Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ ÖN ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ YUSUF VAY 081206062.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ ÖN ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ YUSUF VAY 081206062."— Sunum transkripti:

1 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ ÖN ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
YUSUF VAY

2

3 Bilim adamlarına göre arazi toplulaştırmanın tanımı
Arazi Toplulaştırması dar ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. Dar anlamda arazi toplulaştırması" parçalanmış mülklerin hiçbir alt yapı çalışmasına yer verilmeden birleştirilmesi "dir. Geniş anlamda toplulaştırma ise " parçalanmış mülklerin birleştirilmesi yanında, sulama, drenaj, ulaşım, toprak-su koruma önlemleri ve kırsal yerleşimin gerektirdiği çeşitli hizmetleri de kapsamaktadır. (ÇEVİK ve TEKİNEL , 1987)

4 Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları nelerdir?
- Toplulaştırma alanının tespiti - Sabit  tesislerin tespiti - Mülkiyet bilgilerinin oluşturulması - Harita veri tabanının oluşturulması - Arazi derecelendirilmesi - Yeni parselasyon bloklarının oluşturulması - Çiftçi tercihlerinin alınması - Toplulaştırma projelerinin yapılması ve itirazların incelenmesi - Yeni  parselasyon planlarının araziye aplikasyonu - Tescil ve yer teslimi aşamalarından oluşmaktadır.

5 Arazi Toplulaştırma Yapılabilmesi İçin Öncelikle ön etüt raporlarının hazırlanması gereklıdır
Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle belirlenen Köy, Havza veya İlçenin etüdünün yapılması ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulama Alanı ilan edilmesi ve bu Kararın Resmi Gazetede yayımlanması gerekmektedir

6 Ön Çalışmalar (Etüd Çalışmaları)
Ön etütte arazi parçalılığı, tarımsal işletme yolları varlığı, vb değerlendirilerek etüt işlemleri yapılır ve kararlar da bu çerçevede verilir

7 Arazi toplulaştırma bölgelerinde projelerin hazırlanmasına geçilmeden önce yörenin kapsamlı şekilde araştırılması, projeyi yürüten kurumlara, planlamaların önemlilik ve gereklilik dereceleri hakkında amaca uygun karar vermelerinde yardımcı olacaktır. Toplulaştırmayı yürütecek kişi ise ön çalışmalarla toplulaştırmanın yöntem ve kapsamı konusunda fikir sahibi olacak, bu ise ilerdeki çalışmalarına ışık tutacaktır. Ön etüdlerle diğer kurumların bölgede yapacakları tesisler ve bunların getireceği yararlar ve sakıncalar belirlenebilir.

8 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arazi toplulaştırmaları çalışmalarında Bakanlar Kurulunda toplulaştırma projesinin gerekliliği konusunda karar alınabilmesi için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü) toplulaştırma projesinin etüd raporunu hazırlaması gerekmektedir. Bu raporda proje alanına götürülecek hizmetler, bunların yararları, proje alanının mülkiyet ve işletme durumları ve arazi sahiplerinin toplulaştırmayı uygun gördüklerine dair karar belgeleri ile AT1 ve AT2 listeleri ve ön etüd raporu bulunmaktadır

9 Toplulaştırma çalışması düşünülen alan içinde yer alan arazi sahipleri ile görüşmeler yapılarak arazi toplulaştırmasının esasları, kapsamı, sağladığı yararlar, uygulanma şekilleri ve daha önceki uygulama konusunda bilgiler verilir. Şayet arazi toplulaştırma uygulama olabileceği kararına varılırsa ilgililerin resmen başvuruları alınır.

10

11 Arazi Toplulaştırma Projelerinde Etüt Ön Hazırlık Aşamaları örnekleri
Kadastro Paftalarının Durumu hektarlık alanı kapsayan arazi toplulaştırma proje sahasının kadastro pafta bilgileri; 6 köy ED_50 pafta sisteminde 42 adet, 1 adet köy ED_50 uçuş 1 adet, 13 köy grafik pafta sisteminde 348 adet, . 8 köy mevzi koodinat sisteminde 138 adet pafta olmak üzere toplam 548 adet paftadan oluşan proje sahası sayısallaştırılmıştır. Çoklu doğru olarak kapatılmıştır. Proje sahasındaki tüm köylere ait kadastro verileri bütünleştirilmiştir. Farklı koordinat sistemlerinde ve ölçeklerde üretilmiş haritaların, kenarlaştırılması yoğun emek harcanmasına yol açmıştır. Toplulaştırma, bu anlamda kadastro yenilemesi olanağı da sağlamıştır nokta üretilmiştir.

12 Tapu Kayıtlarının Alınması
Tapu Sicil Müdürlüğünde tapu bilgileri dbf olarak temin edildi. Tapu’dan gelen bazı veriler toplulaştırmada gerekli olmadığı için, bu sütunlar kullanılmadı. Tapu kayıtlarında varolan vatandaşlık numarası olan parseller kullanıldı. Olmayan parseller için, uygulama aşamasında çiftçilerle mülakat yapılırken alınacaktır. Vatandaşlık numarası tüm kurumlar tarafından kullanılacağı için önem taşımaktadır kadastro parselinde arazi maliği bulunmuştur

13 Alan Karşılaştırılması
Alan karşılaştırılması yapıldığında sadece %2’lik bir miktarda kadastro parselinin hata sınırını aştığı görülmüştür. Ödemiş merkez mevzi paftaları hariç tutulduğunda kalan 27 köyün toplamında parselin sadece 179 parsel tecvizi aşmaktadır. Ve %1 ‘ne denk gelmektedir.

14

15 Etüt sonrası uygulama alanı ilanı süreci
Hazırlanan etüt raporları, Destekleme Daire Başkanlığınca incelenir sayılı Kanun kapsamında yapılacak hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Kararname taslağı hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı alınması için Tarım Bakanlığına gönderilir. Bakanlıktan, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne gönderilen Kararname, Bakanlar Kurulu Kararının alınmasının akabinde Resmi Gazetede yayınlanmasıyla bu alanlardaki çalışmalar başlatılır. Uygulama alanı ilan edilmiş olan alanın bağlı olduğu Bölge Müdürlüğümüze veya Genel Müdürlüğümüze (Bölge müdürlüklerimizin listesi ve adresleri sitemizde bulunmaktadır) dilekçe kanunu kapsamında yazacağınız dilekçeyle veya bilgi edinme başvurusuyla bu konudaki çalışmaların hangi aşamada olduğu öğrenilebilir.

16 Etüt raporlarının değerlendirilmesi
                          Etüt raporunda belirtilen tarım arazi sınıfları, kullanım şekilleri, herhangi bir sulama ve tarımsal geliştirme projesi içerisinde yer alıp almadığına dair ilgili kuruluşlardan alınacak belgeler ve arazinin diğer tarımsal özellikleri esas alınarak kurul, valilik ve Bakanlıkça değerlendirilir.               Yapılan değerlendirme sonucunda; arazinin mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi ve sulu tarım arazisi ile özellikleri itibariyle marjinal tarım arazisi olmakla birlikte sulama, drenaj, toprak muhafaza ve benzeri planlama veya uygulama projeleri kapsamında yer alan ve tarım dışı maksatlı kullanımlara tahsisleri halinde proje bütünlüğünü veya çevre arazilerdeki tarımsal kullanım bütünlüğünü bozacak durumda olan araziler için valilikler tarafından tarım dışı amaçla kullanım izni verilmez.               Etüt raporu ile arazinin doğal durumunun kazı, dolgu ve benzeri fiille

17 Arazi toplulaştırma projelerininde ön etüt raporlarının önemi
Öne etüt raporları arazi toplulaştırmasında bütün projenin başlangıcı oldugunda Rapor hazırlanırken en küçük ayrıntılara dıkkat edılmesi gerekmektedır çünkü planlama aşamasında ki gerekli veriler bu aşamada alındıgı için planlamada aksaklık,hata gıbı sonlarla karşılaşmamak için Ön etüt rapaorlarını dogru düzgün eksiksiz bır biçimde hazırlamak gerekmektedir..


"ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ ÖN ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ YUSUF VAY 081206062." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları