Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL İŞLERİ Personel ihtiyacı tespiti

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL İŞLERİ Personel ihtiyacı tespiti"— Sunum transkripti:

1 PERSONEL İŞLERİ Personel ihtiyacı tespiti
Personel arama, bulma, seçme, seçtirme Personel girişlerini yapma Personel sicil ve kayıtlarını tutma Personel çıkışlarını yapma Sosyal sigortalar işlerini yapma Personel analiz ve kontrolü Devam kontrolü ve işten ayrılmaları değerlendirme, azaltma

2 PERSONEL İŞLERİ Ücret, ikramiye hesapları Sosyal yardım uygulamaları
İşçi yer değiştirme işlemleri Toplu sözleşme için personel istatistikleri İş kanunu uygulamaları

3 PERSONEL İŞLERİ Bölge çalışma müdürlüğü ilişkileri
Medeni durum değişmeleri Personelin resmi daire işlerine yardım.Mektup dağıtım ve dış ilişkilerini düzenleme Personel şartnamesi hazırlamak İş tarifleri hazırlamak Ücret sistemini geliştirmek ve uygulamak Terfi sistemleri hazırlamak

4 SOSYAL FAALİYETLER VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ
Genel ve mesleki eğitim Burs verme-ödül verme Sağlık hizmetleri-kişiye ve ailesine Dinlendirme-eğlendirme Kültür ve moral verme Spor faaliyetleri Toplu sözleşme hazırlığı Toplu sözleşme uygulaması Sendika ilişkileri İşveren sendikası ilişkileri

5 SOSYAL FAALİYETLER VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ
Halkla ilişkiler Teklif sistemi geliştirmek Personel istek ve problemlerini bulmak İnsan ilişkilerini geliştirmek Özel değerlendirme ve kutlama törenleri düzenlemek Toplu sosyal ilişkiler, yemek, piknik Bayram hediyeleri ve bayramlaşma Personelin iyi ve kötü günlerini hatırlamak Yardım sandığı, kooperatif

6 İDARİ İŞLER Sivil savunma Bina koruma ve bakım Giriş çıkış kontrolü
Çevre bakım, temizlik Isıtma, su, aydınlatma hizmetleri, sıhhi tesisat Yemekhane ve kantin işletmesi Toplu ziyaretçileri ağırlama Belediye ilişkileri Bina ve çevresinde iş emniyeti İş elbisesi ve koruyucuların temini

7 İDARİ İŞLER Hizmet araçlarının bakımı, işletilmesi
Telefon şebekesinin bakımı İş kazalarının takibi ve hukuki işlemleri Lojman bakım, tutum ve idaresi Yönetici ve uzmanların iç ve dış seyahatleri Misafirlerin karşılanması ve otel işleri Disiplin işlerini yürütmek ve komiteye başkanlık etmek

8 Maliyet Kontrol Muhasebe finansman ve kontrol müdürlüğü

9 Maliyet Kontrolü İle İlgili Alt Fonksiyonlar
Finansman Pazarlama Sermaye arttırımı, öz ve yabancı kaynak, uzun ve kısa vadeli kredi, hisse senedi çıkarmayla elde edilen para ve bu paranın nasıl harcanacağını tespit eden ve planlayan kısımdır. Her ay gider ve gelirleri denkleştirir

10 Maliyet Kontrolü İle İlgili Alt Fonksiyonlar
Yatırım planlaması ve ekonomik analizler Fabrikanın büyümesi, yeni tezgahlar, makinalar satın alınması bir plana göre yapılmalıdır. Bu plan yapılırken ekonomik kriterler esas olarak alınır Yatırımların planlanması, tesis seçimi problemlerinde matematik karar modelleri de kullanılmaktadır

11 Maliyet Kontrolü İle İlgili Alt Fonksiyonlar
Bütçeleme İşletmenin bundan önce belirtilen bütün kısımlarının çalışmalarının paraya dönüştürülmüş şekli olan bütçelerin hazırlanması işi ile uğraşır. Ana bütçe detaylandırılarak bölüm bütçeleri elde edilir.

12 Maliyet Kontrolü İle İlgili Alt Fonksiyonlar
Mali Kontrol Fabrikada uygulanan mali faaliyetlerin fabrikanın amaç ve politikalarıyla uygunluğunu araştırır.

13 Maliyet Kontrolü İle İlgili Alt Fonksiyonlar
Finansal Uygulama Finansman planlama kısmının aldığı kararların uygulamaya konulmasıyla uğraşan bölümdür.

14 Maliyet Kontrolü İle İlgili Alt Fonksiyonlar
Genel Muhasebe Kanuni defterleri tutmak, muhasebe ile ilgili karar vermek için gerekli defterleri tutmak Senetler, bordro, tahsil fişleri, ödeme, fatura kontrolü, vergi gibi işleri yürütmek

15 Maliyet Kontrolü İle İlgili Alt Fonksiyonlar
Maliyet Muhasebesi Belli bir maliyet muhasebesi sistemine göre üretimin yapılması için kullanılan kaynakların para cinsinden ifade edilmesi görevini yerine getirir. Direkt işçilik, direkt malzeme ve ortak giderler arasında bağ kurulur. Ortak giderler çeşitli şekillerde diğer giderler arasında kurulan sistemle toplanır ve mamullere veya üretim safhalarına dağıtılır Böylece mamulün fabrikadan çıkışındaki maliyeti bulunmuş olur. Rekabete dayalı endüstrilerde hassas bir maliyet muhasebesi fabrikanın başarısını arttırır.

16 Maliyet Kontrolü İle İlgili Alt Fonksiyonlar
Maliyet Kontrolü ve Analizi Karlılık hesapları yapar Karın azlığı işletmelerin ömürlerini kısaltan, yeni kaynaklar bulmasını dolayısıyla gelişmelerini önleyen bir faktördür. İyi çalışan bir maliyet kontrol şubesi bu tür aksaklıklar ve nedenleri hakkında bilgiler vererek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

17 Maliyet Kontrolü İle İlgili Alt Fonksiyonlar
Yönetim Muhasebesi Yönetim ve işletme kararlarına ışık tutan, mali analizlerin yapıldığı çalışmalardır.

18 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Bir fabrikada iyi mamul çıkması, az fire ve gittikçe gelişen mamuller elde etmek için gösterilen mühendislik ve işletmecilik faaliyetlerinin tümüdür.

19 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite kontrol müdürlüğünce aşağıdaki fonksiyonlar yerine getirilir: Muayene ve kalite kontrol planlama Kontrol ve ölçme aletleri Kalite kontrol standartları Ara muayeneler Malzeme giriş muayeneleri Son muayene Geliştirici kalite kontrol İstatistik analiz ve kalite kontrol

20 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Üretim hattının herhangi bir yerinde, ya da mamuller üretim hattını terk ettikten sonra yapılan ölçmeler veya standartlara uyanlarla, uymayanları ayırt etme işlemine muayene denir. Muayenede hedef, iyilerle kötüleri ayırmaktır.

21 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite kontrol ise daha geniş anlamdadır.Bir üretim hattında kalitenin gidişini izlemek, gelecek için tahminler yapmak ve hata kaynaklarını bulma çalışmalarının tümüne kalite kontrol denilmektedir.

22 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Muayene ve Kalite Kontrol Planlama Bir mamul ayrı ayrı istasyonlarda işlemden geçerek, imal edilir. Kalite kontrol planlaması işlemin hangi kısımlarda yapılacağına karar verir. Bir üretim hattının hangi iş istasyonlarından önce ya da sonra hangi ölçmelerin yapılacağını gösteren plana, muayene ve kalite kontrol planı denir. Bu, hangi ölçmelerin ne kadarlık miktar üzerinde ve kimler tarafından yapılacağı sorularını cevaplayan bir plan olmalıdır

23 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Kontrol Standartları Kalite kontrol standartları ile mamul, malzeme standartları farklı şeylerdir. Mamul standartlarında belirtilmeyen bazı özellikler kalite kontrol standartlarında söz konusu olabilir. Kalite standartları her mamul için saptandıktan sonra bu standartlar ilgililere dağıtılır.

24 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Malzeme Giriş Muayenesi Muayene ve kalite kontrol planlarına göre, malzeme giriş muayenesini yapar. Muayene tek tek veya örnekleme ile önceden belirlenen esaslara göre yapılır. Dışarıya yaptırılan parçaların giriş muayeneleri de bu bölüm tarafından yapılır.

25 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ara Muayeneler Planlana esaslara göre yarı mamullerin muayene ve kontrolü yapılır. Bu kontroller sonucu elde edilen bilgiler raporlar halinde üretim ve üretim planlama bölümlerine de gönderilir. Bu bölümlerle yapılan ortak çalışmalar sonucunda üretimin kalite ve miktar yönünden kontrolü sağlanmış olur.

26 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Bitmiş Mamul kontrolü Mamulün fonksiyonlarını yerine getirip getirmediği saptanan özelliklerine uyup uymadığı kontrol edilir. Bu kontrol sonuçları raporlarla ilgili bölümlere bildirilir.

27 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Kontrol Denemeleri Bu bölüm kaliteyi geliştirmek için denemeler yapar. Çeşitli malzeme, işlem ve şartların kalite üzerindeki etkileri denenerek sonuçlar istatistik analiz kısmına gönderilir.

28 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İstatistik Analiz Kalite kontrol bölümü içindeki alt bölümlerden gelen raporlar üzerinde istatistik analizler yaparak, bunların sonuçlarını ilgili bölümlere gönderir.

29 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme ve Muayene Araçları Muayene, çeşitli özellikler üzerinde çeşitli araçlarla yapılır. Bu muayene araçlarından hangilerinin hangi muayenelerde kullanılacağı, özel dizaynı gereken araçların neler olduğu bu araçların dizaynı bu bölüm tarafından yapılır. Kalite kontrol şubesinin yetkisi de önemlidir. Yetki mamulün cinsine göre değişir. Örneğin gıda ve ilaç sanayinde kalite kontrol tam yetki ile çalışır.

30 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite kontrolde çalışanlarda şu özellikler aranır: İmalat tecrübeleri olmalıdır 2) İstatistik bilmelidir 3) Sanayi mühendisliği ve metodlarını iyi bilmelidir

31 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Kontrol Faaliyetleri Muayene Üç tür muayene söz konusudur %100 muayene (eleme) Örnek alma Proses kontrolü

32 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
%100 muayenede bütün elemanlar tek tek kontrol edilir. Bu yöntem muayenenin çok pahalı olduğu hallerde uygulanmaz

33 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Örneklemede bütün elemanları temsil edebilecek bir örnek grubundan bulunan sonuçlarla bütün elemanlar hakkında karar verilir

34 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Proses kontrolü ise bütün işlemlerin zaman içinde kontrolüdür. Muayene elemanları hakkında bize bilgi veren bir işlemdir.

35 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2) Kalite Planlaması Kalite Standartının Saptanması Bu standartların tespitinde teknik ve ekonomik düşünceler hesaba katılır. Mamul ve malzemenin hangi durumlarda kabul edileceği belirtilir.

36 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2) Kalite Planlaması 2. Muayene Planlaması Muayenenin hangi noktalarda yapılacağını tayin eder. Kontrol nasıl, hangi aletlerle, ne zaman yapılacak konuları tespit edilir.

37 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2) Kalite Planlaması 3. Ölçme Cihazlarını Geliştirme Ölçme aletlerini daha modern, daha kullanışlı hale getirmek, aletleri zaman zaman gözden geçirmek gerekir.Çalışma şartlarına göre ölçme aleti seçilmelidir.

38 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
3. Kaliteyi Geliştirme Aracıyla Yapılan Kontrol Tesisin, emeğin, diğer bazı faktörlerin kaliteye ne kadar, ne şekilde tesir ettiği araştırılır. Kalitenin nereye doğru gittiğini incelemek gerekir.

39 KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
3. Kaliteyi Geliştirme Aracıyla Yapılan Kontrol Bozuk çıkan mamullerin miktarı azalıyor mu, artıyor mu? Hammadde mi bozuk yoksa tesis mi yaşlanıyor? Çalışma şartları mı iyi değil? Yaş ortalamasının düşmesi tecrübeyi azaltıyor mu?

40 FABRİKANIN BAKIMI TAMİRİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Bu fonksiyon iki ana gruba ayrılabilir: Çalışan tezgah, tesis ve makinaların fonksiyonlarını devam ettirmesi için gerekli çalışmalar Fabrika binasının bünyesindeki değişiklikler tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar

41 FABRİKANIN BAKIMI TAMİRİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Tek Çalışan Tezgah Bu halde çalışan bir tezgahın durması işi durdurmaz. Üretimde bir azalmaya sebep olabilir.

42 FABRİKANIN BAKIMI TAMİRİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Grup Halinde Çalışan Tezgah ve Makinalar Bu halde tezgahlar paralel halinde bağlıdır. Örneğin bir mamul montajı 3 ayrı iş istasyonunda yapılıyorsa bu iş istasyonlarından birindeki bir tezgahın bozulması o iş istasyonunun durmasına neden olur. Ancak diğer iki iş istasyonu çalışmaya devam eder. Böylece üretim miktarı azalır fakat durmaz.

43 FABRİKANIN BAKIMI TAMİRİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Komple Tesisler Şeker fabrikaları, un fabrikaları gibi işletmelerde tesisin bir yerindeki bir arıza bütün fabrikayı durdurur. Bu tür tesislere komple tesisler denir. Ayrıca enerji, su gibi maddelerin bulunmaması da üretimi durdurur.

44 BAKIM, TAMİR VE YARDIMCI İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ
Koruyucu Bakım (Preventive) Makine ve tezgahlar için önceden belirlenmiş peryodik servislerin yapılmasıdır. Örneğin yağlama vb. gibi işler

45 FABRİKANIN BAKIMI TAMİRİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
2) Tahmin Edici Bakım (Predictive) Makine ve tezgahlar hakkında geçmişteki bilgilerin analizi ile tezgahların hangi kısımlarının ne zaman bozulacağı hakkında bir bilgi edinilebilir. Örneğin bir pompanın contalarının ömrü tahmin edilerek bu conta önceden saptanan aralıklarla değiştirilir.

46 FABRİKANIN BAKIMI TAMİRİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
3) Düzeltici Bakım ve Tamir (Corrective) Arızalanan tezgah ve makinaların tekrar çalışması için gösterilen çabalardır.

47 FABRİKANIN BAKIMI TAMİRİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
4) Revizyon (İlk hale getirme) Tesisler uygun aralıklarla revizyondan geçirilerek tek tek ortaya çıkması muhtemel arızaların ortaya çıkmadan giderilmesi işlemidir.

48 FABRİKANIN BAKIMI TAMİRİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Bakım-tamir ve yardımcı işletmeler müdürlüğünün görevleri şu şekilde sıralanabilir: Koruyucu ve tahmin edici bakımın uygulanması Planlara göre revizyonların yapılması Tamir işlerinin yapılması Yardımcı tesislerin çalışır halde tutulması Yeni tesislerin kurulması ve değiştirilmesi Fabrika içinde iş emniyetinin sağlanması

49 FABRİKANIN BAKIMI TAMİRİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Bakım çalışmalarının iyi yürütülmesi fabrikanın üretimini artırmaktan başka, kalitenin iyileşmesini, tezgah verimlerinin artmasını da sağlar. Makul sınırlar dahilinde bakım işinin süreklilik haline getirilmesi, yapılan işin güvenilirliğini arttırır ve genel giderleri azaltır.

50 FABRİKANIN BAKIMI TAMİRİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Bakım bölümü aşağıdaki işleri yapmalıdır: Bakım gücünün büyüklüğü ve kontrol sahası tespiti Uzun vadeli bakım planlama İş emirlerinin günlük olarak çıkarılması Standart talimatlar hazırlanması Standart bakım için kullanılacak takım ve yedek parçaların depolanması Muayene metodları ve programlarının hazırlanması Bölüm kayıtlarının tutulması

51 BAKIM PLANLAMASI Bakım Planları Ana bakım Haftalık bakım
Günlük bakım programları

52 MAKİNA SİCİL KARTI Bir kopyası makinalar üzerinde diğer kopya ise büroda bulunur. Bu kartta makinanın alınış tarihi, alınışından sonra yapılan tamirler Değişen parça bilgileri bulunur

53 PERYODİK BAKIM VE TAMİR RAPORLARI
Yapılan bakım ve tamirin detaylı bir raporu hazırlanarak peryodik olarak üretim planlama ve muhasebe bölümlerine gönderilir.

54 ARIZA GRAFİKLERİ Arızalanan tezgah ve makinalara ait bilgilerin bir grafikte gösterilmesi bakım planlaması bakımından çok faydalıdır.

55 YARDIMCI İŞLETMELER Buhar kazanları, elektrik santrali, su tesisatı gibi üretim için gerekli olan maddelerin aksamadan temini bu bölümün görevidir. Üretimin aksamaması için gerekli hazırlık planlama ve uygulama çalışmaları yaparlar.

56 İŞ EMNİYETİ Çalışanların iş araçlarından zarar görmemesi için ne gibi çalışmalar yapılacağını planlar ve uygular. Meydana gelebilecek kazalar için çalışanlar çeşitli şekillerde uyarılır.

57 FABRİKA MÜHENDİSLİĞİ Bakım şefliğinin bağlı olduğu fabrika mühendisliği bölümü, fabrika binasının planlanması, yeni tesislerin kurulması, fabrikanın korunması gibi görevlerden sorumludur. Ayrıca yeni tesis-tezgah ve makinaların seçiminde üretim analizleri ve sanayi mühendisliği ile ortak çalışmalar yapar.

58 FABRİKA MÜHENDİSLİĞİ Özellikle rastgele arızaların tahmini ve tedbirlerinin alınmasında simulasyon yöntemi (Monte-Carlo tekniği) kullanılmaktadır. Bu teknikte genellikle aynı tür tesislerin geçmişteki arıza dağılımları incelenerek, rastgele sayı tabloları geliştirilmektedir. Ayrıca yedek parça stok planlamasında da elde bulundurma, elde bulundurmama maliyetlerinin toplamını minimum yapan stokastik envanter planlama modelleri kullanılmaktadır.


"PERSONEL İŞLERİ Personel ihtiyacı tespiti" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları