Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşlanmanın ayrıcalıkları … Bu kadar yıldan sonra Daima olmak istedi ğ im İ nsan haline geldim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşlanmanın ayrıcalıkları … Bu kadar yıldan sonra Daima olmak istedi ğ im İ nsan haline geldim."— Sunum transkripti:

1

2 Yaşlanmanın ayrıcalıkları …

3 Bu kadar yıldan sonra Daima olmak istedi ğ im İ nsan haline geldim

4 Çok iyi dostlarım, Sakin ve mutlu bir ya ş amımım, Birkaç tel beyaz saç için asla de ğ i ş tirmeyece ğ im Çok güzel anılarım var.

5 Ya ş ım ilerledikçe kendimle daha iyi dost oluyorum Ve i ş in en güzel tarafı da, Bu dostun asla benim söylediklerimin aksini söylememesi …

6 Yata ğ ıma yapmamak için, asla fazladan küçük bir bisküvi dahi yemiyorum, Veya muhtemelen hiç kullanamayaca ğ ım lüzumsuz Bir ş ey satın almıyorum …

7 Yeri geldi ğ inde kendime birazcık fazla yeme Ve ho ş uma giden ş eyleri yapma iznini veriyorum! Zira, saçları beyazlamadan çok daha önce giden bir çok dostumu gördüm…

8 Ya ş amım boyunca, bir çok kez Kalbimin yandı ğ ı oldu Ama … Sevdi ğ in birini kaybetti ğ inde veya yakınlarından birinin ıstırap çekti ğ ini gördü ğ ünde nasıl olmaz ki…

9 Açıkça söylemek gerekirse, e ğ er okumam veya Sabahın dördüne kadar Bilgisayarımda oynamam Ve ö ğ leye kadar uyumam kimi ilgilendirir ki… Evet bazen bunu yapıyorum … Kula ğ ıma ho ş gelen bir müzi ğ i dinledi ğ imde eski Güzel günleri hatırlayarak tek ba ş ıma dans etti ğ im bile oluyor…

10 Istırap çekmek bana, Di ğ erlerine kar ş ı daha merhametli ve insancıl olma gücünü verdi. Ş imdiye kadar ya ş amı ş ve gri saçlara Sahip olmayı, bana verilmi ş Bir ayrıcalık olarak görüyorum… Her defasında sevinç ve acılar Yüzümde yeni izler meydana getirmi ş olsalar da …

11 Ya ş amları boyunca hiç gülmemi ş olan Ve ya ş lanmadan ölen bir çok insan vardır …

12 Bu gün ben bunlara evet ve de hayır deme Ayrıcalı ğ ına sahibim. Ya ş lanırken pozitif dü ş ünmek daha kolay Mutlu olmayı istemek yeterli bunun için …

13 Her sabah, yata ğ ımda ya ş amım boyunca kar ş ıla ş mı ş, Oldu ğ um güçlükleri hatırlamak Veya kalkmak ve bu güzel anlar dolayısı ile Tanrı ya ş ükretmek için zaman ayırabiliyorum …

14 Ba ş kalarının ne dü ş ündükleri artık beni ilgilendirmiyor, Kendi kendimi de sorgulamıyorum… Sonuç olarak ihtiyarlık o kadar da kötü de ğ ilmi ş !

15 Ebediyen ya ş amayaca ğ ımı bili yorum ama hala hayattayım. Asla zamanımı esef etmekle geçirmeyecek ve De ğ i ş tiremeyece ğ im veya beni dü ş kırıklı ğ ına u ğ ratabilecek bir ş ey için üzülmeyece ğ im …

16 Mutlu olmak için Kalbini kinden kurtar Kafandaki kaygıları at Sadece ya ş a Daha çok ver Ve … Daha az verilmesini bekle

17 Ya ş amı, seni gerçek de ğ erlere götüren bu de ğ erli gücü Unutma sakın… Kaçırdı ğ ın ş eyi yakalarsın daima Bu gün ben ya ş ımı bir ayrıcalık olarak görüyorum!

18 Conception du diaporama Claire De La Chevrotière Tercüme:Yusuf Haznedaro ğ lu


"Yaşlanmanın ayrıcalıkları … Bu kadar yıldan sonra Daima olmak istedi ğ im İ nsan haline geldim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları