Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GERİATRİK HASTALARDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GERİATRİK HASTALARDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 GERİATRİK HASTALARDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALARI
Doç. Dr. Leyla İyilikçi DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 2009

2 138 YAŞ ’de öldü

3 GERİATRİK YAŞ (>YAŞ 65)
Ülkemizde halen yaklaşık 4 milyon olan geriatrik yaş grubu 2010 yılında 5 milyon 2020 yılında 7-8 milyon 2050 yılında 12 milyona “ulaşacağı tahmin edilmektedir”

4 Günümüzde geriatrik hastalara çok çeşitli alanlarda tanı ve tedavi amaçlı ameliyathane dışı anestezi uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır Hasta grubunun geriatrik grup olması anestezi riskini ve komplikasyonlarını artırmaktadır

5

6 Yaşlılar; pediatrik olgular gibi farklı fizyoloji ve farmakolojik yanıt paternine sahip olgulardır

7 Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Hasta Özellikleri
Yandaş hastalıklar (HT, KAH, KOAH, DM, RY,Demans vb) Geçirilmiş operasyonlar Fizik muayenede değişiklikler Laboratuvar bulgularında değişiklikler Kullanılan ilaçların çokluğu (Polifarmasi) ASA III veya IV grubu hastalar Dolu mide (Acil girişimlerde) Yasal ve etik sorunlar (onam alma zorluğu, yasal varis olmaması, girişim yapılmalı mı?)

8 Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Yapılan Bölümler
Radyoloji Bölümü MRI, BT Girişimsel Radyoloji Kisthidatik aspirasyonu, Karaciğer biyopsisi Böbrek biyopsisi Meme biyopsisi Tiroid biyopsisi Aort anevrizması nedeniyle stent konması Karotid arter stenozu nedeni ile stent konması Transjugular intrahepatik portosistemik şant (TIPS) Serebral embolizasyon Gastroenteroloji Bölümü Gastroskopi Kolonoskopi Perkutan endoskopik gastrostomi (PEG açılması) Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) Üroloji Bölümü Ekstracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)

9 Hematoloji ve Onkoloji Bölümleri
Erişkin kardiyoloji Pace maker takılması Automatic implantable cardioverter-defibrillator (AICD) takılması, Koroner anjiografi Radyasyon Onkolojisi Çeşitli nedenlerle radyoterapi planlanan olgular (beyin, akciğer, brakiterapi uygulamaları) Hematoloji ve Onkoloji Bölümleri Kemik iliği uygulaması Intratekal kemoterapi uygulaması Psikiyatri Bölümü Elektrokonvülzif Tedavi (EKT) Göğüs Hastalıkları Bölümü Bronkoskopi

10 Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarında Teknik Donanım
Oksijen Kaynağı Aspiratör Acil hava yolu şartları için ekipman ve ilaçlar Anestezi Makinası Monitör (SpO2,KAH,TA,ısı) BIS Monitörizasyonu Yeterli elektrik çıkışları Yeterli ışıklandırma Defibrilatör Yeterli, çalışma sahası İletişim aracı Minerva Anesthesiol 2000,66(5),

11 Anestezi tekniğinin seçimi
Geriatrik yaş grubunun özelliklerine, kullanılan ilacın hemodinami üzerine olan etkilerinin iyi bilinmesine göre değişmektedir

12 Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarında Anestezi Tekniği
Sedasyon (Bilinçli veya derin sedasyon) Genel Anestezi Rejyonal Anestezi Iyilikci L,Çakmak S,Ögdül E Türk Anest Rean Der. Dergisi;34(3) , 2006

13 Sedasyon uygulamasında riskli durumlar
Solunum Sistemine ait (Pnömoni, trakeal stenoz, kronik akciğer hst.) KVS (KKY, KAH, HT) GİS (reflü, karaciğer hst, dolu mide, gastroparezi) Nörolojik sisteme ait (İKB artma, apne, epilepsi,demans) Diğerleri (elektrolit bozuklukları, anatomik bozuklukları vd.)

14 Bilinçli Sedasyon Tekniği
Koruyucu reflekslerin sürdüğü, hastanın kendi havayolu açıklığını koruyabildiği Fizik uyarı ve sözlü komutlar ile istenilen yanıtı verdiği “Ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında en sık kullanılan yöntemdir”

15 Kullanılan İlaçlar Midazolam Tiyopental-Metoheksital Propofol
Ketamin (??) Etomidate Opioidler (Fentanil, remifentanil) Flumazenil-Nalokson (??)

16

17 ElektroKonvülzif Tedavi (EKT)
Feokromasitoma Artmış IKB, enfarkt Aorta ve serebral anevrizma KVS de iletimde defekt Ağır solunumsal problemler ASA 4-5

18 Metoheksital 20 mg Remifentanil 60 µg Süksinilkolin J ECT 24:1,2008,96-98

19 EKT Metoheksital Tiyopental Propofol Remifentanil Süksinilkolin
Rokuronyum

20 69 yaşında Orbital Kavörnöz Hemanjiyom Major Depresyon Tiyopental-Süksinilkolin Kan basıncı EKT sonrası 195/90 mmHg esmolol tedavisi J ECT 20:4, 2004,

21 EKT’de Komplikasyonlar
Parasempatik uyarı:Bradikardi, asistoli, prematür atımlar Hipotansiyon Salivasyon, başağrısı Konfüzyon Ajitasyon Nöroendokrin yanıtta artma Hiperglisemi

22 Hipertansiyon ve taşikardi için esmolol, esmolol nöbet aktivitesini azaltır
Glikopirolat, bradikardi ve asistoliyi önlemede atropinden daha etkili, antikolinerjik etkisi santral değildir.

23 MRG Manyetik alana ait sorunlar Anestezi ekipmanına ait sorunlar
Hastayla ilişkili sorunlar

24 Manyetik alana ait sorunlar
Pace maker, ICD Nikel ve kobalt içeren her türlü materyal (implante cihazlar,vb)

25 Hastaya ait sorunlar Hastaya ulaşabilme
Hipotermi tehlike (tüpün içinde hava akımı ısı kaybına yol açar) Psikolojik sorunlar (Panik atak, klostrofobi, anksiyete)

26 Girişimsel Radyolojide Uygulamalar
Kisthidatik aspirasyonu Karaciğer biyopsisi Böbrek biyopsisi Meme biyopsisi Tiroid biyopsisi Aort anevrizması nedeniyle stent konması Karotid arter stenozu nedeni ile stent konması Transjugular intrahepatik portosistemik şant (TIPS) Serebral embolizasyon

27 Endovasküler Girişimler

28 Anestezi Tekniği Genel Anestezi
Rejyonal Anestezi (Spinal,epidural,KSE) Lokal Anestezi Sedasyon

29 Endovasküler Girişimler
72 Yaş kadın hasta, kritik TAA Arteriyel hipertansiyon, lipid metabolik bozukluğu, Takayasu hastalığı, obesite, dermatopolimyozit, lokal ve kontras madde allerjisi Epidural anestezi ve sedasyon Stent sonrası hemodinamik bozukluk sonucu genel anestezi Sonuç olarak;TAA da genel anestezi tercih edilebilir Monsma M, Herrera P, Moreno ve ark. Rev Esp Anesthesiol Reanim 52:2005

30 14 hastaya Deksmedetomidin ile sedasyon (alfa-2 reseptör agonisti)
231 hasta AAA için girişim 14 hastaya Deksmedetomidin ile sedasyon (alfa-2 reseptör agonisti) 22 hastaya ise genel anestezi Brown JB, Zakhary S, Roger L ve ark. Proc (Baylor Med Cent) 19(3):2006

31 Deksmedetomidin Genel Anestezi Yaş (yıl) 74.1 ± 8.8 73.3 ± 7.2 ASA 3 Cerrahi süre (dk) 125 ± 41.7 154 ± 63.0 Anestezi süresi (dk) 176.5 ± 42.4 211.7 ± 55.5 Bazal kan basıncı 135/74 ± 22.4/9.3 139/73 ± 21.5/9.2 Bazal atım hızı 70.7 ± 12.9 71.4 ± 12.2 Deksmedetomidin dozu (mcg/kg/h) 0.52 ± 0.16 NA Sevoflurane (end-tidal) 1.81 ± 0.46 Midazolam (mg) 3.5 ± 1.3 1.7 ± 1.5 Fentanil (mcg) 208.9 ± 254.4 244.3 ± 117.5 Fenilefrin (mcg) 109.2 ± 152.3 106.8 ± 282.9 PACU fentanyl (mcg) 7.1 ± 26.7 11.9 ± 23.9 PACU morfin (mg) 0.14 ± 0.53 3.36 ± 10.5 PACUağrı skoru 1.78 ± 1.67 3.86 ± 2.12 PACU zamanı (dk) 214.1 155.4

32 10 hasta (4 hasta AAA, 5 hasta TAA, 1 hasta TAA-AAA)
Yaş ortalaması 71.7 ± 7.1 yaş (62-83) Epidural anestezi – lokal anestezi ile destek Hastane mortalitesi yok Mortalite 2 ay sonra 1 hastada MI nedeniyle Köksal C, Özcan V, Sarıkaya S, Aydın B ve ark. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 12:2004

33 TAA’da perioperatif stroke (2000-2006)
196 hasta Yaş ortalaması 68.6±13.5 2 hastada hemisferik infarkt 5 hastada serebellum da (akut posterior sirkulasyonda) infarkt 1 hastada anterior ve posterior sirkulasyon da infarkt Nörolojik defisitin erken saptanması önemlidir Feezor RJ, Martin TD ,Hess PJ ve ark. J Endovasc Ther 14:2007]

34 DEÜTF Hastanesinde uygulanan (KSE ile) girişimler (n=85)
Yaş (65-92 yıl) Hastanede ortalama kalış süresi 2-3 gün Kan transfüzyonu 2 Ünite Perioperatif mortalite yok 2 olguda iliak tromboz (fem-fem bypass)

35 Gastroenterolojik Girişimlerde Anestezi
Endoskopi Kolonoskopi ERCP Double balon PEG Açılması

36 85 hasta üst gastrointestinal endoskopi Yaş ortalaması 84
Sedasyon 30 µg/kg midazolam-salin (placebo) Midazolam ve salin grubunda benzer kognitif değişikler (Akut konfüzyon; 1 hasta Midazolam-1 hasta salin grubu) Endoskopi sonrası; hipoksemi midazolam Christe C, Janssens JP, Armenian B ve ark, J Am Geriatr Soc,2000,48(11):

37 1995-2000 yılları arasında >80yaş hasta
781 kolonoskopi-181 sigmodoskopi Yaş ortalaması 84.3 Midazolam 179 hasta Kirchgatterer A, Hubner D, Aschl G ve ark, Z Gastroenterol,2002,40(12):951-6

38 2007-2008 DEÜTF Endoskopi Ünitesinde Yapılan Girişimler >65 Yaş

39

40

41 Radyasyon Onkolojisi Brakiterapi (spinal-epidural anestezi)
Radyoterapi (sedasyon)

42 KVS girişimlerinde anestezi
Arteriografi Koroner anjiografi Pace maker-ICD takılması

43

44 Premedikasyon Kalp patolojisinin iyi saptanması Sedasyonda seçilen ilaçların kardiyak sistem üzerindeki etkilerinin iyi bilinmesi İşlem sırasında monitörizasyon Yoğun bakım ünitesi Ameliyathaneye yakın olması

45 Automatic implantable cardioverter-defibrillator (ICD) uygulaması
ICD; batarya kaynaklı elektrik enerji uyarılarını, kalple temas eden elektrotları aracılığı ile kalbe gönderen bir cihazdır VT/ VF’ yi tanıdığında miyokard liflerinin normal sinüs ritmine döndürülmesi için elektriksel olarak depolarizasyonu sağlamak için uygulanmaktadır

46 Kullanılan ilaçlar Midazolam (oral-iv) Fentanil Etomidate Propofol
Singh VP, Shahi BN, Dhall A, Chawla ML, Sinha A. Ann Card Anaesth Jul;7(2): İyilikçi L, Çiftçi L,,XIII. Kış sempozyumu , Uludağ, 2007

47 DEÜTF işlem sayısı (2003-2008) >65 yaş üzeri 40 hasta
yaş arası Midazolam-Fentanil/Etomidat-Fentanil Mortalite yok Morbidite 1 hasta Tüm olgular işlem sonrası Koroner Yoğun Bakım da izlendi.

48 Sonuç Olarak Geriatrik hastaların fizyolojik rezervleri kısıtlı
(bradikardi,hipotansiyon, hipoksi, hiperkarbi, apne eğilimi, hipotermi, hipovolemi, ilaçların farmakodinamisi bozulmuş, renal klirens kısıtlı, hepatik klirensde azalma) Yaşla birlikte perioperatif komplikasyon artışı Kısa etkili ajanların kullanılması, metabolitlerinin toksik etkili olmayan, yan etkisi az olan ilaçlar, doz hesabının mg/kg olarak yapılıp titre edilerek verilmesi Thomas E. Shaughnessy, Safe Sedation of the Elderly Outside the Operating Room,ASA,2008

49 Hasta kontrollü analjezi ile sedasyon (propofol) BIS monitörizasyonu
Midazolam,pethidine,antikolinerjikler,uzun süreli ağızdan alımın kısıtlanması, immobilizasyon delirium da artış Midazolam-fentanil en sık kullanılan kombinasyon, propofol-remifentanil standart doz %50 azaltılarak verilmesi, hipoventilasyona dikkat Hasta kontrollü analjezi ile sedasyon (propofol) BIS monitörizasyonu Geriatrik hastanın derisinin frajil olması,flaster yapıştırılmasına dikkat edilmesi Thomas E. Shaughnessy, Safe Sedation of the Elderly Outside the Operating Room,ASA,2008

50 “Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları geriatrik hastalarda
teknolojik olarak yüksek kaliteli servisler, deneyimli ekip, personel, uygun monitörizasyon yöntemleri ilaçların titrasyonu, uyandırma ve işlem sonrası bakım ile başarıyla günümüzde uygulanabilinmektedir”


"GERİATRİK HASTALARDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları