Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ stanbul Üniversitesi İ stanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları 2013-2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ stanbul Üniversitesi İ stanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları 2013-2014."— Sunum transkripti:

1 İ stanbul Üniversitesi İ stanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları 2013-2014

2 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İ mkanları İ nsan kaynakları (Ö ğ retim üyesi, hemşire, di ğ er personel) Akademik Faaliyet ◦ İ ç yayın ◦ Dış yayın E ğ itim Faaliyetleri ◦ Mezuniyet öncesi ◦ Mezuniyet sonrası Hizmet İ statistikleri (2009- 2013) ◦ Poliklinik ◦ Laboratuar: Kanlı ve kansız ◦ Operasyon veya girişim Mali Analiz (2012-2013) ◦ Gelir ◦ Gider ◦ Fatura Red Oranı ◦ Sa ğ lanan Ba ğ ışlar Kullandı ğ ınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Gelece ğ e yönelik planlar ve talepleriniz

3 10 büyük sa ğ lık sorunu (2013, CDC) 1.Çocukluk ça ğ ında obezite %38 2. Madde Kullanımı %34 3. Sigara %32 4. Zorbalık, külhanbeylik %29 5. Stres %25 6. Alkol ba ğ ımlılı ğ ı %24 7. Çocuk İ stismarı ve ihmali %23 8. Ergen gebeli ğ i %23 9. İ nternet sorunları 22% 10. Depresyon 20% ve aşa ğ ıdakiler…. -Dikkat bozuklukları -Şiddet davranışları -(Sexting) Sex mesajları - İ ntihar -”Çıkma” istismarları - Otizm -Homoseksualite

4 Çocuk ve Ergenlerde Herhangi Bir Psikiyatrik Hastalı ğ ın YB Yaygınlı ğ ı

5 Misyon; e ğ itim Tıp fakültesi ö ğ rencilerinin çocuk ruh sa ğ lı ğ ı konusunda temel bilgi ve beceriyi kazanmalarını sa ğ lamak, Tıpta uzmanlık ö ğ rencilerinin mesleki açıdan yetkin, ilk olarak iyi insan-iyi hekim bütünlü ğ ünü kendi özünde oluşturabilmiş, empati, sa ğ duyu ve toleransı özümsemiş, iyileştirici etkinin ancak özde olgunlaşanlarca üretilebilece ğ ini kavramış, “arızalı beyin devreleri” ya da “kimyasal dengesizlik” uzmanı teknisyenler de ğ il, çok katlı yüce varlık insan ile ve onun en hassas çocuk haliyle u ğ raştı ğ ının bilincinde, mesle ğ inden heyecan duyan, bu heyecanla sürekli gelişme yollarını arayan, sa ğ lıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunacak ‘çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı’ olarak yetişmelerini sa ğ lamak Çocuk psikiyatrisi uzmanlarının meslek içi e ğ itimlerine katkıda bulunmak, alanla ilgili bilimsel gelişmeleri, de ğ işim ve dönüşümleri onlara ulaştırabilmek, Psikolog, pedagoji ve sosyal çalışma, özel e ğ itim, danışmanlık ve rehberlik, aile danışmanlı ğ ı gibi disiplinlerle işbirli ğ ini geliştirip çocuk ruh sa ğ lı ğ ı alanında klinik deneyimlerine katkıda bulunmak Ebeveyn ve e ğ itimcilerin e ğ itilmesini sa ğ lamak,

6 Misyon; çalışma ve araştırma Çocuk ve Ergen Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda akademik düzeyde yapılan çalışmalar bebeklikten genç erişkinli ğ e sa ğ lıklı ruhsal gelişim ve patolojik durumları kapsamaktadır. Temel araştırma alanları bebek ruh sa ğ lı ğ ı, otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikli ğ i hiperaktivite bozuklu ğ u, ergenlik dönemi patolojileri (yeme bozuklukları, kimlik gelişimiyle ilgili sorunlar, depresyon, intihar), bedensel belirtilerle seyreden ruhsal rahatsızlıklar, anksiyete bozuklukları, bipolar duygudurum bozuklu ğ u, farmakolojik yaklaşımlar, adli çocuk-ergen psikiyatrisi ve çocuk-ergen ruh sa ğ lı ğ ı politikalarını içermektedir. Ana Bilim Dalı’nın çalışma alanları: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi temel konuları üzerine çeşitli kuramsal ve uygulamalı e ğ itimin yanısıra; konsültasyon-liyezon, bireysel psikoterapi, oyun terapisi, psikodrama yöntemiyle grup terapisi, aile tedavisi, adli psikiyatri, istatistik ve araştırma metodolojisi e ğ itimi verilmektedir. Ayrıca sosyal hizmet uygulamaları, ülkemizde çocu ğ a yönelik politikaların oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri, okullara e ğ itim danışmanlı ğ ı, psikometrik de ğ erlendirmeler ve topluma yönelik koruyucu ruh sa ğ lı ğ ı hizmeti bölümümüzün çalışma konuları arasındadır

7 Ana Bilim Dalı Tarihçesi İ stanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ülkemizde kurulmuş olan bu alandaki ilk birimdir. Klini ğ imiz 10 Mart 1956 tarihinde İ stanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. İ hsan Şükrü Aksel tarafından Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü olarak kurulmuştur. Kuruldu ğ u tarihten bu yana ülkemize önemli hizmetler sunan klini ğ imiz 1991 yılında ayrı bir Anabilim dalı olarak İ stanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları Anabilim Dalı adını almıştır.

8 İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öncü İşlemler Ülkemizin; İ lk Çocuk Psikiyatrisi Birimi.. İ lk Çocuk Psikiyatrisi yataklı tedavi servisi.. İ lk Çocuk Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları ABD.. İ lk TUS sınavı ile uzmanlık ö ğ rencisi alan… En fazla sayıda uzman yetiştiren… En yüksek sayıda hasta muayenesi gerçekleştiren En yüksek sayıda bilimsel yayın ve atıf.. En büyük binaya sahip.. ….!

9 F İ Z İ KSEL KAYNAKLAR Çapa yerleşkesindeki iki bloktan oluşan eski binamız Türkiye’deki en büyük Çocuk Psikiyatrisi Klini ğ iydi. Boşaltmadan önce 83 oda aktif olarak kullanılıyordu. Deprem güvenli ğ i nedeniyle boşaltıldı ve sonrasında yıkıldı.

10 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yeni Bina 21 Şubat 2013 tarihinden beri İstanbul Tıp Fakültesi Esnaf Hastanesi ek binasında hizmet verilmektedir.

11 Çocuk ve Ergen Ruh Sa ğ. ve Hast. Anabilim Dalı Fiziksel İ mkanlar Şu anda İ stanbul Esnaf Hastanesi Bodrum Katında hizmet vermekte olan Anabilim Dalımızda Çocuk ve Ergen Ruh Sa ğ. ve Hast. Anabilim Dalı Fiziksel İ mkanlar Şu anda İ stanbul Esnaf Hastanesi Bodrum Katında hizmet vermekte olan Anabilim Dalımızda Ö ğ retim Üyesi4 Uzman Hekim2 Poliklinik odası20 Pedagog odası4 Psikolog odası4 Sosyal Çalışma1 Video ve oyun gözlem odası1 Acil Müdahale1 Sekreter odaları2 Başhemşire 1 Toplantı Salonu:40 kişi Kütüphane1

12 Fiziksel imkanlar (devam) Arşiv ve kayıt bölümümüz 2. bodrum katında yer almaktadır. Kayıtlarını yaptıran hastaların dosya numaraları alınmakta ve dosyaları çıkarılmaktadır. Ailelerin eline verilmeksizin dosyaların da ğ ıtımı görevliler tarafından yapılmaktadır. Bu katta 2 arşiv odası, kayıt yapılan bölüm ve hastaların beklerken oturmalarına uygun alanlar bulunmaktadır.

13 İ NSAN KAYNAKLARI

14 2008-2014 Yılları Arasında İ nsan Kaynakları

15 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PERSONEL DAĞILIMI (Mart 2014)

16 4 çalışanımızın iş görmeyi engelleyecek düzeyde sorunları bulunmaktadır. Kadrolu hizmetlilerden birinde a ğ ır zeka gerili ğ i bulunmaktadır. (IQ;18) Arşivde 20 yıldır bizimle çalışan bir görevlimiz şizofrendir. 2 rapor sekreterinden birinde %95, di ğ erinde %50 işitme kaybı bulunmaktadır. ◦ Ayrıca üniversitemiz kadrosunda olmayıp Ayberk Vakfı adına 20 yıldır klini ğ imizde çalışan bir hizmetlinin a ğ ır zeka gerili ğ i bulunmaktadır (IQ;30) ◦ A ğ ır zeka gerili ğ inin işgücü kaybı oranı %90’dır. Okuma yazma bilmezler, para ve rakam tanıyamazlar, cezai ehliyetleri yoktur.

17 İ STANBUL TIP FAKÜLTES İ ÇOCUK RUH SA Ğ LI Ğ I VE HASTALIKLARI ANAB İ L İ M DALI B İ L İ MSEL FAAL İ YETLER İ Anabilim Dalımızın 2013 yılı Ulusal ve Uluslararası bildiri ve makale sayıları 2014 yılı itibarıyla ö ğ retim üyelerinin Yabancı Yayınlarının (SCI-E ) sayıları SCI-E kapsamındaki dergilerde alınan atıf sayıları 2014 yılı itibarıyla “h” indeksi de ğ erleri

18 2013 yılı bilimsel faaliyetleri

19 Dış Yayın sayısı, 2014

20 SCI-E kapsamında atıf sayısı, 2014

21 Ö ğ retim üyeleri h-indeksi, 2014 Ö ğ retim üyeleri h-indeksi, 2014

22 Bilimsel Ödüller 1. Türkiye Psikiyatri Dernegi 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi (2005) Duygudurum Bozuklukları Araştırma İ kincilik Ödülü.”Haluk Asuman Savaş,Serdar Gergerlioglu, Ferah Armutçu, Hasan Herken, H. Ramazan Yılmaz, Esra Koçoglu, Salih Selek, Hamdi Tutkun, Süleyman Salih Zoroglu, Ömer Akyol 2. Uluslar arası 5. Bakırköy Günleri 2003 Sözel Bildiri Yarışması Birincilik Ödülü. “ACE gen’in İ ki Uçlu Duygudurum Bozuklugundaki Olası Rolü” Haluk A. Savaş, Hasan Herken, Hamdi Tutkun, S. Salih Zoroglu 3. Türkiye Psikiyatri Dernegi Bahar Sempozyumları 2002 Araştırma Birincilik Ödülü. “Şizofreni Hastalarında Adrenomedullin ve Nitrikoksit Düzeyleri ve Hastalıgın Klinigi ile İ lişkisi.” Salih Zoroglu, Hasan Herken, Muhittin Yürekli, Efkan Uz, Hamdi Tutkun, Haluk A. Savaş, Çahit Balcı, Murat Eren Özen, Beyhan Cengiz, Ecir Ali Çakmak, M. İ lker Dogru, Ömer Akyol. 4.Türkiye Psikiyatri Dernegi Bahar Sempozyumları 2002 Duygudurum Bozuklukları Araştırma İ kincilik Ödülü. “Nitrik Oksit ve Adrenomedullin’in İ ki Uçlu Duygudurum Bozuklugundaki Olası Rolü” Haluk A. Savaş, Hasan Herken, Muhittin Yürekli, Efkan Uz, Hamdi Tutkun, S. Salih Zoroglu, Murat Eren Özen, Beyhan Cengiz, Ömer Akyol. 5. Türkiye Psikiyatri Dernegi 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2002 Duygudurum Bozuklukları Araştırma Birincilik Ödülü. “Serotonon transporter gen’in İ ki Uçlu Duygudurum Bozuklugundaki Olası Rolü” Haluk A. Savaş, Hasan Herken,, Hamdi Tutkun, S. Salih Zoroglu

23 Bilimsel Ödüller 1. Genç araştırmacı e ğ itim bursu. International Meeting for Autism Research (IMFAR) 2006 Professionals from Developing Countries, (2006). 2. Donald J. Cohen fellowship ödülü. 18. International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) Congress. 2008, İ stanbul 3. Genç bilim adamı ödülü (Junior Scholar Award). American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP). 57 th Annual Meeting. 2010, New York 4. Genç bilim adamı e ğ itim ödülü. European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology. 2014, İ talya.

24 E Ğİ T İ M FAAL İ YETLER İ

25 5. SINIF E Ğİ T İ M İ Kuramsal E ğ itim ve Uygulamalar 5.Sınıf ö ğ rencileri Nöroloji, Nöroşirürji, Psikiyatri paket stajında 3 tam gün olarak Çocuk Psikiyatrisi staj e ğ itimi de almaktadırlar. Çekirdek e ğ itim programının öngördü ğ ü DEHB, Otizm ve Ruhsal Gelişim Dersleri verilmekte ayrıca alanımızdaki başlıca konular ile ilgili kuramsal dersler verilmektedir. Sınav, yazılı olarak klasik ve çoktan seçmeli sorularla yapılmaktadır. 5. sınıf ö ğ rencileri için ders kitabı yazılmakta olup bir ay içinde basıma hazır hale gelecektir.

26 İ ntern E ğ itimi Daha önce seçmeli staj olarak intern e ğ itimi oluyorken son 3 yıldır seçmeli stajların kaldırılmasından dolayı intern e ğ itimi olmamaktadır.

27 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Eğitimi Yo ğ un Adaptasyon E ğ itimi (30 gün) Hafta İ çi Toplantılar ◦ Pazartesi Sabah Tüm Ö ğ retim Üyelerinin Katılımı ile Asistan Uyum Toplantısı ◦ Salı Sabah Ö ğ retim Üyesi ile Vaka Toplantıları ◦ Salı ve Perşembe Toplantıları ve Seminerler  Mortalite ve Morbidite ◦ Pazartesi, Çarşamba ve Cuma Vaka Toplantıları

28 Çocuk ve Ergen Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Asistanlar için karne ve dönemsel sınavları Her yıl iki sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar yazılı açık uçlu sorular ile çoktan seçmeli test sorularından oluşmaktadır. 50-100 sorudan oluşmaktadır. Asistan karnesi hazırlanmış ve 1 yıl önce da ğ ıtılmıştır. Uzmanlık ö ğ rencileri 20 farklı tanıdan de ğ işik sayıda hasta takip etmekte ve takip notları ile birlikte sorumlu ö ğ retim üyesine imzalatmaktadırlar. Yo ğ un bir rotasyoner e ğ itimi de yapılmaktadır. Bir yılda yaklaşık 25-40 arasında rotasyoner asistanımız olmaktadır.

29

30 H İ ZMET İ STAT İ ST İ KLER İ

31 2008-2014 Yılları Arasında Poliklinikte Görülen Hasta Sayısı

32 2013-2014 aylık bazda ayaktan hasta sayıları 2013-2014 aylık bazda ayaktan hasta sayıları

33 Konsültasyon muayeneleri

34 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEKİM BAŞINA DÜŞEN AYLIK AYAKTAN HASTA SAYISI,2013 Yıllık toplam poliklinik hasta sayısı: 44182 hasta Hekim başına yıllık hasta sayısı (44182/26 hekim): 1699 hasta Hekim başına günlük hasta sayısı (265 iş gün/yıl): 6,3 hasta Poliklinik başına yıllık hasta sayısı (44182/11 poliklinik ): 4016 hasta Poliklinik başına günlük hasta sayısı (265 iş gün/yıl): 15,15 hasta

35 Psikometri Bölümü Dört adet psikolog bulunmaktadır. 2000’li yıllarda bu sayı 10 idi. Psikoloji bölümünde; Zeka Testleri Gelişim Testleri Projektif Testler Bazı Klinik de ğ erlendirme ölçekleri Grup terapisi uygulamaları Anne baba de ğ erlendirmeleri Hasta e ğ itimi gibi alanlarda uygulamalar yapılmaktadır.

36 Psikoloji Bölümü Her psikolog günlük 4 ile 6 arasında de ğ işen sayılarda test yapabilmektedir. Ortalama bir test, testin türüne göre 15 ile 90 dk. arasında sürmektedir. Toplamda günlük ortalama 20, yıllık 5000 test yapılmaktadır.

37 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZLERİ FİNANS DİREKTÖRLÜĞÜ SUT KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ HAZİRAN 2013

38 A MAL İ YET ANAL İ ZLER İ B ETK İ NL İ K ANAL İ ZLE R İ PERFORMANS

39 A-MAL İ YET ANAL İ ZLER İ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ KARLILIK ANALİZLERİ

40 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 154.125127.689157.488160.038162.495133.523 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 415.311227.345217.852227.126234.538174.355 F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME68.34565.99077.04567.70269.60979.418 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 37.29439.20240.50346.06043.88539.920 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 31401.9993842.195170 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 2.8098416402.4344.7407.457 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 4941.6189581.5912.8235.592 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)109.256107.651121.144118.170123.252132.557 GELİR - GİDER FARKI306.055119.69496.708108.956111.28641.799

41 GELİR ANALİZLERİ

42 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 154.125127.689157.488160.038162.495133.523 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 415.311227.345217.852227.126234.538174.355

43 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. 2013 İLK ALTI AY AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

44 GİDER ANALİZLERİ

45 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 68.34565.99077.04567.70269.60979.418 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 37.29439.20240.50346.06043.88539.920 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 31401.9993842.195170 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 2.8098416402.4344.7407.457 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 4941.6189581.5912.8235.592 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) 109.256107.651121.144118.170123.252132.557

46 GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK (1.000TL)

47 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

48

49

50 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

51 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. GELİR-GİDER FARKI (2013 İLK ALTI AYLIK) OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN GELİR - GİDER FARKI306.055119.69496.708108.956111.28641.799

52 GELİR – GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK

53 Gelir ve Gider 2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)

54 KL İ N İĞİ M İ ZE SA Ğ LANAN DESTEK VE BA Ğ IŞLAR (AYN İ VE NAKD İ ) ÇAPA-DER ◦ asistanlara 19 adet laptop ◦ 3 adet laptop derslik ve sekreter için ◦ 3 adet LED TV (75 inch x 1 ve 55 inch x 2) ◦ 2 adet kamera ◦ 2 projeksiyon cihazı ◦ 3 adet cep telefonu ◦ toplantı odasının tefrişatı ◦ ö ğ retim üyesi odaları ikisinin tefrişi ◦ hasta bekleme salonlarına TV ◦ derin dondurucu (bilimsel çalışmalar için) ◦ santrifüj cihazı ◦ bulaşık makinesi ◦ büyük çay makineleri, su sebilleri ◦ profesyonel tipte bir fotokopi makinesi ◦ hastalar için bekleme salonuna (DVD player) ◦ telefon santrali ve telefonlar

55

56 KL İ N İĞİ M İ ZE SA Ğ LANAN DESTEK VE BA Ğ IŞLAR (AYN İ VE NAKD İ ) ÇARE-DER 1 adet fotokopi makinası 1 adet Sony marka el kamerası klini ğ in oyun odası perdeleri klini ğ in oyun odası yer döşemesi Klini ğ in oyun odası tadilat işleri Toplantı odası koltukları ve perdeleri Esnaf Hastanesi toplantı salonunun perdeleri yaptırılmıştır (2005-2013 yılları arasında)

57 Bilimsel Faaliyet Deste ğ i ÇAPA-DER 10 tıpta uzmanlık ö ğ rencisi, 2 uzman ve 1 ö ğ retim üyesine (toplam13 kişi) American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (San Francisco, ABD, 2013) kongresine kayıt ve ulaşım bursu 3 hemşiremiz için ulusal hemşirelik kongresine katılım bursu (2012 ve 2013) Alanımızla ilgili “ulusal” kongrelere kongre bildirisi olan destek bulamayan uzmanlık ö ğ rencilerinin tüm katılım masraflarının karşılanması Alanımızla ilgili temel eser ve dergilerin temin edilmesi “çocuk cinsel istismarı” nedeniyle ruh sa ğ lı ğ ı bozulmuş olup tarafımızdan tedavi edilen başarı potansiyeli olan gençlere üniversite bursu (3000tl /yıl) 2012—2013 boyunca 6 aylık 3 bozukluk için psikoe ğ itim, grup terapisi, ve aile destek programının uzmanların burslarının sa ğ lanması yoluyla desteklenmesi 1. Davranım Bozuklu ğ u ve Yüksek Riskli Ergenler için (intihar, seks, madde kullanımı) bireysel terapi, grup terapisi ve anne babalara yönelik “Parent Management Training” programı uygulanması. (masraf 14 bin tl) 2. Bilgisayar Ba ğ ımlısı Genç grup terapisi programı 3. Bipolar Bozukluk Aile e ğ itimi programı Bursiyerler; Uzm. Klin. Psikolog Çi ğ dem KOŞE ve Uzm. Dr. Hasan Bozkurt

58 B-ETKİNLİK ANALİZLERİ HEKİM ETKİNLİĞİ PERSONEL ETKİNLİĞİ HEMŞİRE ETKİNLİĞİ DİĞER ETKİNLİK

59

60 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D UZMAN TABİB HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI OCAK27171,9 ŞUBAT27140,0 MART27164,1 NİSAN27167,0 MAYIS27163,7 HAZİRAN27129,0

61

62

63 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D Toplam Personel Sayısı PERSONEL BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI Ocak32145,0 Şubat32118,1 Mart32138,5 Nisan32140,9 Mayıs32138,2 Haziran32108,8

64 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

65

66

67 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D Toplam hemşire sayısı Hemşire başına ayaktan hasta sayısı Ocak31547 Şubat31260 Mart31477 Nisan31503 Mayıs31474 Haziran31161

68

69 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D Poliklinik Sayısı Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hasta Sonuçlanan konsültasyon sayısı Ocak1304641074 Şubat1303780048 Mart1304432055 Nisan1304510094 Mayıs1304421087 Haziran13034820160

70 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D

71 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D POLİKLİNİK SAYISI ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ocakşubatmartnisanmayıshaziran A.D. Prof.Dr. SÜLEYMAN SALİH ZOROĞLU1.021813971990969607 Doç.Dr. AYŞE KILINÇASLAN921755883894876777 Doç.Dr.OSMAN ABALI927771891800877603 Doç.Dr.BEHİYE ALYANAK920750877898880774 Uzman Hekim MURAT ÇOŞKUN835678797815801714

72 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)

73 İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ LİMİT AŞIMI (TL)

74 TALEPLER

75 Şuan hizmet verdi ğ imiz mevcut binada sadece poliklinik hizmeti verilebilmektedir. 2014 yılında Gündüz Hastanesi ünitesi 10 yataklı bir servis Personel olarak sayı ve kalitenin artırılması Klinik psikolog bulunmamaktadır. Test için de sayı yetersizdir.

76 Teşekkürler…


"İ stanbul Üniversitesi İ stanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları 2013-2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları