Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

*Milli Uyanış *Ya İ stiklal Ya Ölüm! 8. Sınıf T.C İ nkılap Tarihi Dersi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "*Milli Uyanış *Ya İ stiklal Ya Ölüm! 8. Sınıf T.C İ nkılap Tarihi Dersi."— Sunum transkripti:

1 *Milli Uyanış *Ya İ stiklal Ya Ölüm! 8. Sınıf T.C İ nkılap Tarihi Dersi

2 Soru 1 I.Dünya Savaşı’ na katılan Osmanlı Devleti, İ tilaf Devletleri güçlerine karşı birçok cephede mücadele etmiştir.Bu mücadeleler genellikle Osmanlı’ ya ait topraklar üzerinde geçmiştir.Fakat di ğ er taraftan Osmanlı kendisiyle aynı blokta savaşan devletlere yardım amacıyla Romanya Galiçya ve Makedonya cephelerinde de savaşmış ama Almanya’ dan gelen yardımların kesilmesiyle bu cephelerde başarısız olmuştur. Bu açıklamaya göre, Osmanlı Devleti’nin bu cephelerde savaşmasının temel nedeni,aşa ğ ıdaki seçeneklerin hangisinde do ğ ru verilmiştir? A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi B) Müttefiklerin yardım etmek istemesi C) Galiçya’da kaybetti ğ i yerleri geri almak istemesi D) İ ngiltere’nin Osmanlı’yı bu cepheye sevk etmek için yo ğ un çalışmalar yapması

3 Soru 2 Samsun Merkezli Portus Rum Devleti kurmak Hilafet ve saltanata bağlı kalmak Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini önlemek CEM İ YETLER IIIIII Yukarıdaki şemada bazı yararlı ve zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine örnekler verilmiştir. Buna göre, aşa ğ ıdaki gruplamalardan hangisi do ğ rudur? Yararlı Cemiyetler Zararlı Cemiyetler A) I II-III B) I ve II III C) I-III II D) III I-II

4 Soru 3 I.Dünya Savaşı öncesinde Almanya, Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa sokmaya çalışırken, İ ngiltere ve Fransa tarafsız kalmasını istiyordu. Böyle bir durumun ortaya çıkmasında Osmanlı Devleti’nin : I. Toprak bütünlü ğ ünü koruyamayacak durumda olması II. Avrupalılar için iyi bir pazar olarak görülmesi III. Önemli bir jeopolitik konuma sahip olması IV. Egemenli ğ i altında birden çok milleti barındırması Özelliklerinden hangisi daha çok etkili olmuştur? A) I B) II C) III D) IV

5 Soru 4 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girdikten sonra halife, kutsal cihat ilan ederek tüm Müslümanları yanına çağırmış, ancak Ortadoğu’daki Araplar bu çağrıya uymayarak İngilizlerle beraber olmuşlardır. Aslı’nın konuşmasına göre, aşa ğ ıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ümmetçilik akımı etkisini korumuştur. B) Savaşı İ ttifak Devletleri kazanmıştır. C) Halife, eski güç ve otoritesini kaybetmiştir. D) Zengin petrol yatakları İ ngilizlerin eline geçmiştir.

6 Soru 5 I. Dünya Savaşı sürerken Çanakkale Cephesi’ndeki mücadele Türklerin zaferi ile son bulmuştur. Osmanlı ordularının Çanakkale Savaşı’nı kazanmış olması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır? A) I. Dünya Savaşı’nın uzamasına B) Yardım alamayan Rusya’nın savaştan çekilmesine C) Bulgaristan’ın Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girmesine D) Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliğinin yaşanmasına

7 Soru 6 Havza Genelgesi’ni yayımlayan Mustafa Kemal: * İ şgallerin kınanmasını ve protesto mitingleri yapılmasını, * Bu çalışmalar yapılırken azınlıklara kesinlikle zara verilmemesini istemiştir. Buna göre,Mustafa Kemal’in azınlıklar konusunda böyle bir tavır sergilemesinin nedeni aşa ğ ıdakilerden hangisi olabilir? A) Direniş cemiyetlerini birleştirmek B) Azınlık haklarını genişletmek C) Bölgesel kurtuluşu savunmak D) İ şgal bahanesiyle kullanılabilecek ortam oluşturmamak

8 Soru 7 İşgaller protesto edilmeli, İstanbul’a etkili telgraflar çekilmeli ve mitingler düzenlenmelidir. Mustafa Kemal’in, Havza Genelgesi’nde yer verdi ğ i bu sözleri, aşa ğ ıdaki hangi amaca yöneliktir? A) Halk arasında ulusal bilinci oluşturmaya B) İ stanbul Hükümeti’ne ba ğ lılı ğ ı arttırmaya C) Sivas Kongre’sinin toplanmasını sa ğ lamaya D) İ tilaf Devletleri’nin deste ğ ini almaya

9 Soru 8 Anadolu ‘da Sivas Kongresi’nin yapıldığını öğrendiğimde, Damat Ferit Paşa Hükümeti’ni görevden alıp yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti’ni getirdim. Sultan Vahdettin ‘in bu davranışının nedeni aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Anadolu hareketine yakınlaşmak istemesi B) Ali Rıza Paşa ‘nın daha yetenekli olması C) Damat Ferit Paşa ‘nın İ ngiliz taraftarı olması D) Damat Ferit Paşa’yı sevmemesi

10 Soru 9 Mondros Ateşkesi’ne göre müttefikler güvenliklerini tehdit edecek bir durum oldu ğ unda, herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacaklardı. Müttefikleri bu maddeye dayanarak aşa ğ ıdakilerden hangisini gerçekleştirmişlerdir? A) Osmanlı’nın yer altı kaynaklarını ele geçirmişlerdir. B) Ermeni Devleti’nin kurulmasına zemin hazırlamışlardır. C) Osmanlı’nın İ ttifak Devletleri ile tüm ilişkisini kesmişlerdir. D) Osmanlı ülkesinde yapacakları işgallere yasal bir dayanak hazırlamışlardır

11 Soru 10 Başlangıçta herkes I. Dünya Savaşı’nın 19.yüzyıldaki cephe savaşları biçiminde olaca ğ ını, en çok bir veya bir buçuk yıl sürece ğ ini düşünüyordu. Ancak böyle olmadı. Savaş dört yıla ve geniş bir co ğ rafyaya yayıldı. Savaşın böylesine geniş bir zaman ve mekana yayılmasının nedeni aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi B) Rusya’da Bolşevik Devrimi’nin çıkması C)Teknolojik gelişmeler sonucunda modern savaş sistemlerinin ve silahlarının ortaya çıkması D) Amerika’nın savaşa girmesi


"*Milli Uyanış *Ya İ stiklal Ya Ölüm! 8. Sınıf T.C İ nkılap Tarihi Dersi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları