırma faaliyetleri ve etkinliği ile akademisyenlerinin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere ilgili süreçleri, g) Bilişim ve akademik altyapı (laboratuvar, kütüphane ve benzeri) hizmetleri, h) Akademik birimlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri, i) İdari personelinin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti ile idari ve destek hizmetleri, j) Mezun yönetim ve izleme sistemi, k) Topluma açıklık ve toplum hizmetleri, l) Yaşam boyu eğitim faaliyetleri, m) Bir önceki iç değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmalar,

11 11 2008 Yılı ADEK Raporu’ndan Kesitler 1. Toplam Öğrenci Sayıları (2008-2009) Öğrenim Derecesi KızErkekToplam Kız Öğrenci Oranı (%) Lisans4001648310484% 38 Önlisans98219702952% 33 Yüksek Lisans 275356631% 43 Doktora6584149% 44 TOPLAM5323889314216% 37

12 12 2. Akademik Personel Sayıları (Aralık 2008 İtibariyle) BİRİMLERTop. TIP FAK Ü LTESİ604 DİŞ HEKİMLİĞİ FAK Ü LTESİ61 HUKUK FAK Ü LTESİ43 İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK Ü LTESİ9 FEN EDEBİYAT FAK Ü LTESİ178 ZİYA G Ö KALP EĞİTİM FAK Ü LTESİ137 M Ü HENDİSLİK-MİMARLIK FAK Ü LTESİ108 ZİRAAT FAK Ü LTESİ44 VETERİNER FAK Ü LTESİ37 İLAHİYAT FAK Ü LTESİ41 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y Ü KSEKOKULU14 DEVLET KONSERVATUARI12 ATAT Ü RK SAĞLIK Y Ü KSEK OKULU11 DİYARBAKIR MESLEK Y Ü KSEK OKULU21 ATAT Ü RK SAĞ.HİZ.M.Y.OKULU9 Ç ERMİK MESLEK Y Ü KSEK OKULU7 ÇÜ NG Ü Ş MESLEK Y Ü KSEK OKULU3 BİSMİL MESLEK Y Ü KSEKOKULU8 ERGANİ MESLEK Y Ü KSEKOKULU4 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİT Ü S Ü 3 FEN BİLİMLERİ ENSTİT Ü S Ü 1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİT Ü S Ü 3 REKT Ö RL Ü K64 TOPLAM1422

13 13 2.1. İdari personel sayıları

14 14 3.BİRİMLERİMİZ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU DEVLET KONSERVATUARI ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEK OKULU DİYARBAKIR MESLEK YÜKSEK OKULU ATATÜRK SAĞ.HİZ.M.Y.OKULU ÇERMİK MESLEK YÜKSEK OKULU ÇÜNGÜŞ MESLEK YÜKSEK OKULU BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜK

15 4.Özdeğerlendirme Özdeğerlendirme, bir kuruluşun faaliyetlerini ve iş sonuçlarını, YÖDEK Modelini esas alan bir modelle kıyaslayarak; kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirme faaliyetidir. Özdeğerlendirme, kuruluşun kendi kendini değerlendirme sürecidir. Özdeğerlendirme sonucunda, kuruluş ne kazanır?  Kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenir,  Gelişmelerin düzenli ölçülmesi için somut verilere dayalı bir sistemdir,  Çalışanları, “Mükemmelliğin Temel Kavramları” konusunda eğitir,  Kuruluşu, hem kurum hem de iş birimi düzeyinde değerlendirir,  İyi uygulamaların ortaya çıkmasını sağlar,  Avrupa genelinde kabul görmüş kriterlerin kullanılması ile benzer veya farklı nitelikteki başka kuruluşlar ile karşılaştırılma yapılmasını sağlar,  İş planı ve stratejilerin oluşturulmasını iyileştirir,  Kuruluşu Ulusal ve/veya Avrupa Dış Değerlendirme başvurusuna hazırlar

16 16 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

17 Tablo 4.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI BİRİMLER 1) Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Fak., Konsv. ve Y.O’ın Ort. Enst. Ort. MY OOrt. Akd.B r. Ort. İdari Br. Ort. Arş. Mrkz. Ort. Rek.Br. Ort. Ünv. Genel Ort. 1)Öğrenci niteliğinde beklenen düzey56,0060,0033,3049,7730,4514,3046,6040,11 2)Akademik personel niteliğinde beklenen düzey64,00 100,0 066,7076,9080,00100,0060,0078,45 3)İdari Personel niteliğinde beklenen düzey;34,7080,0066,7060,4765,7071,4060,0063,08 4)Mali kaynakların yeterliliği;52,0020,0066,7046,2342,8585,700,0044,54 5)Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb) yeterliliği;38,0040,000,0026,0051,4542,9060,0038,73 6)İş Teknolojilerinin yeterliliği;60,0020,0050,0043,3328,5557,100,0035,94 7)Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği;50,0040,0066,7052,2331,4542,9020,0041,84 8)Toplum ile ilişkilerin yeterliliği;52,0040,0050,0047,3345,7071,4020,0046,52 9)Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği;48,0060,0033,3047,1014,3028,600,0030,70 10)Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği;52,0060,0016,7042,9038,5557,1020,0040,73 11)Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği;32,0040,0083,3051,7755,7071,4040,0053,73 12)Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği;38,0080,0066,7061,5758,5557,1060,0060,06

18 13)Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği;48,0040,0016,7034,9055,7071,4040,0045,30 14)Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği;53,1060,0033,3048,8031,4542,9020,0040,13 TOPLAM48,4152,8646,4449,2445,0358,1631,90 47,13

19 Tablo 4.2. Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI BİRİMLER 1)Kurumsal Niteliklerinin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi Fak., Konsv. ve Y.O’ın Ort. Enst. Ort. MYO Ort. Akd.Br. Ort. İdari Br. Ort. Arş. Mrkz. Ort. Rek.Br. Ort Ünv. Genel Ort. 1)Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 27,140,0100,055,758,5557,160,0 57,125 2)Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 58,020,083,353,714,328,6,0 34 3)İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 57,120,083,353,460,0,0 26,73 4)Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 596066,761,971,4542,9100 66,675 5)Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 70,080,083,377,7642,9100,0 38,88 6)Akademik personelin ortalama unvan düzeyi;40,0100,083,374,4344,328,660,0 59,365 7)İdari Personelin Eğitim Düzeyi;54,240,033,342,521,4542,9,0 31,925

20 8)Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 42,920,066,743,264,328,6100,0 53,75 9)Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 49,020,050,039,657,1514,3100,0 31,975 10)Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 28,980,0 62,962040,0,0 41,48 i)Kampus alanı;49,0,0 16,3364,328,6100,0 53,75 ii)Toplam kapalı alan;38,820,066,741,837,1514,3,0 48,375 iii)Eğitim-Öğretim ve Araştırma;42,960,016,739,8642,8585,7,0 41,48 iv)Sosyal ve diğer hizmet alanları;42,960,066,756,5328,5557,1,0 40,315 TOPLAM 47,1337,1456,9146,1032,1534,5040,00 39,15

21 Tablo 4.3 Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI BİRİMLER 3)Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Fak., Konsv. ve Y.O’ın Ort. Enst. Ort. MYOO rt. Akd.Br. Ort. İdari Br. Ort. Arş. Mrkz. Ort. Rek.Br. Ort. Ünv. Genel Ort. 1)Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 58,0060,0066,7061,5771,4542,90100,0066,51 2)Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 48,0020,0083,3050,4364,3028,60100,0057,37 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 70,0040,0066,7058,9071,4542,90100,0065,18 4)Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 52,0080,0083,3071,7764,3028,60100,0068,03 5)Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 54,0080,00100,0078,0085,7071,40100,0081,85 6)Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 54,0080,0083,3072,4364,3028,60100,0068,37 7)Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 50,0060,0066,7058,9021,4542,900,0040,18 8)Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 48,0060,0066,7058,2335,7071,400,0046,97 9)Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 44,0060,0066,7056,907,1514,300,0032,03 10)Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 34,0020,0066,7040,2325,0050,000,0032,62 11)Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 42,0020,0066,7042,9092,8585,70100,0067,88 12)Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 52,0060,0016,7042,9014,3028,600,0028,60 13)Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 62,0060,0050,0057,3314,3028,600,0035,82 14)Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 46,0060,0066,7057,5728,5557,100,0043,06 TOPLAM 51,0054,2967,8757,7247,2044,4050,00 52,46

22 Tablo 4.4. Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI BİRİMLER 4)Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi Fak., Konsv. ve Y.O’ın Ort. Enst. Ort. MYOOr t. Akd.Br. Ort. İdari Br. Ort. Arş. Mrkz. Ort. Rek.Br. Ort. Ünv. Genel Ort. 1)Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;53,1020,0066,7069,9048,5557,1040,0059,23 2)Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği;59,2020,0066,7072,9542,8585,700,0057,90 3)Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği;67,3020,0066,7077,0055,7071,4040,0066,35 4)Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği;62,5020,0050,0066,2541,4542,9040,0053,85 5)Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı;70,8020,0050,0070,4041,4542,9040,0055,93 6)Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik;65,3020,0050,0067,6521,4542,900,0044,55 7Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği;63,3040,0066,7085,0021,4542,900,0053,23 8Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği;67,3040,0066,7087,0028,5557,100,0057,78 9Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu;55,1050,00 77,5528,5557,100,0053,05 10Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği;59,2040,0083,3091,2528,5557,100,0059,90 11Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği;49,0040,0066,7077,8514,3028,600,0046,08 12Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği;55,1060,0066,7090,9033,3566,700,0062,13 13Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği;51,0060,0083,3097,1525,0050,000,0061,08 14Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği;55,1060,0083,3099,2016,6533,300,0057,93 15Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği;53,1060,0066,7089,9050,00100,000,0069,95 TOPLAM59,0938,0065,5781,3333,1955,7110,67 57,26

23 Tablo 4.5. Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDİRME KONULARIBİRİMLER 5)Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi Fak., Konsv. ve Y.O’ı n Ort. Enst. Ort. MYOO r t. Akd.Br. O rt. İdari B r. O r t. Arş. Mrkz. Ort. Rek.Br. Ort.Ünv. Genel Ort. 1)Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;52,1060,0050,0054,0355,7071,4040,0054,87 2)Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği;64,6060,0066,7063,7755,7071,4040,0059,73 3)Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği;56,3060,0050,0055,4348,5557,1040,0051,99 4)Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği;56,5060,0033,3049,9348,5557,1040,0049,24 5)Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği;64,6075,0033,3057,6341,4542,9040,0049,54 6)Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği;68,8060,0066,7065,1755,7071,4040,0060,43 7)Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği;70,8060,0066,7065,8355,7071,4040,0060,77 8)Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği;63,8040,0050,0051,2755,7071,4040,0053,48 9)Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği;55,3020,0066,7047,3348,5557,1040,0047,94 10)Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği;63,8020,0066,7050,1741,4542,9040,0045,81 11)Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği;57,4020,0050,0042,4748,5557,1040,0045,51 12)Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği;68,1060,0066,7064,9334,3028,6040,0049,62

24 15)Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği;64,6060,0033,3052,6320,140,2940,0036,39 16)Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik;62,5075,0033,3056,9335,7071,400,0046,32 17)Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik;52,1040,0033,3041,8021,4542,900,0031,63 TOPLAM60,2753,2451,9655,1642,8750,4435,29 49,01 13)Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği;52,2060,0066,7059,6341,4542,9040,0050,54 14)Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği;51,1075,0050,0058,7020,080,1740,0039,39

25 Tablo 4.6. İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI BİRİMLER 6)İdari ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Fak., Konsv. ve Y.O’ın Ort. Enst. Ort. MYO Ort. Akd.Br. Ort. İdari Br. Ort. Arş. Mrkz. Ort. Rek.Br. Ort. Ünv. Genel Ort. 1)Personel İşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;49,0080,0050,0059,6631,4542,9020,0045,56 2)İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;44,9020,0083,3051,0648,5557,1040,0050,08 3)Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği;42,9040,0050,0044,3034,3028,6040,0039,30 4)Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği;46,9060,0066,7057,8638,5557,1020,0048,02 5)Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği;38,8060,0016,7038,5017,1514,3020,0027,83 6)Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;44,9020,0066,7043,8634,3028,6040,0039,08 7)Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;61,2040,0066,7043,8628,5557,100,0042,83 8)Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği;53,1040,0033,3042,1358,5557,1060,0050,34 9)Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği;43,8040,0050,0044,6034,3028,6040,0034,30 10)Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği;34,7020,0033,3029,3358,5557,1060,0043,94 11)Staj destek hizmetlerinin yeterliliği;40,4020,0033,0031,1344,3028,6060,0037,72 12)Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği;53,1060,0066,7059,9328,5557,100,0044,24 TOPLAM45,5140,0049,9744,2138,9641,5536,36 41,73

26 Tablo 4.7. Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI BİRİMLER 7)Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) değerlendirilmesi Fak., Konsv. ve Y.O’ın Ort. Enst. Ort. MYO Ort. Akd.Br. Ort. İdari Br. Ort. Arş. Mrkz. Ort. Rek.Br. Ort. Ünv. Genel Ort. 1)Organizasyonel yapının yeterliliği;32,76066,753,165,771,46059,40 2)Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı;42,98083,368,777,3583,371,473,03 3)Görev yetkilerinin yeterliliği;53,16083,365,458,5557,16061,98 4)Stratejilerin varlığı ve yeterliliği;55,18083,372,851,4542,96062,13 5)Karar verme süreçlerinin yeterliliği;40,88083,368,0351,4542,96059,74 6)İş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği;46,910066,771,251,4542,90%6061,33 7)Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği;38,88066,761,8358,5557,16060,19 8)Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği;38,84066,748,558,5557,16053,53 9)Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği;44,98066,763,8658,5557,16061,21 10)İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği;55,12033,336,121,4542,9028,78 11)Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği;57,12016,731,2621,4542,9026,36 12)Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği;502033,334,4320,72542,94027,58 TOPLAM32,76083,358,635,771,460 52,93

27 Tablo 4.8. Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI BİRİMLER 8) Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Fak., Konsv. ve Y.O’ın Ort. Enst. Ort. MYO Ort. Akd.Br. Ort. İdari Br. Ort. Arş. Mrkz. Ort. Rek.Br. Ort. Ünv. Genel Ort. 1)Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik;37,80100,0083,3073,7078,5557,10100,0076,13 2)Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği;32,6050,0066,7049,7771,4542,90100,0060,61 3)İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği;34,8075,0066,7058,8378,5557,10100,0068,69 4)Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği;50,0025,0016,7030,5728,5557,100,0029,56 5)Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği;37,0075,0083,3065,1071,4542,90100,0068,28 6)Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği;37,0075,0083,3065,1071,4542,90100,0068,28 7)Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği;39,1075,00100,0071,3765,7071,4060,0068,53 8) İdari personelin özelliklerinin yeterliliği;34,8075,00100,0069,9358,5557,1060,0064,24 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği;40,00100,0083,3074,4365,7071,4060,0070,07 10) İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği;43,50100,0083,3075,6058,5557,1060,0067,08 TOPLAM38,6675,0076,6663,4464,8555,7074,00 64,15

28 Tablo 4.9. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI BİRİMLER 9) Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Fak., Konsv. ve Y.O’ın Ort. Enst. Ort. MYO Ort. Akd.Br. Ort. İdari Br. Ort. Arş. Mrkz. Ort. Rek.Br. Ort. Ünv. Genel Ort. 1)Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği;60,95033,348,0747,1514,38047,61 2)Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği56,5033,329,9334,328,64032,12 3)Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği;58,75016,741,8055,771,44048,75 4)Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği;47,8016,721,5055,771,44038,60 5)Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği;32,610083,371,9785,771,410078,83 6)İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği;41,310083,374,8785,771,410080,28 7)Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği;50016,722,2341,4542,94031,84 TOPLAM49,6350,0044,4348,0260,7154,7566,67 54,37

29 Tablo 4.10. Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI BİRİMLER 10)Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Fak., Konsv. ve Y.O’ın Ort. Enst. Ort. MYO Ort. Akd.Br. Ort. İdari Br. Ort. Arş. Mrkz. Ort. Rek.Br. Ort. Ünv. Genel Ort. 1)Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu;52,200,00 17,4048,5557,1040,0032,98 2)Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu;34,80100,0083,3072,7064,3028,60100,0068,50 3)Kendi misyonuna uygunluğu;31,1075,0083,3063,1344,3028,6060,0053,72 TOPLAM39,3758,3355,5351,0852,3838,1066,67 51,73

30 5.Anket Sonuçları Öğrenciler ve akademik / idari personele anket yöntemi kullanılarak elde edilen verilere göre karşılaştıkları başlıca sorunlar ya da memnuniyet –memnuniyetsizlik alanları belirlenmektedir. Öğrenci memnuniyeti AnketYüzde%57 Akademik personel memnuniyeti AnketYüzde%66 İdari personel memnuniyeti AnketYüzde%68

31 Ulaşım olanağı (vasıta yeterliliği ve sıklığı), Derslerin çalışma hayatına hazırlama kapasitesi, Derslerde teknolojinin (projeksiyon cihazı, tepegöz vb.) kullanılması, Yemeğin kalitesi (Tadı, temizliği, görünümü…), Kültürel etkinlikler, Sağlık hizmetleri, Tüm öğrencilere adil davranılması, Üniversite yönetiminin güvenirliği ve D.Ü.’nin çevre üzerindeki etkisi alanlarında, memnuniyetsizliklerini ifade ettikleri görülmektedir. ÖĞRENCİ MEMNUNİYETSİZLİKLERİ

32 Akademisyenlerin, görev dağılımlarının; çalışanların yeteneklerine, niteliklerine ve eğitim durumlarına göre yapılması, Yöneticilerin görüşlerimi almaları, Sosyal aktivitelerin yeterliliği, Hastanenin sağlık hizmetlerinden yeterli ve öncelikli olarak yararlanabilme durumu, Tüm personele adil davranılması, D.Ü’de çalışanlara yönelik kariyer geliştirme çalışmaları, D.Ü’de fırsat eşitliği (tüm çalışanların ve hizmetlerden yararlananların adil ve eşit muamele gördüğü, ortam ve uygulamaların durumu), D.Ü’de kuruluşun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejilerin çalışanlarca benimsenmesi, D.Ü’de çalışanlara yönelik eğitim ve geliştirme çalışmaları ve D.Ü.’nde üretkenlik alanlarında memnuniyetsizliklerini ifade ettikleri görülmektedir. AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETSİZLİKLERİ

33 İdari personellerin görev dağılımlarının; çalışanların yeteneklerine, niteliklerine ve eğitim durumlarına göre yapılması, Sosyal aktivitelerin yeterliliği, sorunlarınıza ve önerilerinize karşı duyarlılık, Ulaşım olanağı (vasıta yeterliliği ve sıklığı), D.Ü’de çalışanlara yönelik kariyer geliştirme çalışmaları, D.Ü’de fırsat eşitliği(tüm çalışanların ve hizmetlerden yararlananların adil ve eşit muamele gördüğü, ortam ve uygulamaların durumu), D.Ü’de kuruluşun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejilerin çalışanlarca benimsenmesi, D.Ü’de çalışanlara yönelik eğitim ve geliştirme çalışmaları D.Ü’de eğitimin değerlendirilmesi alanlarında memnuniyetsizliklerini ifade ettikleri görülmektedir. Sonuç olarak; bu hususlarda beklentileri karşılamak adına ve kararsız oyların memnuniyet bildirmesi yönünde gerekli çalışmalar sürdürülecektir. İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETSİZLİKLERİ

34 34 Performans Göstergeleri NOGÖSTERGEÖLÇME YÖNTEMİBİRİMİ 1Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması Mutlak sayı 2Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 1.SAY, SÖZ, EA, DİL Puanlarının Ortalamaları 2.(İlk %10’luk ÖSS puan diliminden giren ÖS /Toplam giren ÖS)x100 1.Mutlak Sayı 2.Yüzde 3Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 Yüzde 4Doktora…………………………………………………………………………….………. …………..………….. 69Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti AnketYüzde 70Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansı Düzeyi AnketYüzde

35 Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD Öğretim üyesi DÜADEKK Danışmanı/D.Ü.Bologna Uzmanı Uz. Gülay BAYSAL DÜADEKK Uzmanı ADEK Kurulu Üyesi


"11 ADEK Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci Tarihçe Her geçen gün yükseköğretime olan talebin artması, buna karşın kamu kaynaklarından yükseköğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları