Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR-GE BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİ 2. BÖLÜM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR-GE BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİ 2. BÖLÜM"— Sunum transkripti:

1 AR-GE BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİ 2. BÖLÜM

2 DURUM ANALİZİ BÖLÜMÜNDE YAŞANAN PROBLEMLER
Klavuzların yeterince okunmaması Grup çalışmasının yapılamaması Formatın dışında çalışmaların yapılması Çalışmaların zorunluluk çerçevesinde görülmesi Başka planlardan kopyalama VİZYON-MİSYON YAZIMI

3 BU BÖLÜMDE: GELECEĞE YÖNELİM -Misyon -Vizyon -Temel Değerler -Stratejik Amaç -Stratejik Hedef -Faaliyet/proje -Eylem Planı -Maliyetlendirme

4 GELECEĞE YÖNELİM Misyon Vizyon Temel Değerler Temalar
-Stratejik Amaçlar -Stratejik Hedefler -Performans Hedefleri -Performans Göstergeleri -Faaliyetler/Projeler -Stratejiler

5 Geleceğe Yönelim Okul/Kurumun, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek, Temaları, amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini ortaya koyacaklardır.

6 Stratejik plan unsurlarının organizasyonu

7 TEMALAR Temalar okul/kurumun görev alanı içinde yaptıklarıdır.
Birimlerin yapmış oldukları faaliyetlerden yola çıkarak belirlenmelidir. Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olmalı, 2, 3 veya 4 kelimeyi geçmemelidir.

8 TEMALAR İlgili amaç ve hedef yazılabilecek nitelikte tema başlıkları belirlenmelidir. Tema başlığı belirlenecekse en az iki veya daha fazla başlık altında toplanmalıdır

9 Tema 1. Eğitim-Öğretim (Nitelik ve Nicelik)
2.Eğitime Destek Hizmetleri Ana Temalardan yola çıkarak temalar (Stratejik Alanlar) belirlenir.

10 Tema Eğitim-Öğretimde Nicelik olarak ele alacağımız TEMA’lardan bazıları 1.Okullaşma Oranı 2.Kalabalık Sınıflar 3.Sürekli Devamsızlık 4.İkili Eğitim 5.Birleştirilmiş Sınıflar 6.Derse Geç Kalma/Erken Ayrılma 7.Kız Çocuklarının Okullaşması vb. Başlıklar Stratejik Alan (tema) olarak belirlenebilir.

11 Tema Eğitim-Öğretimde Nitelik olarak ele alacağımız TEMA’lardan bazıları 1.Akademik Başarı 2.Hayat Boyu Öğrenme 3.Sosyal Faaliyetler Kültürel Faaliyetler Sportif Faaliyetler 4.Rehberlik ve Danışmanlık 5.Okul Sağlığı 6.Mesleki Yeterlilik ve Motivasyon 7.Mesleki Eğitim vb. Başlıklar Stratejik Alan(Tema) olarak belirlenebilir.

12 Tema Eğitime Destek Hizmetlerini ele alacağımız TEMA’lardan bazıları
1.Veli-öğrenci Memnuniyeti 2.Gelir artırılması 3.Yatırım,Donatım,Onarım 4.İnsan Kaynakları 5.İş süreçleri,Performans vb. Başlıklar Stratejik Alan (Tema) olarak belirlenebilir.

13 Stratejik Amaç Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde okul/kurumun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde okul/kurumun “nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir.

14 Stratejik Amaç Stratejik amaçlar, genel ve okul/kurumun işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmalı, ama aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik taşımalıdır.

15 Stratejik Amaç Stratejik amaçlar, okul/kurumun çevre şartlarına göre uzun dönemli olarak belirlenir. Stratejik amaçlar dış çevrenin analizi ve kurumun fotoğrafının iyi çekilmesi halinde istenilen şekilde gerçekleştirilebilir

16 Stratejik Amaç Her bir temanın altında stratejik amaçlar belirlenir. 1-4 arası stratejik amaç yer alabilir. Stratejik amaçlar sayısallaştırılmadan genel olarak yazılmalıdır.

17 Stratejik Amaç Stratejik amaç cümleleri açık ve anlaşılır olmalıdır. Amaç ve hedeflerin ifadelendirilmesinde bütünlük olmalı; ..mek, ..mak mastar eki ile bitmelidir.

18 Stratejik Amaç Örnek Kentsel estetik seviyeyi yükseltmek.
(Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Taslağı )

19 Stratejik Amaç Örnek Örnek; Okul/Kurum için stratejik amaç ifadeleri
Stratejik Amaç 1. Okul ve İşletme arasında işbirliği sağlayarak sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte işgücü yetiştirmek Stratejik Hedef Yılı itibariyle mezun oldukları alanda %40 olan işe yerleşme oranını 2014’e kadar %60’a çıkarmak

20 Stratejik Amaç Örnek Stratejik Amaç 2. Okul veli ilişkilerinin içeriğini yapılandırarak velilerin eğitime ilişkin duyarlılıklarını yükseltmek ve eğitimi ailenin temel önceliklerinden biri haline getirmek. Stratejik Hedef 2.1. Okulumuzda 2010 yılında %….. olan veli memnuniyet oranını 2014 yılına kadar %…. ‘e çıkarmak

21 Stratejik Amaç Örnek Stratejik Amaç 3. Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karşılamak. Stratejik Hedef 3.1 Okulumuzda plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç analizi sonuçlarına göre tüm sınıfların donanım ihtiyacını karşılamak.

22 Stratejik Amaç Örnek Stratejik Amaç 4. Değişen ve gelişen eğitim sistemine uyum sağlayan ihtiyaçlara göre eğitimini güncelleyen buna bağlı olarak kendine güvenen, sağlıklı iletişim kurabilen personele sahip, dinamik, ahenkli bir kurum haline gelmek. Stratejik Hedef 4.1 Okulumuzda görev yapan tüm öğretmenlerin her yıl en az iki farklı konuda hizmetiçi Eğitim almalarını sağlamak

23 Stratejik Amaç Örnek Stratejik Amaç 5. Sorgulayan, yorum yapabilen, kendini ifade edebilen ve bilgiye ulaşabilen öğrenciler yetiştirmek, okulumuzun akademik başarısını arttırmak. Stratejik Hedef 5.1 Sınav sonuçlarına göre çeşitli türdeki Fen ve Anadolu liselerine yerleştirilen öğrenci sayısının her yıl % 3 oranında arttırılarak 2014 yılı sonunda yerleştirilen öğrenci oranının %27’ ye çıkartmak.

24 Stratejik Amaç Örnek Stratejik Amaç 6.Sosyal alanda başarılı bir insan olabilmeleri için öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Stratejik Hedef 6.1 Kültürel (Şiir, kompozisyon, resim, tiyatro, kitap okuma, masal anlatma, müzik vb. ) yarışmalarının tümüne katılmak ve 2010 yılında öğrencilerin % 1’inin dereceye girmeleri ve her yıl bu oranı % 1 oranında artırarak 2014 yılı sonunda öğrencilerin % 15’inin dereceye girmelerini sağlamak.

25 Stratejik Amaç Örnek Stratejik Amaç 7. Okulun çevresiyle uyumunu sağlayarak güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak ve öğrencilerin okul içi ve dışındaki olumsuz davranışlarını en aza indirgemek. Stratejik Hedef 7.1 Olumlu davranış sergileyen ve derslerinde yüksek performans sağlayan öğrencilerin her ay % 2’sinin bir yıl içinde öğrencilerin % 30’unun oödüllendirilmesini sağlamak.

26 Stratejik Amaç Örnek Stratejik Amaç 8. Velileri sağlık, eğitim ve kişisel gelişim konularında bilinçlendirerek, veli -okul iş birliği içerisinde öğrencilere okulda ve okul dışında sağlıklı eğitim ortamı hazırlamak; velilerin okuldaki etkinliklere katılımını arttırmak. Stratejik Hedef 8.1 Plan dönemi sonuna kadar tüm velileri, anne-baba sorumlulukları ve çocuğun gelişim aşamaları konularında bilinçlendirmek.

27 Stratejik Amaç Örnek Stratejik Amaç 9. Öğrenme ortam ve süreçlerini bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla zenginleştirmek. Stratejik Hedef 9.1. Öğretmen ve öğrencilerden bilgi-iletişim teknolojileri araçlarını kullanabilenlerin sayısını 2013/2014 eğitim öğretim yılına kadar %100’e yükseltmek.

28 Stratejik Hedefler Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

29 Stratejik Hedefler Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

30 Stratejik Hedefler . Hedefler, stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Bu nedenle, hedefler ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, ölçülebilir alt amaçlardır.

31 Stratejik Hedefler Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir

32 Stratejik Hedefler Her bir stratejik amaç için 5 yıllık stratejik hedefler belirlenir. Stratejik hedef sayısı 1-4 arasında olabilir. Stratejik hedefler önceliklendirilerek yazılmalıdır

33 Stratejik Hedefler Stratejik hedefler; sınırları belirgin, önemli, ölçülebilir, gerçekleştirilebilir ve zaman ilişkili olarak yazılmalıdır. Bu şekilde yazılan hedefler için ayrıca performans göstergeleri yazılmasına gerek yoktur.

34 Stratejik Hedefler Stratejik hedef ifadeleri de stratejik amaçlarda olduğu gibi ..mek, ..mak mastar eki ile bitmelidir. Stratejik hedefler bir önceki bölümde amaçlarla birlikte verilmiştir.

35 Performans Hedefleri 5 yıllık olarak belirlenen Stratejik hedefin her bir yılı için performans hedefleri belirlenmelidir Performans hedefi bir yıllık hedeflerdir

36 Performans Hedefleri 5 yıllık stratejik hedefin herbir yılında ulaşılmak istenen noktalar belirlenir. Özellikle rakamsal hedeflerde belirlenmesi gerekmektedir.

37 Performans Hedefleri Stratejik Amaç Okul toplumunun tamamında okuma beceri ve alışkanlığını yaygınlaştırmak. Stratejik Hedef 2010/2011 eğitim öğretim yılında ….. olan okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını, 2014/2015 eğitim öğretim yılına kadar ….. çıkarmak. Performans Hedefi 1. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2010 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 2. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2011 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 3. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2012 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 4. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2013 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 5. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2014 yılı sonunda ….. çıkarmak

38 Performans Göstergeleri
Stratejik hedefler eğer sınırları belirgin, ölçülebilir, zaman ilişkili olarak yazılmamışsa bu tür stratejik hedef için performans göstergesi belirlenir

39 Performans Göstergeleri
Performans Göstergelerinin türleri: Gösterge türlerinden bir yada birkaçı kullanılabilir. Girdi (personel sayısını azaltma, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma) Çıktı (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, yol sayısı, plan sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı) Sonuç (toplum için net sonuçlar, yüzde kaça düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu?) Verimlilik (birim maliyeti azaltma derecesi) Kalite (tatmin, moral, rahatlık, kullanışlılık)

40 Performans Göstergeleri
Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır GİRDİ GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Bakım onarım için kullanılacak asfalt miktarı Okuma-yazma seferberliğinin gerektirdiği öğretmen sayısı Aşılama kampanyasında kullanılacak enjeksiyon sayısı

41 Performans Göstergeleri
Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. ÇIKTI GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Tedavi hizmeti verilen hasta sayısı Bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu Okuldan mezun olan öğrenci sayısı Aşılama programı çerçevesinde aşı yapılan toplam çocuk sayısı

42 Performans Göstergeleri
Sonuç: Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, amaç ve hedefleri gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler SONUÇ GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman tasarrufu, kaza sayılarında azalma vs.) Ülkeye gelen ve fiilen yatırım yapan yabancı sermayedeki artış (yüzde veya miktar değişim)

43 Performans Göstergeleri
Verimlilik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi gösterir. VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Taburcu olan hasta başına tedavi süresi Birim karayolu başına bakım onarım maliyeti Aşılanan çocuk başına maliyet

44 Performans Göstergeleri
Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranış biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler). KALİTE GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun olanların oranı Bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım ve onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı Veri tabanına yüklenen verilerden hatasız olanların yüzdesi

45 Performans Göstergeleri
Çıktı ve sonuç göstergeleri birbirine karıştırılmamalıdır. Çıktı ve sonucun aynı kavramı ifade edebildiği durumlar da olmasına rağmen, iki gösterge birbirinden ayrıdır. Örneğin; “Taburcu edilen hastaların sayısı” bir çıktı göstergesidir. Burada sadece sayı ifade edilmektedir. Programın tedavi edilen insanlar üzerindeki etkilerinin ne olduğu belirsizdir. Öte yandan “Taburcu edilen ve yardıma muhtaç olmaksızın hayatını sürdüren hastaların sayısı” ise bir sonuç göstergesidir. Burada,tedavi sonrasında tedavi edilen insanların hayatlarındaki değişiklik ölçülebilmektedir.

46 Performans Göstergeleri
S. Amaç: S. Hedef: Performans Göstergesi Türü Önceki yıllar İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SAM-1, SH-1 Memnuniyet oranı Kalite %55 %57 %60 %65 %70 % 80 Katılımcı sayısı Çıktı 70 68 80 90 95 100 Etkinlik sayısı 3 5 7 10 12 14 …………

47 Faaliyet/Projeler Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir

48 Faaliyet/Projeler Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder.

49 Faaliyet/Projeler Belirlenen Stratejik hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetler ve projeler yazılmalıdır. Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır.

50 Faaliyet/Projeler Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir.

51 Faaliyet/Projeler Her stratejik hedef için ayrı faaliyet veya projeler oluşturulmalıdır. Faaliyet veya projelerin sayısı birden fazla olabilir.

52 Okul için Faaliyet/Projeler
Faaliyetler Kurslar Ölçme değerlendirme Soru bankası oluşturma Gezi gözlem Bilgilendirme faaliyeti Veli toplantıları Veli ziyareti faaliyeti Hizmet içi eğitim faaliyeti Okul içi eğitim faaliyeti Fiziki yapı planlaması Ödüllendirme faaliyeti Etkin öğrenme yöntemleri semineri Bireysel danışmanlık projesi Ortak sınav faaliyeti ………….

53 Okul için Faaliyet/Projeler
Sms sistemi oluşturma Web sayfası Ekderslik projesi Sağlık taraması Toplum hizmeti projesi Akıllı tahta projesi Kitap toplama kampanyası …………………….

54 Maliyetlendirme Amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. Her bir Faaliyet veya Projenin tahmini maliyetleri belirlenmelidir.

55 Maliyetlendirme Maliyetlendirme, okul/kurumun stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

56 Maliyetlendirme Plan içerisinde bir yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin maliyetleri belirlenmelidir. Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır. (EK)

57 Stratejiler Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılacağı yazılmalıdır. Olası sorunlar nelerdir? Ve bu sorunların nasıl aşılacağı ifade edilmelidir. Amaç ve hedeflere ulaşabilmek için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemlerin neler olduğu belirtilmelidir. Ayrıca amaç ve hedeflerin üst politika belgeleriyle ilişkisi ortaya konulmalıdır. Stratejik amaç ve hedeflerle ilgili birimin durum değerlendirmesi yapılır.

58 Stratejiler Stratejiler belirlenirken durum analizi sonuçlarından yararlanılmalıdır. Amaç, hedef, faaliyet ve projeler bir bütün olarak ele alınıp stratejiler belirlenmelidir. Ayrıca stratejiler belirlenirken TOWS analizi sonuçlarından faydalanabilir.

59 Strateji Örnek Strateji
İlçemizde tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlandığı Avrupa Birliği ve OECD standartlarında eğitim ortamlarına kavuşturmaktır. Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenebilmeleri ve kullanabilmeleri BİT sınıflarının daha etkin kullanımı sağlanarak bilişim okur-yazarlığı artırılacaktır. Bu değişim doğal olarak okulların mekân ve zamandan bağımsız olarak geleneksel işlevlerine ek olarak yeni işlevleri de yerine getirmelerini sağlayacaktır. Yeterli düzeyde bilişim tabanının oluşturulabilmesi halinde, bilgiye dayalı karar oluşturma imkânı olacaktır. Okullaşma oranlarının artırılması için ihtiyaç duyulan yerlerde okul ve derslik yapılması yanında, Eğitime % 100 Destek Kampanyası sürdürülecek ve özel kesimin yatırımları teşvik edilecektir. Özel kaynakların eğitimde fırsat eşitliğine imkân sağlayacak şekilde yönlendirilmesi ve kamu kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyulan kesimlerde kullanılması sağlanacaktır. Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla kurumlarımızın bünyesinde de ana sınıfı açılması için fizikî alt yapı ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır.

60 Amaç-Hedef-Strateji örnekleri
Amaç 1- Eğitim öğretimde akademik başarıyı artırmak Hedef 1.1-Tüm okullarda sınıf mevcutları 30’un altına düşürülecektir.(Kim?/Kimler,Yaklaşık bütçe?) Strateji Okulların öğrenci alacakları bölgelerin tespitinde ve uygulanmasından taviz verilmeyecektir. Strateji Okul ve derslik ihtiyacı demografik faktörler ve öğrenci kapasitesine göre belirlenecektir. Strateji Hayır severlerin yapacakları yardımların ihtiyaç bölgelerine yönlendirilmesi sağlanacaktır. Strateji Eğitime %100 Destek Kampanyası’ndan sağlanan kaynakların artırılması sağlanacaktır.

61 İZLEME ve DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır

62 İZLEME ve DEĞERLENDİRME
Ne Yaptık? Başardığımızı Nasıl Anlarız? Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor? Neler Değiştirilmelidir? Gözden Kaçanlar Nelerdir? Sorularının cevapları aranmalıdır.

63 İZLEME ve DEĞERLENDİRME
İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir. Gözden geçirilmelerin yılık, altı aylık, üçer aylık ya da aylık periyotlar halinde yapılması idealdir.

64 İZLEME ve DEĞERLENDİRME
İzleme ve değerlendirmenin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki, ölçemediğimiz bir şeyi denetleyemez ve yönetemeyiz. Bu nedenle planlama sürecinde hedeflerin ölçülebilir olmasına özen gösterilmelidir.

65 İzleme ve Değerlendirme Formu
STRATEJİK AMAÇ 1 : HEDEF 1.1: FAALİYET1.1.1 İZLEME PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÖNERİLER Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi Ölçme Yöntemi ve Süresi (Haftalık/ Aylık/ 3 Aylık Yıllık) Yapılan Çalışmalar Karşılaşılan Sorunlar HEDEF GERÇEKLEŞEN

66 ………………...OKUL/KURUMU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
TEMA Stratejik Amaç 1:……… Stratejik Hedef 1.1: Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliye ti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performan s Göstergele ri Faaliyetin durumu Tamamla n-mama nedeni Öneriler (..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

67 TEMA …………………………………………………………………..
Stratejik Amaç 2: Stratejik Hedef 2.1. (5 yıllık) Stratejiler: Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? (Hedefler bazında değil, stratejik amaç ve hedeflerle, faaliyet ve projeler bir bütün olarak değerlendirilip yazılacaktır.) Ayrıca üst politika belgelerine atıfta bulunulacaktır. TEMA ………………………………………………………………….. Faaliyet ve Projeler Performans Göstergeleri Performans Hedefleri(1 Yıllık) Performans Göstergeleri Tür ü Önceki yıllar İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri 20 09 201 0 201 1 201 2 2013 201 4 Yıllar Performans Hedefi: 2010 x 2011 2012 2013 2014 Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tar. Süresi Maliyeti Kaynağı 67

68 Eylem Planı Plan dönemi süresinde bir yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin maliyetleri eylem planı aracılığıyla belirlenmelidir

69 Eylem Planı . Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır.

70 Eylem Planı Eylem planları beş yıllık bir dönem için hazırlanmış olan stratejik planın yıllık uygulama dilimleri olacaktır

71 Eylem Planı Aynı zamanda stratejik planın bütçe ile ilişkisi eylem planları aracılığıyla yapılacaktır. Eylem planları stratejik planın her bir yılı için hazırlanmalıdır.

72 ………….OKUL/KURUMU STRATEJIK PLANI 2011 YILI EYLEM PLANI
Amaç No STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER FAALİYETLER VEYA PROJELER MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011 2012 2013 2014 72

73 Değerli Öğretmen Arkadaşlar
Sabrınızdan dolayı teşekkürler


"AR-GE BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİ 2. BÖLÜM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları