Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU 13 MART 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU 13 MART 2015."— Sunum transkripti:

1 RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU
13 MART 2015

2 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
02 Şubat 2015 Sayı: 29255 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Yürürlük Tarihi: 1 Mart 2015

3 BELGENİN ŞEKLİ,ÖZELLİKLERİ
ESKİ YENİ BELGE BOYUTU  Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır BELGENİN ŞEKLİ,ÖZELLİKLERİ -Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır. - Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir. - Üst yazılarda kâğıdın bir yüzü kullanılır. Ancak üst yazının ekleri için kâğıdın her iki yüzü de kullanılabilir YAZI TİPİ VE KARAKTER BOYUTU --Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. -Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir. YAZI TİPİ VE HARF BÜYÜKLÜĞÜ -Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde “Times New Roman” veya “Arial” yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır. Harf büyüklüğünün Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto olması esastır. Ancak gerekli hâllerde metinde harf büyüklüğü 9 puntoya,iletişim bilgilerinin yazımında ise 8 puntoya kadar düşürülebilir. - Metin içinde yer alan alıntılar tırnak içinde ve eğik(italik) olarak yazılabilir.

4 ESKİ YENİ --- YAZI ALANI -Sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir. Yazı alanı dışına sayfa numarası ve varsa ek numarası hariç hiçbir ifade veya ibare yazılmaz. BAŞLIK -Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir. -Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır -Bağlı veya ilgili idarelerde ilk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra bağlı veya ilgili olunan bakanlığın adı büyük harflerle, üçüncü satıra idarenin adı ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle ve dördüncü satıra da birimin adı ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılabilir (ÖRNEK-1) Doğrudan merkezî teşkilata bağlı taşra birimlerinde başlıkta merkezî teşkilat ve taşra teşkilatı adlarına yer verilir (ÖRNEK-1)

5 Merkez Teşkilatı Örneği:
ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Bağlı İdare Örneği: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü İlgili İdare Örneği: ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı İlişkili İdare Örneği: REKABET KURUMU Kararlar Dairesi Başkanlığı Yerinden Yönetim İdaresi Örneği: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Taşra Teşkilatı İl İdaresi Örneği: ERZURUM VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

6 SAYI VE EVRAK KAYIT NUMARASI
ESKİ YENİ SAYI VE EVRAK KAYIT NUMARASI --Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur. SAYI “Sayı:” sırasıyla; DETSİS’te belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, standart dosya planı kodu ile belge kayıt numarasından oluşur (ÖRNEK-2) -Bu belgelerde sayı bilgisine belge üst verisinde veya belge üzerinde yer verilir

7

8 ESKİ YENİ TARİH -Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır. -Tutanak, rapor, tebliğ-tebellüğ belgesi ve benzeri belgelerde ise tarih, metnin bitiminde yer alabilir. -Tarih; gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır. (Örnek: , 04/09/2014). -Ay adları, harfle de yazılabilir. Bu durumda gün, ay ve yıl arasına herhangi bir işaret konulmaz, - Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde tarih bilgisine belge üst verisinde veya belge üzerinde yer verilir. Belgenin en son yetkili tarafından elektronik imza ile imzalandığı zamanı gösteren zaman damgasındaki tarih bilgisi belge tarihi olarak esas alınır.

9 ESKİ YENİ KONU GÖNDERİLEN MAKAM MUHATAP
 Konu, başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. -Konu, yazı alanının dikey orta hizasını geçmeyecek biçimde kelimelerin baş harfleri büyük olarak ve sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmaksızın yazılır. Konu bir satırı geçerse ikinci satır Konu yan başlığının altı boş bırakılarak yazılır. GÖNDERİLEN MAKAM -Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. MUHATAP --Muhatabın idare ya da özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda adı büyük harflerle yazılır --Birim adı bilgileri parantez içinde ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle bir alt satıra yazılır. -Başbakan yardımcısını muhatap belgelerde önce “BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA” ibaresi yazılır, bir alt satırda ise parantez içinde “Sayın” ibaresinden sonra başbakan yardımcısının adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük harflerle yazılır . (Örnek 3).

10 ESKİ YENİ - Bağlı, ilgili veya ilişkili idarelere gönderilecek belgeler doğrudan o idareye gönderilebilir. Örnek 5). Ancak, bakanlığın bilgi sahibi olmasının gerekli görüldüğü durumlarda belge, bakanlık aracılığıyla gönderilir. - İdare tarafından gerekli görüldüğü hâllerde dağıtımlı belgelerin muhatap bölümüne “DAĞITIM YERLERİNE” ibaresi yazılabilir. (Örnek 14).

11

12

13

14 ESKİ YENİ İLGİ -İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir - “Sayı”, “Konu” ve “İlgi” yan başlıklarından sonra kullanılan iki nokta “:” işareti aynı hizada yazılır . (Örnek 6). -İlginin birden fazla olması durumunda, belgeler önceki tarihli olandan başlanarak tarih sırasına göre sıralanır.Sıralamada küçük harfler, kendilerinden sonra kapama parantez işareti “)” konularak kullanılır . (Örnek 6).

15

16 ESKİ YENİ METİN -"İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. -Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. İlgi ile metin başlangıcı arasında bir satır, ilgi yoksa belgenin muhatabı ile metin başlangıcı arasında iki satır boşluk bulunur. (Örnek 7). Paragrafa 1,25 cm içeriden başlanır ve metin iki yana hizalanır. Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmaz (Örnek 7). - Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda “Saygılarımla.”, “İyi dileklerimle.” veya “Bilgilerinize sunulur.” ibareleriyle bitirilebilir.

17

18 ESKİ YENİ İMZA -Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. -Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Belgeyi imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük harflerle yazılır Unvan, ad ve soyadın altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır -Akademik unvanlar veya rütbeler adın ön tarafına ya da bir satır altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle açık ya da kısaltılarak yazılabilir. -İki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst unvan sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda yer alır.

19

20 ESKİ YENİ EKLER  Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır.Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. -Belgenin bir eki olması durumunda “Ek:” başlığının sağında eki belirtecek ibareye yer verilir. Belgede birden fazla ek varsa “Ek:” başlığının altında ekler numaralandırılır. Eklerin sayfa sayısı parantez içinde belirtilir (Örnek 11). -Birden fazla ek varsa eklerin üzerinde ek numarası yazı alanının sağ üst köşesinde belirtilir(Örnek: EK-1,EK-2). Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada “EK LİSTESİ” başlığı altında gösterilir ve üst yazıya eklenir. (Örnek 12)

21

22 ESKİ YENİ DAĞITIM -"EKLER"den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER'in yerine yazılır. -Yazının "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır. "Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına yazılır -“Dağıtım:” başlığı, ek varsa “Ek:” bölümünden sonra, ek yoksa imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak yazı alanının solundan başlanarak yazılır - Belgenin “ “Gereği:” kısmı “Dağıtım:” başlığının altına, “Bilgi:” kısmı ise “Gereği:” kısmı ile aynı satıra ve yazı alanının ortasına doğru yazılır. “Bilgi:” kısmı yoksa muhatap adları doğrudan “Dağıtım:” başlığının altına yazılır .

23

24 ESKİ YENİ ONAY -Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır - OLUR “OLUR” ibaresinden sonra tarih ve imza için uygun boş satır bırakılarak imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı büyük ve bir alt satıra da unvanı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır , (Örnek 15)

25

26

27 ESKİ YENİ PARAF Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır Belgenin paraf bölümünde tarih, unvan, ad ve soyadı belirtilir. Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde paraf, güvenli elektronik imza ile atılır.

28

29 ESKİ YENİ ADRES - Sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İLETİŞİM BİLGİLERİ - İletişim bilgileri; belgeyi gönderen idarenin adresi, posta kodu, telefon ve faks numarası, e-posta adresi, internet adresi ile bilgi alınacak kişinin adı, soyadı, unvanı ve telefon numarasını içerecek şekilde sayfa sonuna yazılır (Örnek 20).

30

31 BELGENİN ÇOĞALTILMASI
ESKİ YENİ - SÜRELİ YAZIŞMALAR . Elektronik ortamda hazırlanan süreli belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresine belge üst verisinde yer verilir. SAYFA NUMARASI  -Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir - Sayfa numarası iletişim bilgilerinin altında ve sayfanın ortasında, toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde belirtilir ASLINA UYGUNLUK ONAYI -Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. BELGENİN ÇOĞALTILMASI Fiziksel ortamda hazırlanan ve gizlilik derecesi taşımayan bir belgeden örnek çıkartılması hâlinde, örneğin uygun bir yerine “ASLI GİBİDİR” ibaresi konulur ve idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından ad, soyadı, unvan ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanır. Bu şekilde çoğaltılan belge, asıl belge gibi kabul edilir

32 ESKİ YENİ - Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış bir belgeden çıktı alınmasına ihtiyaç duyulması hâlinde. Çıktının uygun bir yerine “BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR” ibaresi konulur. Tarih ve sayı bilgileri EBYS aracılığı ile belge çıktısı üzerine yazdırılır. -Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış belgelerin elektronik ortamda kaydedilmesi, gönderilmesi ve dosyalanarak saklanması esastır. Bu belgeler, zorunlu olmadıkça ayrıca çıktısı alınarak el yazısıyla atılan imza ile imzalanmaz ve fiziksel ortamda saklanmaz

33 KAYIT KAŞESİ VE YAZILARIN GÖNDERİLMESİ
ESKİ YENİ KAYIT KAŞESİ VE YAZILARIN GÖNDERİLMESİ Gelen evrak kayıt kaşesi evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. BELGENİN FİZİKSEL ORTAMDA GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI -İdareler, fiziksel ortamda alınan belgeler için gelen evrak kaydında kullanacakları kaşe üst yazının ilk sayfasının ön veya arka yüzüne basılır. -Gizlilik dereceli belgelerin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda da gönderilebilir. BELGENİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI -Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge elektronik ortamda muhataplara iletilir. İdareler arasında resmî yazışma kapsamında iletilecek elektronik belgelerin oluşturulmasında e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uyulması zorunludur --İdare, başka bir idareden kendisine resmî yazışma kapsamında iletilen ve e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uygun şekilde hazırlanmamış bir belgeyi reddetme hakkına sahiptir

34 ESKİ YENİ -- -Bu durumda, belgeyi reddeden idare durumu sebepleriyle belgenin kendisine ulaştığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar bildirir. -Bu belgeler, muhatap idare tarafından imza doğrulaması yapıldıktan sonra çıktısı alınarak işleme konulur.

35 BELGENİN İADE EDİLMESİ
ESKİ YENİ -- BELGENİN İADE EDİLMESİ İdareye muhatabı olmadığı hâlde fiziksel ortamda gelen bir belge, asıl muhatabı anlaşılamıyorsa gönderene iade edilir. Ancak, asıl muhatabın açıkça belli olması durumunda, gerektiğinde belgenin bir sureti alınarak, aslı muhatabına gönderilir ve belgeyi gönderene de bilgi verilir. - İdareye muhatabı olmadığı hâlde güvenli elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda bir belge gelmesi durumunda, belgenin muhatabı olunmadığı bilgisi ve söz konusu belgeye ilişkin tanımlayıcı bilgiler gönderene elektronik ortamda iletilir. Bu durumda belgenin bir kopyası elektronik ortamda muhafaza edilir.

36 GÖRÜŞ, BİLGİ VE BELGE TALEPLERİNDE SÜRE
ESKİ YENİ -- GÖRÜŞ, BİLGİ VE BELGE TALEPLERİNDE SÜRE -İdare içi ve idare dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. - İdareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç beş iş günü; süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini ise talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç onbeş iş günü içinde yerine getirir. -İdareler, bilgi ve görüş isteyen idareye süresi içinde ve gerekçesini bildirmek kaydıyla onbeş iş gününü geçmemek üzere ek süre kullanabilir. DÜZENLEME YETKİSİ - İdareler resmî yazışmalarla ilgili olarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla ek düzenleme yapabilir. Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulamaya yönelik esasları belirlemeye Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı) yetkilidir

37 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT VE ATIFLAR
ESKİ YENİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT VE ATIFLAR - 18/10/2004 tarihli ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

38 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile getirilen değişiklikler ile ilgili Bazı Önemli Maddeler Resmi yazılar ve üst verilerinin aynı standartlar çerçevesinde oluşturulması sağlanmıştır. Resmi yazıların güvenli elektronik imza ile imzalanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Resmi yazıların kurumlar arasında elektronik ortamda gönderilmesi ve alınmasıyla ilgili temel esaslar belirlenmiş, konuya ilişkin teknik ayrıntıların e-Yazışma Rehberiyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır

39 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile getirilen değişiklikler ile ilgili Bazı Önemli Maddeler Resmi yazıların “sayı” bölümünde yer alan ve yazının hazırlandığı kurumu/birimi gösteren Haberleşme Kodları kaldırılarak, elektronik arşivlerin oluşumuna imkan sağlayan tekil ve değişmez nitelikteki T.C. DETSİS Numaralarının (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Sistem Numarası) kullanımı sağlanmıştır. Gizli nitelikteki yazılar, elektronik ortam yerine fiziksel ortamdan gönderilebilecektir Resmi yazılarda “times new roman”nın yanı sıra “arial” yazı karakteri de kullanılabilecek, 12 punto yazı boyutu ise gerekli durumlarda 9 puntoya kadar düşürülebilecektir

40 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile getirilen değişiklikler ile ilgili Bazı Önemli Maddeler Vatandaşların, dilekçelerini “arz ederim” ifadesiyle bitirmelerine ilişkin teamül kaldırılarak, “arz ederim”  ifadesiyle bitirilmeyen dilekçelerin de işleme alınma zorunluluğu getirilmiştir. Vatandaşlara yazılan resmi yazıların, “rica ederim” ifadesiyle bitirilmesine ilişkin teamül kaldırılarak, “Saygılarımla”, “İyi dileklerimle” veya “Bilgilerinize sunulur” gibi saygı içeren ifadelerle bitirilmesi sağlanmıştır. Bürokrasinin azaltılması amacıyla resmi yazılar, ilgili bakanlıklara gönderilmeksizin doğrudan bağlı, ilgili veya ilişkili idarelere gönderilebilecektir.

41 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile getirilen değişiklikler ile ilgili Bazı Önemli Maddeler Dağıtımlı resmi yazıların muhatap bölümünde kurum adlarının ayrı ayrı yazılması yerine sadece “dağıtım yerlerine” ibaresi yazılabilecektir. Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulamaya yönelik esasları belirlemede yetkili Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’dır.

42 TEŞEKKÜR EDERİZ . . .


"RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU 13 MART 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları