Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşınır Mal Yönetmeliği & MKYS Uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşınır Mal Yönetmeliği & MKYS Uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 Taşınır Mal Yönetmeliği & MKYS Uygulamaları
Hazırlayan Utku BALCI Merve SIRÇA

2 Mevzuat 5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
(Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Resmi gazete) Taşınır varlıklar kamu kaynakları arasında sayılmış. Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun yönetimi sağlanmış. Hesap verme sorumluluğu getirilmiş.

3 Mevzuat TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
(Tarih :18/01/2007 Sayı :26407 Resmi gazete) Bu Yönetmeliğin amacı, Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir..

4 Sorumluluk – Madde 5 Harcama yetkilileri :
taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur.

5 Sorumluluk – Madde 5 Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir. Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontroletmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

6 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Madde 6
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.

7 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Madde 6
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları; Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

8 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Madde 6
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları; Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. (Ek ibare: 8/10/ /3832 K.) (Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.)

9 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Madde 6
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları; Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

10 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Madde 6
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları; Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

11 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Madde 6
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları; Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

12 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Madde 6
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları; Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

13 Taşınır Konsolide Görevlileri Muhasebe Yetkilileri
Taşınır Konsolide Görevlileri İdarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdür. Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

14 Taşınır Mal Yönetmeliği TAŞINIR KODLARI

15 Taşınır Kodları Taşınır Hesap Kodları (ANA KOD) 150- İlk Madde ve Malzemeler (TÜKETİM MALZEMELERİ) 253- Tesis, Makine ve Cihazlar (DEMİRBAŞ) 254- Taşıtlar Grubu (DEMİRBAŞ) 255- Demirbaşlar Grubu (DEMİRBAŞ)

16 Taşınır Kodları Tüketim Malzemeleri
Hesap Kodu 1. Düzey Kodu 2. Düzey Kodu Detay Kodu Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenir. (Taşınır Mal Yönetmeliği) Sağlık Bakanlığı Tarafından Belirlenir. (MKYS)

17 Taşınır Kodları Tüketim Malzemeleri
150- İlk Madde ve Malzemeler Kırtasiye Malzemeleri Grubu Kağıt Ürünler Baskı ve Yazı Kağıtları Baskı Kağıtları Fotoğraf Kağıtları

18 Taşınır Kodları Dayanıklı Taşınır (Demirbaş)
Hesap Kodu 1. Düzey Kodu 2. Düzey Kodu Detay Kodu Edinme Yılı Giriş Sıra No Taşınır Kodu Dayanıklı Taşınır Sicil Numarası Madde 36- Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir.

19 Taşınır Kodları Dayanıklı Taşınır (Demirbaş)
Hesap Kodu 1. Düzey Kodu 2. Düzey Kodu Detay Kodu Edinme Yılı Giriş Sıra No Taşınır Kodu Dayanıklı Taşınır Sicil Numarası Madde 36- Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir.

20 Taşınır Kodları Dayanıklı Taşınır (Demirbaş) BARKOT

21 Taşınır Mal Yönetmeliği Defterler ve Belgeler

22 Defterler ve Belgeler Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre tutulacak defterler şunlardır. Tüketim Malzemeleri Defteri Dayanıklı Taşınırlar Defteri Müze Defteri Kütüphane Defteri

23 Defterler ve Belgeler Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetveller kullanılır. Taşınır İşlem Fişi Zimmet Fişi Taşınır İstek Belgesi Dayanıklı Taşınırlar Listesi Taşınır Geçici Alındısı Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Ambar Devir ve Teslim Tutanağı Sayım Tutanağı Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli

24 Defterler ve Belgeler Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetveller kullanılır. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Taşınır Hesap Cetveli Taşınır Kesin Hesap Cetveli Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli

25 Taşınır İşlem Fişi İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişlerinde Taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, Dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.

26 Taşınır İşlem Fişi Taşınır İşlem Fişleri en az üç nüsha olarak düzenlenir. Her malî yıl başında "1"den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Giriş veya çıkış işlemi olduğuna bakılmaksızın birbirini takip eder. Dayanağını oluşturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz.

27 Taşınır İşlem Fişi Aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez; Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları,

28 Taşınır İşlem Fişi Aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez; Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri. (Ek: 8/10/ /3832 K.) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekler.

29 TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENMEZ
Taşınır İşlem Fişi Teknik Servis Arızalı Taşınır Parça Değişimi İle Onarım TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENMEZ

30 TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENİR
Taşınır İşlem Fişi Arızalı Taşınır Parça Temini Hastane Teknisyeni Tarafından Tamirat TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENİR

31 TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENMEZ
Taşınır İşlem Fişi Araç İstasyondan Deposuna Yakıt Alıyor TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENMEZ

32 Taşınır Mal Yönetmeliği Taşınır Kayıt İşlemleri

33 Taşınır Kayıt İşlemleri
Madde 12- Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.

34 Taşınır Kayıt İşlemleri
Giriş İşlemleri; Satın alınan taşınırların giriş işlemleri Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi Sayım fazlası taşınırların girişi İade edilen taşınırların girişi Devir alınan taşınırların girişi Tasfiye idaresinden edinilen taşınırların girişi İç imkanlarla üretilen taşınırların girişi işlemleri

35 Taşınır Kayıt İşlemleri
Çıkış İşlemleri; Tüketim suretiyle çıkış Kullanım suretiyle çıkış (Zimmet) Devir suretiyle çıkış Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış

36 Taşınır Mal Yönetmeliği Taşınır Giriş ve Çıkışlarının Muhasebe Birimlerine Bildirilmesi

37 Taşınırın Edinme Kaynağı
Muhasebe Birimleri Taşınırın Edinme Kaynağı GENEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE DEFTERDARLIK MAL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

38 Taşınır Kayıt İşlemleri Muhasebe Birimlerine Bildirim Süreleri
Satın Alma Sureti ile edinilen taşınırların taşınır işlem fişi ödeme evrakı ile birlikler muhasebe birimlerine gönderilir Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişlerine veya çıkışlarına ait Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.

39 Taşınır Kayıt İşlemleri Muhasebe Birimlerine Bildirim Süreleri
Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, harcama yetkilisi onaylı tüketim bildirim listesi muhasebe birimlerine gönderilir. Genel Bütçe için 3 aylık dönemlerde Döner Sermaye için aylık olarak takip eden ayın 6’sını geçmemek üzere bildirim yapılar.

40 Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi
MKYS

41 MKYS Taşınır Mal Yönetmeliği MADDE 11 – (1) Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.

42 MKYS

43 TEŞEKKÜRLER 20 Dakika Ara


"Taşınır Mal Yönetmeliği & MKYS Uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları