Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT Kanun Tüzük Yönetmelik Yönerge Bakanlar Kurulu Kararı Tebliğ Usul ve Esas Genelge 06.04.2015www.cemalsahin.com1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT Kanun Tüzük Yönetmelik Yönerge Bakanlar Kurulu Kararı Tebliğ Usul ve Esas Genelge 06.04.2015www.cemalsahin.com1."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT Kanun Tüzük Yönetmelik Yönerge Bakanlar Kurulu Kararı Tebliğ Usul ve Esas Genelge 06.04.2015www.cemalsahin.com1

2 Milli Eğitim Bakanlığı YASAL DAYANAKLARI Anayasa1 Kanun 25 Kanun Hükmünde Kararname 2 Tüzük2 Yönetmelik131 Yönerge86 Bakanlar Kurulu Kararı7 Tebliğ4 Usul ve Esas7 Genelge297 Toplam562

3 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Kanun) 1982 ANAYASASI Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/11/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17863 Mükerrer 06.04.2015www.cemalsahin.com3

4 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Madde 42) II. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

5 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Madde 42) Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.”

6 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

7 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056 Yayımlandığı Düstur Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044 06.04.2015www.cemalsahin.com7

8 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu TESİS EDİLEN SINIFLAR: Madde 36 – Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir. – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: – Teknik Hizmetler Sınıfı: – Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı – Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı – Avukatlık Hizmetleri Sınıfı – Din Hizmetleri Sınıfı – Emniyet Hizmetleri Sınıfı – Yardımcı Hizmetler Sınıfı – Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı – Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı 06.04.2015www.cemalsahin.com8

9 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını kapsar. 06.04.2015www.cemalsahin.com9

10 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Kanun) Tarihi:24/06/1973 Resmi Gazete Sayısı :14574 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 06.04.2015www.cemalsahin.com10

11 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Kanun) Tarihi:24/06/2011 Resmi Gazete Sayısı: 27974 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 06.04.2015www.cemalsahin.com11

12 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Kanun) Tarihi:12/03/1964 Resmi Gazete Sayısı:11654 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun 06.04.2015www.cemalsahin.com12

13 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Kanun) Tarihi :12/01/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10705 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 06.04.2015www.cemalsahin.com13

14 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Kanun ) Tarihi:19/01/1943 Resmi Gazete Sayısı:5308 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun 06.04.2015www.cemalsahin.com14

15 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Kanun) Tarihi :29/06/1930 Resmi Gazete Sayısı:1532 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun 06.04.2015www.cemalsahin.com15

16 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Yönetmelik) Tarihi:06/05/2010 Resmi Gazete Sayısı:27573 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 06.04.2015www.cemalsahin.com16

17 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Yönetmelik) Tarihi:27/08/2003 Resmi Gazete Sayısı:225 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (İlkokul-Ortaokul) 06.04.2015www.cemalsahin.com17

18 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Yönetmelik) Tarihi:17/04/2001 Resmi Gazete Sayısı:24376 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 06.04.2015www.cemalsahin.com18

19 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Yönetmelik) Tarihi:31/07/2009 Resmi Gazete sayısı:27305 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 06.04.2015www.cemalsahin.com19

20 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT(Yönetmelik) Tarihi:13/08/2009 Resmi Gazete Sayısı:27318 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 06.04.2015www.cemalsahin.com20

21 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Yönetmelik) Tarihi :13/08/2005 Resmi Gazete Sayısı :25905 Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 06.04.2015www.cemalsahin.com21

22 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Yönetmelik) Tarihi :10/08/1999 Resmi Gazete Sayısı:23782 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik 06.04.2015www.cemalsahin.com22

23 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Yönetmelik) Tarihi:30/01/1995 Resmi Gazete Sayısı:2423 Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 06.04.2015www.cemalsahin.com23

24 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Yönetmelik) Tarihi :04/03/2006 Resmi Gazete Sayısı:26098 Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 06.04.2015www.cemalsahin.com24

25 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (BKK) Tarihi:16/12/2006 Resmi Gazete Sayısı:26378 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar 06.04.2015www.cemalsahin.com25

26 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT(BKK) Tarihi:01/04/2009 Resmi Gazate Sayısı :27187 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar 06.04.2015www.cemalsahin.com26

27 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT (Genelge) Tarihi:30/11/2012 Sayısı:194646 Genelge No: 2012/42 Konusu : Disiplin Cezalarında Uygulama Birliği 06.04.2015www.cemalsahin.com27

28 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT(Genelge) Tarihi:9/08/2010 Sayısı :2571 Gelnelge No:2010/49 Konusu :Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar Yayımlayan Birim:Personel Genel Müdürlüğ ü 06.04.2015www.cemalsahin.com28

29 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT(Genelge) Tarihi:19/04/2010 Sayısı:7331 Genelge No:2010-28 Yayımlayan Birim: İlköğretim Genel Müdürlüğü Konusu:Sınıf Öğretmenleri 06.04.2015www.cemalsahin.com29

30 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT(Genelge) Tarihi:13/04/2010 Sayısı:2979 Genelge No:2010-25 Yayımlayan Birim: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Konusu: Nöbet 06.04.2015www.cemalsahin.com30


"EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI İLE İLGİLİ MEVZUAT Kanun Tüzük Yönetmelik Yönerge Bakanlar Kurulu Kararı Tebliğ Usul ve Esas Genelge 06.04.2015www.cemalsahin.com1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları