Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 2. Bölüm 1 Mart 2013 Dr. Aslı Ece Yakıcı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 2. Bölüm 1 Mart 2013 Dr. Aslı Ece Yakıcı."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 2. Bölüm 1 Mart 2013 Dr. Aslı Ece Yakıcı

2 26.02.2013

3 Tetkikler

4 Tetkikler Tam kan sayımı, Kan biyokimyası, Akut faz reaktanları, Viral serolojiler Periferik yayma, Kardiyak markırlar, BNP

5 CRP: 0.15 Sedimentasyon: 2 WBC: 14.000 NEU: 3910 LYM: 9310 Periferik Yayma %20 parçalı %74 lenfosit

6

7 ◦ EBV: negatif ◦ HBSAG: Negatif ◦ Rubella IgM: negatif ◦ CMV IgM: Negatif ◦ Anti HCV: Negatif

8 Hastanın takiplerinde ateş yüksekli ğ i oldu. ◦ Akut faz reaktanları tekrar edildi. ◦ 3 kan kültürü alındı.

9

10

11

12 Hasta çocuk enfeksiyona danışılarak: Ampisilin sulbaktam, klaritromisin tedavisi başlandı.

13 Hastanın takiplerinde başını geriye atma, ajitasyonları oldu. Vital bulguları taşikardik, nazal kanül ile 4 lt/dk dan oksijen almaktayken hastanın takipnesi ve taşikardisi arttı. AFR'ları tekrarlandı. Negatif olarak görüldü.

14 Hastanın alınan kan gazında pH:7.17, pCO2:40, HCO3:14.5 olarak görüldü.

15 Çocuk kardiyolojiye danışıldı. Dopamin, dobutamin 5 mcg/kg dan başlanması ve yo ğ un bakım ünitesinde takip edilmesi planlandı. Hastanın akci ğ er grafisindeki bulguların konjesyona ilaveten viral bir pnömoniye ba ğ lı olabilece ğ i de düşünüldü.

16 Çocuk yo ğ un bakım ünitesine yatırılan ve n-BPAP ’ ta izlenen hastanın takipnesinin gerilememesi üzerine entübe edildi. Entübasyon sonrası hastanın takipnesi geriledi..

17 Ekokardiyografi(25.02.2013) Septum hareketleri hafif düzensiz olmakla birlikte kalp kontraksiyonları normal MY(hafif-orta) devam ediyor. Perikardiyal effüzyon yok VSD (orta-perimembranöz) Vejetasyon, trombüs,görülmedi

18 Hastanın kontrol altına alınamayan ajitasyonu olması, elini ısırma hareketler oldu ğ u için ensefalopati açısından kranial MR ’ ı çekildi.

19 Çocuk nörolojiye danışıldı. Hastanın kranial MR ’ ında ensefalopati ile uyumlu bulgu görülmedi ğ i söylendi Huzursuzlu ğ u nedeniyle difenhidramin başlanabilece ğ i söylendi.

20

21

22 Hasta AST-ALT yüksekli ğ i ve koagülasyon faktörlerinin uzaması açısından miyokardite yol açan viral etkenin hepatite de yol açtı ğ ı düşünülerek çocuk gastroenteroloji ile konsulte edildi.

23 Hastanın ön planda karaci ğ er hastalı ğ ı düşünülmedi. Viral nedenlere ve ya ilaç intoksikasyonuna ba ğ lı olabilece ğ i söylendi. Hastanın takibi önerildi. Karaci ğ er fonksiyon testlerinin takibi önerildi. Kogülasyon faktörleri uzadı ğ ı için K vitamini yapılması önerildi. Tedavisi yeniden de ğ erlendirilen hastanın kullandı ğ ı ilaçların hepatotoksik olmadı ğ ı görüldü.

24 Hastanın toraks BT si radyoloji toplantısında konuşuldu. Sözel olarak yorumlatıldı. AC parankiminde konjesyondan ziyade konsolidasyon alanları ve bazallerde infiltrasyon alanları görüldü.

25 Hastanın takibinin 6. gününde ishali başladı, aldı ğ ı çıkardı ğ ı takip edilerek ve diüretikleri kesilerek takip edildi. Daha önce sıvısı kısıtlanan hastanın sıvısı arttırıldı Dehidratasyona girmeden 3 gün izleminde şiddetli ishali ek tedaviye gerek kalmadan düzeldi.

26 28.02.2013

27

28

29 Sonuç olarak Viral miyokardit tanısı endomiyokardiyal biyopsi yapılmadı ğ ı sürece destekleyici öykü, klinikve laboratuar bulguları ile konur. Spesifik bir belirteci yoktur.

30 Sonuç olarak Son 2 hafta içinde geçirilen ÜSYE öyküsü İ laç kullanımına gerek duyulmayacak büyüklükte VSD si olmasına ra ğ men akut gelişen bir kalp yetersizli ğ i ve KTI’ nin artması, Ekokardiyografide sol kalp boşluklarının artması ve eklenen mitral yetersizli ğ i ile birlikte septum kasılmasının düzensizleşmesi Kardiyak markırların pozitif olması Hızlı bir bozulma görülmesi, Pnömoni, hepatit ve gastroenterit eklenmesi başlangıçta düşünülen viral miyokardit tanısını desteklemiştir.

31 Sonuç olarak Akut gelişen bir kalp yetersizli ğ inde primer nedenin her zaman zemindeki kalp hastalı ğ ına ba ğ lı olamayca ğ ı akılda tutulmalıdır. ◦ A ğ ır bir bronkopnömoni, ◦ Akut miyokardit, ◦ Enfektif endokardit vb. Miyokardite yol açan ajanın ek olarak pnömoni, hepatit, gastroenterite de yol açaca ğ ı unutulmayarak gerekli takipler multisistemik olarak yapılmalıdır. Miyokarditlerin özellikle yenido ğ an ve infantlarda ölümcül seyredebilece ğ i unutulmamalı, erken tanı ve destekleyici tedavilerin miyokarditler ile mücadelede önemli bir basamak oldu ğ u bilinmelidir.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 2. Bölüm 1 Mart 2013 Dr. Aslı Ece Yakıcı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları