Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aydınlatılmış Onam ve Hasta Hakları Dr. Hanzade Doğan, Istanbul Üniversitesi Hastanın Aydınlatılma Süreci ve Onam Vermesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aydınlatılmış Onam ve Hasta Hakları Dr. Hanzade Doğan, Istanbul Üniversitesi Hastanın Aydınlatılma Süreci ve Onam Vermesi."— Sunum transkripti:

1 Aydınlatılmış Onam ve Hasta Hakları Dr. Hanzade Doğan, Istanbul Üniversitesi Hastanın Aydınlatılma Süreci ve Onam Vermesi

2 Hasta Hakları ve Etik Hekim – Hasta Hakkı:Patient-physician rights –Hekim-hasta ilişkisinde doğru ve sağlıklı karar Healthy decisions –Karara saygı:Respect for the decision

3 Klinikte 3 büyükler:3 majors in clinics –Koşullar: Conditions –Değerler: Values –Gerçekler: Realities Hasta Hakları ve Etik

4 “Aydınlatılmış Onam” nedir?What is informed consent? Hastanın tercihlerini ifade etmek için alışılmış bir araçtır. It expresses patient’s preferences. Hasta Hakları ve Etik

5 “Aydınlatılmış Onam”Informed consent Bir yöntemdir ve bir süreçtir. A methodology and process. Hastanın özerkliğine duyulan saygının somut göstergesi, uygulama alanıdır. Respect for patient’s autonomy. Hasta Hakları ve Etik

6 “Aydınlatılmış Onam”Inf Con. İki tiptir-two types Hasta Hakları ve Etik “Kurumsal” aydınlatılmış onam Institutional Hukuki geçerliliği vardır. Legislative “Etik olarak” aydınlatılmış onam Ethical Hastaya faydası vardır. For the patient

7 “Aydınlatılmış Onam” 5 temel unsuru vardır:5 conditions 1.Bilginin ifade edilmesi-express inf. 2.Bilginin idrak edilmesi-perceive inf. 3.Gönüllülük ve bireyin kendi iradesi ile hareketi-wanting 4.Ehil ve ehliyetli olmak-competent 5.Rıza, izin veya ONAM-consent Hasta Hakları ve Etik

8 “Aydınlatılmış Onam” Kararların ve iletişimin ardında-behind decisions −Temel yaşam prensipleri-basic life rules −Ölümden korku ve kaçınma-avoidance of death Ölüm kaçınılmaz ise, bütünlüğe saygı gerekir. If death is unavoidable, respect for integrity. Hasta Hakları ve Etik

9 “Aydınlatılmış Onam” Etik olarak bu süreç Ethical process ASLA:Never Gerçeklerin mekanik olarak kağıda sıralandığı ve bir biçim sorunu olarak bir parça kağıt üzerindeki imzaya eşdeğer görülemez. Is a piece of consent paper Hasta Hakları ve Etik

10 “Aydınlatılmış Onam” Sürekli bir diyalogdur-continuous communication ve-and hastanın süregelen tıbbi ihtiyaçlarına dayanarak ilk rızayı güçlendirmek ve pekiştirmek durumundadır. Strengtens first consent. Hasta Hakları ve Etik

11 Bilgi: –Her zaman konu ile ilişkili olmalı-relevant to subject –Mevcut ve elde edilebilir veriler ve gerçeklere dayanmalıdır-depends on current and real information. Hasta Hakları ve Etik

12 Uygulamada zorluklar-difficulties –Teknik terimlerden bağımsız bir dil (dünyada problem)-jargon free lang. –Kültürel farklılıklar-different cultures –Alışık olmadığımız inanç sistemleri-different beliefs –Verilecek bilginin sınırları-limitations of İnf. –Hastayı tedirgin etme veya üzme korkusu-making patient anxious –Doğruları kapsayan iletişim-conversation of truth –Plasebo tedaviler-placebo treatment –Klinikteki araştırma bazlı tedaviler-clinical trials –Hastanın karar verme ve idrak kapasitesinde hastalık sebebi ile olan artma ve azalmalar-decision capacity as a result of disease. Hasta Hakları ve Etik

13 Uygulamada zorluklar –Tedavinin reddi ve gerekçeleri-refusal of treatment –Vekil karar vericiler veya ebeveynler-surrogate decision makers –Hastanın değerleri-values of patients –İdare veya organizasyona ait gerçekler-organizational facts –Hastanın yüksek menfaati-best interest –Hastanın tedaviye veya ortama uyumsuzluğu-non- compliance to treatment –Hastanın anksiyete veya ani korku sebebiyle durumu anlayamaması-not understanding as of anxiety –Hekimler üzerindeki çok farklı işlerin baskısı-pressure of workload –Belirsizliğin tıptaki yeri ve açıklanması-uncertanity –Hastanın kullandığı sözcükleri ve altında yatan duyguları anlayamama-understanding patient Hasta Hakları ve Etik

14 FAYDA –Hastanın hastalıkla başa çıkması belirgin bir şekilde kolaylaşıyor.Compliance and coping is easy –Hastalığa uyumu ve gereğine göre hareket gücü artıyor. Hasta Hakları ve Etik

15 Hastanın hakkının korunabilmesi, Hekimin hakkını da koruyan bir bilinç düzeyidir.Patient right should protect physicians as well. Hasta Hakları ve Etik

16 Bilgi 3 çeşittir: –Hekim merkezli-physician centered –Hasta merkezli-patient centered –Hastaya spesifik-specific to patient Hasta Hakları ve Etik

17 RASYONEL KARAR İÇİN NE BİLMELİ? –Hastanın şu anki tıbbi durumu ve tedavi uygulanamadığı takdirde, hastalığın tahmin edilebilir gidişi-current status-progress without treatment –Müdahaleler-interventions –Hastalığın gidişini nasıl etkiler?acts on progress of disease. –Müdahalenin tarifi-definition of intervention –FAYDA / ZARAR-risk/benefit –Müdahale sonuçlarının olası tahminleri-results of intervention –Belirsizlikler-uncertanities –Alternatifler ( düşünmek için tetikleyici rol oynamıştır )- alternatives –Tecrübe ve klinik yargıya dayalı bireysel tavsiye- suggestion of personal experience. Hasta Hakları ve Etik

18 Bilginin ifşası için geçerli kurallar: TEDAVİ-Treatment ACİL-emergent  SEÇİME BAĞLI-optional  DENEYSEL-experimental Tedavi, deneysel olma yolunda ilerledikçe sertleşir ve sınırları daralır. This progresses stringent Hasta Hakları ve Etik

19 İdrak edilenin kontrolü, Bilgiyi aktarmak kadar, sorumluluğun parçasıdır. –Açıklama net olmalı,-clear explanations –Kontrol için sorular sorulmalı,-control questions –Yazılı doküman verilmeli (Internet’in rolü vardır)- written documents –Gerekirse uygun testler uygulanmalı-appropriate tests Hasta Hakları ve Etik

20 Hekimin bireysel yeterliliği problem olursa,  KONSÜLTASYON-consultation –Etik Komitelerden-committees –Etik konsültanlardan-consultants –Liyezon-konsültasyon psikiyatristlerinden-liaison consultation –Hukukçulardan-jurists –Risk analiz ünitelerinden-risk analysis units Hasta Hakları ve Etik

21 Tedavi reddi Düşük risk – Yüksek fayda ?-reduced risk-high benefit RED ???--Refusal Bilmece REDLER-Enigmatic refusals Hasta Hakları ve Etik

22 Tedavi reddi Tıbbi endikasyonHasta tercihi Medical Indications Patients’ Preferences ??? Hasta Hakları ve Etik X

23 ÖRNEK-Example –Bakteriyel menenjit-Bacterial meningitis –Genç erkek hasta, acile geliyor.-young male patient –Antibiyotik tedavisi öneriliyor-antibiotic treatment –Mental bozukluk göstergesi yok no mental regression –Eşi tedaviyi istiyorwife wants the treatment –Hasta reddediyor patient refuses –Tedavisiz without treatment  ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK.high risk of death Minimal risk / yüksek fayda olasılıklarının istatistiksel değerlendirmesi-minimal risk-high benefit statistical calculations Hasta Hakları ve Etik

24 Hasta –Anladı mı?Did he understand? –İnkar var mı?Refusal? –İfade edilmemiş korku?Unexpressed fear? –Yanlış inanç veya bilgi?Misbelief –İrrasyonel arzu?Irrational Desire Hasta Hakları ve Etik

25 Tedavi Reddi Özerklik Paternalistik yaklaşım ise Autonomy Paternalistic approach –Kapasite yeterli mi?Is capacity enough? –Alışılmamış inanç sistemi?Unfamiliar beliefs –Gerekçe?reasoning? –Hastanın gerçek tercihini yansıtmayan özerkliği ayırdetmek önemli.Unreal autonomy –Risk fazla ise, “Red” gözardı edilebilir. If risk is high, refusal might be neglected.( Hastanın faydayı takdir edebileceği umudu ile.) Hasta Hakları ve Etik X

26 Konunun tümü, Bir eğitim ve yöntem meselesidir.It is a matter of education and methodology. Hasta Hakları ve Etik

27 “Bilgisiz düşünmek” nafile,Thought without information is useless “Düşünmeden bilmek” ise Knowing without thinking is dangerous. tehlikelidir. Konfüçyüs Hasta Hakları ve Etik


"Aydınlatılmış Onam ve Hasta Hakları Dr. Hanzade Doğan, Istanbul Üniversitesi Hastanın Aydınlatılma Süreci ve Onam Vermesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları