Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akılcı antibiyotik kullanımı Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akılcı antibiyotik kullanımı Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Akılcı antibiyotik kullanımı Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Tarihce z1495-Civa (sifiliz) z1630-Kinin (sıtma) z1908-Sulfonilamid (Gelmo) z1908-1910 ySalvarsan (Paul Ehrlich; Nobel ödülü) y“Magic bullet” “Chemotherapy” “chemical knife” z1924-Actinomycetin(Gratia&Dath)

3 Tarihce z1928-Penicillin (Alexander Fleming) Nobel ödülü “miracle drug” z1939-Sulfonamid (G.Domagk;Nobel ödülü) z1944/5-Streptomycin (S.Waksman;Nobel ödülü) Antibiotic terimi ilk kez kullanıldı. z1945-Penicillin(Florey&Chain;Nobel ödülü) izole edildi ve klinik etkinligi gösterildi.

4 ertapenem tigecyclin daptomicin linezolid telithromicin quinup./dalfop. cefepime ciprofloxacin aztreonam norfloxacin imipenem cefotaxime clavulanic ac. cefuroxime gentamicin cefalotina nalidíxico ac. ampicillin methicilin vancomicin rifampin chlortetracyclin streptomycin pencillin G prontosil Antimikrobiyallerin gelişimi  Etkinliğini arttırmak  Dirençden kaçınmak  Farmakolojisini düzeltmek (PK/PD)

5 Yeni antimikrobiyal Yeni direnç mekanizması Yeni antimikrobiyal Yeni direnç mekanizması Yeni antimikrobiyal Antibiyotik direnci & antibiyotiklerin gelişimi Etki ve reaksiyon prensibi …

6

7 E. Faecalis’den S. Aureus’a vanA geninin transferi

8 Antibiyotikler En sık suiistimal* edilen ilaçlardır. *Suiistimal. Ar. (Görevini, yetkisini vb.) Kötüye kullanma, yolsuzluk.

9 Uygunsuz (=Akılcı olmayan) Antibiyotik Kullanımı Endikasyonsuz kullanım En etkin antibiyotiğin seçilmemesi Etkili dozdan yüksek dozda kullanım Kunin ve ark. Ann Intern Med, 1973

10 Antibiyotik kullanımı Poliklininiklerde yazılan antibiyotiklerin %50’si uygunsuzdur. JAMA 1999: ABD’de akut solunum yolları enfeksiyonları için yazılan antibiyotikler tüm yazılan antibiyotiklerin %75’idir. Soğuk algınlığı ve USYE’nın yaklaşık %50’sine, bronşitlerin %80’ine antibiyotik yazılmakta.

11 Tehlike! Artan direnç

12 TMP-SMX (1968) E.coli’de direnç gelişimi 1970’lerde %10 1980’lerde %15-20 Günümüzde Latin Amerika ve Asya ülkelerinde E.coli’lerin %40-60’i dirençlidir.

13 S.aureus - Metisilin direnci Hastanemiz servislerinde : ~%70 Hastanemiz YBÜ’lerinde : ~%90-95 ABD’de toplumdan edinilen enfeksiyonlarda:~%20

14 2005 – ANTİBİYOTİK DİRENCİ Streptococcus pneumoniae % 45’i penisilinlere dirençli %7’si 3. kuşak sefalosporinlere %45’ makrolidlere %3’ü moksifloksasine Vancomycin-Resistant Enterococcus Enterococcus faecalis: %5’i Vankomisine dirençli (%0-1999) Entercoccus faecium: %86’sı Vankomisine dirençli (%73-1999) Pseudomonas aeruginosa %26’sı Piperasilin/Tazobaktam’a dirençli %22’si Seftazidime %50’si Siprofloksasine (%30-2000) Escherichia coli %29’u Siprofloksasine (%10-2003)

15 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD’nda Antibiyotik Kullanımı 1993 yılına ait ilk 1000 dosya Yatış süresince antibiyotik kullanımı : %19 Antibiyotik kullanan olguların %25’inde ateş ve lökositoza rastlanmamıştır. Kültür-Antibiyogram istenme oranı : %42.2 Antibiyotik endikasyonu : %55

16 Antibiyotik yazmadan önce... 10 Soru

17 Soru 1. Klinik bulguların temelinde antibiyotik kullanma endikasyonu var mı? Belirgin bakteriyal enfeksiyonlar Lokalize enfeksiyonlar Pnömoni Üriner sistem enfeksiyonu Yara enfeksiyonu

18 Olası bakteriyal efeksiyonlar Ateş ve sistemik semptomlara karşın fokal bulgu yoktur Özgül olmayan semptomlar, işaretler ve laboratuvar sonuçları Viral enfeksiyonlar Üst solunum yolları enfeksiyonları İnfluenza

19 Enfeksiyon hastalıklarının acilleri Septik şok Febril nötropenik hastalar İnfektif endokardit Bakteriyal menenjit Akut nekrotizan sellülit

20 Soru 2. Tedavi öncesi klinik örnekler alınıp, incelemeleri ve kültürleri yapıldı mı? Gram boyası Major organizmanın tanınmasında yardımcı GPK, GPB, GNK, GNB Kültürler

21 Fokal enfeksiyonlarda sık karşılaşılan etkenler Üriner sistem enfeksiyonları E.coli / GNB Klebsiella / GNB Proteus / GNB Pseudomonas spp. / GNB S. saprophyticus / GPK Enterococci / GPK

22 Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar S. aureus / GPK S.epidermidis / GPK Enterobacteriaceae / GNB Candida spp. / GP

23 Safra yolları E.coli / GNB Klebsiella / GNB Enterococci / GPK Bacteroides fragilis / GNB

24 Karın içi enfeksiyonlar E.coli / GNB B.fragilis / GNB Enterobacteriacae / GNB Enterococci / GPK

25 Sellülit, yara ve yumuşak doku enfeksiyonları S.aureus / GPK Streptococci / GPK Clostridium spp. / GPB

26 Menenjit S.pneumoniae / GPK N.meningitidis / GNK H.influenzae / GNK-B L.monocytogenes / GPB S.aureus / GPK

27 Pnömoni S.pneumoniae / GPK H.influenzae / GNK-B Moraxella catarrhalis / GNK-B Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila / GNB S.aureus and Enterobacteriaceae / GPK-GNB

28 Pelvik enfeksiyonlar Anaerobik streptokoklar / GPK B.fragilis / GNB Clostridium spp. / GPB E.coli / GNB Enterokoklar / GPK

29 Septik artrit & Akut osteomyelit S.aureus / GPK Grup B streptokoklar / GPK H.influenzae / GPK-B Gram-negatif basiller / GNB

30 Soru 3. Enfeksiyona yol açması en olası mikroorganizmalar hangileridir? Fokal bulgular En sık etkenler Sık karşılaşılan etkenler için seçkin antibiyotikler Yaş Menenjit Seçim ve dozajı etkiler Yaşlı hastalar

31 Enfeksiyonlar ile sık karşılaşılır Mortalite Morbidite Atipik seyir Antibiyotik seçimi

32 Hastalığın ciddiyeti Epidemiyolojik özellikler Hastaneden edinilmiş enfeksiyonlar Toplumdan edinilmiş enfeksiyonlar Önceden antibiyotik kullanımı Önceki kültür bilgileri

33 Soru 4. Seçkin antibiyotik hangisidir? Antibiyotik allerjisi? Penetrasyon ve pH Potansiyel yan etkiler Bakterisidal / Bakteriyostatik Ciddi, yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar=Bakterisidal

34 Bakterisidal / Bakteriostatik Bakterisidal Penisilinler Sefalosporinler Aminoglikozidler Vankomisin Aztreonam Karbapenemler Fluorokinolonlar Metronidazol Bakteriostatik Eritromisin Klindamisin Tetrasiklin Sulfonamidler Kloramfenikol

35 Maliyet Antibiyotik maliyeti Verilme sıklığı Antibiyotiklerin sayısı IV>IM>Oral Dar / Geniş spektrum Tek doz / Multipl dozlar

36 Soru 5. Birleşik antibiyotik tedavisi gerekli mi? Endikasyonlar Febril nötropenik hasta, sepsis, IE Çoğul organizmalar (İntraabdominal ve pelvik enfeksiyonlar) Sinerjizm Direnç gelişimini engelleme

37 Antibiyotik kombinasyonları Penisilin ve gentamisin Anti-pseudomonal kombinasyonlar Beta-laktam+Beta-laktamaz inhibitorleri İmipenem-cilastatin Dezavantajlar Artmış risk (ilaç toksisitesi, dirençli bakterilerle kolonizasyon) Antagonizma ihtimali Yüksek maliyet

38 Soru 6. Antibiyotik seçiminde konak faktörlerinin önemi nedir? Genetik faktörler Gebelik ve laktasyon

39 Gebelerde antimikrobiyallerin kullanımı Güvenilir Dikkatli kullan Kullanmayın

40 Böbrek işlevleri Serum kreatinin ? GFR (140-yaş)x(ağırlık)/72 x serum kreatinin Kadın=Erkek değerinin %85’i Hasta oligürik ise: GFR<10 ml/dk

41 Antibiyotiklerin ana atılım yolları Karaciğer Sefoperazon Kloramfenikol Klindamisin Doksisiklin Eritromisin Metronidazol Nafsilin Rifampin Sulfametoksazol Böbrekler Aminoglikozidler Aztreonam Sefalosporinler Karbapenemler Kinolonlar Penisilinler Trimetoprim Tetrasiklin Glikopeptidler

42 Karaciğer işlevleri İmmün sistem Yabancı cisim

43 Soru 7. En iyi uygulama yolu nedir? IV tedavi IM tedavi Oral tedavi

44 Soru 8. En uygun doz nedir? Genel kural Etkin en küçük doz kullanılmalı

45 Soru 9. Kültür-antibiyogram sonuçları ve klinik yanıta göre başlangıç tedavisinde değişikliğe gereksinim var mı? Dar / Geniş spektrum Negatif başlangıç kültür sonuçları Tedavi değerlendirmesi

46 Soru 10. En uygun tedavi süresi nedir?

47


"Akılcı antibiyotik kullanımı Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları