Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4 Aralık 2009, İzmir TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4 Aralık 2009, İzmir TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009."— Sunum transkripti:

1 4 Aralık 2009, İzmir TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

2 Katılımcılar Türkiye Nükleer Tıp Derneği (Hayal Özkılıç) Halk sağlığı Uzmanları Derneği (Seniha Çelik) Türkiye Spor Hekimleri D. (Nevzat Denerel ) Türk Patoloji Federasyonu (Ali Rıza Kandiloğlu) Türk Mikrobiyoloji ve Klinik Mik. D.(S Sürücüoğlu) Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (F Koşar) Türk Ortopedi ve Travmatoloji D. (Sait Ada) Türk Oftalmoloji Derneği (İsmet Durak) TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

3 Katılımcılar Türk Anatomi ve Klinik Anatomi D. (Hamdi Çelik) Türkiye Klinik Biyokimya Derneği (Gürbüz Polat) Türkiye Psikiyatri Derneği (Çağdaş Eker ) Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık D. (Ayşe Çaylan) Türk Plastik Rekonstrük. ve Estetik Cer. D(R Kahveci ) Çocuk Nefroloji Derneği (Rezan Topaloğlu) Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (Ramazan İnci) TTB-UDEK (Osman İnci) Türkiye Biyoetik Derneği (Yeşim Işıl Ülman) TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

4 Çalışma Planı 2007-2009 çalışmaları hk. bilgilendirme 2007-2011 çalışma planı: Hekim Hakları ve Sorumluluğu Kılavuzu Tıbbi Hata – Malpraktis Kılavuzu Yeni Tıp Teknolojileri - Nanoteknoloji veEtik Kıl. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

5 2007-2009 Dönemi Etkinlikleri AYDINLATILMIŞ ONAM HASTA HAKLARI ETİK KURULLAR HEKİM-ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Kılavuzları TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

6 Amaç Uzmanlık derneklerinin gereksinim duyabileceği esaslar göz önüne alınarak uzmanlık derneklerine yol göstermek üzere kılavuzlar oluşturmak TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

7 Yöntem Grup temsilcileri: Etkili iletişim ve haberleşme Çalışma “Kolaylaştırıcıları”: Alanın uzmanları Gruba odaklı çalıştaylar Uzmanlık dernekleri üyelerinin rehberde olması gereken esaslar üzerinde görüş- önerileri almak TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

8 Kolaylaştırıcılar Alınan öneriler ışığında çalışarak, Uzmanlarının katkılarını alarak, Tıp etiğinin temel kaynaklarından çalışma Hazırlanan metinlerin bir sonraki toplantıda Grup üyelerinin değerlendirmesine sunumu Nihai Çalıştay: Kılavuz metinlerine son şeklin verilmesi TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

9 İÇERİK

10 “Aydınlatılmış Onam Kılavuzu” Aydınlatılmış onam tanımı felsefesi-özerklik yasal ve etik bağlamı temel bileşenleri bilgilendirme ve aydınlatmanın özellikleri uygun süre / ortamın sağlanmasının önemi mezuniyet öncesi ve sürekli tıp eğitiminde yeri vurgulanarak ele alınmıştır. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

11 “Hasta Hakları Kılavuzu” Hasta haklarının tanımı ve gelişme süreci uluslararası ve ulusal düzlemde algılanışı ülkemizdeki uygulamaları temel hasta hakları tıbbi kayıtların gizliliği sır saklama yükümlülüğü yasal yeterliği bulunmayan hastalar ın durumu hekimlerin hasta haklarının uygulanmasına ilişkin hak ve sorumlulukları yönleriyle düzenlenmiştir. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

12 “Etik Kurullar Kılavuzu” Etik kurulların genel tanımı kurulma gerekçeleri görevleri çalışma yöntemleri uzmanlık dernekleri EK işlevleri ana başlıkları altında yapılandırılmıştır. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

13 “Hekim-Endüstri İlişkileri Kılavuzu” Genel ilkeler Tanıtım şirketlerce düzenlenen eğitim, tanıtım prog. sunumlarda konuşma ağırlama ve eğlence sürekli tıp eğitimi ve bilimsel toplantı desteği şirketlere danışmanlık dernek yetkililerinin şirketlerle çıkar ilişkisi alt başlıkları ile oluşturulmuştur. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

14 SONUÇ “Aydınlatılmış Onam Kılavuzu” kabul: EÇG 26 Kasım 2008 - Ankara TUEK 6 Haziran 2009 ve 31 Ekim 2009 Istanbul Çalıştayları: “Hasta Hakları”, “Etik Kurullar” ve “Hekim-Endüstri İlişkileri” kılavuzları da tartışılarak sonuçlandırıldı. TTB-UDEK YK tarafından onay: 4.11.2009 TTB internet sayfasında uzmanlık derneklerinin hizmetine sunuldu. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

15

16 Teşekkürler TTB-UDEK 2007-2009 çalışma dönemi içinde Etik Çalışma Grubu toplantılarına katılan görüş ve önerileriyle katkıda bulunan metinlerin geniş katılım ve uzlaşı ile kabulünü sağlayan TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

17 uzmanlık dernekleri üyelerine grup temsilcilerine kolaylaştırıcılara TTB-UDEK Yürütme Kurulu’na

18 Katkı sunan dernekler Türk Toraks Derneği Türk Nöroloji Derneği Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Tıbbi Onkoloji Derneği Türk Milli Pediatri Derneği Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

19 Katkı veren dernekler Patoloji Dernekleri Federasyonu Türk Üroloji Derneği Nükleer Tıp Derneği Türkiye Psikiyatri Derneği Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hast. Derneği Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Der. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

20 Katkı veren dernekler Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Türk Oftalmoloji Derneği Türkiye Spor Hekimleri Derneği Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği Türk Mikrobiyoloji Derneği Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Türkiye Biyoetik Derneği TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

21 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Toplantısı /4 Aralık 2009

22 2009-2011 Dönemi Çalışma Planı Hekim Hakları ve Sorumluluğu Kılavuzu Tıp Etiği Açısından Tıbbi Hata - Malpraktis Kılavuzu Yeni Tıp Teknolojileri-Nanoteknoloji ve Etik Kılavuzu TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

23 TTB-UDEK HEKİM HAKLARI VE SORUMLULUĞU KILAVUZU İncelenen Kaynak: TTB Etik Çalıştay Sonuç Bildirgeleri, TTB yay. Ankara 2008

24 Genel Tanım Hekimler mesleklerini uygulama ile ilgili haklara sahiptir. Ancak hekim hakları hasta haklarının karşısında yer almaz Hekimin hasta karşısında sorumluluğunu azaltmaz. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

25 Genel Tanım Hekim Hakları ile hasta hakları bir bütündür, birbirine karşıt değil, tamamlayıcıdır. Hekimin sorumluluğu, tıp mesleği ile toplum, hekim ile hasta arasındaki geleneksel sözleşmeden, yasal düzenlemelerden ve güven ilişkisinden kaynaklanır. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

26 1- Hekimin sağlık hizmeti sunduğu kişi ve topluma ilişkin hakları Hekimler, meslek yeminlerine uygun olarak, sağlık hizmeti sunarken, hastaları arasında cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı gözetmemelidir. Hekimin hastayı reddetme koşulları yasa ile düzenlenmiştir. (Tıbbi Deontoloji Niz., TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, ilgili yasal mevzuat ve içtihat örnekleri). TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

27 1- Hekimin sağlık hizmeti sunduğu kişi ve topluma ilişkin hakları Hekim hastasını reddetme gerekçelerini hastayı aydınlatarak ve bilgilendirerek yapmalıdır. Hekim hasta ilişkisinde güven unsurunu zedeleleyen, hekime karşı sözlü ya da fiziksel şiddet, onur kırıcı davranışlar mevcut ise, hekim hastasını reddedebilir TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

28 1- Hekimin sağlık hizmeti sunduğu kişi ve topluma ilişkin hakları Sağlık hizmeti sunarken, sağlık eğitimi verirken, diğer hastalara, sağlık çalışanlarına ve eğitilene bulaş riski mevcut ise hekimin gerekli teknik donanım ve koşulları talep etme hakkı vardır. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

29 1- Hekimin sağlık hizmeti sunduğu kişi ve topluma ilişkin hakları Hekim bilimsel bilgi temelinde, bilimsel gerçekler doğrultusunda tıbbi hizmet sunmalıdır. Hekim sağlık hizmeti sunarken, mevcut olanaklar ölçüsünde, adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkeleri uyarınca davranmalıdır. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

30 2. Hekimin kurumlara ilişkin hakları I- Çalışma koşullarına ilişkin haklar Hekim, çalışma ortamında mesleki risklerin en aza indirildiği, uygun nitelikte hizmet sunulabildiği koşulların sağlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Sağlık kurumları bu hakkın gereklerini yerine getirmekle sorumludur. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

31 2. Hekimin kurumlara ilişkin hakları II- Özlük hakları: Hekim çalışma güvencesi, yeterli gelir elde etme, sosyal haklar, mesleki yönden kendini geliştirme haklarına sahiptir. Hekim sürekli mesleki gelişim etkinliklerine katılma hakkına sahiptir. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

32 2. Hekimin kurumlara ilişkin hakları III- Demokratik haklar: Hekim örgütlenme hakkına sahiptir. Çalıştığı kurumlarda yönetsel kararları alan organlarda görev yapma, temsil edilme ve seçilme hakkına sahiptir. TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

33 Yakın dönem çalışma planı Taslağın gruba sunulması, Geri bildirim alınması Metinler üzerinde çalışılması Bir sonraki toplantıda son biçiminin verilmesi Diğer kılavuzların oluşturulması Gereksinime göre EÇG çalıştayı düzenlenmesi TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009

34 TTB-UDEK YK dan beklenti Onaylanmış kılavuzların el kitabı biçiminde uzmanlık derneklerinin yararına sunulabilmesi Teşekkürler TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009


"4 Aralık 2009, İzmir TTB XV.TUEK, İzmir 4-6 Aralık 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları