Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Çocu ğ un, bir eri ş kinin cinsel isteklerinin doyumu için kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır. Ensest nedir?  Kanunen evlenmelerine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Çocu ğ un, bir eri ş kinin cinsel isteklerinin doyumu için kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır. Ensest nedir?  Kanunen evlenmelerine."— Sunum transkripti:

1

2  Çocu ğ un, bir eri ş kinin cinsel isteklerinin doyumu için kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır. Ensest nedir?  Kanunen evlenmelerine izin verilmeyen iki ki ş i arasındaki cinsel ili ş kiye verilen addır.  Ensest; anne babadan biriyle, üvey baba dahil olmak üzere bir akraba ile annenin erkek arkada ş ı ya da ebeveyn rolü üstlenen birisi ile söz konusu olabilir.

3  Cinsel Organlarını Ok ş ama,  Mastürbasyon,  Oral-genital Temas,  Anal İ li ş ki,  Te ş hircilik,  Röntgencilik,  Para Kar ş ılı ğ ı Çocu ğ un Fuhu ş a Ve Pornografiye Yönlendirilmesi cinsel istismar olarak ele alınmaktadır.

4  M İ T:Çocuklukta cinsel istismara pek rastlanmaz.  GERÇEK:Her dört kadından biri, her on ya da yedi erkekten biri; 18 ya ş ına kadar en az bir kez cinsel olarak istismar edilmektedir.  M İ T: çocukların büyük ço ğ unlu ğ u bir yabancı tarafından saldırıya u ğ rar.  GERÇEK: istismara u ğ rayan çocukların %80 i tanıdıkları birisi tarafından istismar edilmektedir. En sıklıkla görüleni üvey babadır.  M İ T: Çocuklar bu olayları hayal güçlerinin zenginli ğ i nedeniyle uydururlar.  GERÇEK: Çocuklar bu konuda yalan söylemezler. Çocu ğ un bu konuda söylediklerini asla gözardı etmemek gerekir.

5  M İ T: İ stismarcılar genelde ş üpheli görünür.  GERÇEK: Görünümleri di ğ er insanlardan farklı görünmezler. Genelde iyi gibi görünürler.  M İ T: Çocuklar her ş eyi çabuk unuturlar.  GERÇEK: Bir kez bile ya ş ansa cinsel istismar çocu ğ un ruh sa ğ lı ğ ını önemli ölçüde etkiler.  M İ T: İ stismara genelde yoksul ailelerin çocuklarında rastlanır.  GERÇEK: Her türlü ailede istismara rastlanır.

6 Kız çocukları erkeklere oranla daha fazla istismara u ğ rar. Bu durum erkeklerin bu olayı gizli tutmasından kaynaklanabilmektedir. Kurbanların ço ğ u taciz edenden en az 10 ya ş küçüktür. Erkek çocukların cinsel istismarı genelde cezaevlerinde gerçekle ş mektedir.

7  İ stismarcı genelde erkektir ve çocu ğ un ailesinden biri ya da tanıdı ğ ı bir ki ş idir.  Bu ki ş iler genellikle çekingen, kendine güveni ve saygısı olmayan ki ş ilerdir.  İ stismarcı aile içinde ebeveynler, üvey ebeveynler, karde ş ler ya da di ğ er akrabalar tarafından; aile dı ş ında ise arkada ş, kom ş u, çocuk bakıcısı, ö ğ retmen ya da nadiren yabancı biri tarafından yapılabilir.

8 HAZIRLIK  Çocuk ile yalnız kalma,  kandırma,  güven sa ğ lama,  çocuktan yardım isteme  çocu ğ a cinsel ili ş kiyi oyun gibi do ğ al bir etkinlik içersinde, sevginin bir biçimi olarak sunma,  ş iddet ya da tehdit kullanma.

9 C İ NSEL ETK İ LE Şİ M; ......çıplaklı ğ a maruz bırakma………… dokunma………ok ş ama………cinsel ili ş ki.. AÇILMA- ORTAYA ÇIKARMA  Görülme….. İ hbar  İ stenmeyen Gebelik  Cinsel ili ş ki ile bula ş an hastalıklara yakalanma gibi nedenlerle istismar ortaya çıkabilir.

10  Çocuğun YAŞINA UYGUN OLMAYAN bir biçimde cinsel bilgiye sahip olması, sorular sorması veya davranışlar sergilemesi  İ nsan resimlerinde cinsel organları çizmesi, sürekli ya ş ına uygun olmayan cinsel içerikli oyunlar oynaması. Ba ş ka hiçbir nedenle açıklanamayan  parmak emme,  altını ıslatma gibi gerileme belirtileri,  uyku bozuklukları(uyuyama, sürekli kabus görme)  yeme bozuklukları,  okul ba ş arısında sebepsiz ani dü ş me ya da okulu reddetme,  sosyal etkinliklere katılmada azalma.

11  Suçluluk ya da davranı ş bozuklukları, gizemlilik,  Ola ğ andı ş ı saldırganlık,  İ ntihar davranı ş ı görülebilir.  Cinsellikle ilgili her ş eyden kaçınma ya da a ş ırı ilgi gösterme,  Ba ş tan çıkarıcı davranı ş larda bulunma  Depresyon belirtilerinin ba ş laması.

12  Ba ş larından geçen deneyimde yalnız kaldıkları için,  İ stismara ili ş kin konu ş makta güçlük çektikleri için YALNIZLI Ğ A YÖNEL İ RLER  Güvendikleri ki ş i ya da ki ş iler tarafından aldatıldıkları için ÜZGÜNDÜR.  İ stismarı durduramadıkları için,  Böyle bir deneyime katıldıkları için,  Bedenlerinin verdi ğ i tepki için SUÇLULUK DUYARLAR.  Her ş eye kar ş ın hala istismarcıyı seviyor olmaktan dolayı,  Duygularının sürekli de ğ i ş iyor olmasından dolayı KARMASIK DUYGULAR YA Ş AR.

13  Depresyon, kaygı ve endi ş e, suçluluk duygusu, korku, cinsel i ş lev bozuklu ğ u ve toplumsal geri çekilme.  Birçok kurban eri ş kinlik döneminde ki ş iler arası ili ş kilerinde ve cinsel i ş levselli ğ inde sorunlar ya ş ayabilmektedir.  Utanç kurbanlarda evrensel bir duygudur. Buradaki utanç “cinsellikten alınan” hazdan duyulan utançtır.  Kendi bedeninin kirli oldu ğ unu hissetme, cinsel organlarında bozukluk oldu ğ undan korkma olabilir.  Erkeklerde ileriki ya ş larda suça yönelme, intihar giri ş imi, madde kullanımı ve cinsel istismarda bulunma görülebilir.  İ stismara u ğ rayan çocukların ileriki ya ş larda İ ST İ SMARCI olmasına sık rastlanmaktadır.  Bu çocuklar eri ş kinlikte de tecavüze ya da fiziksel olarak istismar edici ili ş kileri daha sık ya ş amaktadır.

14  Ya ş adıklarını anlatması konusunda onu cesaretlendirirken, olmayan ş eyleri anlatmaması konusunda uyarın.  Çocu ğ unuza inanın  Yanlı ş bir ş ey yapmadı ğ ı konusunda ona güvence verin.  Çocu ğ un anlatmasını engelleyecek duygusal tepkilerden kaçının. Ola ğ an davranın  Çocu ğ u suçlamayın, suçlanacak olan istismarcıdır.  Çocu ğ unuza güvende oldu ğ u duygusu verin. Artık kimsenin ona zarar veremeyece ğ i ve onu koruyaca ğ ınız konusunda güvence verin.  Tecavüz ve darp olasılı ğ ına kar ş ı bir psikolog e ş li ğ inde tıbbi muayene( jinekolog olabilir) yapılmasını sa ğ layın. Önce bu muayene ile ilgili bilgi verin, zarar görmemesi için yapıldı ğ ı konusunda ikna edin.

15 Çocu ğ un çe ş itli ki ş iler tarafından tekrar tekrar sorgulanmasına izin vermeyin. Çocu ğ un çe ş itli ki ş iler tarafından tekrar tekrar sorgulanmasına izin vermeyin. Do ğ ru yerden yardım isteyin;Ruh sa ğ lı ğ ı açısından psikiyatri deste ğ i almanız gerekebilir. Do ğ ru yerden yardım isteyin;Ruh sa ğ lı ğ ı açısından psikiyatri deste ğ i almanız gerekebilir.  İ stismarcı ile ilgili yapılacak yasal i ş lemler v.b. Konuları yanında tartı ş mayın.  Konuyu sürekli çocu ğ un yanında konu ş up tartı ş arak gündemde tutmayın.

16  Olanları tamamen de unutmaya çalı ş mayın.Çocuk konuyla ilgili konu ş mak istedi ğ inde mutlaka konu ş up onu rahatlatın.  A Ş IRI koruyucu olmayın, kısıtlamayın. Bu, çocu ğ a ‘sen artık farklısın ya da suçlusun’ mesajı verebilir.  Tekrar olmaması için cinsel istismar konusunda e ğ itin  Di ğ er çocuklarınızı da ihmal etmeyin  Eskisi gibi sevgi gösterin

17  Çaresizlik,yas ve aldatılmı ş lık  İ ntikam  Çocu ğ a ve di ğ er çocuklara kar ş ı a ş ırı koruyucu ve kollayıcı tutumlar  Utanç  Olayın inkarı  Kızgınlık  Suçluluk, öfke  Ş ok, inanamama  Çocuktan uzakla ş ma  Evlilik sorunları

18  Aile içinde kar ş ılıklı suçlamalar nedeniyle e ş ler birbiriyle büyük sorunlar ya ş ayabilir. Olaylarda ebeveynlerden herhangi birinin ihmali dahi olsa artık yapılacak tek ş ey birlikte hareket ederek çözüm arayı ş ına girmektir.

19  Durumu kabullenmek hiçbir anne baba için kolay de ğ ildir.  Böyle bir olayla kar ş ıla ş ıldı ğ ında mutlaka iyi bir ara ş tırma yapılmalıdır.  Tamamen reddedici bir tutum takınmak ileride çok daha büyük sorunlara yol açabilir.  Çocuk ( ya da ergen) yaptı ğ ı bir yanlı ş ta ailesinin deste ğ ini hissederse aynı davranı ş a devam edecektir.

20 Çocu ğ unuzun bir ba ş kasını istismar etti ğ ini kabul ediyorsanız mutlaka nedenleri ara ş tırılmalıdır.  Çocuk kendisi de daha önce istismara u ğ ramı ş ama söyleyememi ş olabilir.  Çocu ğ un cinsellikle veya kar ş ı cinsle ilgili merakı giderilememi ş olabilir.  O güne kadar fark edilmeyen ruhsal bir rahatsızlı ğ ı olabilir. Böyle durumlarda mutlaka bir uzmandan (psikiyatrik) destek almak gerekir.

21  Ya ş anan olay sonrasında çocu ğ un ya ş ayacakları travmanın etkisinin daha da derin olmasına sebep olabilir.  Damgalanma  Aile için (çocu ğ a inanmama, olanlardan dolayı çocu ğ u suçlama)  Bireysel düzeyde (Seksüel davranı ş lar nedeniyle tekrar istismara u ğ rama, dı ş lanma cezalandırılma)  İ yile ş tirici olmayan tedavi (profesyonel olmayanların ya da konuyu basite indirgeyenlerin yakla ş ımları)

22

23  Çocuklara “iyi” ve “kötü” dokunma arasındaki farkı ö ğ retin. Örn.’’E ğ er birisi (bu tanıdı ğ ın biri dahi olsa!!!) sana, seni rahatsız edecek biçimde dokunuyorsa (özellikle de özel bölgelerine) bu kötü dokunmadır, buna izin vermemelisin, hemen oradan uzakla ş ıp bir yeti ş kinden yardım istemelisin’  Onlara bedeninin özel bölgelerini ve hiç kimsenin bedeninin özel yerlerine dokunulmaması gerekti ğ ini ö ğ retin.

24  Çocuklarınıza bedenlerinin kendilerine ait oldu ğ unu ö ğ retin ki, kendilerine dokunulmasını istemiyorlarsa rahatlıkla söyleyebilsinler.  Çocuklarınıza “hayır” demeyi ö ğ retin. ’’ birisi sana istemedi ğ in ş eyler yaptı ğ ında ya da yaptırmaya çalı ş tı ğ ında ona hayır diyebilirsin. Bu yanlı ş bir ş ey de ğ ildir’’  Öncesinde de Çocuklara; insanları öpmesi, sarılması ya da kendisini öptürmeye izin vermesi konusunda baskı yapılmaması gerekir.  Çocu ğ a rahat konu ş abilece ğ i, güvenilir, koruyucu ve ko ş ulsuz sevgi sunulan bir ortam sa ğ layın.  Soruları cevapsız bırakılmamalıdır.

25  Onları soru sormak ya da kendi deneyimlerini anlatmak konusunda cesaretlendirin.  İ stismar konusundan size ya da bir eri ş kine söz etmesinin öneminden bahsedin.  Çocuklara eri ş kinlerle yapılacak her türlü cinsel davranı ş ın yanlı ş oldu ğ undan söz edin.  Onlara istismar giri ş imde bulunan bir eri ş kine kar ş ı, çocu ğ unuzu sonuna kadar destekleyece ğ iniz ve koruyaca ğ ınız konusunda güvence verin.  Çünkü istismarcı bu konuyu kimseye anlatmaması konusunda tehdit edip çocu ğ u susturabilir.  Çocuklarınızın arkada ş larını ve ailelerini iyi tanıyın.  İ zniniz olmadan kimsenin arabasına binmemesi gerekti ğ ini ö ğ retin.

26  Cinsel kimlik olu ş umu, aynı cinse ya da kar ş ı cinse duyulan erotik ilgiler, cinsel saplantılar, cinsel korkular çocuklukta olu ş maktadır.  Çocukluk döneminde cinsellikle ilgili ya ş anılan olumsuz olaylar ileriki dönemde sorunlara yol açabilir.  Bu nedenle çocu ğ a zamanı geldi ğ inde cinsel e ğ itim vermek, sorularını cevaplandırmak, merakını gidermek, normal cinsel geli ş im davranı ş larına do ğ ru tepki vermek çok önemlidir.

27 Cinsel e ğ itimin esas amacı ;  Çocu ğ a “cinsellik yemek yemek, su içmek kadar do ğ al bir olaydır” mesajını iletmektir.  Elbette sınırları da çizmek gerekti ğ i unutulmamalıdır.

28  0-4 ya ş ; ara sıra cinsel organlarına eller, cinsel organlarını gösterir, cinsel organlar arasındaki farkı ke ş fetme /ilgilenmeye ba ş lar, evcilik ve doktorculuk oynama (taklit ve model alma)

29  5-8ya ş ; kendine dokunma, cinsel içerikli ş akalar yapma, di ğ er çocuklarla oynarken kendisinin doktor rolünü oynamayı isteme, öpme, cinsel sözcükler içeren mektuplar yazmak,  9-12ya ş ; Kendisinin cinsel organına dokunma, öpme/ sevgilisinin oldu ğ unu söyleme,kendi cinsinden olanlarla cinselli ğ i konu ş ma, cinsel organların ve i ş levleriyle ilgilenme, kitap ve magazinlere ilgi duyma, cinsel içerikli ş iirler, mektuplar yazma

30  Bu davranı ş larından dolayı onu azarlamak, hırpalamak ya da sert bir biçimde cezalandırmak yanlı ş tır.

31  SUSMAK, ÇOCU Ğ A CEVAP VERMEMEK BÖYLE B İ R DURUMDA ÇOCUK BU ALANDA B İ R G İ ZL İ L İ K OLDU Ğ UNU SEZER VE GENELL İ KLE BUNU ÇÖZMEYE ÇALI Ş IR.

32  ÇOCU Ğ U AZARLAYIP SUSTURMAK YADA ANLAYAMACA Ğ I KARI Ş IK CEVAPLAR VERMEK. HEM DO Ğ RU B İ LG İ ED İ NEMEYECEK HEM DE YANLI Ş YAPTI Ğ INI SANIP SUÇLULUK H İ SSEDECEKT İ R

33  ÇOCU Ğ A YALAN YANLI Ş B İ LG İ VERMEK. BU YANLI Ş B İ LG İ LER İ LER İ K İ ZAMANLARDA DAHA DA BÜYÜK KARI Ş IKLIKLARA SEBEP OLAB İ L İ R.

34  Yapılacak en iyi ş ey ilgisini ba ş ka bir yöne çekmek, bo ş kalmasını engellemektir.  Soruları mutlaka do ğ ru ve ya ş ına uygun biçimde cevaplandırılmalıdır.  Sordu ğ undan fazlasını anlatmaya gerek yoktur.

35  2. ya ş tan itibaren cinsiyet farkıyla ilgili sorular gelmeye ba ş lar.

36  Üç- dört ya ş ından sonra çocuklar bebeklerin nasıl dünyaya geldi ğ ini sormaya ba ş lar.

37  Kız çocukları ‘anne benim neden pipim yok?’ gibi bir soruyla aslında ‘ben eksik miyim’ endi ş esini dile getirmektedir. Çocu ğ a bütün kadınları böyle oldu ğ u, vücutlarının eksiksiz ve tam oldu ğ u söylenmelidir.  2-3 ya ş için sadece her iki cinsin organlarının farklı oldu ğ unu söylemek yeterlidir.  Kızlar ……. böyledir.  Erkekler ……… böyledir gibi..

38  7 Yas öncesi: - Neden annemin memeleri var, babamin yok? Annen bir kadin, baban bir erkek. Erkeklerin memeleri yoktur. Kadinlar ise çocuk sahibi olabildikleri için memeleri vardir. Çocuk dogduktan sonra annelerin memelerinden gelen sütle bebekler beslenir. -Bebekler annelerin karnina nasil giriyor? Anne ve babalarin vücutlari birbirine çok uygundur ve birbirleri ile çok yakinlastiklarinda bir bebek olusabilir. Bu bebek annelerin karninda büyür.

39  7Yas sonrasi: -O küçük delikten bebekler nasil çikiyor? Bebegin çiktigi delik çok esnek birseydir ve dogum olacagi zaman bebegin içinden çikabilecegi kadar büyüyebilir. -Eger bebek yapmak istemiyorsaniz neden beraber yatiyorsunuz? Çünkü büyükler birbirlerini çok sevdiklerinde bazen sadece birbirini sevmek yada öpmek yeterli olmaz. O zaman birbirine gerçekten çok yakin olmak isterler.

40  1-Zaman kazanmaya çalisabiliriz: Evet, bu iyi bir soru türünde bir yanit size düsünme firsati yaratir. 2-Kismi cevaplandirma: konu ile ilgili akliniza gelen ilk yaniti verin ama ilk firsatta bu konu üzerine düsünüp bir dahaki sefere daha açiklayici olun. 3-Erteleme: Bu soru çok özel bir soru ve bunu seninle daha sonra ikimiz basbasa iken konusmak isterim.

41  Burayı lütfen çok dikkatle okuyun sevgili anne-babalar.  “Çok ayıp amcalardan öyle kaçılmaz! Gel teyzen seni bir öpsün…”gibi cümleleri sık kuruyorsanız, çok tehlikeli sularda seyrediyor olabilirsiniz!!!  Bu cümleler size çok masumane gelse de aslında akraba sevgisi a ş ılamaz. Çocu ğ unuza “Senin öpülüyor olman, bir yeti ş kinin verece ğ i bir karar demektir mesajını” verirsiniz sadece.  Bu konuda lütfen çok dikkatli olun. Kalkanlar okul öncesi dönemde kazanılır ve siz onun mahremiyetini ısrarla ihlal ediyor olabilirsiniz. Öptürmeme seçimine saygı duyun ki kendi bedeni üzerinde sahip oldu ğ u söz hakkını kavrasın.  Zira mahremiyet hep bizim ona dayattı ğ ımız sınırları ö ğ retmek de ğ ildir.

42  Bu beden sana ait. Sana istemedi ğ in bir ş eyi kimse yapamaz, akrabaların olsa dahi. Bu kol, bu bacak, bu yanak sana ait, sen istemeden kimse seni ö-pe-mez. Biri sana istemedi ğ in ş ekilde dokunursa ve sen engelleyemezsen, çok rahatsız olursan gel bana haber ver.  İ stenmeyen her dokunu ş, cinsel istismardır. Zorla öpmek, ö ğ retmenin zorla öpmesi, “Hadi amcanı, bilmem kimi öp” diye ısrar etmek de öyle.  Diyorsa ki: “Biliyor musun, falan amca pipisini benim koluma sürttü, filan amca beni kuca ğ ına alıyor pipisinin üstünde hoplatıyor, duda ğ ımdan da öpüyor”, bu yalan olamaz!!!  Çocu ğ a sordu ğ u sorular kar ş ısında “Ah çok ayıp, nasıl konu ş uyorsun sen, bu burada sorulacak soru mu? Sakın bir daha duymayım dersen” çocu ğ un hissedece ğ i ilk ş ey suçluluktur ve o suçluluk çocu ğ un bilinçaltına kazınır, ömür boyu da geçmez.

43  Bozda ğ, cinsel dokunulmazlı ğ a kar ş ı suçların sarkıntılık halinde yeti ş kin ki ş iye kar ş ı i ş lenmesi durumunda cezanın 2 yıldan 7 yıla, çocu ğ a kar ş ı i ş lenmesi durumunda 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı ğ ını bildirdi. Suçun yo ğ un hareketlerle yeti ş kin ki ş iye kar ş ı i ş lenmesi halinde 5 yıldan 10 yıla, çocu ğ a kar ş ı i ş lenmesi halinde 8 yıldan 15 yıla çıkarıldı ğ ını belirten Bozda ğ, organ veya sair cisim sokma suretiyle yeti ş kine kar ş ı i ş lenen suçlarda 12 yıldan 20 yıla, çocu ğ a kar ş ı i ş lenen suçlarda 16 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörüldü ğ ünü söyledi.  Suçun i ş lenmesini kolayla ş tıran bazı faktörlerin a ğ ırla ş tırıcı sebep olarak düzenlendi ğ ini aktaran Bozda ğ, bunların vesayet, kamu görevi, koruyucu aile, üvey anne-baba-evlat, evlatlık ili ş kisi olarak belirlendi ğ ini, ayrıca yurt ve pansiyon gibi toplu olarak birlikte ya ş ama zorunlulu ğ u olan yerlerde i ş lenmesi halinin de artırım nedeni kabul edildi ğ ini bildirdi. Bozda ğ, bu hallerde verilecek cezaların yarı oranında artırılaca ğ ını kaydetti.

44  Cebir, tehdit, hile olmaksızın 15 ya ş ını bitirmi ş çocukların cinsel ili ş kiye girmesi halinde sanı ğ a verilecek ceza 6 aydan 2 yıla kadarken, 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı ğ ını belirten Bozda ğ, ensest ili ş kinin cezasının da 6 yıldan 15 yıla kadar olacak ş ekilde de ğ i ş tirildi ğ ini aktardı. Fail çocuklardan veya ma ğ durlardan uzakla ş tırıcı bazı hak yoksunlukları ve tedavi yükümlülü ğ ü getirildi ğ ini ifade eden Bozda ğ, ş u bilgileri verdi: "Cinsel suçlardan hapis cezasına mahkum olanlar, tıbbi tedavi, ma ğ durun bulundu ğ u yerlere yakla ş mamak veya ikamet etmemek, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalı ş mamak, çocuklarla ilgili bir meslek icra etmemek tedbirlerinden bir veya birkaçına tabi tutulacak. Bu kapsamda kre ş, kantin gibi yerlerde çalı ş amayacaklar ve okul servisi i ş letemeyecekler. Cinsel saldırı suçundan hapis cezasına mahkum olanların, ko ş ullu salıverilme süreleri 2/3 oranından 3/4 oranına çıkarılmaktadır. Çocuklara kar ş ı i ş lenen bir suçtan dolayı, a ğ ırla ş tırılmı ş müebbet hapis cezası alanlar 30 yıl yerine 39 yıl, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumunda kalacak."

45 ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İHBAR HATTI 0216 495 55 00 0216 495 56 00

46


" Çocu ğ un, bir eri ş kinin cinsel isteklerinin doyumu için kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır. Ensest nedir?  Kanunen evlenmelerine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları