Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20061 DEĞİŞME VE EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20061 DEĞİŞME VE EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20061 DEĞİŞME VE EĞİTİM

2 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20062 Neden eğitimde yeni yaklaşımlar?  Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma,  Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi,  Bilgi toplumunun standardını yakalama  Küresel dinamiklerin fırsata dönüştürülmesi,  Öğretim programlarının AB normları ile uyumlu hale getirilmesi,  Kalıcı ve katılımcı öğrenme arayışı,  Stressiz, gerilimsiz, bir öğretim kültürü

3 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20063 FOTOĞRAFIMIZ  Kim ne kadar memnun?  Kime göre sorun nerede?  Dünyadaki yerimiz.  Çözüm nerede? (Y-G-İ-M)  Dünyada ve ülkemizde neler oluyor?  Değişme. Yenileşme. Gelişme

4 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20064 DEĞİŞMEYİ ETKİLEYEN İTİCİ VE/VEYA ENGELLEYİCİ DİNAMİKLER Dış dinamikler  Küreselleşme  Modernleşme  AB adaylığı  Demokrasi İç dinamikler  Ulusallaşma olgusu  Kültür-Jeopolitik  Eğitim  Ekonomi

5 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20065 Değişim dinamiklerinin etkisi (1)  Toplumsal paradigma değişmeleri  Tarım toplumu-sanayi toplumu-bilgi toplumuna geçiş süreçleri  Teknik-mekanik değişmenin hızlı oluşu,  Sosyo-kültürel değişmenin yavaşlığı,  Değişme dinamikleri arasında denge arayışı (Eğitimin rolü)

6 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20066 Fırsatlar  Bilişim alanındaki gelişmeler  Küresel dinamizm  Artan eğitim talebi  Eğitilmiş genç nüfus  Hayır yapma kültürü  Sivil inisiyatifin güçlenmesi Tehditler  Finansman  İnsan kaynakları  Nüfus artış hızı  Eğitim-istihdam ilişkisizliği  Kontrolsüz sosyal mobilite-göç  Tutarsız eğitim politikası ÜLKEMİZ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER

7 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20067 Eğitimde Neler NelerDeğişti?

8 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20068 1-Bilgi anlayışındaki değişmeler  Bilgi geçicidir,  Bilgi depolamak için değil, yeni bilgi üretmek için edinilir,  Bilginin bir kullanım değeri ve özelliği vardır,  Bilgi salt dışarıdan verili değildir. Öznel özellikler gösterebilir,

9 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20069 2-Okulun rolündeki değişmeler  Minimum hiyerarşi, maksimum paydaşlık,  Sosyalleştirme, kültürlendirme merkezi,  Çoğulcu ve katılımcı karar süreci (Veli, öğretmen, öğrenci, STK katılımı vb.)  Birlikteliğe dayalı öğrenme  Velilerle işbirliği (Velilerin okulu),  Özne ve paydaş öğrenci,  Liderlik anlayışına dayalı yönetim.

10 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200610 3-Öğretmenin rolündeki değişme  Öğretimin düzenleyicisi ve kolaylaştırıcısı,  Takımın sadece lideri değil aynı zamanda bir üyesi,  Çözümün sahibi değil, çözümün ortağı,  Öğrencinin ihtiyaçlarına ve durumsallığa bağlı konum alıcı,  Bilgiyi veren değil, bilgiye ulaştıran,

11 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200611 4-Öğrenci profilindeki değişmeler  Kuşaklar arası farklılaşma  Kentlilik kültürü  Popüler kültürden etkilenmişlik  Bilgi yönünden donanımlı  Özenilme beklentisi  Haklarının farkında oluş  Özgürlüğüne düşkünlük  Sosyal kontrole karşı direnç  Yönetici-öğretmen otoritesine karşı direnç  Pragmatik

12 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200612 5-Velinin önceliklerindeki değişmeler  Sosyalleşme  Yaşam becerileri  Zihinsel beceriler  Kişilik eğitimi  Değer eğitimi  Vatandaşlık  Mesleğe hazırlık  Bilgi  Etkili paydaş olma talebi  “Eti de benim, kemiğim de benim”

13 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200613 4-Öğretim stratejilerindeki değişmeler  Ansiklopedik bilgi verme yerine uzmanlığa dönük öğretim,  Sonuç odaklılık yerine süreç temelli öğretim,  Tekil öğrenme çabası yerine birlikteliğe dayalı öğretim, (Öğrenciler, öğretmenlerle, akranlarıyla ve gönüllü üyelerle çalışırlar, aktiviteleri birlikte planlar ve uygularlar)  Didaktik yöntemler yerine, etkinlik tabanlı uygulamalar,

14 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200614 YENİ ÖĞRETİM ROGRAMLARININ TEMEL YAKLAŞIMI

15 İyi birey İyi insan İyi vatandaş Toplumsal bütünleşme Hedef !

16 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200616 Programların Temel Referans Noktaları  Atatürk’ün çizdiği vizyon ve belirlediği ilkeler,  Bilimsel sonuçlar ve bilimsel yöntem,  Pedagoji tarihi ve Türk eğitim tarihinin günümüze ulaşan birikimi  Türk toplumunun ihtiyaç ve beklentileri  Anayasal ve yasal çerçeve,  Etkili ve geniş paydaş katılımı,  Ülkemizin AB vizyonu,

17 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200617 N E D E Ğ İ Ş T İ ? (1)  1940’lardan beri ilk kez uluslararası mukayeseli, bütünsel bir değişim projelendirildi.  Katı davranışçı programdan kognitif ve yapılandırıcı bir yaklaşıma geçildi.  Sadece öğretim değil, eğitim de vurgulandı.  Sekiz yıllık kesintisiz eğitime uygun hâle getirildi.  AB standartları dikkate alındı.  Felsefî temeli oluşturularak program yapıldı.  Derslerin kavram analizleri yapıldı.

18 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200618 N E D E Ğ İ Ş T İ ? (2)  Çocuklarımızda eksik olan sekiz ortak beceri saptandı.  Spor kültürü, sağlık, çevre, rehberlik, kariyer, girişimcilik, afet bilinci konuldu.  Yüzeysel davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, anlayış ve tutumlar konuldu.  Baskın lineer düşünce yerine, karşılıklı nedensellik ilkesi öne çıkarıldı..  Programlara etkinliklerle zenginleştirildi.  Ölçme değerlendirme anlayışında süreci de değerlendiren bir anlayışa geçildi.  Türkçe’ye duyarlılık tüm derslerin ana becerisi haline getirilmiştir.

19 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200619 YENİ ÖĞRETİM PROGRAMLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

20 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200620 1-AKTİF ÖĞRENME  Ö ğrencilerin ç eşitli etkinlikler yoluyla ö ğrenme- ö ğretme s ü recinde aktif rol almaları,  Her kazanımın en az bir veya daha fazla sayıda etkinlik yoluyla işlenmesi,  Ö ğretmen ve ö ğrencilerin etkinliklere dayalı dinamizmi ile ö ğretimde aktiflik ve katılımcılığın sağlanması,  Her ö ğrencinin s ü recin akt ö rlerinden biri olmasını sağlayıcı yapı,  Psiko-sosyal doyum oranının y ü ksek olması,

21 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200621 2- YAPILANDIRICI PRPGRAM YAKLAŞIMI “Bilgi, bireye sadece dışarıdan verili değildir” varsayımı, “Bilgi, bireye sadece dışarıdan verili değildir” varsayımı, Bireyin bilgi ile münasebeti çok yönlü değerlendirilmesi, Bireyin bilgi ile münasebeti çok yönlü değerlendirilmesi, Öğrencinin çevresiyle etkileşim içine girerek bilgiyi zihninde yapılandırması, Öğrencinin çevresiyle etkileşim içine girerek bilgiyi zihninde yapılandırması, Öğrencinin bilgiyi yeniden üreterek, onu öznelleştirmesi, önceki halinden farklılaştırması ve kendine ait hale getirmesi, Öğrencinin bilgiyi yeniden üreterek, onu öznelleştirmesi, önceki halinden farklılaştırması ve kendine ait hale getirmesi, Birey ile bilgi arasındaki aidiyet bağının güçlü olması, Birey ile bilgi arasındaki aidiyet bağının güçlü olması,

22 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200622 3-BİLGİ-BECERİ-DEĞER-DAVRANIŞ 3-BİLGİ-BECERİ-DEĞER-DAVRANIŞ  Bilgi-beceri-değer ve davranış dengesi/ilişkisi,  Her kazanımın bir bilgi, bir beceri, bir değer, ya da bir davranışı, ya da bunların bir kaçını veya bunların tamamını kapsamamsı,  Temel yaşam becerileri ile ulusal ve evrensel değerlerin birlikte ele alınması,  Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim kurabilme, problem çözme, araştırma, sorgulama, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimci olabilme, kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerileri,

23 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200623 4-ÖĞRENCİ MERKEZLİLİK  Öğrencinin bakış açısı, “öğrenciye göre”lik ilkesi,  Öğretmenin rehberlik ve kolaylaştırıcılık rolü,  Öğrencinin okulun ve öğrenme-öğretme sürecinin bir paydaşı olarak kabul edilmesi,  Her öğrencinin “özgün”, “biricik” ve “saygıdeğer” olarak değerlendirilmesi  Okul kültüründe denk ve paylaşımcı ilişkilerin hedeflenmesi,

24 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200624 5-ÇOKLU ZEKA Bireysel farklılıkların dikkate alınması, Bireysel farklılıkların dikkate alınması, Her öğrencinin farklı zeka alanlarında ve farklı öğrenme stillerini kullanarak daha iyi öğrenebileceği varsayımı, Her öğrencinin farklı zeka alanlarında ve farklı öğrenme stillerini kullanarak daha iyi öğrenebileceği varsayımı, Alternatif/seçmeli yöntem ve kaynakların kullanılması, Alternatif/seçmeli yöntem ve kaynakların kullanılması, Ulusal, sosyo-kültürel ve ve insani ortak payda dışında tek tipçilik, aşırı benzeşimi yadsıma, Ulusal, sosyo-kültürel ve ve insani ortak payda dışında tek tipçilik, aşırı benzeşimi yadsıma,

25 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200625 6-SÜRECE DAYALI ÖLÇME- DEĞERLENDİRME Sonucun yanında süreci de ölçme- değerlendirme yaklaşımı, Sonucun yanında süreci de ölçme- değerlendirme yaklaşımı, Paylaşımcı ve geliştirmeci ölçme yaklaşımları, Paylaşımcı ve geliştirmeci ölçme yaklaşımları, Tekil ve grupla ölçme-değerlendirme fırsatları, Tekil ve grupla ölçme-değerlendirme fırsatları, Çoklu-alternatif ölçme araçları, Çoklu-alternatif ölçme araçları, Bütüncül değerlendirme yaklaşımı, Bütüncül değerlendirme yaklaşımı, Nitelik ve niceliğin birlikte ölçülmesi, Nitelik ve niceliğin birlikte ölçülmesi,

26 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200626 YENİ ÇALIŞMALAR  Öğrenci karneleri  100’lük değerlendirme sistemi  Olgunluk sınavları  Kaynak kitap hazırlama  Öğrenci çantaları  Branş-öğretmen sınıfları  İyi örnekler havuzu

27 Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-200627 DR. VAHAP ÖZPOLAT TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ, BAŞKAN YARDIMCISI TEŞEKKÜRLER


"Dr.Vahap ÖZPOLAT, Mersin-20061 DEĞİŞME VE EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları