Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

2 2 Kasım 2011 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

3 SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVİ
Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır.

4 Yukarıdaki görevi yerine getirebilmek için teşkilatlanan
Sağlık Bakanlığı: 1- Bakanlık Merkez 2- Taşra teşkilatı 3- Bağlı kuruluşlardan Oluşmaktadır.

5 Bakan Bakanlık teşkilatının en üst amiridir. Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumludur.

6 Müsteşar Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir,

7 Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.

8 Sağlık Politikaları Kurulu
Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen onbir üye ile Müsteşar ve müsteşar yardımcılarından meydana gelir. Kurul üyeleri Bakan tarafından görevlendirilir. Görev süresi iki yıldır

9 Bakanlığın 12 hizmet birimi vardır. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Hizmet Birimleri Bakanlığın 12 hizmet birimi vardır. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü.

10 Hizmet Birimleri Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

11 Hizmet Birimleri Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

12 Hizmet Birimleri Denetim Hizmetleri Başkanlığı. Strateji Geliştirme Başkanlığı.

13 Hizmet Birimleri Hukuk Müşavirliği. Özel Kalem Müdürlüğü.

14 Yukarıda belirtilen 12 hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık insan gücü planlaması yapmak, Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek, Sağlık meslek mensuplarının hizmet içi eğitimlerini yapmak,

15 Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak.
Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Sağlık meslek mensuplarının tescil işlemlerini yapmak,

16 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Kişisel sağlık verileri ile ilgili bilgi sistemleri ve projeleri yapmak, Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, Bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili politika, strateji ve standartları belirlemek.

17 Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Araştırma sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak. Sağlık istatistiklerinin derlenmesini sağlamak, Sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili yayınları takip etmek.

18 Sağlık yapılarının standartlarını belirlemek,
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Sağlık yapılarının standartlarını belirlemek, Taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek. İhtiyaç olan tesislerin yapımını gerçekleştirmek.

19 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak.

20 Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerini yürütmek. Bakanlığın bilgi edinme hizmetlerini yürütmek.

21 Bakanlığın yurtdışına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek. Bakanlığın yurtdışına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek. Avrupa Birliği ile ilişkileri yürütmek.

22 Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
  Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik işlemlerini yürütmek. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak

23 Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans denetimini yapmak. Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.

24 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesince elde edilen gelirler ile Döner Sermaye Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarların tahsisini yapmak. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.

25 Özel Kalem Müdürlüğü Bakanın çalışma programını düzenlemek. Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek. Bakanın protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.             

26 Bakanlık Müşavirleri Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık Müşaviri atanabilir.

27 Sağlık Şurası ve Kurullar
Yüksek Sağlık Şûrası, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Sağlık Meslekleri Kurulu

28 Yüksek Sağlık Şûrası Sağlık meslek mensuplarının mesleklerini icra ederken ortaya çıkan adlî konularda mahkemelere görüş verir. İdarî soruşturmacılar ve uzlaşma komisyonları için bilirkişi listesi belirler. Onbeş üyeden oluşur. Onüçü Bakan tarafından seçilir.

29 Yüksek Sağlık Şûrası Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı ile I.Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri, Şûranın doğal üyesidir. Şûra üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yılda en az dört kere toplanır.

30 Tıpta Uzmanlık Kurulu Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapacak eğitim kurumlarına eğitim yetkisi verilmesi ve eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlar. Uzmanlık dallarının rotasyonlarını belirler, Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirler, Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler verir.

31 Tıpta Uzmanlık Kurulu Kurul, yılda en az iki kez toplanır.

32 Sağlık Meslekleri Kurulu
Sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan ve dal belirlemesi gibi meslekî düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirir, Meslekî yeterlilik değerlendirmesi yapar, Meslekî müeyyide uygular, Etik ilkeleri belirler ve uyumu denetler.

33 Kurulun görevleri Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek.
Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek. Meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar vermek. Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirmek.

34 Taşra teşkilatı Bakanlığın taşra teşkilâtı; illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşur. Acil sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülür. İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde sağlık grup başkanlıkları oluşturulabilir.

35 Bağlı kuruluşlar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

36 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Görevleri
Bağlı kuruluşlar    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Görevleri Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, Halk sağlığını tehdit eden konularda tedbir almak, 36

37 Bağlı kuruluşlar Görevleri
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü  Görevleri Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli sağlık tedbirlerini almak, Uluslararası önemi haiz halk sağlığı riski olan ülkelere giden insanlara seyahat sağlığı hizmeti vermek. Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği vermek. Uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri yürütmek, 37

38 Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Görevleri
Bağlı kuruluşlar    Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu  Görevleri Türk Farmakopesini hazırlamak. İlaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak 38

39 Bağlı kuruluşlar Görevleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak. 39

40 Bağlı kuruluşlar Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu Kurum tarafından, Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilir. 40

41 Bağlı kuruluşlar Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur. Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organıdır. Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. 41

42 Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
TEŞEKKÜR EDERİM Hayrettin DÜŞÜKTAŞ Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı 42


"SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları