Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ"— Sunum transkripti:

1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
HAZIRLAYANLAR

2 ANLAM ÇÖZÜMLEME TABLOSU

3 DNA RNA X MADDE/ ÖZELLİKLERİ Çekirdek,mitokondri, kloroplastta bulunur
Ribozom,çekirdekçik, stoplazmada bulunur Adenin,Sitozin,Guanin Timin Urasil Çift sarmallı yapı Tek sarmallı yapı Deoksiriboz şekeri Riboz şekeri

4 Doymuş Yağ Asitleri Doymamış Yağ Asitleri X MADDE/ ÖZELLİKLERİ
Hidrojen Zenginliği X Karbonlar Arası Tek Bağ Karbonlar Arası Çift Bağ Sindirim Zorluğu Genelde Hayvansal Genelde Bitkisel Oda Sıcaklığında Katı Oda Sıcaklığında Sıvı

5 KAVRAM YANILGISI

6 Kavram yanılgıları öğrencilerin bilimsel olarak
kabul edilen kavramlara alternatif olarak geliştirdikleri kavram tanımlamalarıdır. Öğrencilerin deneyimleri sonucu edindikleri bu alternatif kavramlar (kavram yanılgıları) yeni konuların anlaşılmasında zorluk yaratmakta ve anlamlı öğrenmeyi önemli ölçüde engellemektedir.

7 Kavram Yanılgılarının Nedenleri
1. Öğretmenlerin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları 2. Öğrencilerin yetersiz önbilgilere ve doğru olmayan önyargılara sahip olmaları 3. Kullanılan öğretim tekniklerinin öğretmen merkezli ve ezbere dayalı olması 4. Öğretim programlarındaki konuların birbirinden kopuk ve günlük hayatla ilişkilendirilmemiş olması 5. Ders kitaplannda yanlış bilgilerin olması ve belirli peryotlarla yenilenmemesi

8 Kavram yanılgılarının en önemli nedenlerinden biri de bilimsel anlamda kullanılan dil ile günlük yaşamda kullanılan dilin birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, ünitelerin birbirleriyle yakından ilişkili olması öğrencilerde var olan kavram yanılgılarının bir başka nedenidir. Konuları birbirleriyle doğru olarak ilişkilendiremeyen öğrenciler, bazı temel kavramları anlamakta oldukça zorlanmaktadır. Dolayısıyla ders kitapları bu açıdan tekrar değerlendirilmeli ve konular arası bütünlük sağlanmalıdır.

9 PROTEİNLER VE ENZİMLER KONUSUNDA KAVRAM YANILGILAR
Canlıların temel bileşenlerinden; Proteinler ve Enzimler konusuna temel teşkil eden bilgilerin büyük çoğunluğu, kimya alanına yöneliktir. Öğrencilerin açık uçlu test sonuçlarından belirlenen kavram yanılgıları ve bilgi eksikliklerinden bazıları;

10 Atom, molekül ve bileşik kavramlarını birbirine karıştırdıkları,
Anyon, katyon halindeki elementlerin yüklerinin çekirdekten kaynaklandığı, Kimyasal bağların elektronların çekimiyle oluştuğu, bağ tiplerinin karıştırıldığı, Asit-bazların kuvvetliliğinin derişimlerinden kaynaklandığı, pH ı tanımlayamadıkları, İndikatörün rolünün algılanmadığı, Metabolizmada minerallerin element halinde etkin olduğu, şeklinde sıralanabilir

11 “Canlıların Temel Bileşenleri” ünitesindeki proteinler konusu, enzimler ve protein sentezi gibi bir çok konu için de önemli bir altyapı oluşturmaktadır. Belirtilen konularda geçen kavramlar ne kadar iyi öğrenilirse, başka bir ifade ile kavramsal anlama ne kadar iyi gerçekleştirilirse, daha sonraki konularda geçen kavramlar da o kadar iyi anlaşılacaktır. Fen bilimlerinden biyoloji alanındaki kavram yanılgıları ile ilgili çalışmaların; anatomi, fotosentez, hücre gibi konulara yönelik kavramlar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

12 Lazarowitz (1992), hem öğretmenlerin öğretmelerine, hem de öğrencilerin öğrenmelerine dayalı olarak anlama güçlüğü çekilen konuları tanımlamıştır. Bu konuların içerisinde, protein sentezi, enzimin yapısı ve fonksiyonu da bulunduğunu belirten araştırmacı, bunların anlaşılmasındaki temel zorluğu iki nedene bağlamıştır. 1)biyolojik organizasyon seviyesinde bütünlüğün yakalanamaması, 2)bazı konuların soyut olmasıdır. Çalışma kapsamında yer alan canlıların temel bileşenlerinden proteinler ile enzimler ve protein sentezi konularının birbirleri ile çok yakından ilişkili olduğu, bu konularda geçen bir çok kavramın daha sonraki biyoloji konuları için önemli bir altyapı oluşturduğu bilinmektedir. Kavramsal anlamanın sağlanmasında önceki öğrenmeler ile sonraki öğrenmelerin ilişkilendirilmesi gerektiği için, araştırmada seçilen temel biyoloji konularının daha iyi öğrenebilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu düşünülmektedir.

13 “Proteinler enzim yapısında olduğu için hormonların yapısında da bulunur” şeklinde verilen kavram yanılgısının, eksik öğrenmeden dolayı öğrencilerde meydana geldiği tahmin edilmektedir. Bu sonuçtan hareketle, öğrencilerin, enzimlerin yapısında protein olduğunu, hormonların bazılarının yapısında proteinlerin olduğunu bilmedikleri anlaşılmaktadır. Başka bir kavram yanılgısında ise öğrenciler, “Hormonların bir enerji harcaması gerekiyor ve bu enerjiyi ATP’den alır. ATP de enerjiyi proteinden alır” ifadesini kullanmaktadır. Bu kavram yanılgısının muhtemel nedeni de, proteinlerin zorunlu durumlarda enerji vermesi ile bir çok hormonun protein yapılı olmasının karışmasından kaynaklandığı söylenebilir.

14 Öğrenci Yanıtları Öğrenci Sayısı 1 Dehidrasyon, proteinler arasındaki peptit bağlarının kopmasıyla oluşan reaksiyondur. Bağlar kopunca hücre su kaybeder ve dışarı su verir. 9 2 Radikal grupta amin ve karboksil grubu vardır. 6 3 Sadece temel aminoasitler birbirlerine peptit bağları ile bağlanmıştır. 5 4 Dehidrasyon bir çeşit beslenme olabilir. Aminoasitlerin yapısında şeker, Retina (R) grubu olduğunu biliyorum. Her aminoasitte şeker aynı olsa da R grubunun farklılık gösterdiğini hatırlıyorum. Peptit bağları dehidrasyon sentezi ile birleşir. 1 mol peptit bağı birleşirken 3 mol su harcanır.

15 “Dehidrasyon, proteinler arasındaki peptit bağlarının kopmasıyla oluşan reaksiyondur. Bağlar kopunca hücre su kaybeder ve dışarı su verir” şeklinde belirtilen kavram yanılgısının en göze çarpan ve en sık karşılaşılan yanılgı olduğu görülmektedir. Öğrencilerin, dehidrasyon ve deplazmoliz kavramlarını birbirlerine karıştırmaları nedeniyle böyle bir kavram yanılgısına düştükleri söylenebilir. Tabloda “Radikal grupta amin ve karboksil grubu vardır” olarak belirtilen kavram yanılgısı altı öğrencide tespit edilmiştir. Eğer öğrenciler, aminoasitlerin birbirlerine amin ve karboksil grupları ile bağlandığını, R grubunun ise aminoasitler için farklılık sağlandığını ve bu nedenle de canlılarda 20 çeşit aminoasitin bulunduğunu kavrayabilmiş olsaydı, bu kavram yanılgısına düşmeyecekti.

16 Öğrencilerin çoğunluğunun protein sentezi için mutlaka DNA’nın kendisini eşlemesi gerektiğini söyleyerek nedenini tam olarak açıklayamamaktadır. Bilindiği gibi protein sentezi anlatılırken, kitapların çoğunda santral doğma olayı da birlikte verilmektedir. Burada hem protein sentezi hem de DNA’nın eşlenmesi birlikte verildiği için bir karışıklık meydana geldiği düşünülmektedir. Polizom ile ilgili olarak da öğrencilerin kavram yanılgısına sahip oldukları görülmektedir. Öğrenciler, polizom oluşumunun protein çeşitliliğini sağladığını kabul etmektedir. Polizom aynı proteinden çok sayıda üretilmesini sağlayan bir yapı olmasına rağmen, belki de poli (çok) kelimesinin anlamından dolayı, öğrenciler polizomla aynıproteinden çok sayıda değil de çok çeşitli proteinlerin üretildiğini düşünmektedirler.

17 Enzimlere etki eden sıcaklık, su, substrat, pH ve inhibitör gibi faktörlere ilişkin öğrencilerin bir kısmının suyun enzimler için etkili bir faktör olmadığını söylerken, bir kısmının da substratın enzim faaliyeti için etkili olmadığını belirtmektedir. Ayrıca “İnhibitör reaksiyonu hızlandıran maddedir” olarak verilen kavram yanılgısının, öğrencilerin kimya derslerinde anlatılan katalizör ve inhibitör kavramlarını birbirine karıştırmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Enzimleri etkileyen faktörlerden sıcaklığın etkisi ile ilgili “Sıcaklığın belirli bir eşik değeri vardır. Bunun altında ve üstünde hiç etkisi olmaz” şeklinde tespit edilen kavram yanılgısında, öğrenciler, enzimlerin sadece optimum sıcaklık değerinde çalıştıkları, bu değerin dışında etkin olmadığı ileri sürerek bu kavramı tam olarak anlayamadıklarını göstermektedirler. Bilindiği gibi enzimler, optimum sıcaklık değerinde en hızlı çalışır, bu değerin altında ve üstünde enzimin çalışmasında düşüş olsa da aktivite göstermektedir.


"CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları