Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006"— Sunum transkripti:

1 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006
DEĞİŞME VE EĞİTİM Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

2 Neden eğitimde yeni yaklaşımlar?
Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma, Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi, Bilgi toplumunun standardını yakalama Küresel dinamiklerin fırsata dönüştürülmesi, Öğretim programlarının AB normları ile uyumlu hale getirilmesi, Kalıcı ve katılımcı öğrenme arayışı, Stressiz, gerilimsiz, bir öğretim kültürü Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

3 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006
FOTOĞRAFIMIZ Kim ne kadar memnun? Kime göre sorun nerede? Dünyadaki yerimiz. Çözüm nerede? (Y-G-İ-M) Dünyada ve ülkemizde neler oluyor? Değişme. Yenileşme. Gelişme Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

4 DEĞİŞMEYİ ETKİLEYEN İTİCİ VE/VEYA ENGELLEYİCİ DİNAMİKLER
Dış dinamikler Küreselleşme Modernleşme AB adaylığı Demokrasi İç dinamikler Ulusallaşma olgusu Kültür-Jeopolitik Eğitim Ekonomi Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

5 Değişim dinamiklerinin etkisi (1)
Toplumsal paradigma değişmeleri Tarım toplumu-sanayi toplumu-bilgi toplumuna geçiş süreçleri Teknik-mekanik değişmenin hızlı oluşu, Sosyo-kültürel değişmenin yavaşlığı, Değişme dinamikleri arasında denge arayışı (Eğitimin rolü) Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

6 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006
ÜLKEMİZ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER Fırsatlar Bilişim alanındaki gelişmeler Küresel dinamizm Artan eğitim talebi Eğitilmiş genç nüfus Hayır yapma kültürü Sivil inisiyatifin güçlenmesi Tehditler Finansman İnsan kaynakları Nüfus artış hızı Eğitim-istihdam ilişkisizliği Kontrolsüz sosyal mobilite-göç Tutarsız eğitim politikası Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

7 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006
Eğitimde Neler Değişti? Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

8 1-Bilgi anlayışındaki değişmeler
Bilgi geçicidir, Bilgi depolamak için değil, yeni bilgi üretmek için edinilir, Bilginin bir kullanım değeri ve özelliği vardır, Bilgi salt dışarıdan verili değildir. Öznel özellikler gösterebilir, Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

9 2-Okulun rolündeki değişmeler
Minimum hiyerarşi, maksimum paydaşlık, Sosyalleştirme, kültürlendirme merkezi, Çoğulcu ve katılımcı karar süreci (Veli, öğretmen, öğrenci, STK katılımı vb.) Birlikteliğe dayalı öğrenme Velilerle işbirliği (Velilerin okulu), Özne ve paydaş öğrenci, Liderlik anlayışına dayalı yönetim. Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

10 3-Öğretmenin rolündeki değişme
Öğretimin düzenleyicisi ve kolaylaştırıcısı, Takımın sadece lideri değil aynı zamanda bir üyesi, Çözümün sahibi değil, çözümün ortağı, Öğrencinin ihtiyaçlarına ve durumsallığa bağlı konum alıcı, Bilgiyi veren değil, bilgiye ulaştıran, Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

11 4-Öğrenci profilindeki değişmeler
Kuşaklar arası farklılaşma Kentlilik kültürü Popüler kültürden etkilenmişlik Bilgi yönünden donanımlı Özenilme beklentisi Haklarının farkında oluş Özgürlüğüne düşkünlük Sosyal kontrole karşı direnç Yönetici-öğretmen otoritesine karşı direnç Pragmatik Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

12 5-Velinin önceliklerindeki değişmeler
Sosyalleşme Yaşam becerileri Zihinsel beceriler Kişilik eğitimi Değer eğitimi Vatandaşlık Mesleğe hazırlık Bilgi Etkili paydaş olma talebi “Eti de benim, kemiğim de benim” Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

13 4-Öğretim stratejilerindeki değişmeler
Ansiklopedik bilgi verme yerine uzmanlığa dönük öğretim, Sonuç odaklılık yerine süreç temelli öğretim, Tekil öğrenme çabası yerine birlikteliğe dayalı öğretim, (Öğrenciler, öğretmenlerle, akranlarıyla ve gönüllü üyelerle çalışırlar, aktiviteleri birlikte planlar ve uygularlar) Didaktik yöntemler yerine, etkinlik tabanlı uygulamalar, Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

14 YENİ ÖĞRETİM ROGRAMLARININ TEMEL YAKLAŞIMI
Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

15 Hedef ! İyi birey İyi insan İyi vatandaş Toplumsal bütünleşme

16 Programların Temel Referans Noktaları
Atatürk’ün çizdiği vizyon ve belirlediği ilkeler, Bilimsel sonuçlar ve bilimsel yöntem, Pedagoji tarihi ve Türk eğitim tarihinin günümüze ulaşan birikimi Türk toplumunun ihtiyaç ve beklentileri Anayasal ve yasal çerçeve, Etkili ve geniş paydaş katılımı, Ülkemizin AB vizyonu, Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

17 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006
N E D E Ğ İ Ş T İ ? (1) 1940’lardan beri ilk kez uluslararası mukayeseli, bütünsel bir değişim projelendirildi. Katı davranışçı programdan kognitif ve yapılandırıcı bir yaklaşıma geçildi. Sadece öğretim değil, eğitim de vurgulandı. Sekiz yıllık kesintisiz eğitime uygun hâle getirildi. AB standartları dikkate alındı. Felsefî temeli oluşturularak program yapıldı. Derslerin kavram analizleri yapıldı. Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

18 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006
N E D E Ğ İ Ş T İ ? (2) Çocuklarımızda eksik olan sekiz ortak beceri saptandı. Spor kültürü, sağlık, çevre, rehberlik, kariyer, girişimcilik, afet bilinci konuldu. Yüzeysel davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, anlayış ve tutumlar konuldu. Baskın lineer düşünce yerine, karşılıklı nedensellik ilkesi öne çıkarıldı.. Programlara etkinliklerle zenginleştirildi. Ölçme değerlendirme anlayışında süreci de değerlendiren bir anlayışa geçildi. Türkçe’ye duyarlılık tüm derslerin ana becerisi haline getirilmiştir. Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

19 YENİ ÖĞRETİM PROGRAMLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

20 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006
1-AKTİF ÖĞRENME Öğrencilerin çeşitli etkinlikler yoluyla öğrenme-öğretme sürecinde aktif rol almaları, Her kazanımın en az bir veya daha fazla sayıda etkinlik yoluyla işlenmesi, Öğretmen ve öğrencilerin etkinliklere dayalı dinamizmi ile öğretimde aktiflik ve katılımcılığın sağlanması, Her öğrencinin sürecin aktörlerinden biri olmasını sağlayıcı yapı, Psiko-sosyal doyum oranının yüksek olması, Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

21 2- YAPILANDIRICI PRPGRAM YAKLAŞIMI
“Bilgi, bireye sadece dışarıdan verili değildir” varsayımı, Bireyin bilgi ile münasebeti çok yönlü değerlendirilmesi, Öğrencinin çevresiyle etkileşim içine girerek bilgiyi zihninde yapılandırması, Öğrencinin bilgiyi yeniden üreterek, onu öznelleştirmesi, önceki halinden farklılaştırması ve kendine ait hale getirmesi, Birey ile bilgi arasındaki aidiyet bağının güçlü olması, Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

22 3-BİLGİ-BECERİ-DEĞER-DAVRANIŞ
Bilgi-beceri-değer ve davranış dengesi/ilişkisi, Her kazanımın bir bilgi, bir beceri, bir değer, ya da bir davranışı, ya da bunların bir kaçını veya bunların tamamını kapsamamsı, Temel yaşam becerileri ile ulusal ve evrensel değerlerin birlikte ele alınması, Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim kurabilme, problem çözme, araştırma, sorgulama, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimci olabilme, kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerileri, Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

23 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006
4-ÖĞRENCİ MERKEZLİLİK Öğrencinin bakış açısı, “öğrenciye göre”lik ilkesi, Öğretmenin rehberlik ve kolaylaştırıcılık rolü, Öğrencinin okulun ve öğrenme-öğretme sürecinin bir paydaşı olarak kabul edilmesi, Her öğrencinin “özgün”, “biricik” ve “saygıdeğer” olarak değerlendirilmesi Okul kültüründe denk ve paylaşımcı ilişkilerin hedeflenmesi, Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

24 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006
5-ÇOKLU ZEKA Bireysel farklılıkların dikkate alınması, Her öğrencinin farklı zeka alanlarında ve farklı öğrenme stillerini kullanarak daha iyi öğrenebileceği varsayımı, Alternatif/seçmeli yöntem ve kaynakların kullanılması, Ulusal, sosyo-kültürel ve ve insani ortak payda dışında tek tipçilik, aşırı benzeşimi yadsıma, Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

25 6-SÜRECE DAYALI ÖLÇME- DEĞERLENDİRME
Sonucun yanında süreci de ölçme-değerlendirme yaklaşımı, Paylaşımcı ve geliştirmeci ölçme yaklaşımları, Tekil ve grupla ölçme-değerlendirme fırsatları, Çoklu-alternatif ölçme araçları, Bütüncül değerlendirme yaklaşımı, Nitelik ve niceliğin birlikte ölçülmesi, Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

26 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006
YENİ ÇALIŞMALAR Öğrenci karneleri 100’lük değerlendirme sistemi Olgunluk sınavları Kaynak kitap hazırlama Öğrenci çantaları Branş-öğretmen sınıfları İyi örnekler havuzu Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006

27 TEŞEKKÜRLER DR. VAHAP ÖZPOLAT
TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ, BAŞKAN YARDIMCISI TEŞEKKÜRLER Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006


"Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-2006" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları