Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REACH - CLP Bilgilendirme Semineri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REACH - CLP Bilgilendirme Semineri"— Sunum transkripti:

1 REACH - CLP Bilgilendirme Semineri
CLP Tüzüğü 15 Aralık 2010, Bursa Furkan KUL Kimya Müh. - KOSGEB BURSA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REACH – CLP Bölgesel Sanayi Yardım Masası BURSA

2 Sunu İçeriği CLP Nedir? CLP Kapsamı REACH ve CLP Bağlantısı
CLP tüzüğü ile neler değişiyor? Tüzük içeriği CLP kapsamında olmayan konular İstisnai durumlar CLP takvimi Roller ve yükümlülükler Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması Bildirim Takvimi Etiketleme Gereksinimleri Ambalajlama Kuralları Sonuçlar

3 CLP Nedir? 20 Ocak 2009’da yürürlüğe giren EC/1272/2008 sayılı madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasını düzenleyen, BM Küresel Uyum Sistemi(UN GHS)’ni temel almış yeni AB tüzüğüdür.

4 CLP Nedir? CLP 40 yıldan bu yana yürürlükte olan Tehlikeli Maddeler (Dangerous Substances Directive,DSD) (67/548/EEC) ve Tehlikeli Karışımlar (Dangerous Preparations Directive,DPD) (1999/45/EC) Direktiflerinin yerine geçecektir. Sözkonusu düzenlemenin genel amacı; insan ve çevre sağlığının yüksek seviyede korunması, maddelerin, karışımların ve eşyaların serbest hareketinin sağlanmasıdır.

5 CLP Tüzüğü Nasıl Uygulanır
Bir madde ya da karışım, CLP Tüzüğü’ndeki tehlike kategorilerine göre değerlendirilip, buna göre sınıflandırılmalıdır. Bu madde veya karışımların üretici, ithalatçı, alt-kullanıcı ve distribütörleri; aynı zamanda da özel bâzı eşyaların(patlayıcı ürünler/eşyalar) üretici ve ithalatçıları, tüketiciler de dahil olmak üzere tedarik zincirindeki bütün aktörlere tanımlanan sınıflandırma bilgisini etiket veya Güvenlik Bilgi Formları(SDS) ile iletmelidir.

6 CLP Kapsamı AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaları kapsar. REACH ten farklı olarak CLP de tonaj sınırı yoktur. Maddelerin CLP Tüzüğüne göre sınıflandırılması 1 Aralık 2010 tarihinde başlayacaktır. Karışımların CLP Tüzüğüne göre sınıflandırılması 1 Haziran 2015 tarihinde başlayacaktır.

7 REACH ve CLP Bağlantısı
SIEF, Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlanması, İzin, Güvenlik Bilgi Formları, (GBF deki sınıflandırma ve etiketleme bilgileri CLP Tüzüğüne göre yapılacaktır) Kayıt, Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri

8 CLP tüzüğü ile neler değişiyor
Madde ve Karışımların sınıflandırılması için kullanılacak kriterler Halihazırda kullanılan tüm sınıflandırmalar Tüm kimyasal madde ve karışımların tehlike etiketleri Tüm kimyasal madde ve karışımlar için Güvenlik Bilgi Formları(SDS)

9 CLP tüzüğü ile neler değişiyor
67/548/EEG (DSD) 1272/2008 7 piktogram 9 piktogram 15 tehlikeli sınıfı 28 zararlı sınıfı alt kategoriler dahil R-ibareleri H-ibareleri S-ibareleri P-ibareleri Ek kalıplar EUH-ibareleri - Sinyal kelimeler: tehlike ve uyarı Ek I Ek VI Ek VII: eskinin yeniye çevrilmesi Maddeler için kriterler Maddeler ve karışımlar için kriterler Karışımlar için kriterler 1999/45/EG (DPD) P100s General H200-H299 Physical hazard P200s Prevention H300-H399 Health hazard P300s Response H400-H499 Environment hazard P400s Storage P500s Disposal S-Safety –Güvenlik P-Precaution – Önlem H-Hazard – Zarar EUH – ibareleri UN GHS de bulnmayan ibareler Sinyal kelimeler Danger (tehlike) veya Warning (Uyarı)

10 Tüzük içeriği Prensipleri ve genel kuralları içeren legal yazılar
BAŞLIK I – Genel sorunlar BAŞLIK II – Zararlı sınıfları Bölüm 1 Tanımlama ve inceleme bilgileri Bölüm 2 Zarar bilgisinin değerlendirilmesi ve Sınıflandırma kararı BAŞLIK III – Etiketleme formunda zararlı komünikasyonu BAŞLIK 1 Etiketin içeriği BAŞLIK 2 Etiket başvurusu BAŞLIK IV - Ambalajlama BAŞLIK V – Maddelerin S&E’nin uyumu ve S&E envanteri Bölüm 1 Maddelerin uyumlu S&E’sinin düzenlenmesi Bölüm 2 S&E envanteri BAŞLIK VI – Yetkili Makamlar ve Yaptırımlar BAŞLIK VII – Genel ve Nihai Provizyonlar

11 Tüzük içeriği Teknik detay ekleri
Ek I: Zararlı madde ve karışımlar için sınıflandırma ve etiketleme gerekleri Ek II: Etiketleme ve ambalajlama için özel kurallar Ek III: Zarar cümlelerinin listesi Ek IV: Önlem cümlelerinin listesi Ek V: Piktogramlar Ek VI: Zararlı maddelerin uyumlandırılmış listesi Ek VII: Sınıflandırma için çeviri tablosu

12 CLP kapsamında olmayan konular
Radyoaktif madde ve karışımlar İzole olmayan ara ürünler Gümrük kontrolünde olan madde ve karışımlar Atık ürünler İlaçlar ve veteriner ilaçları Kozmetikler Tıp cihazları (e.g. art joints) Gıda (katkı maddeleri ve aromalar dahil) Hayvan yemleri (sığır ve hayvan yemleri katkı maddeleri dahil) Ar-Ge madde ve karışımları Savunma adı altında Üye Ülkelerde muaf tutulan madde ve karışımlar Nakliye edilen tehlikeli mallar

13 İstisnai durumlar Eşyalardaki zararlı maddeler için sınıflandırma yok
Muafiyet ile: Eşyalardaki patlayıcı maddeler (Madde 4, lid 8 ve ek I.2)

14 CLP Takvimi Maddelerin CLP Tüzüğü’ne göre sınıflandırması 1 Aralık 2010 tarihinde başlayacaktır. Karışımların sınıflandırması ise 1 haziran 2015 tarihinde başlayacaktır. Piyasaya halihazırda sürüldüğü resmi olarak kanıtlanabilen(rafta/stokta) ürünlerin yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması maddeler için , karışımlar için ise ’ye kadar zorunlu değildir.

15 CLP Takvimi REACH Takvimi Tüm yeni madde ve karışımlar Madde ve Karışımlar1≥1000ton/yıl veya KMÜT Madde ve Karışımlar≥100ton/yıl Maddeler ve karışımlar ≥1 ton/yıl Yıl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 . . . CLP Takvimi Maddeler DSD'ye göre sınıflan-dırılmalı ve paketlen-meli. CLP uygulandı ise DSD etiketleme ve ambalajlama uygulanmamalı Hem DSD hem de CLP'ye göre sınıflandırılmalı ve CLP'ye göre ambalajlanmalı ve etiketlenmeli CLP 'ye göre etiketleme ve ambalajlama Karışımlar DPD'ye göre etiketlenmeli ve ambalajlanmalı. Aynı zamanda CLP uygulandı ise DPD etiketleme ve ambalajlanmalı.

16 Yükümlülükler Kurallara göre sınıflandırma ve etiketleme (Madde 4)
Mevcut bilgilerin bir araya getirilmesi ve değerlendirilmesi (Madde 5) ECHA’ya sınıflandırma ve etiketleme bildirimi (Madde 40) 1 Aralık 2010’dan itibaren Kurallara göre ambalajlama (Madde 35) Geciktirme (elde tutma), ilk tedarikten sonra 10 yıl (Madde 49) İlk 3 madde üretici veya ithalatçı tarafından yapılacak ECHA bildirimleri toplayarak Sınıflandırma&Etiketleme(C&L) envanteri oluşturacaktır. -madde zaten REACH te kayıtlı ise bildirime gerek yoktur -farklı bir şirket aynı madde için bildirimde bulunsa bile bildirim yapılmalıdır(kayıt yok) CLP Tüzüğü kapsamında, AB’de kimyasal madde üretici ve ithalatçılarının, sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na 1 Aralık 2010 tarihine kadar bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. 1 Aralık 2010’a kadar REACH Tüzüğü kapsamında bu bilgileri kayıt dosyasının bir parçası olarak sunacaklar için geçerli değildir. Söz konusu bildirim, aşağıdaki şartları sağlayan maddeler için Ajans’a Sınıflandırma ve Etiketleme bilgisinin sunulması ile sağlanacaktır: REACH Tüzüğü kapsamında Ajans’a kayıt ettirilecek maddeler (yıllık üretimi 1 ton ve üstü olanlar) 67/548/EEC sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılayan ve ilgili hallerde müstahzarın tehlikeli olarak sınıflandırılması ile sonuçlanan bir biçimde ya tek başlarına ya da bir müstahzarda piyasaya sürülüp 1999/45/EC sayılı Tehlikeli Karışımlar Direktifinde belirtilen derişim limitleri üzerine çıkan maddelerdir.

17 Roller ve yükümlülükler
Alt Kullanıcılar  Yükümlülükler Üretici İthalatçı Distributor Karıştırıcı Eşya üreticisi Profesyonel kullanıcı Endüstriyel 1 Sınıflandırma X - 2 Etiketleme O 3 Ambalajlama  X 4 Bildirim  - 5 Bilgilerin saklanması (10 yıl)

18 Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması

19 Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması
3 grupta zarar sınıflandırması : Fiziksel/kimyasal zarar Sağlığa zararlar Çevresel zararlar

20 Bildirim Takvimi C&L(S&E) Bildirimi Son bildirim tarihi
1 Aralık 2010’a kadar kayıt yapılan maddeler Sınıflandırma değişmedikçe ek bildirime gerek yok Henüz kaydedilmemiş maddeler 1 Aralık 2010 Aralık 2010’dan sonra piyasaya sürülen maddeler Madde, AB pazarına sunulduktan sonra en geç 1 ay içinde

21 Etiket Gereksinimleri
! Etiket piyasasına sunulan üye ülkenin resmi dilinde yazılmalıdır. Sağlayıcının adı, adresi, telefon numarası Ürün Tanımlayıcılar-Ad, tanımlayıcı no Zarar Piktogramları Sinyal Kelimeler Zarar ve önlem ibareleri Tamamlayıcı bilgiler Paketin miktarı(kütle) etiket boyutu Ambalaj içerigi Boyutlar (mm) 3 litreden fazla değil: Mümkünse en az 52 x 74 3 litreden fazla, 50 litreden az: En az 74 x 105 50 litreden fazla, 500 litreden az: En az 105 x 148 500 litreden fazla: En az 148 x 210

22 Yeni Piktogramlar - Kararsız patlayıcı -metaller için korozif,deri korozyonu, ciddi göz tahrişi -yanıcı (gaz,aerosol),kendi kendine ısınan madde -akut toksisite -oksidatif madde -akut toksisite, kronik sağlık sorunuderi hassasiyeti, solunum hassasiyeti,KMÜT(CMR) -basınç altında gaz -aquatik çevreye zararlı

23 Ambalajlama Kuralları
Eski tüzükler ile benzerdir. Tüzüğün 35. maddesinde bu kurallar belirtilmiştir. Ek II: Belirli madde ve karışımlar için özel kuralları içermektedir. CLP’ye göre yapılan ambalajlama taşıma(transport) gereksinimlerini de karşılamaktadır.

24 Ambalajlama Kuralları(2)
Ek II Bölüm 1: Belirli madde ve karışımlar için özel kuralları içermektedir. Bölüm 2: Belirli karışımlar için gerekli H-İbarelerini belirler Bölüm 3: Çocukların açamayacağı güvenli ambalajları tarifler Bölüm 4: Bitki koruma ve biosidler için talimatlar Bölüm 5: Madde 29(3)’ün uygulanacağı zararlı madde ve karışımların listesini içerir Madde 29(3) : Ready mixed cement and concrete in the wet state. Yaş (karılmış- çimento)

25 Ambalajlama Kuralları(3)
Ürünlerin dış ambalajları taşıma yönetmeliklerine uygun olması durumunda CLP etiketinin görünür olması zaruri değildir. Eğer Taşıma ile ilgili herhangi bir piktogram yok ise CLP piktogramları gereklidir

26 Sonuçlar CLP, mevcut bilgiyle, sistemle ve araçlarla çok yakın ilgilidir, ancak REACH’ten farklılıkları vardır REACH sınıflandırma ve etiketleme KRİTERİNİ içermez ama CLP’ye atıfta bulunur CLP kapsamında farklı görev ve sorumluluklar belirlenmiştir Madde ve karışımlar için çeşitli geçiş verileri kullanılır

27 TEŞEKKÜRLER! Furkan KUL
Kimya Müh. - KOSGEB BURSA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REACH – CLP Bölgesel Sanayi Yardım Masası BURSA


"REACH - CLP Bilgilendirme Semineri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları