Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK STANDARTLARI. KYS ÖNDERLERİ VE İLKELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK STANDARTLARI. KYS ÖNDERLERİ VE İLKELERİ."— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

2 KYS ÖNDERLERİ VE İLKELERİ

3 M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I  FREDERICK WINSLOW TAYLOR (1856 – 1915 )  WALTER SHEWHART (1891 – 1967 )  EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 )  JOSEPH JURAN (1904 – 2008 )  ARMAND FEIGENBAUM (1922 - …. )  PHILIP CROSBY (1926 – 2001 )  KAORU ISHIKAWA ( 1915 – 1989 )  GENICHI TAGUCHI (1924 – 2012 )  SHIGEO SHINGO (1909 – 1990 )  VE D İĞ ERLER İ ……………………………

4 FREDERICK WINSLOW TAYLOR (1856 – 1915 ) A.B.D.li makine mühendisi ve endüstriyel idare uzmanıdır. Endüstriyel verimlili ğ i artırmak icin sistematik bir şekilde çalışan ilk kişi olarak bilinmektedir. İ şletme Yönetimi'nin babası olarak kabul edilir. Taylor'un çalışmaları ve geliştirdi ğ i Bilimsel Yönetim ilkeleri Endüstri Mühendisli ğ i'nin temellerini oluşturmuştur. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

5 FREDERICK WINSLOW TAYLOR (1856 – 1915 ) 1878 DE İ ŞÇ İ OLARAK G İ RD İĞİ MIDVALE ÇEL İ K Ş İ RKET İ NDE HIZLA YÜKSELEREK 6 YIL İ ÇER İ S İ NDE BAŞMÜHEND İ S OLDU. 40 TAN FAZLA MAK İ NA GEL İ ŞT İ REREK PATENT İ N İ ALDI. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

6 FREDERICK WINSLOW TAYLOR (1856 – 1915) 1- Tahmine dayalı iş metodları yerine bilimsel çalışmayı hedef alan metodların kullanılması. 2- Çalışanın bilimsel olarak seçilmesi, e ğ itilmesi ve gelişmesinin sa ğ lanması. 3- Her bir çalışanın farklı iş birimlerine göre detaylı olarak bilgilendirilmesi ve denetimi. 4- İ şin, yöneticiler ve çalışanlar arasında eşit olarak bölünmesi M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

7 WALTER SHEWHART (1891 – 1967) 1920’li ve 1930’lu yıllarda Western Electric şirketine ba ğ lı, Bell Laboratuvarlarında çalışan bir istatistikçiydi. “Fabrikasyon Ürünlerin Kalitesinin Ekonomik Kontrolu” adlı kitabı, seri üretimin kalitesinin geliştirilmesi çabalarında bir dönüm noktası yaratmıştır. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

8 WALTER SHEWHART (1891 – 1967) Kalitesiz üretim yapılabilece ğ ini önceden görme imkanı sa ğ layan “istatistik metodları ( İ KK ) ” geliştirerek üretim performanslarının zaman içinde yakından izlenmesini mümkün kılmıştı PUKÖ çevrimini geliştiren ve ilk kullanan kişidir. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

9 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) A.B.D L İ İ STAT İ ST İ KÇ İ İ STAT İ ST İĞİ N KK DE KULLANILMASI İ LE İ LG İ L İ F İ K İ RLER İ SHEWHART’TAN ALDI. 1950’DE JAPONYA’YA G İ TT İ. ESAS ÜNÜNE JAPONYA’DAK İ ÇALIŞMALARIYLA ULAŞTI. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

10 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) 1960 YILINDA JAPON İ MPARATORU TARAFINDAN “KUTSAL HAZ İ NE DÜZEN İ “ ÖDÜLÜ İ LE ÖDÜLLEND İ R İ LD İ. 1987 YILINDA A.B.D DEVLET BAŞKANI RONALD REAGAN TARAFINDAN “ULUSAL TEKNOLOJ İ ÖDÜLÜ “ İ LE ÖDÜLLEND İ R İ LD İ. 1988 YILINDA, ULUSAL B İ L İ MLER AKADEM İ S İ NDEN “ÜSTÜN B İ L İ M İ NSANI ÖDÜLÜNÜ “ ALDI. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

11 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) JURAN İ LE BERABER JAPON MUC İ ZES İ N İ N ARDINDAK İ İ S İ MD İ R. JAPON RADYOLARINDA HERGÜN 2 SAAT SÜREYLE KAL İ TE KONULU PROGRAM YAYINLANMASI F İ KR İ N İ ORTAYA ATMIŞ VE UYGULATMIŞTIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

12 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) 1950’DE JUSE (JAPON B İ L İ MADAMLARI VE MÜHEND İ SLER İ DERNE Ğİ ) N İ N SPONSOR OLDU Ğ U 4 ER GÜNLÜK 6 AYRI TEMEL KAL İ TE E Ğİ T İ M İ SEM İ NER İ VERD İ. SEM İ NERLERE ÜST SEV İ YELERDE GÖREVL İ 300 MÜHEND İ S KATILDI. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

13 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) 5 TEMMUZ 195O’DE ÖNDE GELEN 21 JAPON Ş İ RKET BAŞKANINA B İ R SEM İ NER VERD İ VE ŞU MEŞHUR SÖZÜNÜ SÖYLED İ : M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

14

15 EDWARD DEMING ( 1900 – 199 3 ) DEMING’E GÖRE KAL İ TE YÖNET İ M İ N İ N 3 UNSURU VARDIR: 1-)DER İ N B İ LG İ S İ STEM İ 2-) 14 İ LKE UYGULAMASI 3-)PUKÖ ÇEVR İ M İ M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

16 EDWARD DEMING ( 1900 – 199 3 ) DEMING’E GÖRE KAL İ TE YÖNET İ M İ N İ N 3 UNSURU VARDIR: 1-)DER İ N B İ LG İ S İ STEM İ 2-) 14 İ LKE UYGULAMASI 3-)PUKÖ ÇEVR İ M İ M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

17 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) DER İ N B İ LG İ S İ STEM İ NED İ R ? M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

18 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) DER İ N B İ LG İ S İ STEM İ 4 ELEMANDAN OLUŞUR : S İ STEM YAKLAŞIMI DE Ğİ ŞKENL İ KLER İ N ALGILANMASI B İ LG İ KURAMI PS İ KOLOJ İ M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

19 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) DER İ N B İ LG İ S İ STEM İ /S İ STEM YAKLAŞIMI : HERŞEY B İ R S İ STEMD İ R. İ NSAN, MAHALLE, KÖY, ÇEVRE, ÜRET İ M TES İ S İ, SOSYAL ÇEVRE, F İ Z İ KSEL ÇEVRE, VB. S İ STEM KEND İ S İ N İ İ FADE EDEMEZ. S İ STEM İ ETK İ LEYENLER VEYA S İ STEMDEN ETK İ LENENLER S İ STEM İ ANLAMAYA ÇALIŞMALIDIR.

20 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) DER İ N B İ LG İ S İ STEM İ /DE Ğİ ŞKENL İ KLER İ N ALGILANMASI YAPILAN HER İ Ş İ N DO Ğ ASINDA DE Ğİ ŞKENL İ K VARDIR. DE Ğİ ŞKENL İ KLER, HATALARA SEBEP OLURLAR. KONTROL ALTINDA TUTULMAZLARSA YANLIŞ SONUÇLAR OLUŞUR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

21 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) DER İ N B İ LG İ S İ STEM İ /B İ LG İ KURAMI SEZG İ SEL Ö Ğ RENME M İ ? VER İ SEL Ö Ğ RENME M İ ? ÖLÇME-DE Ğ ERLEND İ RME YOLU DO Ğ RU YOLDUR. AÇIKLIK, ŞEFFAFLIK ÖNEML İ D İ R. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

22 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) DER İ N B İ LG İ S İ STEM İ /PS İ KOLOJ İ İ NSAN PS İ KOLOJ İ S İ N İ N GRUP PS İ KOLOJ İ S İ N İ N DE Ğİ Ş İ M PS İ KOLOJ İ S İ N İ N ANLAŞILMASI GEREK İ R. L İ DERLER, ÇALIŞANLARIN TUTUM VE TAVIRLARININ FARKINDA OLMALIDIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

23 EDWARD DEMING ( 1900 – 199 3 ) DEMING’E GÖRE KAL İ TE YÖNET İ M İ N İ N 3 UNSURU VARDIR: 1-)DER İ N B İ LG İ S İ STEM İ 2-) 14 İ LKE UYGULAMASI 3-)PUKÖ ÇEVR İ M İ M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

24 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) DEMING İ N 14 İ LKES İ NED İ R ? M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

25 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) DEMING, F İ RMALARIN KEND İ LER İ N İ GEL İ ŞT İ RMELER İ VE DÖNÜŞÜM GEÇ İ RMELER İ İ Ç İ N 14 NOKTADA ADIM ATMALARI GEREKT İĞİ N İ İ FADE ETMEKTED İ R. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

26 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) HEDEF SÜREKL İ L İĞİ YEN İ B İ R FELSEFE KONTROLU TEMEL ALMAKTAN VAZGEÇMEK F İ YAT ODAKLI ÇALIŞMADAN VAZGEÇMEK SÜREKL İ VE KALICI İ Y İ LEŞT İ RME KURUMSAL İ Ş E Ğİ T İ M İ KURUMSAL L İ DERL İ K UZAKLAŞTIRILMIŞ KORKU BÖLÜMLER ARASI ENGELLER İ KALDIRMAK SLOGANLARI ORTADAN KALDIRMAK ÇALIŞMA STANDARTLARINI KALDIRMAK YAPILAN İ ŞTEN GURUR DUYMAK ETK İ L İ E Ğİ T İ M PROGRAMI K İ TLESEL DÖNÜŞÜM M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

27 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) HEDEF SÜREKL İ L İĞİ K İ Ş İ HEDEFLER İ BÖLÜM HEDEFLER İ F İ RMA HEDEFLER İ AYNI DÖNÜŞÜME ODAKLI VE UZUN VADEL İ HEDEFLER OLUŞTURUN M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

28 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) YEN İ B İ R FELSEFE YEN İ B İ R DÖNEM YAŞANMAKTADIR. YÖNET İ M, BU YEN İ DÖNEM İ N VE BU DÖNEM İ N GET İ RD İĞİ YEN İ SORUMLULUKLARIN FARKINA VARMALIDIR. YÖNET İ M DE Ğİ Ş İ M İ Ç İ N L İ DERL İ K ROLÜNÜ ÜSTLENMEL İ D İ R M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

29 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) KONTROLU TEMEL ALMAKTAN VAZGEÇMEK KAL İ TEYE ULAŞMAK İ Ç İ N MUAYENE VE KONTROL İ ŞLEM İ NE OLAN İ HT İ YACI ORTADAN KALDIRIN. PROSES İ İ Y İ LEŞT İ R İ NCE MUAYENEYE OLAN İ HT İ YAÇ ZATEN AZALACAKTIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

30 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) F İ YAT ODAKLI ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEK FATURA F İ YATLARINA ODAKLANMAKTAN VAZGEÇ İ N. TOPLAM MAL İ YETE ODAKLANIN VE TOPLAM MAL İ YET İ M İ N İ M İ ZE ETMEY İ HEDEF ALIN. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

31 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) SÜREKL İ VE KALICI İ Y İ LEŞT İ RME ÜRET İ M VE H İ ZMETLER İ KALICI OLARAK İ Y İ LEŞT İ R İ N. KAL İ TEY İ VE VER İ ML İ L İĞİ ARTTIRIN. BÖYLECE MASRAFLARI KALICI OLARAK AZALTIN. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

32 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) KURUMSAL İ Ş E Ğİ T İ M İ BÜTÜN ÇALIŞANLAR, YAPMAKTA OLDUKLARI İ Ş KONUSUNDA, İ Y İ LEŞT İ RME VE DÖNÜŞÜM KONUSUNDA E Ğİ T İ LMEL İ D İ RLER. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

33 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) KURUMSAL İ DERL İ K L İ DERLER ; DENETLEME VE BEKÇ İ L İ K YAPMAMALIDIR. L İ DERLER, ÇALIŞANLARIN ÖNÜNÜ AÇMALI, ONLARI YÖNLEND İ RMEL İ D İ R. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

34 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) UZAKLAŞTIRILMIŞ KORKU KORKUNUN F İ RMALARA OLAN MAL İ YET İ ÇOK YÜKSEKT İ R. YANLIŞ İ Ş YAPAB İ L İ RS İ N İ Z. YANLIŞ İ ŞLER İ G İ ZLEYEB İ L İ RS İ N İ Z. YAPMAK İ STED İĞİ N İ Z İ Y İ LEŞT İ RMELERE CESARET EDEMEZS İ N İ Z. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

35 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) BÖLÜMLER ARASI ENGELLER İ KALDIRMAK BÖLÜMLER ARASI İ L İ ŞK İ LER ARTTIRLMALIDIR. TASARIM, ÜRET İ M, KK E SATIŞ BÖLÜMLER İ B İ R TAKIM RUHU İ ÇER İ S İ NDE ÇALIŞMALIDIR. B İ RL İ KTE MUHTEMEL PROBLEMLER İ TAHM İ N EDEREK İ Ş GEL İ ŞT İ RMEL İ D İ RLER. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

36 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) SLOGANLARI ORTADAN KALDIRMAK BASMA KALIP SLOGANLARI VE NAS İ HATLARI KULLANMAYIN. SAYISAL HEDEFLERDEN VAZGEÇ İ N. ONUN YER İ NE ÇALIŞANLARIN ÜRETKENL İ K VE VER İ ML İ L İ K ÜZER İ NE ODAKLANMASINI SA Ğ LAYIN. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

37 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) ÇALIŞMA STANDARTLARINI KALDIRMAK ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI İ ŞEN GURUR DUYMALARINI ENGELLEYEN SINIRLARI KALDIRIN. L İ DERLER SAYISAL SONUÇLARLA DE Ğ ERLEND İ RME YAPMAK YER İ NE ÇALIŞANLARI KAL İ TEYE ODAKLANMAYA YÖNLEND İ RMEL İ D İ R. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

38 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) YAPILAN İ ŞTEN GURUR DUYMAK -UYUN OLMAYAN ÇALIŞMA ORTAMI -UYGUN OLMAYAN ÇALIŞMA ŞARTLARI -YÖNET İ C İ LER İ N DAVRANIŞLARI,VB FAKTÖRLER, ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI İ ŞTEN GURUR DUYMALARINA ENGEL OLUR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

39 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) ETK İ L İ E Ğİ T İ M PROGRAMI İ Y İ LEŞT İ RMEYE ODAKLANMIŞ ETK İ L İ B İ R E Ğİ T İ M PROGRAMI OLUŞTURUN VE GEN İ Ş KATILIM SA Ğ LAYIN. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

40 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) K İ TLESEL DÖNÜŞÜM F İ RMALARDA DÖNÜŞÜM YALNIZ B İ R BÖLÜM VEYA BAZI K İ Ş İ LER İ N GÖREV İ DE Ğİ LD İ R. DÖNÜŞÜMDEN HERKES SORUMLUDUR. L İ DERLER, BU SORUMLULU Ğ U YAYMAYI BAŞARMALIDIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

41 EDWARD DEMING ( 1900 – 199 3 ) DEMING’E GÖRE KAL İ TE YÖNET İ M İ N İ N 3 UNSURU VARDIR: 1-)DER İ N B İ LG İ S İ STEM İ 2-) 14 İ LKE UYGULAMASI 3-)PUKÖ ÇEVR İ M İ M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

42 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) PUKÖ ÇEVR İ M İ NED İ R ? M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

43 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) PUKÖ ÇEVR İ M İ -PLANLA -UYGULA -KONTROL ET -ÖNLEM AL M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

44 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) BU S İ STEM İ GEL İ ŞT İ REN VE İ LK OLARAK KULLANAN K İ Ş İ SHEWHART’TIR. ANCAK DEMING, BUNA DAHA FAZLA ÖNEM VERM İ Ş, YAYGIN OLARAK KULLANILMASINI SA Ğ LAMIŞTIR. BU S İ STEME DEMING ÇEVR İ M İ ADI DA VER İ LMEKTED İ R. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

45 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) PDCA PLAN DO CHECK ACT M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

46 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) OPDCA OBSERVE PLAN DO CHECK ACT M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

47 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) PLANLA İ Ş MODEL İ N İ DAHA İ Y İ SONUÇLAR ELDE ETMEK ÜZERE TASARLAYIN VEYA MEVCUT MODEL İ REV İ ZE ED İ N. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

48 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) ÇEVR İ M İ N İ LK VE EN KR İ T İ K AŞAMASIDIR. NE YAPILACAK ? K İ M YAPACAK ? NE KADAR ZAMANDA YAPACAK ? NASIL YAPACAK ? M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

49 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) BU AŞAMANIN DETAYLI OLMASI VE HEDEFLER İ N DO Ğ RU BEL İ RLENMES İ, KONTROL ET VE ÖNLEM AL AŞAMALARINDA YAPILACAKLARI AZALTICI ETK İ YE SAH İ PT İ R. HEDEFLER SOMUT VE GERÇEKÇ İ OLMALIDIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

50 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) PLANLA AŞAMASINDA GEREKEN HASSAS İ YET GÖSTER İ LMEZ İ SE İ LER İ DE KONTROL ET VE ÖNLEM AL AŞAMALARINDA UYGULAMAYA KONULACAK TEDB İ RLER İ N MAL İ YET İ ÇOK YÜKSEK OLACAKTIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

51 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) UYGULA TASARLANAN VEYA REV İ ZE ED İ LEN İ Ş MODEL İ N İ UYGULAMAYA KOYARAK SONUÇLAR ELDE ED İ N. ELDE ETT İĞİ N İ Z SONUÇLARI KAYDED İ N. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

52 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) BU AŞAMADA KULLANILAN İ STAT İ ST İ K TEKN İ KLER İ NDEN ELDE ED İ LEN SONUÇLAR B İ R SONRAK İ AŞAMA İ Ç İ N EN ÖNEML İ G İ RD İ Y İ OLUŞTURMAKTADIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

53 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) KONTROL ET ELDE ED İ LEN SONUÇLARI DE Ğ ERLEND İ R İ N. HEDEFE NE KADAR YAKLAŞILDI Ğ INI İ RDELEY İ N. SONUÇLARI ÜST YÖNET İ ME SUNUN. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

54 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) HEDEFLERE ULAŞILDIYSA VEYA ÇOK YAKLAŞILDIYSA, YAPILAN UYGULAMALAR KALICI HALE GET İ R İ L İ R. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

55 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) ÖNLEM AL İ Ş MODEL İ NDE İ Y İ LEŞT İ RMEY İ DEVAM ETT İ RMEK VEYA ARTTIRMAK İ Ç İ N GEREKL İ TEDB İ RLER İ ALIN. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

56 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) PLANLANAN UYGULAMALAR İ LE GERÇEKLEŞT İ R İ LEN UYGULAMALAR ARASINDAK İ FARKLILIKLARI VE SAPMALARI ARAŞTIRIN. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

57 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) SAPMALARLA İ LG İ L İ BEL İ RLENEN SEBEPLER İ N ORTADAN KALDIRILMASI İ Ç İ N FAAL İ YET BAŞLATIN. BU AŞAMA KEND İ İ ÇER İ S İ NDE PUKÖ ÇEVR İ MLER İ DE İ ÇER İ R. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

58 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) DEMING’ İ N YED İ ÖLÜMCÜL HASTALIK TANIMI M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

59 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) DEMING, YAPTI Ğ I ÇALIŞMALARDA F İ RMALARDA KARŞILAŞTI Ğ I BAZI YÖNET İ MSEL ÖNEML İ HATALARI “ ÖLÜMCÜL HATA “ OLARAK ADLANDIRMAKTADIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

60 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) AMAÇLARDA SEBATS İ ZL İ K KISA VADEL İ KAZANÇLARA ODAKLANMA PERFORMANS DE Ğ ERLEND İ RMEDE HÜNER TAKD İ R İ YÖNET İ M İ N SIK DE Ğİ ŞMES İ GÖRÜNEN RAKAMLARLA HAREKET ETMEK YASAL YÜKÜMLÜLÜK ÖDEMELER İ AŞIRI ARIZA-BAKIM MASRAFLARI M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

61 EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 ) ANCAK DEMING’ İ N BU İ LKELERLE İ LG İ L İ F İ KR İ ZAMAN İ ÇER İ S İ NDE DE Ğİ ŞM İ ŞT İ R. ÖZELL İ KLE SON İ K İ MADDEN İ N YALNIZCA A.B.D. PAZARI İ Ç İ N GEÇERL İ OLDU Ğ U GÖRÜŞÜ A Ğ IR BASMIŞTIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

62 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

63 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) A.B.D.L İ ELEKTR İ K MÜHEND İ S İ GENÇ YAŞTA A.B.D. SATRANÇ ŞAMP İ YONU OLDU. 1953 YILINDA JAPONYA’YA G İ TT İ. 1981 YILINDA JAPON İ MPARATORU TARAFINDAN “KUTSAL HAZ İ NE DÜZEN İ ” ÖDÜLÜ İ LE ÖDÜLLEND İ R İ LD İ JURAN ENST İ TÜSÜNÜN KURUCUSUDUR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

64 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) KAL İ TE İ LE İ LG İ L İ S İ STEMAT İ K YAKLAŞIMI ÜÇ ANA BAŞLIKTA TOPLANAB İ L İ R: JURAN ÜÇLÜSÜ JURAN İ LKELER İ ÜÇ TEMEL ADIM M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

65 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) KAL İ TE İ LE İ LG İ L İ S İ STEMAT İ K YAKLAŞIMI ÜÇ ANA BAŞLIKTA TOPLANAB İ L İ R: JURAN ÜÇLÜSÜ JURAN İ LKELER İ ÜÇ TEMEL ADIM M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

66 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) JURAN ÜÇLÜSÜ KAL İ TE PLANLAMA KAL İ TE KONTROL KAL İ TE GEL İ ŞT İ RME M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

67 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) KAL İ TE PLANLAMA MÜŞTER İ İ HT İ YAÇLARINA CEVAP VEREB İ LMES İ AMACIYLA TEDAR İ KÇ İ LERLE İ ŞB İ RL İĞİ YAPMAK VE BÖYLECE YÜKSEK KAZANÇLA DÜŞÜK MAL İ YET SA Ğ LAMAYA YÖNEL İ K AKT İ V İ TELERD İ R. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

68 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) KAL İ TE KONTROL BEL İ RLENEN ÖLÇÜM B İ R İ MLER İ NE VE OLUŞTURULAN KR İ TERLERE GÖRE PERFORMANS STANDARTLARININ BEL İ RLENEREK F İİ L İ PERFORMANSIN ÖLÇÜLMES İ VE GERÇEKLEŞEN İ LE PLANLANAN ARASINDAK İ SAPMALARIN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ NDEN OLUŞMAKTADIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

69 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) KAL İ TE GEL İ ŞT İ RME İ HT İ YAÇLARA UYGUN OLARAK ÖZEL PROJELER İ N TANIMLANMASI VE BU PROJELER İ N HAYATA GEÇ İ R İ LMES İ AKT İ V İ TELER İ D İ R. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

70

71 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) KAL İ TE İ LE İ LG İ L İ S İ STEMAT İ K YAKLAŞIMI ÜÇ ANA BAŞLIKTA TOPLANAB İ L İ R: JURAN ÜÇLÜSÜ JURAN İ LKELER İ ÜÇ TEMEL ADIM M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

72 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) DEMING’IN 14 İ LKES İ G İ B İ JURAN’IN DA 10 TEMEL İ LKES İ VARDIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

73 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) Organizasyonda lider tarafında Kalite Konseyi oluşturulmalıdır. Organizasyonda kalite hedefi açık olarak belirlenmelidir. Kalite konusunda e ğ itim ve seminerlere önem verilmelidir. Sadece finansal göstergelere bakmak yetmez; kalite ölçülmelidir. Kalite geliştirme sürekli olmalıdır. Kalite geliştirme, problem çözme, yaratıcılık ve yenilik organizasyonda önem taşımalıdır. Takdir ve ödüllendirmeye önem verilmelidir. Müşterilere yönelik kalite ve performans standartları oluşturulmalıdır. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

74 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) KAL İ TE İ LE İ LG İ L İ S İ STEMAT İ K YAKLAŞIMI ÜÇ ANA BAŞLIKTA TOPLANAB İ L İ R: JURAN ÜÇLÜSÜ JURAN İ LKELER İ ÜÇ TEMEL ADIM M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

75 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) JURAN’A GÖRE, ÜRÜN VE/VEYA H İ ZMET KAL İ TES İ N İ DÜNYA SEV İ YES İ NE ÇIKARTMAK İ STEYEN F İ RMALAR, ŞU ADIMLARA UYMALIDIRLAR: M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

76 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) PAYLAŞIM VE SORUMLULUK B İ L İ NC İ N İ N KORUNARAK SÜREKL İ GEL İ ŞT İ RME VE İ Y İ LEŞT İ RMELER YAPILMASI GEN İ Ş KAPSAMLI E Ğİ T İ MLERLE KAL İ TE B İ L İ NC İ N İ N ARTTIRILMASI ÜST YÖNET İ M İ N L İ DERL İ K İ Ş İ N İ EN İ Y İ ŞEK İ LDE YER İ NE GET İ RMES İ M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

77 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) PARETO İ LKES İ ÖNCEK İ DERLER İ M İ ZDE PARETO PRENS İ B İ N İ VE DETAYLARINI GÖRMÜŞTÜK. JURAN BU PRENS İ B İ KAL İ TE S İ STEM UYGULAMASI HAL İ NE GET İ REREK ŞU GÖRÜŞÜ SAVUNMUŞTUR: M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

78 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) İ ŞLETMELERDEK İ SORUNLARIN %80 İ, SEBEPLER İ N %20 S İ İ LE İ LG İ L İ D İ R. BU %20 L İ K D İ L İ ME ODAKLANIRSAK, C İ DD İ İ Y İ LEŞT İ RMELER YAPMA İ MKANI BULAB İ L İ R İ Z. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

79 JOSEPH JURAN (1904 – 2008 ) JURAN,1970 L İ YILLARDA JAPONYA’YA YAPTI Ğ I Z İ YARET ESNASINDA ISHIKAWA’NIN KAL İ TE ÇEMBERLER İ UYGULAMASI İ LE TANIŞIR. BU UYGULAMAYI A.B.D.L İ F İ RMALARA ÖNEREREK KEND İ İ FADES İ İ LE DO Ğ U İ LE BATI ARASINDA B İ LG İ AKTARILMASINI SA Ğ LAMIŞTIR. M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I


"MÜHENDİSLİK STANDARTLARI. KYS ÖNDERLERİ VE İLKELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları