Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SONDURUM DEĞERLENDİRMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SONDURUM DEĞERLENDİRMESİ"— Sunum transkripti:

1 2007-2011 SONDURUM DEĞERLENDİRMESİ
S.B.DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI DESTEKLEME KURULU SONDURUM DEĞERLENDİRMESİ

2 ÜYELERİMİZ Doç.Dr.S.Selçuk Çomoğlu Doç.Dr.Murat Alper
Doç.Dr. Göksal Keskin Doç.Dr. Harika Çelebi Doç.Dr. Işık Conkbayır Doç.Dr.Oskay Kaya Doç.Dr.Hakan Türkçapan Doç.Dr. Can Tuygun Doç.Dr.Mehmet Sırmalı Doç.Dr.Ece Ünlü

3 Kaç araştırmaya destek verildi? Hangi kliniklerden başvuru oldu? Toplam ne kadar ödeme yapıldı? Kaç araştırma yayınlandı? Kaç tez çalışması yapıldı?

4 2007 2007 YILI- 2 ÇALIŞMAYA DESTEK KARARI VERİLDİ
  01  II.Patoloji Kliniğinden Dr. Berrak GÜMÜŞKAYA’ ya ait “ER, PR, HER 2/ neu (cerbB2) Negatif Meme Kanserlerinde İmmünhistokimya (İHK) ve Florasan İinsitu Hibridizasyon (FISH) yöntemleri ile Her-1 (EGFR) Ekspreyonunun Karşılaştırılması” konulu çalışma 3.800 YTL  Yayın yapıldı    02 IV.Genel Cerrahi Kliniğine ait “İnsüzyenel Hernilerin b-FGF Yüklenmiş Prostetik Materyal ile Onarımı” konulu çalışma 3.150 YTL  2007 YILI- 2 ÇALIŞMAYA DESTEK KARARI VERİLDİ Toplam : 5000 TL. Destek Tutarı

5 2008 01 Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Serap DURU’ ya ait “Epilepsi (Obstrüktif Sleep Apne Sendrumu) Birlikteliğinde Glial Hasarı Değerlendirmede S100β Proteinin Önemi” konulu çalışma 3.492 YTL Yayın yapıldı 02 II. Dahiliye Kliniğinden Dr. Sanem KAYHAN’ a ait “Metabolik Sendromlu Hastalarda BNP (B Tipi Natriüretik Peptid) Düzeyi ve Metabolik Sendrom Kriterleri ile BNP Düzeyi Arasındaki İlişki” konulu çalışma 3.600 YTL Tez yapıldı 03 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojisi Kliniğinden Dr Ferit KUŞÇU’ a ait “Hastanemizde İzole Edilen Metisiline Dirençli Stafilokok Suşlarında Vankomisin Direnci ve Daptomisin Duyarlılığının E-TEST Yöntemiyle Araştırılması” konulu çalışma 4.628 YTL 04 I.Kalp Damar Kliniği Asistanı Dr. Mehmet Ali YILMAZ’ a ait”Plazma ve Perikardiyal Mayideki Bazı İnfalamatuar Parametrelerin Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi” konulu çalışma 5.621 YTL 05 Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Asistanı Dr. Doğan BARIŞ’ a ait “KKKK Hastalarında; VEGF, VCAM-1, ICAM-1, Hyaluronan Düzeylerinin Hastalığın Ciddiyeti ile İlişkisi” konulu çalışma 4.910 YTL 06 Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Asistanı Dr. Aybala Fatma ALTAY’ a ait “Diz ve Kalça Eklem Protez Enfeksiyonlarında Tanı İzlemde IL-6, IL-8, Prokalsitonin ve Patolojik Değerlendirmenin Rolü” konulu çalışma YTL    07 IV. Genel Cerrahi Kliniğinden Dr. Engin ÖLÇÜCÜOĞLU’ na ait “Kasık Fıtığı Onarımından Sonra Görülen Nörojenik Ağrının Önlenmesinde Fibrin Yapıştırıcıların Rolünün Histolojik Araştırılması” konulu çalışma 1.012 YTL

6 2008     08 IV. Genel Cerrahi Kliniğinden Dr. Alper YAVUZ’ a ait “İnguinal Herni Cerrahisi Sonrası İzlenen Nörojenik Kronik Kasık Ağrısı Etyolojini Aydınlatmaya Yönelik Deneysel Çalışma” konulu çalışma  3.534 YTL Yayın yapıldı   09 IV. Üroloji Kliniğinden Uz.Dr. Ufuk ÖZTÜRK’ e ait “Tese Sonrası Antisperm Antikor Gelişimi” konulu çalışma  5.350 YTL     10 II. Patoloji Kliniğinden Berrak GÜMÜŞKAYA ÖCAL’ a ait “Anexin’ lerin Baş- Boyun Skuamöz Hücreli Karsinomlarında İmmünohistokimyasal Ekspresyonu” konulu çalışma 6.050 YTL   11 I. Patoloji Kliniğinden Dr. Özlem ERGÜL’ e ait “Tiroidin Benign ve Malign Neoplazilerinde C-Kit, Ki 67 ve E- Cadherin Ekspresyonunun Değerlendirilmesi” konulu çalışma  2.240 YTL  Tez yapıldı  12 III. Genel Cerrahi Kliniğinden Dr. Fatih ÖZDEMİR’ e ait “Ursodeoksikolik Asit ve Siproflaksasilinin Deneysel Tıkanma Sarılığı Oluşturulan Rat Modelinde Bakteriyel Translokasyona Etkileri” konulu çalışma   1.260YTL      13 I. Dahiliye Kliniğinden Dr. Ömer AKYÜREK’ e ait “Metabolik Hastalarda PPAR Alfa- PPAR Gama- PPAR Delta Seviyeleri ve Olmesartan 40 mg Kullanımın Metabolik Sendrom Bileşenleri ve PPAR Alfa- PPAR Gama- PPAR Delta Seviyeleri Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi” konulu çalışma 3.600 YTL  Yayın aşamasında  14 II. Anestezi Kliniğinden Dr. Süreyya AYDIN’ a ait “Spinal Anestezide Efedrin Profilaksisi ve Prehidrasyonun BNP (B-Tipi Natriüretik Peptid) ile Ölçülen Kardiyak Yüklenmeye Etkisi” konulu çalışma 5.646 YTL   15 II. Dahiliye Kliniğinden Dr. Gülsüm GÖNÜLALAN’ a ait “Metabolik Sendromlu Hastalarda 24 Saatlik İdrar ve Plazmada Eser Element Seviyelerine Bakılması” konulu çalışma  3.800 YTL   16 Kardiyoloji Kliniğinden Uz.Dr. Göksel ÇAĞIRCI’ya ait “Koroner Arter Hastalığı Olmayan Aort Darlığı Hastalarında Aort Darlığının Ciddiyeti ile ADMA (Asimetrik Di- Metil Arginin) Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi “ konulu çalışma 3.400 YTL 

7 2008    17 Kardiyoloji Kliniğinden Uzm.Dr. Sadık AÇIKEL’ e ait “Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Kontrast Madde Nefropatisi Gelişiminde Sol-Sağ Kalp Fonksiyonlarının Ekokardiyografik ve Anjiyografik Olarak Değerlendirilmesi “ konulu çalışma  4.060 YTL Destek sağlanamadı  18 FTR Kliniğinden Doç.Dr. Ece ÜNLÜ’ ye ait “Akut Dönem İnmeli Hastalarda Disfajinin Yatak başı, Nazoendoskopik ve Elektrofizyolojik Yöntemlerle Değerlendirilmesi” konulu çalışma    YTL Yazım aşamasında  19 II. KBB Kliniğinden Dr. Murat Eray IŞIK’ a ait “Larinks Skuamöz Hücreli Kanserlerde Anjiogenez ve Hipoksinin Lenf Nodu Metastazı ile İlişkisi” konulu çalışma   5.579 YTL Yayın yapıldı  20 Dermatoloji Kliniğinden Dr. Hatice AKPINAR’ a ait “Vitiligolu Hastaların Kanında CALPAİN Aktivitesi ve Deri Biyopsilerinde CALPAİN Düzeyinin Ölçülmesi” konulu çalışma  3.673 YTL    21 II. Plastik Kliniğinden Uz.Dr. Gülsüm TETİK MENEVŞE’ ye ait “Rat Dorsal Deri Flebinde Aethoxysklerol (Polidokanol) ile Kimyasal Delay Oluşturulması” konulu çalışma  1.200 YTL 

8 2008 1 çalışma –destek alamadı 13 çalışma – yayın yapıldı
21 ARAŞTIRMA PROJESİNE DESTEK KARARI VERİLDİ 1 çalışma –destek alamadı 13 çalışma – yayın yapıldı 1 çalışma – yayın aşamasında 5 çalışma – tez yapıldı 1 çalışma – yazım aşamasında Toplam : TL. Destek Tutarı (yaklaşık)

9 2009 01 Dermatoloji Kliniği Asistanı Dr. Eylem TAŞ’ a ait“Psöriatik Deri Örneklerinde Lenfatik Damar Yoğunluğunun Araştırılması” konulu çalışma 9.280 YTL Tez yapıldı 02 II. Beyin Cerrahi Kliniğinden Dr. Mehmet Emin ANASIZ’ a ait “Meningiomalarda Histokimyasal Belirteç Salınımının Klinikopatolojik İncelemesi” konulu çalışma YTL Tez Yapıldı 03 III. KBB Kliniğinden Op. Dr. Gökhan KURAN’ a ait “Tıkayıcı Uyku Apne Hastalığında Hızlı Tanı –WatchPAT 200” konulu çalışma 6.690 YTL Yayın yapıldı 04 I. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Asistanı Dr. Yeliz SAĞLIK’ a ait “Kalça ve Alt Ekstremitenin Ortopedik Girişimlerinde Genel Anestezi ve Epidural Anestezinin Plazma ACTH, Kortizol ve İnsülin Seviyelerine Etkisinin Karşılaştırılması” konulu çalışma 2.000 YTL 05 II.Beyin Cerrahi Kliniğinden Uz. Dr. Serkan ŞİMŞEK’ e ait “Deneysel Subaroknoid Kanama Modelinde Leffunomide Etkinliğinin Araştırılması” konulu çalışma 1.275 YTL Destek sağlanamadı 06 Genel Cerrahi Kliniğinden Asistan Dr. Mehmet TOKAÇ’ a ait “Kritik Ekstemite İskemisinde Şartlandırmanın Anjiojeniz ve Koruyuculuk Üzerine Etkisi” konulu çalışma YTL 07 Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Dr. Özlem SALMAN SEVER’ e ait “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığındaki Endotel Disfonksiyonunun ve İnflamasyonun Desaturasyonla İlişkisi” konulu çalışma 1.000 YTL Destek alınmadı (doğrudan temin tarafından red edildi)

10 2009 08 II.Patoloji Kliniğinden Uz.Dr. Ata Türker ARIKÖK’ e ait“Preinvaziv ve İnvaziv Deri Karsinomlarında İnvazyon Belirleyicileri: İmmünohistokimyasal Bir Çalışma” konulu çalışma 6.545 TL Yayın Yapıldı 09 IV. Dahiliye Klinik Şefi Doç.Dr. Göksal KESKİN’ e ait “Behçet Hastalığı ile Serum Melatonin Düzeyleri Arasındaki İlişki” konulu çalışma 1.027 TL Yayın aşamasında 10 Hastanemizde Yaşar NARLI tarafından yürütülecek “Sağlık Sektöründe Hasta Memnuniyetini Artırıcı Süreç İyileştirme Çalışmaları Üzerine Örnek Bir Uygulama” konulu çalışma 5.000 YTL Tez yapıldı 11 I.Kalp Damar Cerrahi Kliniği Asistanı Dr. Davut AZBOY’ a Ait “Coroner By Pass Cerrahisi Öncesi Yüksek Serum Brain Natriüretik Peptid (BNP) Seviyesinin Postoperatif Atriyal Fibrilasyon Gelişmesiyle Olan İlişkisi” konulu çalışma YTL 12 I.Kalp Damar Cerrahi Kliniği Asistanı Dr. Burak ERDOLU’ ya ait “Koroner By Pass Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyon ile Serum Heat Shock Protein ve İnflamasyon İlişkisinin İncelenmesi” konulu çalışmanın YTL 13 Dermatoloji Kliniği Asistanı Dr. Burcu YAMAN GÖKTÜR’ e ait “Kontakt Dermatit Hastalarının Deri Biyopsilerinde Interleukin 22R (IL22R) Boyanma Sıklığının Normal Popülasyonla Karşılaştırılması” konulu çalışmanın 2.732 YTL 14 Dermatoloji Kliniği Asistanı Dr. Ümran GÖKGÖZ KALE’ a ait “Psoratik Deri Örneklerinde Syndecan 1 Ekspresyonu” konulu çalışma 1.260 YTL

11 2009 15 Mikrobiyoloji Kliniği Asistanı Dr. Serpil BİLGE’ ye ait “Karbapenem Dirençli Gram Negatif Mikroorganizmalarda Direncin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması” konulu çalışma Tez yapıldı 16 II. KBB Kliniği Asistanı Dr. Ömer Tarık Selçuk’ a ait “Basit Horlamalı ve Tıkayıcı Uyku Apne Hipoapneli Hastalarda, Serumda İnflamasyon, Endotel Fonksiyon Belirteçleri ve Adiponektin Düzeylerinin Karşılaştırılmaları ” konulu çalışma 9.000 TL 17 Endokrinoloji Kliniğinden Doç. Dr. Tuncay DELİBAŞI’ nın sorumlu araştırmacı olarak yürütmüş olduğu “Sıçanlarda Pankreas Adacık Hücre İzolasyonu Sonrası Adacıkların Canlılığının Değerlendirilmesi” konulu çalışma 1.954 TL Destek sağlanamadı 18 III. KBB Kliniğinden Dr. R.Doğu YEDİTEPELİ’ ye ait “Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Anti Heat Shock Protein 70 (HSP 70) Ab’larının Prevelansı ve Serum Düzeyinin Klinik Prognozla İlişkisi” konulu çalışma 3.068 TL 19 Nefroloji Kliniğinden Doç.Dr. Mehmet Deniz AYLI’ ya ait “Hemodiyaliz Hastalarında Serum Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23), Ekokardiyografik Olarak Kardiyak Fonksiyonlar Arasındaki İlişki” konulu çalışma 4.229 TL Çalışma Devam etmekte 20 III.Dahiliye Kliniğinden Dr.Selcan ÖZGÜÇLÜ’ ye ait“Bozulmuş açlık glikozu ve Bozulmuş Glikoz Toleransı Olan Hastalarda İnflamasyon Belirteçlerinin yeri” konulu çalışma TL

12 Destek almaktan vazgeçildi
2009 21 IV. Dahiliye Kliniğine ait “FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) ve Ankilozan Spondilit Hastalığı ile İL-22 Düzeyleri Arasındaki İlişki” konulu çalışma 1.125 TL Yayın aşamasında 22 Kardiyoloji Kliniği Asistanı Dr. Veciha Özlem BOZKAYA’ ya ait “Fatty Asit Binding Protein Aracılığı ile Vajinal Doğum ve Sezeryan ile Doğum Sırasında Oluşan Hemodinamik Değişikliklerin Doğum Sonrasında Kalp Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” konulu çalışma TL Çalışma devam etmekte 23 IV. Dahiliye Kliniğine ait “Behçet Hastalığı ile Serum İl-22 Düzeyleri Arasındaki İlişki” konulu çalışma 24 Acil Tıp Kliniği Uz.Dr. Ömer Faruk DEMİR’ e ait “Acil Serviste İki Tip İntraosseous Uygulamasının Karşılaştırılması” konulu çalışma 9.750 TL 25 II. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Asistanı Dr. Esin YILMAZ’ a ait “İntratekal Uygulanan Fentanil İlişkili Bulantı-Kusma ve Kaşıntıyı Önlemede Ondansetronun Etkisi ” konulu çalışma 537 TL Tez Yapıldı 26 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine ait “Nörorehabilitasyonda REHACOM İsimli Özel Yapılandırılmış Bilgisayar Destekli Kongnitif Rehabilitasyon Programının Etkinliği” konulu çalışma 3.784 TL 27 II. Plastik Cerrahi Kliniği Asistan Dr. İsmail AKSU’ ya ait “Tavşankulağı Modelinde Polidokanal (Aethoxysklerol)’ ün Hipertrofik Skar Üzerine Etkisi” konulu çalışma Destek almaktan vazgeçildi 28 I.Beyin Cerrahi Kliniği Asistan Dr. Ergün KARAVELİOĞLU’ ya ait “Lomber Spinal Stenoz Nedeniyle Opere Edilmiş Hastalara ait Ligamentum Flavumun Histopatolojik Olarak İncelenmesi” konulu çalışma 380 TL Tez yapıldı

13 2009 28 ARAŞTIRMA PROJESİNE DESTEK KARARI VERİLDİ
4 çalışma –destek alamadı 4 çalışma –yayın aşamasında 3 çalışma – çalışma devam etmekte 3 çalışma – yayın yapıldı 14 çalışma – tez yapıldı Toplam : TL. Destek Tutarı (yaklaşık)

14 Çalışmaya yeni başlandı
2010 01 4. Dahiliye Klinik Şefi Doç.Dr. Göksal KESKİN’ e ait “Anti TNF Blokeri Alan Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitli Hastalarda Quantiferon-TB Gold Test ile Olası Tüberküloz Enfeksiyonunun Tanınması” konulu çalışma 02 Nefroloji Kliniği Yan Dal Asistanlarından Dr. Barış ESER’ e ait “Kronik Hemodiyaliz ve Peritondiyaliz Hastalarında Ciddi Karotis Darlığı Sıklığı ve Ekokardiyografik Prediktörleri ile Serum Fibroblast Büyüme Faktörü -23 (FGF-23) Arasındaki Uzun Dönem Morbidite ve Mortalite İlişkisi” konulu çalışma 03 Kalp Damar Cerrahi Kliniği Asistanı Dr. Zeki TEMİZTÜRK’ e ait “Off Pump ve On Pump Koroner Bypass Cerrahisinin Erken Dönem Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Pro-BNP Değerleri ile Takibi” konulu çalışma 04 Kalp Damar Cerrahi Kliniği Asistanı Dr. Zeki TEMİZTÜRK’ e ait ““Off Pump ve On Pump Koroner Bypass Cerrahisinin Erken Dönem Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin h- FABP, Troponin ,Ast,Alt,Ck,Ck-Mb, Preop ve Postop Eko Takibi ile Değerlendirilmesi” konulu çalışma 05 Gastroenteroloji Kliniği Yan Dal Asistanlarından Dr. Akif ALTINBAŞ’ a ait “CYP2C19*17 Alleninin Klinik Uygulşamalarda Pantoprazol Tedavisine Olan Etkisi” konulu çalışma 3.839 TL Çalışmaya yeni başlandı 06 Gastroenteroloji Kliniği Yan Dal Asistanlarından Dr. Barış YILMAZ’ ait “Sıçanlarda Geliştirilen Akut ve Kronik Kolitte Ankaferd’ in Mukozal İyileşme Üzerine Etkisi” konulu çalışma TL 07 Genel Cerrahi Kliniği Asistanlarından Dr. Mehmet TEKAÇ’ a ait “Deneysel Tıkanma İkterinde Likopen ve Curcuminin Oksidatif Stres ve Hepatik Hasar Üzerine Etkileri” konulu çalışma TL Tez yapıldı

15 2010 04.06.2010 08 15.000 TL Çalışma devam etmekte 07.05.2010 09
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği asistanı Dr. Öznur KUTLUK’ a ait “İnmeli Hastada Denge Rehabilitasyonu” konulu çalışma TL Çalışma devam etmekte 09 IV. Genel Cerrahi Kliniğine ait “Relaparotomi Zamanlamasının Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi” konulu çalışma 5.000 TL 10 II. Nöroloji Kliniğinden Uz. Dr. Neşe GÜNGÖR YAVAŞOĞLU’ na ait “Pompalı ve Pompasız Koroner By-Pass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Cerrahi Sonrası Nöron Spesifik Enolaz ve İnterlökin -8 Düzeylerinin Erken ve Geç Dönem Kognitif Etkilenme ile İlişkisi ve Bu İki İşlem Grubunun Karşılaştırılması” konulu çalışma 1.700 TL 11 II. Dahiliye Kliniğinden Asistan Dr. Mustafa KAYA’ ya ait “Evre 1-4 kronik Böbrek Hastalığı Olan Glomerülonefritli Hastalarda Cystatin C Düzeyi ile Kreatinin Klerensi Arasındaki İlişki” konulu çalışma 1.165 TL Tez yapıldı 12 III. Üroloji Kliniğinden Uzman Dr. Uğur ÖZOK’ a ait “Üretra ve Mesanenin Tanısal veya Minimal İnvaziv Cerrahi İşlemleri Öncesinde Profilaktik Transüretral Fosfomisin Trometomal İnstilasyonunun Etkinliği” konulu çalışma 840 TL Etmekte 13 IV. Dahiliye Kliniğinden Asistan Dr. Barış MAVİ’ ye ait “Behçet Hastalığı ile Serum İL-20 Düzeyleri Arasındaki İlişki” konulu çalışma 2.052 TL 14 I. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi Doç. Dr. İstemihan AKIN’ a ait “Adenotonsiller Hipertrofili Çocuklarda Operasyon Öncesi ve Sonrası 3. aydaki Ghrelin, Leptin ve IGF-1 Düzeyindeki Değişiklikler ve Büyüme ile Olan İlişkileri” konulu çalışma 5.500 TL 15 Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden Uz. Dr. Yunus GÜRBÜZ’ e ait “Pandemik Influenza A (H1N1) 2009’ lu Hastaların TNF-Alfa, IL-1 ve IL-6 Düzeylerinin Araştırılması” konulu çalışma TL Yazım aşamasında

16 Destek sağlanamadı (firmadan yanlış malzeme)
2010 16 I.Patoloji Kliniğinden Dr. Hülya ŞİMŞEK’ e ait “Baş Boyun Kanserlerinde: HPV Varlığı, Onkogenez Yolağında p53, EĞER,Cerbb2,p16’ nın Olası Ekspresyonlarını, HPV Varlığının Bu Ekspresyonlarla ve Konvasiyonel Prognastik Parametrelerle İlişkisi” konulu çalışma 9.000 TL Destek sağlanamadı (firmadan yanlış malzeme) 17 I. Üroloji Kliniğinden Uz. Dr. Osman R. KARABACAK’ a ait “Üreteropelvik darlıklarda Alfa Reseptör Subtiplerinin Belirlenmesi” konulu çalışma 4.930 TL Çalışma devam etmekte 18 I. Üroloji Kliniğinden Uz. Dr. Osman R. KARABACAK’ a ait “İnsan ve Hamsterların Böbrek Pelvisi ve Kalikslerindeki Alfa Bir Adrenoreseptör Subbtiplerinin Değerlendirmesi” konulu çalışma incelenmiş olup yapılması ve desteklenmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür. 19 I. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinden Uz. Dr. Murad MUTLU’ ya ait “ Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunda Uvulopalatal Flep (UPF) Operasyonunun, Serum Subtance-P, Kreatin Fosfokinaz, Matriks Metalloproteinaz-9, Yüksek Sensitif CRP, İGF-1, VCAM ve İCAM Düzeylerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” konulu çalışma 9.00 TL

17 2010 20 I. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinden Uz. Dr. Erkan VURALKAN’ a ait “Uyku Bozukluğu Saptanıp Tanıklı Apne ve Horlama Tarifleyen Çocuklarda Tonsillektomi-Adenoidektomi Öncesi ve Sonrasında Metabolik Değişikliklerin (Serumda TNF-α, Hcrp, Il-6 ve Adiponektin) Saptanması” konulu çalışma 9.00 TL Çalışma devam etmekte 21 Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden Dr. Fatma Aybala ALTAY’ a ait “Diyabetik Ayak Ülserlerinin Değerlendirilmesi ve Hastaların Enflamasyon Parametreleri Yönünden Değerlendirilmesi” konulu çalışma 1.600 TL Yayın aşamasında 22 II. Patoloji Kliniğinden Dr. Nebiye GENEL’ e ait “HBME1, CK19, CD56, MASPİN ve Tenascin C İmmunhistokimyasal Markırlarının Tiroid Lezyonlarında Ayırıcı Tanıda Yeri” konulu çalışma 8.000 TL 23 Dermatoloji Kliniğinden Dr. Ayşe BAYLAK’ a ait “Alopesi Areata’ lı Hastalarda Serum Prolaktin Düzeyleri” konulu çalışma 325 TL Tez Yapıldı 24 Biyokimya Kliniğinden Dr. Hülya AKDENİZ’ e ait “Ilımlı Kognitif Bozukluğu Olan ve Alzheimer’ li Hastaların Beyin Omurilik Sıvılarında Sistatin-C Düzeyleri ile Beta-Amiloid (1-42), total ve Fosforile Tau Protein Düzeylerinin Karşılaştırılması” konulu çalışma 4.750 TL

18 2010 24 ARAŞTIRMA PROJESİNE DESTEK KARARI VERİLDİ
1 çalışma –destek alamadı 13 çalışma – çalışma devam etmekte 4 çalışma – tez yapıldı 1 çalışma- yazım aşamasında 1 çalışma- yayın aşamasında Toplam : TL. Destek Tutarı (yaklaşık)

19 2011 01 2.Nöroloji Kliniği Klinik Şefi Doç.Dr. S.Selçuk ÇOMOĞLU’ ya ait “S/Y/Y Çift Emülsiyon-Çözücü Difüzyon Yöntemi ile Pregabalin Mikrokürelerinin Hazırlanması ve In Vitro-In Vivo Değerlendirilmesi” konulu çalışma 02 2. Dermatoloji Kliniğinden Asistan Dr. Umut DALGIÇ’ a ait “ Liken Planus, Psoriasis Vulgaris ve Normal Deri Biyopsi Örneklerinde CD163 Varlığı ve Klinik Önemi” konulu çalışma 03 4. Genel Cerrahi Kliniğinden Asistan Dr. Celil UĞURLU’ ya ait “Deneysel Sepsisin Geç Döneminde Tri-İodotironin ve Xigris (Aktive Protein C) Etkilerinin Karşılaştırılması” konulu çalışma 04 2. Genel Cerrahi Kliniğinden Asistan Dr. Ahmet Volkan YILDIRIM’ a ait “Coenzim Q 10 ve Pentoksifilinin İntestinal İskemi- Reperfüzyonu Takiben Oluşabilecek Karaciğer ve Akciğer Hasarı Üzerine Etkileri” konulu çalışma 05 I. Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Asistanı Dr. Şahin ŞAHİNALP’ e ait “Çalışan Kalpte Koroner Baypas Yapılan Hastalarda Kardiak Output Değerleri ve Ngal Düzeyi ile Renal Hasarın Korelasyonu” konulu çalışma

20 2011 06 Gastroenteroloji Kliniği Yan Dal Asistanı Dr. Bora AKTAŞ’ a ait “Tamoksifenin NASH Üzerine Etkisi” konulu çalışma 07 Gastroenteroloji Kliniği Yan Dal Asistanı Dr. Bora AKTAŞ’ a ait “ Ülseratif Kolitli Hastalarda Remisyonda ve Aktif Hastalık ile Serum Apoptozis Marker (CK18) Seviyeleri Arasındaki İlişki” konulu çalışma 08 Gastroenteroloji Kliniği Yan Dal Asistanı Dr. Bora AKTAŞ’ a ait “ ERCP Sonrası Akut Pankreatit Gelişiminde Apoptoz ve Hücre Nekrozunun Değerlendirilmesi” konulu çalışma 09 Gastroenteroloji Kliniği Yan Dal Asistanı Dr. Bora AKTAŞ’ a ait “ Kronik Hepatit B İnfeksiyonunun Tedavi Sürecinde CK 18 Fragmanlarının Değerlendirilmesi” konulu çalışma 10 2. Patoloji Kliniğinden Asistan Dr. Tuba Dilay KÖKENEK ÜNAL’ a ait “Mesanenin Ürotelyal Karsinomlarında Claudin’ lein İmmunohistokimyasal Expresyonları” konulu çalışma 11 2. Patoloji Kliniğinden Uz. Dr. Ata Türker ARIKÖK’ e ait “Tübüler adenom ve kolon anedokarsinomlarında CD 26 ekspresyonu” konulu çalışma 12 Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Doç.Dr. Mehmet SIRMALI’ ya ait “Künt Toraks Travması ile İzole Bilateral Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Deneysel Rat Modelinde CAPE, Aminoguanidin, Silimarin, Vitamin E ve Vitamin C2 nin Etkinliğinin Araştırılması” konulu çalışma 13 2.Psikiyatri Kliniğinden Asistan Dr. Berna Çağatay KAYA’ ya ait “Panik Bozukluğu Olana Hastalarda Serumda S100B Protein Düzeyleri” konulu çalışma

21 2011 14 Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzman. Dr. Melike Banu YÜCEEGE’ ye ait “ Opera Sanatçılarında Yüksek Riskli Uyku Apnesi Sıklığı” konulu çalışma 15 1.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murad MUTLU’ ya ait “Ağır Derecede Obstrüktif Sleep Apne Sendromu (OSAS ) olan Hastalarda Melatonin Düzeyi ve Süprakiazmatik Nukleus – Pineal Gland MR – Spektrometrisi Sonuçları ile Korelasyonu” konulu çalışma 16 1.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murad MUTLU’ ya ait “Üflemeli Çalgı Çalanlarda, Obstrüktif Uyku Apne İnsidansı” konulu çalışma 17 1.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murad MUTLU’ ya ait “Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunda UPF operasyonunun Sistatin –C ve Fetuin-A Düzeylerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” konulu çalışma 18 1.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murad MUTLU’ ya ait “Uyku Bozukluğu Saptanıp Tanıklı Apne ve Horlama Tarifleyen Çocuklarda Tonsillektomi – Adenoidektomi Öncesi ve Sonrasında Metabolik Değişikliklerin ( Fetuin – A, Sistatin - C ) Saptanması” konulu çalışma 19 2. Nöroloji Kliniğine ait “Akut İskemik İnmede Matriks Metalloproteinaz ve Doku İnhibitörlerinin Klinik Prognoz, İnfarkt Hacmi ve Hemorajik Dönüşüm Üzerine Etkisi ve Statin Kullanımının Bu Süreçle İlişkisi” konulu çalışma

22 2011 19 ARAŞTIRMA PROJESİNE DESTEK KARARI VERİLDİ ( öncesinde)

23 Anestezi: 3 NRŞ:3 Nefroloji: 2 Plastik Cerrahi:2 Endokrinoloji:1 Biyokimya:1 Mikrobiyoloji: 1 Acil tıp:1 Göğüs cerrahisi:1 Dahiliye klinikleri: 10 Genel cerrahi klinikleri: 11 KBB:11 Patoloji:8 Kalp Damar Cerrahisi: 6 Dermatoloji: 6 Gastroenteroloji:6 Enfeksiyon :5 Üroloji: 4 Nöroloji klinikleri: 3 Göğüs Hastalıkları: 3 Kardiyoloji:3 FTR:3

24 Toplam 95 araştırma 22 tez yapılmış Toplam TL

25 Bilimsel Çalışmalar Teşvik Ödülü Kazananlar
Doç.Dr.Evvah KARAKILIÇ ACİL TIP , Doç.Dr.Tuncay DELİBAŞI ENDOKRİN, Uz.Dr.Arzu AKŞAHİN ONKOLOJİ ,Doç.Dr. Uğur ALTUĞ 2.ÜROLOJİ ,Doç.Dr. Fuat DEMİREL 2.ÜROLOJİ, Doç.Dr. Murat ÇAKAN 2.ÜROLOJİ ,Doç.Dr.Ali ÖZDEK 2.KBB, Uz.Dr.Emel ÇADALLI TATAR 2.KBB, Doç.Dr.Hakan KORKMAZ 2.KBB, Doç.Dr. Güleser SAYLAM 2.KBB, Uz.Dr. Dilşen ÇOLAK ONKOLOJİ ,Doç.Dr. Mehmet SIRMALI GÖĞÜS CERRAHİSİ, Doç.Dr.Bahadır KÜLAH 4.GENEL CERRAHİ, Doç.Dr.Bahadır KÜLAH 1.PATOLOJİ, Dr.Fulya KÖYBAŞIOĞLU 1.PATOLOJİ, Doç.Dr.Ece ÜNLÜ FTR ,Doç.Dr. Neşe ÖZTEKİN 1.NÖROLOJİ ,Doç.Dr.Fevzi ÖZTEKİN 1.NÖROLOJİ, Uz.Dr. Akfer KAHİLOĞULLARI PSİKİYATRİ Bengü ÇEVİRGEN CEMİL 1.DERMATOLOJİ Doç.Dr.Kasım KARAPINAR KDC Havva KAYA AKIŞ 1.DERMATOLOJİ Prof.Dr. Harika ÇELEBİ HEMATOLOJİ Dr.Filiz CANPOLAT CİLDİYE Hasan Nedim G.GÖKTUĞ 4.ÜROLOJİ Dr.Abdurrahim İMAMOĞLU 4.ÜROLOJİ Op.Dr.Ufuk ÖZTÜRK 4.ÜROLOJİ Doç.Dr.Şahin ÇOBAN GASTROENTEROLOJİ Doç.Dr.Ömer BAŞAR GASTROENTEROLOJİ Op.Dr. Duray ŞEKER 4.Genel CERRAHİ Doç.Dr Baki HEKİMOĞLU RADYOLOJİ Doç.Dr. Göksal KESKİN 4.Dahiliye Uzm.Dr.Hikmet TOPALOĞLU 3.ÜROLOJİ Uzm.Dr.Nihat KARAKOYUNLU 3.ÜROLOJİ Uzm.Dr. Aynur ALBAYRAK 2.Patoloji Doç.Dr.Hamit ERSOY 3.ÜROLOJİ Prof.Dr. Mustafa ALTINBAŞ Medikal Onkoloji Uzm.Dr.A.Levent SAĞNAK 3.ÜROLOJİ Uzm.Dr.H.Uğur ÖZOK 3.ÜROLOJİ Doç.Dr.Hakan TÜRKÇAPAR PSİKİYATRİ Doç.Dr. Sibel ÖRSEL PSİKİYATRİ DoçDr.Ajda BAL HASTÜRK FTR Uz.Dr. Alev ÇEVİKOL FTR Uz.Dr. Aytül ÇAKÇI FTR Doç.Dr.İstemihan AKIN 1.KBB Doç.Dr.Haluk ÖZBAY PSİKİYATRİ Doç.Dr. Mustafa ERTEK 2.Enfeksiyon Kliniği Uz.Dr.Dr.Hasan KARADAĞ 2.PSİKİYATRİ Uz.Dr.Murat ALBAYRAK HEMATOLOJİ Prof.Dr. Namık DELİBAŞ BİYOKİMYA Doç.Dr.Uğursay KIZILTEPE KDC Uz.Dr.Bahri KEYİK RADYOLOJİ Uz.Dr. Fuat EKİZ GASTROENTEROLOJİ Uz.Dr. Hülda Rıfat ÖZAKPINAR 2.PLASTİK CERRAHİ Uz.Dr. Avni Tolga ERYILMAZ 2.PLASTİK CERRAHİ Doç.Dr.Hakan KULAÇOĞLU 4.GENEL CERRAHİ Doç.Dr.Muharrem DAĞLI 3.KBB Uz.Dr. İrem PAKER 2.PATOLOJİ Uz.Dr. Evrim ÇAKIR ÖZKAYA   Doç.Dr. Murad BAVBEK 2.BEYİN CERRAHİ, Uz.Dr.Levent GÜRSES 2.BEYİN CERRAHİ Uz.Dr.Engin ŞENVELİ 2.BEYİN CERRAHİ Doç.Dr.Uygur ER 2.BEYİN CERRAHİ Doç.Dr.Hakan SEÇKİN 2.BEYİN CERRAHİ Uz.Dr.Alp DOLGUN KDC Doç.Dr.Murat SAYIN 2.ANESTEZİ

26 Doç.Dr.Harun KILIÇ KARDİYOLOJİ Doç.Dr.Bahar KEYİK RADYOLOJİ Doç.Dr.Zeki ŞEKERCİ 1.BEYİN CERRAHİ Dr.Alp ALPTEKİN 1.ANESTEZİ Doç.Dr.Işık CONKBAYIR RADYOLOJİ Prof.Dr.Behzat Rüçhan ERGÜN 1.BEYİN CERRAHİ Uz.Dr.Kerim Bora YILMAZ 4.GENEL CERRAHİ Uz.Dr.Derya ÖZKAN 1.ANESTEZİ Doç.Dr.Taylan AKKAYA 1.ANESTEZİ Uz.Dr.İ.Haluk GÜMÜŞ 1.ANESTEZİ Uz.Dr. Melih AKINCI 4.GENEL CERRAHİ Uz.Dr.Zafer ERGÜL 4.GENEL CERRAHİ Uz.Dr.Habibullah DOLGUN 1.BEYİN CERRAHİ Doç.Dr.Serkan ŞİMŞEK 2.BEYİN CERRAHİ Doç.Dr.Kanat ÖZIŞIK KDC Uz.Dr. Metin ŞANLI 2.ORTOPEDİ Uz.Dr.Gaye Ebru ŞEKER 4.GENEL CERRAHİ Doç.Dr. Ahmet Oğuz HASDEMİR RADYOLOJİ Dr. Hayri KERTMEN 1. BEYİN CERRAHİ Doç.Dr.Ertan YÜCEL KDC Doç.Dr.İ.Oskay KAYA 4.GENEL CERRAHİ Dr. Erdal Reşit YILMAZ 1.BEYİN CERRAHİ Uz.Dr.Yunus GÜRBÜZ ENFEKSİYON Uz. Dr.Hasan BOSTANCI 2.GENEL CERRAHİ Uz.Dr. Mehmet DOĞAN KARDİYOLOJİ Doç.Dr.Kemal ÜRETEN 2.DAHİLİYE Uz.Dr. Zahide ŞİMŞEK GASTROENTEROLOJİ Doç.Dr.Ali Teoman TELLİOĞLU PLASTİK CERRAHİ Uz.Dr. Hüseyin Fatih ÖKTEM 2.PLASTİK CERRAHİ Uz.Dr. Ediz TÜTÜNCÜ ENFEKSİYON Dr.Selda Pelin KARTAL DURMAZLAR DERMATOLOJİ Doç.Dr.Tahir Kurtuluş YOLDAŞ 3.NÖROLOJİ Doç.Dr.Ekrem YETER KARDİYOLOJİ Dr.Uğur ERSOY ONKOLOJİ Doç.Dr.Can TUYGUN 4.ÜROLOJİ Uz.Dr.Semih TATLICAN DERMATOLOJİ Uz.Dr.Fatma ESKİOĞLU 1.DERMATOLOJİ Uz.Dr.Akif ALTINBAŞ GASTROENTEROLOJİ Uz.Dr.Erman ÇAKAL ENDOKRİN Doç.Dr.Osman YÜKSEL GASTROENTEROLOJİ Uz.Dr.Alper DİLLİ RADYOLOJİ Doç.Dr.Mustafa ÖZBEK ENDOKRİN Doç.Dr.Mustafa ŞAHİN ENDOKRİN Op.Dr. Orhan YİĞİTBAŞI ÜROLOJİ Uz.Dr.Emine ÖZTÜRK RADYOLOJİ Uz.Dr.Cüneyt YÜCESOY RADYOLOJİ Uz.Dr. Kürşat ZENGİN 1.ÜROLOJİ Uz.Dr.Osman Raif KARABACAK 1.ÜROLOJİ Uz.Dr.Hasan AYDIN RADYOLOJİ Uz.Dr.Demet YILMAZER 2.PATOLOJİ Uz.Dr.Ata Türker ARIKÖK 2.PATOLOJİ Uz.Dr.Evrim ÖZTÜRK 1.PATOLOJİ Doç.Dr.Fatih YALÇINKAYA 1.ÜROLOJİ Doç.Dr. M.Nurettin SERTÇELİK 1.ÜROLOJİ Doç.Dr.Murat ALPER 2.PATOLOJİ Dr.İ.Hikmet FIRAT GÖĞÜS HASTALIKLARI Doç.Dr.Mehmet YILDIZ 2.DAHİLİYE Doç.Dr.Sadık ARDIÇ GÖĞÜS HASTALIKLARI Doç.Dr.Orhan YILMAZ 3.KBB Uz.Dr.Serap DURU GÖĞÜS HASTALIKLARI Uz.Dr.Sadık AÇIKEL KARDİYOLOJİ Dr.Serra ÖZBAL RADYOLOJİ Uz.Dr.Ömer Faruk DEMİR ACİL TIP Doç.Dr. Binnur ÖNAL 1.PATOLOJİ Doç.Dr. Selçuk ÇOMOĞLU 2.NÖROLOJİ Doç.Dr.Öner ODABAŞ   Dr.Olga Güriz PSİKİYATRİ Doç.Dr.Ü.Gül Erdem Mikrobiyoloji Doç.Dr. İrfan ŞENCAN ENFEKSİYON Doç.Dr. Hasan BAKIRTAŞ 4.ÜROLOJİ Uz.Dr. Engin ÖLÇÜCÜOĞLU 4.Genel Cerahi Doç.Dr. Ö. Meriç TÜZÜNRadyoloji RADYOLOJİ Dr. Hülya YIKILKAN Aile Hekimliği (geçici görevle geldi Dr. Uğur ACAR Göz Dr. Umut Yücel ÇAVUŞ ACİL TIP


"SONDURUM DEĞERLENDİRMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları