Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUMA ALIŞKANLI Ğ I Okuma alışkanlı ğ ını, bireyin bir ihtiyaç olarak algılaması sonucunda okuma eylemini sürekli, düzenli ve eleştirel bir biçimde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUMA ALIŞKANLI Ğ I Okuma alışkanlı ğ ını, bireyin bir ihtiyaç olarak algılaması sonucunda okuma eylemini sürekli, düzenli ve eleştirel bir biçimde."— Sunum transkripti:

1

2

3 OKUMA ALIŞKANLI Ğ I Okuma alışkanlı ğ ını, bireyin bir ihtiyaç olarak algılaması sonucunda okuma eylemini sürekli, düzenli ve eleştirel bir biçimde gerçekleştirmesidir şeklinde tanımlayabiliriz. İ yi bir okuma alışkanlı ğ ının iki yönü vardır

4 Birincisi okuma sabrı, ikincisi, okuma zevki. Okuma kültürü de dedi ğ imiz bu iki alışkanlık ailede ve okulda kazanılır. Çocu ğ a okuma alışkanlı ğ ı kazandırmanın başlangıçta iki önemli şartı vardır

5 Çocuk gelişimi boyunca zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını tamamlamak ister. Bu nedenle çocuklar için hazırlanmış kitaplar çocu ğ un bu ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Okuma alışkanlı ğ ı kazandırma da bu ilk şarttır.

6 O kumak, do ğ du ğ u andan itibaren birçok e ğ itim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili ö ğ renme yoludur. S ahip oldukları bilgilerin %60’ını bu yolu kullanarak edinen gelişmiş ülke toplumları, günümüzde daha fazla okuma alışkanlı ğ ına sahip olmanın sa ğ ladı ğ ı avantajları her alanda yaşamaktadırlar. G eri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların bir ço ğ unun kayna ğ ında ise e ğ itimsizlik yer almaktadır. B u toplumlarda kişiler, okuyarak geçirebilecekleri zamanları ço ğ unlukla yararsız u ğ raşılarla geçirmektedirler.

7 Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100.000 tirajla basılırken, Türkiye'de bu rakam 2000 - 3000 civarında basılmaktadır. - Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap alımı, ortalama 100 ABD doları, Türkiye'de ise bu rakam 10 ABD dolarının altındadır Japonya'da kişi başına düşen kitap sayısı yılda 25, Fransa'da 7 Türkiye'de ise yılda 12 bin 89 kişiye 1 kitap düşüyor. - Japonya'da yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılıyor. Türkiye'de sadece 23 milyon. Kitap Üzerine İstatistik Bilgiler

8 Birleşmiş Milletler İ nsani Gelişim Raporu'nda, kitap okuma oranında Türkiye, Malezya, Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin bulundu ğ u 173 ülke arasında 86. sırada

9 72 000 Amerika 65 000 Almanya 48 000 İ ngiltere 39 000 Fransa 13 000 Brezilya 6 031 Türkiye Dünyada Bir Yılda Ders Kitapları Hariç Basılan Kitap Sayısı

10 Türkiye'de Okuma ve İ zleme Oranları Dergi okuma oranı % 4 Kitap okuma oranı Gazete okuma oranı Radyo dinleme oranı % 25 Televizyon izleme oranı % 94 % 4,5 % 22

11

12 Milli E ğ itim Bakanlı ğ ının yaptırdı ğ ı bir ankette niçin kitap okumuyoruz sorusuna verilen cevaplar: %50,2 kitap okuma alışkanlı ğ ım yok, %16,6 yeterince zamanım yok, %10,6 Boş zamanım çok yo ğ un geçiyor. %10,5 T.v. Video... Tercih ediyorum, %4,6 kitap fiyatları pahalı, %3,4 derslerim çok yo ğ un, %1,9 di ğ er sebepler ve geriye kalan cevapsız.

13 Nüfusun yüzde 40’ı hayatı boyunca hiç kütüphaneye gitmiyor. Gençlerin yüzde 70’i hiç okumuyor. Türkiye’de düzenli kitap okuma alı ş kanlı ğ ı oranı binde 1. KİTAP OKUMAMIZDA PROBLEM VA A A AR...!

14 EN ÇOK K İ TAP OKUYAN TOPLUMLARIN EN BAŞARILI TOPLUMLAR OLMASI TESADÜF DE Ğİ LD İ R. DEMOKRAS İ N İ N EN BAŞARILI İ ŞLED İĞİ TOPLUMLAR EN ÇOK K İ TAP OKUYAN TOPLUMLARDIR.

15  W.HOLMES “” Kitap okumakla insan zekası geli ş ir “”. diyor. James HWELL: “Dünyayı yöneten KALEM, MÜREKKEP VE KAGITTIR “” diyor.

16 Hiç Bilmeyenlerle Bilenler Bir olur mu? Elbette daha çok okuyan daha bilgili olacaktır. Bilgili insanların, az bilgili insanlardan daha başarılı olacağı kesindir.

17 Cahillik başa beladır, okumak, ö ğ renmek en büyük ilacıdır.

18 Kitap sevgisi sevgilerin en güzelidir. Annenizi,babanızı ö ğ retmenlerinizi dinleyin.

19  Kitap, ömrü uzatmanın en iyi ilacıdır. Kim ki kitap sever ve okursa,onun ya ş ayı ş ı dolu, ve zengin olur.  Zira insanın ba ş düsmanı bo ş luk ve tembelliktir ki bu da stresleri do ğ urur..

20

21 Kitap aklın İ lacıdır Kitaplarınız raflarda tozlanmasın.

22 Nereye gidece ğ ini bilmiyorsan hangi yoldan gitti ğ inin hiçbir önemi, yok. Kitap kendinize hedef belirlemenize yardımcı olur.

23 Okuma Alışkanlıkların en AS İ L İ D İ R ArkadaşlarınızaBabanızaAnnenize Okuduğunuz kitapları

24 Her şeyden önce okuma alışkanlı ğ ını kazanabilmek için “içsel denetiminizi” sa ğ lamanız gerekti ğ ini bilin. okuma Dışarıdan ne kadar baskı olursa olsun, kişi istemedikten sonra bu alışkanlı ğ ı kazanamaz. Her gün kitaba ayırabilece ğ iniz bir zaman belirlemeniz lazım. Bu zamanı ayarlayıp, o saatlerde düzenli olarak kitap okumaya başlarsanız, bir süre sonra her gün o saatlerde tıpkı acıkır - susar gibi kitap okuma ihtiyacı duyacaksınızkitapokumakitapokuma Kitap okuma alışkanlı ğ ı kazanmak için öneriler

25 Alışkanlı ğ ınızı pekiştirecek hedefler belirleyin. Örne ğ in haftada bir kitap bitirme ile başlayıp, bunu iki günde bir kitaba kadar indirmeye çalışın.kitap Ayrıca edebiyat, bilim, kültür, mizah… dergilerine abone olun.edebiyatbilimkültür İ nternetten güncel olayları takip edin. İ lginizi çeken konularda hazırlanmış haberleri bıkmadan okumaya çalışın. okuma Kitap okuma alışkanlı ğ ı kazanmak için öneriler

26 İ lgili oldu ğ unuz konularda yazılmış, basit düzeydeki eserlerle işe başlayın. E ğ er sizi bunaltacak eserler seçerseniz, kesinlikle alışkanlı ğ ı kazanmakta güçlük çekersiniz. Bunun için öncelikle kısa, ilginizi çekebilecek konularda yazılmış ve hatta resimlerle desteklenmiş eserleri okuyun. Kitap okuma alışkanlı ğ ı kazanmak için öneriler

27 Vaktinizi nelerle geçirdi ğ inizi iyi belirlemeli ve sizin okuma alışkanlı ğ ınıza engel olabilece ğ ini düşündü ğ ünüz belli ba ğ ımlılıklarınızdan ( televizyon başında dizi / film izleyerek veya bilgisayarda oyun oynayıp internette dolaşarak ) kurtulmanız gerekiyor.okuma () Kitap okuma alışkanlı ğ ı kazanmak için öneriler

28 Televizyon izlemeyi abartmayın. Kitap okuma alışkanlı ğ ı kazanmak için öneriler

29 İ nsan Kendi Yanlışlarından Çok şey ö ğ renebilir. Boş Zamanlarınızı saatlerce müzik dinlemek yerine Kitap okuyarak de ğ erlendirin. Kitap okuma alışkanlı ğ ı kazanmak için öneriler

30 Otobüs, tren, taksi ve uçak gibi ulaşım araçlarında seyahat ederken zorunlu olarak geçen boş zamanlar da kitap okuyarak değerlendirilebilecek anlardır. Özellikle bekleme yapılan yerlerde kitap okumak, geçirilen zamanı hem zevkli hale getirecek hem de kişinin yeni bir şey daha öğrenmesine vesile olacaktır. Kitap okumaya vaktin mi YOK? Sahilde güneşlenirken yada uyumadan önce kitap okuyabilirsin. Kitap okuma alışkanlı ğ ı kazanmak için öneriler

31 Okuma alışkanlı ğ ı kazanmama nedeninizi, “kaynak yoksunlu ğ una” ba ğ lamayın. Kitaplarınızı, dergilerinizi… arkadaşlarınızla bir süreli ğ ine de ğ iştirin. Bulundu ğ unuz yerlerdeki kütüphanelere çok sık u ğ rayıp, elinizde olmayan kitapları ödünç alın.Okuma alışkanlı ğ ıkitap E ğ er yakınınızda kitap okuyan insanların u ğ radı ğ ı “kültür evleri” falan varsa, oralara gidip kendinize “okuma arkadaşları” bulun.kitapokuma Okudu ğ unuz bir kitabı, arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşın. Kitap okuma alışkanlı ğ ı kazanmak için öneriler

32 İ nsanlar kitap okudukça sözcük da ğ arcıklarını geliştirirlerkitap sözcük Temel dil becerileriTemel dil becerilerini (okuma, yazma, konuşma, dinleme) geliştirirler, dünya görüşlerini genişletirler…okuma Düşünce alanlarını genişletirlerüşünce Kültür Kültür seviyelerini yükseltirler

33

34 K İ TAP OKUMA ALIŞKANLI Ğ I KAZANDIRMADA ANNE BABAYA DÜŞEN GÖREVLER Çocukların ilk alışkanlıklarını kazandı ğ ı ve ilk ö ğ rendiklerinin ailede gerçekleşti ğ i düşünülürse çocu ğ un önünde ebeveynlerin sergilemiş oldu ğ u tutum ve davranışlar, ileride çocu ğ un okuma alışkanlı ğ ını önemli ölçüde etkiler.

35 Çocuklara okuma alışkanlı ğ ının kazandırılması için anne-babalara önemli görevler düşmektedir. Küçük yaşlarda, çocu ğ a özel zaman ayırarak, onun ilgi düzeyi ve yaşına uygun öykü, masal kitaplarını okuyarak temeller atılabilir. Evde hem aile fertlerinin hem de çocukların ulaşabilece ğ i bir yere farklı türde kitapları içeren bir kitap köşesi oluşturulabilir. E ğ er evde sürekli televizyon seyredilip hiç kitap okunmuyorsa çocuklarında kitap okumasını beklemek gerçekçi olmaz. Kitaplar çocukların ilgi alanlarına göre ve çocukla birlikte seçilmelidir.-Anne babalar, çocukla birlikte alışverişe veya gezmeye gittiklerinde, bir kitapçıya ya da kitap-dergi reyonuna u ğ ramayı ihmal etmemelidirler.

36 Kitap okuma alışkanlı ğ ının kazanılmasında kütüphane kullanımının etkisi büyüktür. Bu nedenle çocuklar için çevre kütüphanelerin tanıtılmasına yönelik gezilerin yanında okul kütüphanesinin aktif kullanımı için yönlendirilmeleri gerekir. Anne babaların ödül listesinde mutlaka kitap olmalıdır.-Çocu ğ u sürekli okuması yönünde uyarmak yerine, kitap okudu ğ unda onu destekleyerek motive etmek daha do ğ ru olur. Yaşına uygun bir dergiye abone olması ya da düzenli bir şekilde takip etmesi için yol gösterilebilir. K İ TAP OKUMA ALIŞKANLI Ğ I KAZANDIRMADA ANNE BABAYA DÜŞEN GÖREVLER

37 Ebeveynler çocuklarına yüksek sesle ve sıkça hikayeler okuyabilir ve anlatabilirler. Çocukların gereksinimleri ve yaşına göre ebeveynler evlerinde kitaplık oluşturabilirler. Ebeveynler ailece belli zamanlarda, belli bir sürenin okumaya ayrılmasını sa ğ layabilirler Ebeveynler çocuklarına okudukları şeylerin önemini anlatabilirler Ebeveynler, çocuklarını verdikleri harçlıkların bir kısmını kitap almak için harcaması konusunda e ğ itebilirler. K İ TAP OKUMA ALIŞKANLI Ğ I KAZANDIRMADA ANNE BABAYA DÜŞEN GÖREVLER


"OKUMA ALIŞKANLI Ğ I Okuma alışkanlı ğ ını, bireyin bir ihtiyaç olarak algılaması sonucunda okuma eylemini sürekli, düzenli ve eleştirel bir biçimde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları